Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Srijeda, 28. mart 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI–

Radovi na

izgradnji kolektorskemreže

supri kraju. Izvođač, turska

firma ,,Ćeltikćoglu“ ima

obavezudado 1.majaokon-

čaposlove i vrati svepovrši-

neupređašnje stanje. Do ta-

dabi trebalodabudu

ponovo izgrađeni kameni

parapeti, rekonstruisana

oštećena javna rasvjeta i

presvučendrugi sloj asfalta.

Mještani na rivijeri, poučeni

iskustvomizprethodnihgodi-

na,sumnjajudaćecijelisistem

proraditi do ljeta. Posebno su

ljuti zbog srušenihparapeta.

Direktorica Društva za iz-

gradnjuvodovodneikanaliza-

cione infrastrukture, Jelena

Đaković, kaže da je riječ o oko

700 metara zidova-parapeta,

kamenih i betonskih, odKum-

boradoBijele, koji suprilikom

izvođenja projekta srušeni,

oštećeni ili nagnuti.

- Svi će biti vraćeni u prvobit-

no stanje, a do sada je rekon-

struisano150metaraparapeta

–potvrdila jeĐaković.

UGOVOR

Ona objašnjava da se radovi

izvode u okviru ugovora o iz-

gradnji kanalizacione mreže i

obaveza su izvođača, tezanjih

nije potrebna posebna dozvo-

la.

Radnici izAlbanije, koje jepo-

dizvođač, kompanija „Mileni-

jumtim“ izBeograda, angažo-

vala na vraćanju u prvobitno

stanje javnih površina koje su

prekopane radi postavljanja

kanalizacionih cijevi, juče su

nakon dužeg kišnog perioda

nastavili da rade duž puta u

Baošiću.

O radovima su, kaže Đaković,

informisani Služba komunal-

ne policije i inspekcijskog

nadzora, Javno preduzeće za

upravljanje morskim dobrom

i opština.

-Njihovipredstavnicisunate-

renu i prate izvođenje radova,

zajedno sa nadzornim orga-

nom- ističeĐaković.

MještaninSvetozarSijerković

smatra da su parapeti koji su

popravljeniurađenitemeljnoi

kvalitetno, ali da ima dosta

problema kada je kolektor u

pitanju.

- Sumnjamdaće funkcionisati

od ljeta. Ostali su nezavršeni

sekundarni kanalizacioni i vo-

dovodni priključci – kaže Si-

jerković.

Baošićani tvrde da su cijevi na

pojedinim lokacijama polože-

ne na dubini i do osammetara

pa se pribojavajuda će to stva-

Herceg Novi:

Radovi na kolektoru u završnici, žitelji nezadovoljni

Strahujudaće

turistedočekati

srušeni parapeti

Prilikom

izvođenja

projekta

srušeno je,

oštećeno ili

nagnuto oko

700metara

zidova-parapeta,

kamenih i

betonskih, od

Kumbora do

Bijele. Do sada je

rekonstruisano

150metara

parapeta – kaže

Jelena

Đaković

Do početka aprila trebalo

je, prema ranijimnaja-

vama, da bude završeno

popločavanje Šetališta

Pet Danica na dionici od

tvrđave Forte mare do

hotela „Plaža“. Međutim,

zbog kiše radovi će biti

prolongirani, jer je od uku-

pno 320metara završena

nepuna trećina. Poplo-

čavanje te dionice šeta-

lišta odvija se u sklopu

dogovorene dinamike na

završetku izgradnje kana-

lizacionog kolektora.

Probijeni

rokovi

rati ogroman pritisak i da će

cijevi da pucaju. Tvrde i da je

terenzbogkopanja ipolaganja

cijevi postaonestabilan.

RASVJETA

PredsjednikMjesnezajednice

Baošić Đuro Cvjetković je po-

tvrdio da je kolektor završen i

da su testirani cjevovodi.

-Preostajesaniranjeparapeta,

javnerasvjete ipotomćeraditi

drugi sloj asfalta krozBaošiće.

Biće postavljennovi vod javne

rasvjete. Kiša je dosta uspora-

vala radove, ali sve bi trebalo

da bude gotovo do turističke

sezone –kazao jeCvjetković.

Potpredsjednica opštine Da-

nijela Đurović je ranije obja-

snila da će svi radovi na tom

projektu, uključujući i vraća-

nje površina u prvobitno sta-

nje i asfaltiranje ulica, biti

okončani do kraja aprila.

Ž.K.

Mještanin Dušan Crnogorčević navodi kako radovi traju

godinama, da su žitelji Baošića suočeni sa čestimprekopa-

vanjemulica, te da se turistima „smrkne kada vide ovakvo

stanje“.

– Parapeti su iskrivljeni jer ih je bager potkopao, a more je

odradilo svoje. Kod katoličke crkve je otcijepljenomulo, uni-

štene su ploče, iskrivljene podzide. Kompletan put bi trebalo

prevući asfaltom. Ja ne znamda li će stići da završe sve do

ljeta – kazao je Crnogorčević.

,,Gostimasesmrknekada

videovakvostanje“

PODGORICA –

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijom u više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po neko-

liko sati neće imati struju.

ANDRIjEVICA:

od9do14:30

sati djelovi sela Božiće i Slati-

na.

BAR:

od 8:30 do 14 sati potro-

šači kod stare ambulante, voj-

nog odsjeka i potrošači prema

Debeljama i Prelevićima; od 9

do 14sati Zeleni pojasublizini

bazena.

BERANE:

od 08:30 do 14:30

sati dio sela Dapsiće; od 9 do

14:30sati selaZaostro,Crljevi-

ne, Štitari, Bubanje i Rujišta.

BuDVA:

od8do14sati diona-

seljaPodličak i naseljeČelobr-

do, Manastir Praskvica i pum-

pe vodovoda.

HERCEGNOVI:

od9do10sa-

ti poluostrvoLuštica.

KOtOR:

od9do12satidiopo-

trošača Perasta; od 9 do 14 sati

Grbalj, Kovači, Zagora, Kri-

movica, Ograde, Desančic,

Platamuni i Glavatičići; od 10

do 13 sati Kostanjica i dio po-

trošača premaVerigama.

NIKšIć:

od 10 do 11 sati auto-

prevoz „Bajović“; od 9 do 15

sati Okolišta i DonjaZagora.

PlAV:

od 8 do 14:30 sati sela

Brejevice, Novšiće, Velika, Li-

ješće, Pepiće, G. Rženice, Mu-

rina iMašnica.

ROžAjE:

od 9 do 14:30 sati

dio selaKalače i Skarepača; od

10 do 17 sati: MBTS „30. sep-

tembar“ iMBTS „Ibarac“.

ulCINj:

od 8 do 18 sati Zoga-

nje, Ćurke i Darza; od 8 do 15

sati dio Pinješa kod groblja,

kod hotela Mediteran, Hole-

gra i kampovi Jadrana; od8do

15 sati Krute, Kruče, Valdanos

i vojska naMavrijanu.

I.T.

DioUlcinja

deset sati

bez struje

PlužINE–

U akciji koju su

organizovali Klub dobrovoljnih

davalaca „Plužine“ i opštinska

organizacija Crvenog krsta,

prikupljeno je 55 jedinica dra-

gocjene tečnosti. To je prva

ovogodišnja akcija KDDK

„Plužine“, koji broji više od 200

članova.

S. D.

tIVAt–

Rekonstrukcija

objektaDTV„Partizan“, za

koju je izopštinskogbudžeta

izdvojeno295.550eura, po-

čela jeprijedesetakdana, a

obavlja je firma „GKM“ iz

Podgorice.

U toku su građevinski radovi

na sanaciji i adaptaciji enteri-

jeraieksterijera,pjeskarenjem

su očišćeni kameni elementi

fasade, a predviđena je i kom-

pletna zamjena elektro, vodo-

vodnih i kanalizacionih insta-

lacija.

Planiranojeiinstaliranjeopre-

me za grijanje i klimatizaciju,

nabavka stolarije, postavljanje

hidroizolacije, zvučne i izola-

Plužine

Prikupljeno55

jedinicakrvi

TivaT:

Utoku rekonstrukcija „DTV„Partizan“ , posaovrijedanoko300.000eura finansiraopština

Novi prostor zakulturneposlenike

Opština je ove godine izdvojila i sredstva za prvu fazu

rekonstrukcije velike sale u Radničkomdomu „Gracija Pet-

ković“. Radnici podgoričke firme „Grand dizajn“ prekjuče su

postavili skele u sali i krenuli sa obavljanjemposla vrijednog

94.959 eura, koji treba da se okonča do polovine maja.

SkelauRadničkomdomu

„GracijaPetković“

cije podova, a postaviće i vi-

deo-nadzor.

Ti poslovi trebalo bi da budu

okončani umaju, apotombi se

pristupilo nabavci i postavlja-

njuopremezamultimedijalnu

salu sa 200 sjedišta za potrebe

muzičkih, pozorišnih i knji-

ževnihprograma.

Na objektu DTV „Partizan“,

koji jekaoSokolski domsagra-

đen 1935. godine, prije pet go-

dina je obavljena zamjena i re-

konstrukcijakrova,asviradovi

se obavljaju po projektu firme

„Axum“ izTivta.

Završetkom tog posla, pored

galerijsko-muzejskog prosto-

ra i atrijuma ljetnikovca Buća,

Ljetnepozornice,saleuuprav-

noj zgradi kompanije Adriatik

marinas, koncertne dvorane u

Muzičkojškoli,nekolikoscena

udomovimakulture,multime-

dijalne sale u Gradskoj kući i

velike saleuRadničkomdomu

„GracijaPetković“, Tivat ćebi-

tibogatijizajošjedanprostoru

kome će se odvijati kulturni

život grada.

S.K.

POČELIGRAĐEVINSKIRADOVI:

Pjeskarenjezidova