Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 28. mart 2018.

CrnomGorom

BAR–

Počelo jeneobave-

znimdruženjemnekoliko

ljubiteljki kuvanjanadruš-

tvenojmreži Fejsbuk. Da-

nas grupa ,,ŽeneBarakuva-

ju srcem“ ima 1.900članica

kojepovezuje željadapo-

mognu siromašnimsugra-

đanima tako štomjesečno

zanjihbesplatno spreme

nekoliko stotinaobroka.

TatjanaĐenđinovićobjašnja-

va da je grupa oformljena sa

ciljem da se ne zaborave do-

bri, stari recepti balkanske

kuhinje, aonda jesvepreraslo

u jedinstvenu humanitarnu

akciju.Potcrtavadaizanjihne

stoji niko, da ih niko ne finan-

sira, nemajudonacije…

- Žene same kuvaju, o svom

trošku, u svojim kućama.

Zbogčega?Jersmosrećneka-

da možemo da usrećimo

druge, one koji teško žive.

Svjesne smo da je životni put

čudan i niko ne zna što može

dočekati sjutra. Moj životni

moto, ali i svih žena ukl-

jučenihuovu akciju jeste: do-

bro čini da bi ti se dobrimvra-

tilo - kaže jeĐenđinović.

Slavka Miković odaje recept

za uspjeh: „Žene Bara kuvaju

srcem, a začin je ljubav“.

-Pravimospisakzačitavused-

micu sa rasporedom ko kada

kuva, a one koje nijesu u mo-

gućnostitogadanadasprema-

ju, donesu namirnice. Ne zna-

mo ko su l j ud i za ko j e

spremamo, samo znamo da su

uteškojmaterijalnoj i zdravst-

venoj situaciji - kažeMiković.

Ljiljana Suard iz Švajcarske,

kojaimavikendkućuuDobroj

Grupa ,,ŽeneBarakuvajusrcem“ pokrenula jedinstvenuhumanitarnuakciju

Kuvajubesplatnoobroke

za siromašne sugrađane

Osnovale su Fejsbuk grupu sa ciljemda od

zaborava otrgnu stare recepte balkanske kuhinje.

Umeđuvremenu, druženje je preraslo umisiju u

koju se uključilo 1.900 žena. Pozivaju sve kojima je

potrebna njihova pomoć da imse obrate

Organizatorka i administratorka grupe Ljiljana Vujović kaže

da sve dišu jednimdahom.

-U vremenu kada ubrzano živimo i gotovo da komšija ne

poznaje komšiju, u teškoj ekonomskoj situaciji, okupile su se

žene Bara oko jedne plemenite i uzvišene ideje- kuvamo za

naše gladne sugrađane. Sve dišemo jednimdahom, sve nas

podržavaju, a tomnogo znači. Trudimo se da svakodnevno

spremamo i da našim korisnicima osimobroka, pošaljemo

dio pažnje, osjećaja, srca… da svi oni osjete da u ovom teškom

vremenu nijesu sami - poručila je Vujović ističući kako im je

posebno drago što podršku dobijaju iz raznih krajeva svijeta.

,,Dišemojednimdahom“

Podršku grupi ,,Žene Bara

kuvaju srcem“ dao je bez

razmišljanja Crveni krst koji

dijeli hranu koju one pri-

preme. Sekretarka te orga-

nizacije Zorica Crnčević je

zadovoljna.

- Ovo je jedinstvena akcija,

ne samo u Baru i Crnoj Gori,

već u regionu. Za dva mje-

seca skuvano je više od 500

obroka, odnosno nedjeljno

više od 60. Na ovaj način 28

naših korisnika sedmično

dobiju po dva topla obroka

i hranu koja im je dovoljna

za nekoliko dana – kaže

Crnčević.

Jedinstveni

uregionu

Vodi, priključila se ženama

Bara.

- Preko Fejsbuka sam saznala

za grupukojami je odmah za-

grijala srce, jer i ja u zemlji u

kojoj živim djelujem po tom

principu. Oduševljena sam

idejominajesen,kadaponovo

dođemovdjenaduževrijeme,

i ja ću da kuvam. U ovakvoj

ekonomskoj situaciji, kada i

one koje pomažu nemaju

mnogo, ovakva akcija izaziva

ogromno poštovanje. To su

gestovi koji se ne zaboravljaju

- poručila je Suard.

Iz grupe ,,Žene Bara kuvaju

srcem“ apelovali su na ljude

dobre volje, privrednike i sve

koji mogu da pomognu da im

se priključe.

-Sada su nam najpotrebniji

frižideri, kako bi hrana ljeti

mogla bezbjedno da stigne do

najugroženijih – kaže Ljiljana

Krke. Pozivaju da im se jave i

svikojisuuteškojmaterijalnoj

situaciji kojima bi njihov

obrokdobrodošao.

V.K.V.

Sve finansiraju same.

Sada su im, kažu, naj-

potrebniji frižideri, kako

bi hrana ljetimogla

bezbjednoda stigne do

onih kojima je potrebna

28

korisnika sedmično

dobijupodva topla obroka

i hranu koja im je dovoljna

za nekolikodana

LjiljanaVujović

KONEMAVREMENADAKUVA,

DONOSINAMIRNICE:

Dio ,,Ženabara“

BERANE -

U organizaciji

Centra za kulturu, a pod

pokroviteljstvomopštine

Berane, juče je otvorena treća

Smotra dramskog amaterskog

stvaralaštva. Tokom trodnevne

manifestacije čiji je cilj afir-

macija mladih i talentovanih

učenika, najmlađoj beranskoj

publici predstaviće se dramske

sekcije iz četiri osnovne i jedne

srednje škole.

Početak smotre ozvaničili su

polaznici JPU „Radmila Nedić“

predstavom „Aprilili ljubav“.

Rađena je po tekstu Toda Niko-

letića, a u režiji Đurđe Đukić.

Nakon njih nastupili su učeni-

ci OŠ „Vukašin Radunović“

sa predstavom „San Vuka

Mandušića“ Petra Petrovića

Njegoša. Scenario su uradili

učenici dramske sekcije, u režiji

profesorke Maje Krgović.

Na otvaranju su, kao gosti

Smotre, nastupili Anđela

ANDRIJEVICA–

Ministar-

stvoodrživog razvoja i tu-

rizmadalo je saglasnost na

prijedlogodlukeonaknadi

zakomunalnoopremanje

građevinskog zemljišta. Od-

luku je, potom, naposljed-

njoj sjednici usvojilaSkup-

štinaopštine. Sekretarka

lokalneupraveGoricaZo-

njićkažeda su seprimjedbe

Ministarstvaodnosile samo

na tehničke segmente, dok

sucijenekomunalijaostale

nepromijenjene.

- Područje Andrijevice je po-

dijeljeno u četiri zone. Iznos

naknade u prvoj zoni je 14 eu-

ra, u drugoj 12 eura, u trećoj

zoni iznosi osam a u posljed-

njoj se neće plaćati. Iznos na-

knade se može plaćati jedno-

kratno ili u 240 rata za

bespravne objekte osnovnog

stanovanja, te u 120 rata za

ostale objekte – navela je Zo-

njić.

Ona ističeda se iznos naknade

uvećava za 2,5 odsto kada su

objekti osnovnogstanovanjau

pitanju, a za ostale objekte pet

odsto u slučaju da se cijeli

iznos plati odjednom, a 20

odsto za plaćanje na rate.

Kada je u pitanju odluka o na-

knadi za komunalno opre-

manjegrađevinskogzemljišta,

sagovornicaPobjede jenajavi-

la da će na biti usvojena na sl-

jedećoj sjednici SO.

-Tuodluku je odobriloMinis-

tarastvo održivog razvoja i

turizma, a Ministarastvo fi-

nansija dalo mišljenje. Potre-

bana nam je saglasnost Vlade

u vidu zaključka koju nijesmo

još dobili. Nadam se će se to

desiti uskoro, te da ćemo tu

Andrijevica:

Opštinadobila saglasnost zaodlukuoopremanjugrađevinskog zemljišta

Kvadrat komunalija

odosamdo 14eura

Odbornici Andrijevice na

sjednici Skupštine koja je

održana u petak usvojio

usvojena odluka i o budže-

tu opštine za tekuću godi-

nu. Opštinska kasa će biti

,,teška“ 2.227.345 eura.

Do sada je na snazi bila

odluka o privremenom

finansiranju za prvi godišnji

kvartal, koju prema Zako-

nu o finansiranju lokalne

samouprave može da

donese svaka opština koja

ne uspije da do kraja godi-

ne usvoji budžet za nared-

nu godinu. Prema tom

dokumentu, dvanaestina

novca od prošlogodišnjeg

budžeta je predviđena za

finansiranje lokalne uprave

za ta tri mjeseca.

Budžetza

ovugodinu

2,2miliona

Berane:

Smotradramskogamaterskog stvaralaštva

Naotvaranju

„Aprilili ljubav“

AFIRMACIJAMLADIH

TALENATA:

Scena izpredstave

Živković, učenica trećeg razre-

da OŠ „Vuk Karadžić“, Damjan

Pajković, korisnik Dnevnog

centra za djecu sa posebnim

potrebama i Matija Bojović,

učenik Škole za osnovnomuz-

ičko obrazovanje.

Drugi dan Smotre razervisan

je za učenike OŠ „Polica“ koji

će izvesti predstavu „Malogra-

đani“ i OŠ „Vuk Karadžić“ sa

predstavom „Novogodišnja

bajka“.

V.J.

odluku usvojiti na narednoj

sjedniciSkupštine–precizira-

la jeZonjić.

I.T.

Andrijevica