Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 48 Next Page
Page Background

16

Pobjeda

Srijeda, 28. mart 2018.

Hronika Podgorice

Uokvirupraktičnenastave,

uSrednjoj stručnoj školi

,,SpasojeRaspopović“učeni-

cima smjerova tehničar

modnogdizajna i konfekcij-

ski tehničar predavanje je

održalamodnadizajnerka

AnastasijaMiranović. Govo-

reći omodi, kaonjihovom

budućemzanimanju,Mira-

nović jeučenicimanastojala

dapribliži i prenese svoje

bogato iskustvo i time ihna

praktičannačinuvedeu

oblastmodnogdizajna.

Direktorica škole Ljeposava

Vuksanovićistaklajedajezna-

čaj ovakvih predavanja više-

struk, te da imaju izvanrednu

saradnju sa poslodavcima iz

oblasti tekstilne imodne indu-

strije.

- Želimo da upotpunimo prak-

tične vještine učenika povezu-

jući ih sa preduzetnicima, ka-

ko bi osjetili realno radno

okruženje i razvili preduzet-

nički duh – kazala jeVuksano-

vić.

Učenica trećeg razredaAndri-

jana Stantić istakla je da ju je

susret sa poznatom kreator-

kominspirisaodase i samapo-

trudi i bude kreativna.

- Susret sa modnom kreator-

kom Anastasijom Miranović

bio je zanimljiv i koristan. Bilo

nam je drago da čujemo kako

ona radi odjeću, šta joj je inspi-

racija i koliko voli taj posao.

Pokazala nam je da savršeno

možemo da uklopimo umjet-

ničke slike imodu, i da jemoda

umjetnost – kazala je Andrija-

na.

IAmandaBertaBerišaj iAdela

Kajošević dijele Andrijanino

mišljenje, navodeći da im je

posebnobilozanimljivodoksu

slušale o modnim revijama,

načinu organizovanja i pred-

stavljanja.

-Takodenamjepokazalasvoje

revijekojesurađenenarazliči-

te teme i objekte. Objašnjavala

nam je kako su na jednoj reviji

sve haljine rađene od svilenog

materijala sa cvjetnimdezeni-

ma i prugama koje su bile cr-

no-bijele. Voljela bihda u školi

bude štovišeovakvihpredava-

nja –kazala jeBerišaj.

I.Kr

.

Praktična nastava u Srednjoj stručnoj školi ,,Spasoje Raspopović“

TREĆIMEĐUNARODNI

FESTIVAL „DANI GITAREU

PODGORICI“

Narodna biblioteka „Radosav

Ljumović“, 28. i 29. mart u 20

časova

KIC „BUDOTOMOVIĆ“

Prvi festival crnogorske narodne

pjesme „Stare note - novi zvuci“

Velika sala u 20 sati

JUMUZEJI I GALERIJE

KUSLEVOVAKUĆA

Treća samostalna izložba slika

Maje Bulatović „Da li ličiš na svoj

san“ . Otvoreno za posjetioce od 12

do 16 časova

MODERNAGALERIJA

Izložba Slobodana Boba Slovinića

„Izbor iz retrospektive“ (1960 2018)

CENTARSAVREMENE

UMJETNOSTI CRNEGORE

DVORACPETROVIĆA

Izložba „Crtež kao eksperiment“

- kustoski projekat istoričarke

umjetnosti Nataše Nikčević

GALERIJA „CENTAR“

Izložba radova Jovane Vujanović

„Re-play“

KONCEPT ART SPACE /

Vučedolska 9

Izložba gra ika akademskog

umjetnika Dejana Mirkovića

Danas u gradu

VAŽNIJI TELEFONI

Centar bezbjednosti

122

Vatrogasci

123

Hitna pomoć

124

Klinički centar

412 412

Informacije

1181

Kvar na telefonu

1271

Telegrami

126

Telenor

1188

T- Mobile

1500

M-tel

1600

M kabl

18000

Telemach

(020)446 666

Total TV

(020)446 666

MUP - žalbe i pritužbe građana

19 821,069 349 000

Komunalna policija

080081222 ; 237 861

Montenegro kol centar (turistički servis)

00801300

SOS lin. za žrtve trgovine ljudima

020/656 166

Automoto savez

19807 i 020/ 234 999

Autobuska stanica

620 430

Željeznička stanica

441 211

Montenegro erlajns, buking služba

19804

Montenegro erlajns, poslovnica

664 433 i 664 411

AerodromPodgorica, informacije

020/444 244

Carinska otvorena linija

080 081 333

Centar za zaštitu potrošača

244 170

Sigurna ženska kuća

020/ 234 253

Centar za djevojke „Ksenija“

256 865

Centar za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika

psihoaktivnih supstanci

611 847

Kancelarija za prevenciju narkomanije

611 534

NVO „4 life“

068/818 - 181

Kancelarija za pomoć samohranimmajkama

646 090

Podrška LGBT osobama - Juventas

020/230 - 474

Jedinstveni evropski broj za pozive u nevolji

112

Tačno vrijeme

125

Univerzalna služba za davanje informacija o tel. br. pretplatnika

1180

SOS broj za žrtve tra ikinga

116666

DOMOVI ZDRAVLjA

Kol centar

19816

Blok 5:

Izabrani doktori za odrasle

481 911

izabrani doktor za djecu

481 912

ginekologija

(izabrani doktori za žene)

481 925

Centar zamentalno zdravlje

481 928

laboratorija

481 933

„Centar“:

Izabrani doktor za odrasle

201 955

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

201 956

Stari Aerodrom:

Izabrani doktor za odrasle

481 940

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

481 961

izabrani doktor za žene

(ginekolog)

481 955

ATD 481 958 i ultrazvuk

481 954

„Nova varoš“:

Izabrani doktor za odrasle

230 410

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

230 418

Iinterna medicina

428 922

„Stara varoš“:

Izabranidoktor za odrasle

648 823

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

648 836

izikalna medicina

481 991

Konik

607 120

Golubovci

603 310

Tuzi

603 940

INSPEKCIJE

Republička

Tržišna

230 529 i 230 921

Sanitarna

608 015

Ekološka

618 395

Veterinarska

234 106

Odjeljenje inspekcije

zaštite prostora

281 055

Inspekcija rada

230 374

Turistička inspekcija

647 562

Inspekcija Uprave

za igre na sreću

265 – 438

Fito - sanitarna

621 111

Metrološka

601 360

DEŽURNE SLUŽBE

Biro glavnoga grada za

komunikaciju sa građanima

(svakog dana od 08 24h)

080 081 081

Vodovod

440 388

Agencija za stanovanje

623 493

Komunalne usluge

655- 313

Čistoća

625 349

Elektrodistribucija

633 979

Pogrebno

662 480

APOTEKE

Kruševac

241 441 (NON STOP)

Podgorica

230 798

Ribnica

627 739

Sahat kula

620 273

Galenika Crna Gora

245 019

Sanatea

248 677

Nadjeluučili o ljepoti

bavljenjamodom

Promjenljivo, do 17 stepeni

Danas će biti malo do umjereno

oblačno vrijeme, sa dužim

sunčanim intervalima. Duvaće

slab do umjeren vjetar, promjenl-

jivog smjera. Jutarnja temperatu-

ra vazduha iznosiće oko četiri ste-

pena, najviša dnevna dostizaće 17.

podiok.

H.P.

KORISNASAZNANJA:

Obilazak

konfekcijskogkabineta

Od početka školske godine

u SSŠ ,,Spasoje Raspopović“

školuje se prva generacija

programa tehničar modnog

dizajna, a škola raspolaže

novom, savremeno opre-

mljenom konfekcijskom

radionicom. Time su, ističe

direktorica Ljeposava Vuksa-

nović, stvoreni idealni uslovi

za obavljanje praktične nasta-

ve u školi.

- Pored poznavanja tekstilnih

materijala, tehnologije šivenja

i krojenja, učenici kroz veliki

broj časova crtanja i slikanja,

dizajniranja tekstila, konstru-

isanja odjeće i praktičnog

rada, stiču zavidno estetsko

obrazovanje i praktične vje-

štine – kazala je Vuksanović.

Estetskoobrazovanjeipraktičnevještine

Zatvoreni bazen u sklopu SC

„Morača“ sjutra će zvanično

otvoriti vrata za građane. U

skladu sa cjenovnikomusluga

na gradskimbazenima na koji

je saglasnost dala i Skupština

glavnog grada, za djecu od pet

do 12 godina cijena ulaznice

iznosiće jedan euro, dok će

odrasle osobe jedan sat kori-

šćenja bazena plaćati 2,5 eura.

Za djecudopet godina, narav-

no u pratnji roditelja, obezbi-

jeđenojebesplatnokorišćenje

bazena.

Vikend karta, koja uključuje

dva ulaza po jedan sat tokom

vikenda košta četiri eura, a u

ponudi ćebiti imjesečni pake-

ti. Tako ćemjesečni paket koji

podrazumijeva deset puta po

jedan sat korišćenja bazena

koštati 20 eura, paket od 15

ulaza koštaće 25 eura, dok za

30 jednosatnih korišćenja ba-

zena tokommjeseca treba od-

vojiti 45, a za 60 ulazaka na

mjesečnomnivou 90 eura. Ci-

jena karte za 30 ulaza u traja-

nju od jednog sata za osobe sa

invaliditetomiznosi 15 eura.

Nj.B.

Bazensjutraotvara

vrata zagrađane

USPJEŠNAPREMIJERA:

Detalj savaterpoloutakmiceCrnaGora - Srbija

Akcioni film ,,Bitka za Pacifik:

Pobuna“ danas je na repertoa-

ru bioskopa Sinepleks u 15,

17:15, 19:45 i 22 sata. Drama

,,Zaista, nikad nijesi bio ovde“

biće prikazana u 18:30 i 20:30

časova, horor ,,Stranci: Plijen

u noći“ u 19 i 20:45 sati, akcija

,,Tomb Rajder“ u 3D verziji u

15:30, 17:45, 19:15, 20 i 22:10sa-

ti, a biografska drama ,,Ja, To-

nja“ u 22:30 časova. Drama

,,Led“ na bioskopskomplatnu

jeu19:30 i 21:45 sati, triler ,,Iz-

daja“ u 21:30, avantura ,,Crni

panter“ u 16:45, horor ,,Kuća

duhova“u17,afantazija,,Oblik

vode“ u22:20 časova.

USinepleksućebiti prikazana

i dva animirana filma - ,,Pčeli-

ca Maja 2: Medene igre“ u

15:15 sati, dok se biografska

avantura ,,LeodaVinči:Misija

MonaLiza“prikazujeu 15:45 i

17:30 časova.

Nj. B.

,,BitkazaPacifik:

Pobuna“ uSinepleksu

Zbog planiranih radova na mreži, danas će doći do prekida

snabdijevanja električnom energijom na sljedećim lokacija-

ma: od 8:30 do 13 sati - dio Farmaka; od 8:30 do 14:00 - dio

UliceMilanaRaičkovića(zgrade inaseljeokonjih); od8:30do

15:00 - Njeguši i Žanjev Do; od devet do 13 - Ponari, Vukovci,

Bistrice, Kurilo, dio Bijelog Polja, željeznička stanica ,,Zeta“,

TS Regionalni vodovod, Ramza Ćaf, Drume, Božaj, Vitoja,

Kremza, Skorać, karaula, Jagoda, Helnica, Nobom, Spinja,

Arza, Brlaj i Traboin.

H.P.

Isključenja struje