Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 28. mart 2018.

CrnomGorom

CETINJE/BUDVA

– Radovi

naputuPodgorica-Cetinje-

Budva biće završeni umaju

– rekao jePobjedi direktor

Direkcije za saobraćaj Savo

Parača.

Prema riječima direktora Di-

rekcijezasaobraćajSavaPara-

če, do kašnjenja u izvođenju

radova došlo je jer izvođač fir-

ma ,,Hidrokop“ nije poštovao

rokove, pa je ugovor sa njim

raskinut.

TENDER

U međuvremenu, u toj firmi

otvoren je stečaj pa je raspisan

tender za novog izvođača.

- Sada je u toku procedura iz-

bora novog izvođača po hit-

nompostupku, očekujemo da

bude izabran početkom slje-

deće sedmice. Nakon toga za

mjesec svi radovi bi trebalo da

buduzavršeni –kazao jePara-

ča.

Iz Direkcije ističu da su ključ-

ni radovi na dionicama Ko-

šljun-ZavalaiBrajići-Lapčići

završeni, te da se ne može de-

siti da magistralni put od pri-

jestonice i Budve ne bude za-

vršendopočetka sezone.

ROKOVI

Rekonstrukcija magistralnog

puta između prijestonice i

Budve počela je početkom

2017. godine. Prvobitno, bilo je

predviđeno da budu završeni

u novembru, a onda je rok po-

mjeren zamart ove godine.

Udecembru jedvadesetakda-

naputbiozatvorenzbogodro-

na naBrajićima.

Put Podgorica – Cetinje –

Budva, dužine 60 kilometara,

TIVAT

–Vlasnik tivatske fir-

me „AutoklimePavićević“,

DraganPavićević, juče je

uručioosobljuHitnepomo-

ći Tivat 12-kanalni EKGapa-

rat „kardiovitAT102“ švaj-

carskogproizvođača „Šiler“

iUV lampu„germi plus“ od

15vati za čuvanje sterilisa-

nihmedicinskih instrume-

nata. Primopredaji poklona

vrijednog 2.358euraprisu-

stvovali su i predstavnici is-

poručiocaopreme, firme

„Farmont“, koji će instalisati

novi EKGaparat i obučiti

osobljeHitnepomoći za rad

nanjemu.

Pavićević je kazao da su odlu-

ku o donaciji donijeli zbog ne-

sebičnog i požrtvovanog rada

jediniceHitnepomoći,naspa-

šavanju ljudskih života i oču-

vanja zdravlja građanaTivta.

- Bio sam u prilici da zbog

zdravstvenih tegoba zatražim

pomoćuHitnoj,anjihovooso-

blje je uvijek bilomaksimalno

profesionalno,uslužnoiljuba-

zno, pa je ovo i način da im se

zahvalim- izjavio jePavićević.

Zahvaljujući se na daru, dr

Svetlana Marković-Perić je

naglasila da je donacijaHitnoj

pomoći u stvari poklon građa-

nimaTivta. „Ovo je za nas sre-

tan dan, dobili smo kvalitetan

aparat koji namomogućavada

pri prvom pregledu i urađe-

nom EKG-u damo prilično

tačnu dijagnozu - istakla je dr

Marković-Perić.

S.K.

ŠAVNIK

–Od 16 stude-

natakoji su seprijavili

nakonkurs zadodjelu

stipendija, 12 jeostvari-

lo topravo. Lokalna

uprava je za tunamjenu

opredijelila6.000eura,

te ćevisokoškolcima

narednihdesetmjeseci

uplaćivati po50eura.

Korisnici stipendije su

studenti Medicinskog,

Filozofskog, Biotehnič-

kog, Pravnog, Filološkog,

kao i Fakulteta za turi-

zami hotelijerstvo.

I.T.

HERCEGNOVI

- Inženjerka

građevine,mrOliveraDokle-

stić, smatrada jeneophodno

štoprijepodignuti svodmo-

stakoji seobrušioproteklog

vikenda i da sekrene sa sana-

cionimradovima.

- Ukoliko se potpuno uruši

mostna konstrukcija dijela koji

je ostao, onda bi to zaista bilo

pogubno - navela je Doklestić

koja je prijemjesec dana sa ko-

legama,ing.građevineMirkom

Balabušićem i dr Željkom Ra-

dovanovićem, prof. na Građe-

vinskom fakultetu u Podgorici,

uradila stručnu analizu posto-

jećeg stanja Vladičinog mosta

naToploj.

Onatvrdidapodizanjetogdije-

la lučne konstrukcije neće biti

lako i da podrazumijeva ozbilj-

nuorganizaciju radova.

- Luk ne smije da se čupa, neće

smjeti ni da se podiže dizali-

com.Ispodnjegamoradasesta-

vi platforma na sličan način kao

kadbrodulazi udok i da seonda

ravnomjerno podiže hidraulič-

nim presama - kazala je Dokle-

stić, ističući da bi voljela da u ti-

mu za buduće radove budu

inženjerikojisunasličnimstva-

rima radili ubrodogradilištu.

Sanacija koja se podrazumije-

vala ranije i za koju je urađen

idejni projekat više nije mogu-

ća. Sada je, kaže ona, riječ o re-

konstrukciji i doziđivanju sve-

ga što nedostaje, pri čemu je

izuzetno važno koji se kamen

koristi,sakojelokacije,kakavje

sastav kamena, boja.

–Lijevi oporacmosta je potpu-

no ostao bez veziva, a desni je

prelomljen. Šta se zapravo de-

šavalosveovovrijeme, najbolje

statičari mogu da kažu. Nadaj-

mosedadokpočnuradovineće

bitiozbiljnijekišekojabimogla

potpuno da raskvasi ovo što je

ostalo od njega, a što je uglav-

nomnešto kamena sa vezivom

od zemlje, jer bi u tom slučaju

on potpuno pao – kaže Dokle-

stić.

Sanacija mosta prema ranije

urađenom rješenju procijenje-

na je na oko 22.000 eura, ali će

sada sigurno iznositi i više.

Pretpostavke su, a zasnovane

na realnim činjenicama, da je

Vladičin most iz perioda fran-

cuske vladavine u Herceg No-

vom, što znači da je građenpri-

je više od200godina.

- Most je zaista simbol Tople

kroz tri vijeka. Vrlo je moguće

da je na tommjestu i prije ovog

vremena postojao, jer je Ljuti

potok morao biti premošten –

kažeDoklestić.

Ž.K.

Direktor Direkcije za saobraćaj o radovima na dionici Lapčići - Košljun

Parača: Put doBudve

završićemoumaju

SavoParača

NAJKOMPLEKSNIJIRADOVIZAVRŠENI:

Detalj saputaCetinje-Budva

Žitelji Boretaupetak

kodKrapovića

Mještani Boreta sastaće se u petak, na njihovu inici-

jativu, sa predsjednikomopštine Budva Draganom

Krapovićem.

- Na tomdijelu puta skoro sve je završeno, i nasuto,

poravnato, preostalo je samo da se asfaltira, ali nika-

ko to da završe. Na lokaciji stoje dvije mašine i niko

ništa ne radi – objasnili su u saopštenju.

Mještani su ranije najavili da će danas blokirati

put Cetinje-Budva ali su objasnili od toga odustali

nakon što su dogovorili sastanka sa KrapovićeM.

zvanično je, kao magistralni

put M-2.3, u upotrebi odmar-

ta, 1982.godine kada je kom-

pletnozavršenarekonstrukci-

ja starog puta sa izgrađenim

novimdionicama. Jedan je od

saobraćajno najopterećenijih,

u prosjeku njime dnevno pro-

đe 9.000 automobila.

J.Đ.

HercegNovi:

Stručnjaci apeluju da se sačuva simbol Tople

DjeloveVladičinogmosta

opreznovaditi izpotoka

KIŠABIŠKODILAURUŠENIMDJELOVIMA:

Obrušeni Vladičinmost

Po 50 eura

primaće 12

studenata

Šavnik

ROŽAJE

- Sekretarijat za

poljoprivredu, turizami vo-

doprivreduobjavio je javni

pozivzadodjelu finansijske

podrškepoljoprivrednim

proizvođačimau skladu sa

opštinskimagrobudžetom

za 2018. godinu. Za tuna-

mjenupredviđen je iznos od

80.000eura.

Podrška poljoprivrednimproi-

zvođačima, koji budu ispunili

tražene kriterijume, biće ispla-

ćena u iznosuod50odsto reali-

zovane investicije. Najveći

iznosod28.000eurapredviđen

je za nabavku poljoprivredne

mehanizacije - kosačica, saku-

pljačasijena,freza,plugova,po-

tom iznos od 20.000 za izgrad-

nju objekata za smještaj

stajnjaka. Zanabavkeopremeu

pčelarstvu, plastenika i pokret-

nih aparata zamužu, predviđe-

no je po 5.000 eura, a za posjete

sajmovima poljoprivrede

2.000. Javni poziv jeotvorendo

30. aprila.

F.K.

Rožaje:

Lokalna uprava odredila Agrobužet

Zamehanizaciju

izdvojenonajviše

ZAPRIMJER:

Saprimopredajedonacije

Humani gest tivatske rme „Auto klime Pavićević“

Poklonili EKG aparat i

UV lampuHitnoj pomoći

Budva:

Uskršnji bazar OŠ ,,StefanM. Ljubiša“

Pomoći će liječenje

Vanje Jovanovića

BUDVA

–UpravaOsnov-

ne škole ,,StefanMitrov

Ljubiša“ 2. aprilaorga-

nizujehumanitarni

,,Uskršnji bazar“ koji ima

za cilj prikupljanjenovca

za liječenjemalogBudva-

ninaVanjeJovanovića, sa-

opštili su iz teobrazovne

ustanove.

Događaj će početi u 12 časo-

va u dvorištu škole, a uprava

jepozvalaučenike,roditeljei

nastavnike da podrže akciju.

Sredstva će biti uplaćena na

žiro računporodice.

Vanji Jovanoviću, koji ima

mjesec i po, dijagnostifiko-

van je genetski poremećaj

,,Apertov sindrom“, koji se

karakteriše preranim sra-

stanjemkostiju glave.

Osnovno liječenje je hirur-

škimputemi, ako se operiše

na vrijeme, Vanja ima šansu

danastavi

borbuzaživot.Za

prvu operaciju hitno je po-

trebno 50.000 eura.

I.T.

OŠ ,,StefanMitrovLjubiša“