Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 48 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Srijeda, 28. mart 2018.

Svijet

Priredila:

Đ. ĆORIĆ

PEKING

Voz zakoji se

vjerujeda jeprevozio sje-

vernokorejskog lideraKim

DžongUna ili drugogviso-

kogzvaničnika izPjongjan-

ganapustio jeuutorakže-

ljezničku stanicuu

Pekingu, javila je japanska

novinska agencijaKjodo.

Portparolka kineskog Mini-

starstva vanjskih poslova

izjavila jekako „ne znaništa“

o navodnoj posjeti, koja bi,

ukoliko se potvrdi, bila po-

sljednja u nizu diplomatskih

aktivnosti s ciljemrješavanja

korejske krize.

- Zaista ne znam ništa, to je

činjenica. Kada budemo

imali vijest, mi ćemo je obja-

viti - izjavila je portparolka

Hua Čunjing na redovnom

brifinguzanovinareuPekin-

gu.

Dolazak u ponedjeljak u Pe-

king specijalnog sjevernoko-

rejskog voza iste vrste kakve

je koristio Kimov otac Kim

Džong Il, izazvao je spekula-

cije kako bi Kimmogao biti u

iznenadnoj posjetiKini, uoči

planiranih samita sa južno-

korejskim i američkimpred-

sjednikomu narednih neko-

liko sedmica.

Ukoliko je Kim zaista posje-

tio Peking, bila bi to njegova

Ko jemisteriozni posjetilacPekinga?

BEOGRAD/PRIŠTINA

–Li-

der Sprske listeGoranRakić

najavio jeuutorak, danna-

konhapšenjadirektoraKan-

celarije zaKiMuVladi Srbi-

jeMarkaÐurića, kakoće

Srpska lista izaći izVlade

Kosova.

- Srpska lista će izaći iz vlade

privremenih institucija u Pri-

štini, nema podrške - rekao je

Rakić nakon sastanka sa pred-

sjednikom Srbije Aleksan-

dromVučićem.

Rakić jenajavio i kakoćedeset

većinski srpskih opština na

Kosovu i Metohiji 20. aprila

formirati Zajednicu srpskih

opština.

Rakić jeocijenio i kakoćedija-

logBeogradaiPrištineuBrise-

lu biti garant ZSO, kako će je

formirati u skladu sa brisel-

skim dogovorom i kako neće

prekršiti Briselski sporazum,

nitimeđunarodnopravo.

- Mogli smo često da čujemo

od predstavnika iz Prištine da

će ZSO biti u rangu nevladine

organizacije. Ja imporučujem

da namza NVO ne treba nika-

kvadozvola, niPrištine, nime-

đunarodne zajednice. U Pri-

štini su zaboravili da su

sporazum ratifikovali u skup-

štini i sada su izmislili da je

ustavni sud nadležan da da

zadnju riječ. Međunarodni

sporazum je malo iznad svih

zakona - rekao jeRakić.

MarkoĐurićpriveden jeupo-

nedjeljak u Mitrovici, odve-

denuPrištinu, apotomdepor-

tovanuSrbiju.

- Vodili su me kao psa. Željeli

sudame ponize,misleći da ta-

ko i Srbijumogu da ponize. Ja

sam dobro, nisam loše, dobio

samnekoliko udaraca - izjavio

jeĐurić nakondeportacije.

A akciju kosovske policije u

Mitrovici u ponedjeljak, kada

je uhapšen Ðurić, premijer

Kosova Ramuš Haradinaj

pravda Đurićevim „ilegalnim

djelovanjem“.

- Akcija policije nije bila

usmjerena ni protiv koga, već

samo protiv onih koji su nele-

galnodjelovali. Tonijebilade-

monstracija sile, već poštova-

njezakona-rekaojeHaradinaj

nakon sastanka Savjeta za be-

zbjednost Kosova u Prištini,

dodavši i kako neće podnijeti

ostavku nakon izlaska Srpske

liste izVlade, prenosi agencija

Fena.

- Nadam se da će Srpska lista

razmisliti, jer jednostrane

mjere i obustava saradnje nisu

dobre. Ostajem i biću posve-

ćen integraciji Srba. To je ishi-

trenaištetnanajava.Vidjeliste

štasejučedogodilokadanema

komunikacije.Uvjerensamda

ćemo naći zajednički jezik, a

ne da djelujemo jednostrano -

kazao jeHaradinaj.

Ocijenio je i kako je kosovskoj

strani u interesu da se nastavi

dijalog.

- Naš tim, koji predvodi Avni

Arifi, imaprofesionalcekoji su

spremni da nastave dijalog i

ova tema semora završiti. Ko-

sovo je nezavisno i suvereno i

nema se tu šta pregovarati, to

se mora završiti - zaključio je

premijerKosova.

Sjednica Savjeta za bezbjed-

nost sazvana je kako bi se raz-

motrila ukupna bezbjednosna

situacijanakondogađajaupo-

nedjeljakuMitrovici iPrištini,

saopšteno je izVladeKosova.

Savjet za bezbjednost čine

premijer, predsjednik, direk-

torpolicije,komandantkosov-

skih bezbjednosnih snaga i

ministar unutrašnjihposlova.

Generalni direktor kosovske

policije ŠpendMakšuni govo-

rio je ranije u utorak pred par-

lamentarnom komisijom o

bezbjednosnoj situaciji nakon

privođenja Đurića. Naveo je

dajepolicijskaakcijauslijedila

nakon što je Vlada odlučila da

Đurić budeudaljen saKosova.

- Odluku su izvršile nadležne

jedinice policije Kosova - ka-

zao je on. Dodao je i kako je

nedozvoljeni ulazak jedini ra-

zloghapšenjaMarkaĐurića.

Marko Đurić je nakon hapše-

nja kroz vrata blindiranog po-

licijskog automobila pokazao

„palac gore“, a fotografiju o

tome objavila je evropska

pres-foto agencija (EPA).

MOSKVA

Portparolka ru-

skogministarstva spoljnih

poslovaMarijaZaharova

izjavila jeda ćeMoskva ade-

kvatnoodgovoriti naodluke

Vašingtona i brojnihzapad-

nihzemaljaoprotjerivanju

ruskihdiplomata.

- Adekvatan odgovor biće dat

na sve korake SAD i EU koje

smovidjeli - rekla jeZaharova,

prenosi agencijaTas.

To se odnosi na protjerivanje

ruskih diplomata i zatvaranje

ruskogkonzulatauSijetlu, do-

dala je ona.

Zbog„slučajaSkripalj“najpri-

je jeVelikaBritanijaprotjerala

dvadeset troje ruskih diplo-

mata iz zemlje, a u znak soli-

darnosti sa Britanijom, ruske

diplomate su povukle ili naja-

vile povlačenje i SAD, Austra-

lija, Kanada, Norveška i još 17

država članica.

Ruskiministar spoljnihposlo-

vaSergej Lavrovkazao jekako

su odluke o protjerovanju di-

plomata rezultat pritiska i

ucjena iz SAD.

- Kada protjeraju jednog ili

dvojicu diplomata, a šapuću

nam izvinjenja, znamo da su

protjerivanja rezultat kolosal-

nog pritiska i kolosalnih ucje-

na, što je glavni instrument

šefovaVašingtonanameđuna-

rodnoj sceni - rekao je Lavrov,

prenosi Tas.

Za sada se više od 20 država

odlučilo da protjera ruske di-

plomate, od čega su 16 države

članice EU. Odluke o protjeri-

vanju donijele su i Ukrajina,

Norveška, Albanija, Makedo-

nija. Iste odluke donijele su i

Amerika, Kanada i Australija.

Dan nakon hapšenja i deportacije direktora Kancelarije za KiMu Vladi Srbije

Srpska lista izlazi

izVladeKosova

Visoka predstavnica

EU za spoljnu politiku i

bezbjednost Federika

Mogerini poručila je

tokom razgovora sa

predsjednikom Srbije

AleksandromVučićem,

da se prekjučerašnji

događaji na Kosovu ne

smiju ponoviti.

Vučić i Mogerini sastali

su se sinoć u Beogradu, a

Mogerini žali zbog doga-

đaja na Kosovu, saopštila

je Služba za saradnju sa

medijima predsjednika.

-Ono što se dogodilo

juče, ne smije se ponoviti.

Evropska unija očekuje

očuvanje mira uz mudar i

uzdržan pristup, istakla je

visoka predstavnica EU.

Portparolka Evropske

komisije Maja Kocijančič

ponovila je ranije juče da

EU oštro osuđuje dešava-

nja na Kosovu.

Mogerini:

Nesmijese

ponoviti

Lider Srpske liste je najavio i kako će deset većinski srpskih opština na

Kosovu i Metohiji 20. aprila formirati zajednicu srpskih opština. Ocijenio je i

da će dijalog Beograda i Prištine u Briselu biti garant ZSO, da će je formirati u

skladu sa briselskimdogovorom i da neće prekršiti Briselski sporazum, niti

međunarodno pravo

Više od 20 država

protjeruje ruske

diplomate

Kremlj

priprema

adekvatan

odgovor

izjavio je, međutim, kako

„nema dovoljno dokaza koji

ukazujudajeKimDžongUn

posjetioKinu, ali i kakosene

možeodbaciti nimogućnost

da ipak jeste došao u Pe-

king“.

Moguće je ida jemisteriozni

posjetilac bio ceremonijalni

šef države KimDžong Nam

iliČoeRiongHae,ključnisa-

vjetnik Kim Džong Una,

izjavili su vladini izvori za

Kjodo.

Sjevernokorejski voz sa ze-

lenim vagonima, na kojima

su bile žute pruge, ušao je u

Kinu u nedjelju kroz pogra-

nični gradDandong.

MarijaZaharova

MarkoĐurić izblindiranogautomobila

pokazao ,,palacgore“

Specijalnisjevernokorejski

voznastaniciuPekingu

Kineska vlada nije potvrdila ni demantovala posjetu sjevernokorejskog lidera KimDžong Una

prvaposjeta jednoj državi van

Sjeverne Koreje od smrti nje-

govog oca 2011. godine.

Kolonavozilauočena jeuuto-

rak u blizini državne reziden-

cije Diaojutai, u kojoj je Kim

Džong In boravio tokom po-

sjeta kineskoj prijestonici.

Izvor iz južnokorejske vlade