Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Utorak, 27. mart 2018.

Hronika

PODGORICA

VijećeVišeg

suda zakazalo je razmatra-

njeoptužniceprotivbraće

Ilije i BoškaPavlovića za 3.

april, koji se terete zaučešće

uubistvuĐorđaBorete i slu-

čajne žrtveDraganaZečevi-

ća 7. decembra, u lokalu

„Trofej“uBudvi.

Specijalno tužilaštvo tereti

braću Pavlović da su počinili

krivična djela stvaranje krimi-

nalne organizacije, teško ubi-

stvo i nedozvoljeno držanje

oružja.

Braća Ilija i Boško Pavlović

uhapšenisuuseptembruproš-

le godine po nalogu Specijal-

nog državnog tužilaštva.

Prema sumnjama istražitelja,

uloga braće Pavlović bila je da

pruže logističku podršku ubi-

cama.HapšenjembraćePavlo-

vić otkrivena je sedmočlana

grupa za koju se vjeruje da je

angažovana i plaćena za ovaj

zločin.

Stavljanjem lisica na ruke bra-

ći Pavlović istražitelji nijesu

zaokružili slučaj jer jedirektni

počinilac dvostrukog ubistva,

prema sumnjama istražitelja,

Budvanin Vasilije Rafailović

(38), na slobodi. Za njim, nje-

govim sugrađaninomRatkom

VušovićemiBjelopoljcemIva-

nom Cicmilom raspisane su

potjernice.

Prvi rezultati istražitelja usli-

jedili su nakon samo 40 sati,

kada je policija uhapsila bo-

sanskogdržavljaninaVladimi-

ra Šmanju (34) i Miljana Bula-

tovića (36) iz Niša, koji se

sumnjičezapomaganje izvrši-

ocima ubistva.

Prema navodima tužilaštva,

Bulatović i Šmanja su omogu-

ćili ubicamadapočine likvida-

ciju i pomogli imda pobjegnu.

Odbjegli Vasilije Rafailović i

Miljan Bulatović označeni su

kao organizatori kriminalne

grupekojajelikvidiralaBoretu

i Zečevića, dok je vlasnik loka-

la Ivo Stanišić ranjen.

Prema navodima optužnice,

članovi kriminalne organiza-

cijekojisupomogliuizvršenju

zločina bili su Ratko Vušović i

IvanCicmil, koji suubjekstvu,

dok seVladimir Šmanja nalazi

uspuškomIstražnomzatvoru.

Rafailović i Vušović su, prema

nalazima iz istrage, bili direk-

tni izvršioci ubistva Borete i

Zečevića.

Rafailović je ispaliovišehitaca

izautomatskepuškesamotora

kojimje upravljaoVušović.

OkrivljeniRafailović je, prema

stavu istražitelja, bio na „vrhu

kriminalne organizacije koja

je stvorena radi realizacije ne-

određenogbrojakrivičnihdje-

la kao što su teška ubistva“.

Osim što je njegov zadatak bio

da vrbuje članove, planira kri-

vična djela, daje uputstva i na-

redbe,Rafailovićjeučestvovao

u izvršenju zločina.

Sa druge strane, zadatak Bula-

tovića koji je takođe označen

kao oganizator bio je da plani-

ra i izdaje naredbe članovima

organizacije. Njegovo zaduže-

nje, prema nalazima iz istrage,

bilojeiobezbjeđivanjeprosto-

ra u kojem je bilo oružje, mo-

tor,municija.

Šmanjinzadatakbioje„prona-

laženjeiiznajmljivanjepogod-

nih prostorija za skrivanje

oružja i predmeta namijenje-

nih izvršenju krivičnih djela“.

ZadatakVušovića je bio da na-

bavlja vozila i motocikle koji-

ma bi upravljao prilikom izvr-

šenja krivičnih djela, dok je

obaveza Cicmila bila nabavka

oružja.

M.L.

Zakazano ročište za razmatranje optužnice protiv dvije osobe

koje se terete za učešće u ubistvu Borete i Zečevića

BraćaPavloviću

sudnici 3. aprila

SaprivođenjabraćePavlović

PODGORICA

Uroš Jegdić

(55) izBarakazao je jučeuVi-

šemsudukakonemožeda

shvati da jeprošle godine iz

vatrenogoružja, uporodičnoj

kući unaseljuŠušanj, ubio

DušanaKalezića (64) i njego-

vu supruguBosiljku (52).

Proces vodi vijeće sutkinje Ve-

sneMoštrokol.

Jegdić je juče u suzama kazao

da ga je sramota da se brani, te i

da toneće da radi.

-Ne znamkakvame je to bolest

natjerala na tako nešto. Ničega

se ne sjećam, nijesamnikada ni

mravazgazio,anetodauradim.

Dvamjeseceprijeovogdogađa-

ja imao sam operaciju, nijesam

spavao, niti sam koga gledao i

sve što mi se dešavalo to su mi

drugi pričali - kazao je Jegdić.

On je juče ispričao i da je sa po-

rodicom Kalezić bio u dobrim

odnosima, te i da su se posjeći-

vali na slavljima.

-Moj sinovac je trebalodabude

kumLazaruKaleziću(sinbrač-

nog para) i čitava porodica je

bila dobro sa njima - dodao je

on.

Jegdićjekazaoidajeimaouku-

ći pištolj jer je penzionisani po-

licajac, ali i da to oružje nikada

nije koristio.

Na jučerašnjemsuđenjuu svoj-

stvu svjedoka saslušan je i La-

zarKalezić,kojijeispričaokako

ga je tog jutraprobudilapolicija

i saopštilada sumuotac imajka

ubijeni.

- Tada je došao Boro, bratanić

Jegdića, i rekao mi da je Uroš

nešto napravio i da nije dobro.

Vidio sam razbacane saksije i

jastuke, ali mi policija nije dala

dauđemukuću- ispričao jeLa-

zarKalezić.

Kako je ispričao, porodice ni-

jesu bile u sukobu, ali je prije

nekolikogodinadošlodositne

rasprave kada je Jegdić auto-

mobilom unosio zemlju, ma-

da, kako je kazao, to je bila sit-

nica.

- On je potom okretao glavu od

nas pamu se nijesamjavljao, ali

sa njegovomporodicomsamse

pozdravljao. Bio je alkoholičar,

ali se mi nismo obazirali zbog

komšijskih odnosa. Krivo mi je

što ta porodica nije sklonila pi-

štolj ako su znali da nije dobro i

da imapsihičkihproblema - ka-

zao jeKalezić.

On je istakao i da smatra da je

Jegdić njegove roditelje ubio iz

ljubomore i pakosti.

Ranije juče, advokatica Draga-

na Vuković koja zastupa Jegdi-

ća tražila je novo psihijatrijsko

vještačenje,alijesudtajzahtjev

odbio.

Prema navodima optužnice,

Jegdić se tereti da je počinio

krivičnodjelo teškoubistvo.

Uhapšen je umaju prošle godi-

ne, sat i po nakon zločina, zbog

sumnje da je počinio dvostruko

ubistvo.

Kako su iz policije ranije saop-

štili, Jegdić je, sumnjase, razbio

staklo na vratima i tako ušao u

kuću. Otišao je u spavaću sobu i

pucaouKalezićedoksuspavali.

Kako su naveli, sumnja se da je

Jegdićpucaonažrtveizpištolja

„CZ“, koji je kasnije pronađen.

Suđenje se nastavlja 30. aprila.

M.L.

ARHIVA POBJEDE

Počelo suđenje optuženomza dvostruko ubistvo u Baru

Jegdićne shvatazašto je

ubiobračni parKalezić

Saprivođenja Jegdića

PODGORICA

– Viši sud

razmatraće danas optužnicu

protiv šest osoba koje se

terete za stvaranje kriminalne

organizacije koja je krijumčarila

ljude. Umeđunarodnoj akciji

„Dardaneli“ krivične prijave su

podnijete protiv Mevluda Ozire-

ka (55), državljanina Turske sa

privremenimboravkomu Ulci-

nju, Nevine Fevzi (49), držav-

ljanke Bugarske sa privremenim

boravkomu Ulcinju, Ibrahima

Adsiza (26), državljanina Turske

sa privremenimboravkomu

Ulcinju, Igora Kastratovića (33),

državljanina Crne Gore nasta-

njenog u Baru, Milisava Ostojića

(46), državljanina Srbije sa pri-

vremenimboravkomu Baru i

Kilića Alibakia (48) državljanina

Turske, nastanjenog u Ulcinju.

Grupa je, kako istražitelji sum-

njaju, na organizovan način i na

međunarodnomnivou predu-

zimala kriminalne aktivnosti s

ciljemorganizacije i omoguća-

vanja krijumčarenja većeg broja

turskih državljana u zemlje

Zapadne Evrope. Prema navo-

dima iz prijave, Mevlud Ozirek,

turski državljanin sa privreme-

nimboravkomu Crnoj Gori,

identi ikovan je kao organizator

ove kriminalne grupe .

M. L.

Razmatranje optužnice protiv okrivljenih za krijumčarenje ljudi

Ozirek i saradnici danaspredsudom

ih kriminalnih grupa

gon,Moka,

i, računi...

osnovu prikupljenih podataka

od policije i Uprave za spreča-

venje pranja novaca, Poreske

uprave, Uprave za nekretnine,

Uprave carina privremeno se

blokira imovina,dokseusluča-

jevima pravnosnažnih osuda u

kojima se dokaže da je stečena

ukrivičnimdjelima, ona trajno

oduzima.

Podsjećamo, imovina krimi-

nalne grupe označene kao „ka-

vački klan“ blokirana je do

okončanja istrageprotiv 15 čla-

nova.

Vlasnicima koji se terete da su

članovi ove kriminalne grupe

zabranjeno je da prodaju imo-

vinu dok se ne utvrdi porijeklo

novca.

Specijalno državno tužilaštvo

pokrenulo je finansijsku istra-

guprotivSlobodanaKašćelana

i još četrnaest osoba iz kavač-

kog klana.

Istražitelji provjeravaju kom-

pletnufinansijskudokumenta-

ciju kako bi utvrdili činjenice o

pokretnoj i nepokretnoj imovi-

ni osoba koje supod istragom.

Predmet provjera su nekretni-

ne, vozila, plovila, firme, ali se

detaljno analiziraju uplate na

bankovnimračunima fizičkih i

pravnih licakao i hartijeodvri-

jednosti.

Finansijska istraga protiv „ka-

vačke“ grupe vodi se uporedo

sa krivičnimpostupkomkoji je

u toku pred Višim sudom pro-

tiv 15osoba iz togklanakoje su,

prema osnovanim sumnjama

istražitelja, počinile više kri-

vičnihdjela - zelenaštvo, nedo-

zvoljeno držanje oružja, pro-

daja droge, davanjemita, teško

djelo protiv opšte sigurnosti i

pranje novca.

A.G.

Do sada, istražitelji su

prikupili podatke o

porijekludvije zgrade

unaseljuKavač, kao

i o porijeklunovca za

otvaranje podgoričke

diskoteke „Bigl“ i lokala

„Moka“ u Staromgradu

uKotoruu kojem je prije

osamgodina ubijenDra-

ganDudić Fric

CETINJE

SlužbeniciOdjelje-

njabezbjednosti Cetinje suu

dvaugostiteljskaobjekta spro-

veli raciju i pronašlimarihuanu

i kontrolisali 19bezbjednosno

interesantnihosoba.

Cetinjska policija, zajedno sa In-

terventnomjedinicomCentrabe-

zbjednosti Podgorica, u noći izm-

đu 23. i 24. marta obavila je raciju

udvaugostiteljskaobjektanateri-

toriji Cetinja i kod L. M. (30) iz

Cetinja pronašla pvc zamotuljak

sa2,7gramamarihuane.Takođe,u

istomugostiteljskom objektu po-

licajci su ispod stola pronašli za-

motuljaksa0,5gramamarihuane.

Drogaćebitiupućena uForenzič-

ki centar radi vještačenja.

O događaju je obaviješten viši dr-

žavni tužilacuPodgorici koji ćese

nakon vještačenja izjasniti o kva-

lifikaciji djela. Službenici OB Ce-

tinje sukontrolisali 19bezbjedno-

sno interesantnih osoba i od P. M.

(24) B. N. (22) iz Cetinja, oduzeli

dvije gumene palice, dok su od K.

M. (21) izCetinjaoduzelimetalnu

šipkudužine 60 cm.

C.H.

Saprivođenja

Racija u dva lokala na Cetinju

Kontrolisano 19bezbjednosno

interesantnih, oduzetadroga

Sa jedneod ranijihakcija

ZgradaPentagon