Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 48 Next Page
Page Background

17

Pobjeda

Srijeda, 28. mart 2018.

Hronika Podgorice

Skupština glavnoggrada

usvojila jenaposljednjoj

sjednici odlukuonaknadi za

komunalnoopremanje gra-

đevinskog zemljišta zabe-

spravneobjekte. Tomodlu-

komprvobitni iznosi

naknade zakomunalno

opremanje građevinskog ze-

mljištaumanjeni suu startu

za 30odstozaobjekte

osnovnog stanovanjado200

kvadratnihmetara i stambe-

neobjektedo500kvadrata.

Uskladu sa tim, cijenepokva-

dratnom metru u zoni I A

iznosiće 99,09 eura, u zoni I

95,67eura, uzoni III68,34eu-

ra, uzoni IV44,42eura, uzoni

V34,16eura, doksezazonuVI

neće plaćati naknada.

UMANJENJE

Pored ovog umanjenja, Odlu-

komo naknadi za komunalno

opremanje građevinskog ze-

mljišta za bespravne objekte

predviđeno je da za jedno-

kratno plaćanje vlasnik ima

pravona umanjenje oddodat-

nih 15odstoodvrijednosti na-

knade. Kao jednokratno pla-

ćanje podrazumijeva se

izmirivanje naknade u cjelo-

kupnom iznosu u roku od 15

dana od dana zaključivanja

ugovora.

Naovoumanjenje,zabesprav-

ne objekte osnovnog stanova-

nja do 200 kvadrata ukupne

površinedodatnoćebiti obra-

čunavano umanjenje od 25

odsto.Zabespravnestambene

objekte neto površine do 500

kvadratnih metara predviđe-

no je dodatno umanjenje od

20odsto.

Popusti supredviđeni i za vla-

snike koji se odluče za plaća-

nje naknade u jednakimmje-

sečnim ratama. Tako će za

bespravne objekte osnovnog

stanovanja do 200 kvadrata

biti obračunavano dodatno

umanjenje od 30 odsto komu-

nalnenaknade, azabespravne

stambeneobjektenetopovrši-

nedo500kvadratatoumanje-

nje će iznositi 25 odsto.

ULAGANJE

Sa svim nabrojanim umanje-

njima, naknada za bespravno

izgrađeni objekat osnovnog

stanovanja od 100 kvadrata

gradnju u zoni V, za koju se

procjenjuje da u njoj ima naj-

više takvih objekata, iznosi

2.101 euro za gotovinsko pla-

ćanje, a mogućnost otplate je

na 20godina.

Sredstva prikupljena putem

legalizacije biće uložena u

unapređenje komunalne in-

frastrukture na područjima

gdje žive nelegalni graditelji,

kakobi na taj načinbili stvore-

niadekvatniuslovi,uskladusa

projektnomdokumentacijom.

I.Kr

.

Naknade za komunalno opremanje zemljišta za bespravne objekte

Radnici gradskogpreduzećaPutevi juče su

izvodili radovenaviše lokacija, abilo je angažo-

vanoukupnoosamekipa.

NapodručjuGolubovaca izvođeni su radovi koji su

obuhvatilimašinskupripremuproširenja lokalnog

putaVukovci -Ponari, dok jekodpredškolskeusta-

nove ugrađeno putno ogledalo, radi povećanja be-

zbjednosti u saobraćaju.

Na područjumjesne zajednice Konik, šalovani su i

betonirani šahtovi fekalne mreže u Zagrebačkoj

ulici, posebna ekipa Puteva radila je na području

Zelenike,uUlicizetskihvladara,gdjejepopravljala

rešetke atmosferske kanalizacije i montirala ogra-

dumosta na podvožnjaku, dok su u ulicama Sveto-

zaraMarkovića, Nikca od Rovina i 13. jula poprav-

ljani zaštitno-ukrasni stubići.

Dvije ekipe bile su angažovane za rad sa snjegoči-

stačemna područjuKuča (put Građen–Kučka ko-

rita) i Brskuta, gdje su čišćeni seoski putevi.

H.P.

Ekipe Puteva angažovane na više lokacija u gradu, Zeti, Kučima i Brskutu

Poslane fali

Detalji saKonika

Na tenderuraspisanomza

nabavku i ugradnju scen-

skemehanikeuzgradiKIC

,,Malesija“uTuzima iza-

brana je firma „Granddi-

zajn“ izPodgorice. Ta fir-

madobila jeposao

izvođenja radovauvrijed-

nosti 21.819eura, čime će

biti nastavljena rekon-

strukcija zgradeKIC-a

„Malesija“.

Radovi će obuhvatiti nabav-

ku i ugradnju dva nova elek-

tromotorna dekoraterska

cuga, izradu noseće čelične

konstrukcije iportalnogmo-

sta, kao i dvije portalne kule

sa svimpotrebnim instalaci-

jama.

Nastavak rekonstrukcije objekta KIC-a „Malesija“ u Tuzima

Stvarajuuslove i za

zahtjevnijepredstave

ZgradaKIC-a ,,Malesija“

Kako je saopšteno iz Glav-

nog grada, realizacija ovog

projekta doprinijeće stvara-

nju boljih uslova za izvođe-

nje zahtjevnijih predstava i

kvalitetniju prezentaciju

tokom redovnih program-

skih aktivnosti ove ustano-

ve. Riječ je o aktivnostima

koje su veoma značajne za

glavni grad, budući da su

koncipirane kao spoj mo-

dernosti i tradicije, ujedno

vodeći računa o jezičkoj

specifičnosti i afirmaciji

multikulturalizma kao jed-

ne od temeljnih vrijednosti

Crne Gore, uz uvažavanje

lokalnih vrijednosti i običa-

ja, naveli su iz Glavnog gra-

da.

I.M.

Pogodnosti

za legalizaciju

Popusti supredviđeni

i za vlasnike koji se

odluče za plaćanje

naknade u jednakim

mjesečnimratama

PREDSTOJILEGALIZACIJA:

Detalj iznaseljaokoPodgorice