Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 27. mart 2018.

Društvo/Hronika

PODGORICA

Grupane-

vladinihorganizacija, njih

12, koje sukandidovaleGo-

ranaĐurovića za člana rad-

ne grupe za izradunacrta

zakonao izmjenama i dopu-

namaZakonaonacional-

nomjavnomemiteruRadio

i TelevizijaCrneGore juče

je javnozatražilaodMini-

starstvakulturedaobjavi

odlukuo imenovanjupred-

stavnikaNVOza članaove

radne grupe, jer smatraju

da jenjihovkandidat taj koji

je trebalodabude izabran, a

neKristinaĆetković, kan-

didatkinjakoju jepredloži-

lo 14NVOpredvođenih sa

„35milimetara“.

Oni tvrde da je Ministarstvo

odlukumoraloda objavi prije

više od 15 dana.

UREDBA

Iz Ministarstva su, s druge

strane, poručili da su postu-

palipoproceduri,shodnočla-

nu 14. Uredbe o načinu i po-

stupku ostvarivanja saradnje

organa državne uprave i ne-

vladinih organizacija („Sl.

list“ br.7/12) u kojem se pred-

viđa „da će starješina organa

državneuprave, urokuodpet

danaod isteka roka izčlana 13

ove uredbe, izabrati onog

kandidata za koga je dostav-

ljeno najviše prijedloga ne-

vladinihorganizacija“.

Nevladine organizacije koje

stoje iza Đurovića – CGO,

CIN CG, Juventas, CEMI,

Bonum, Aktivna zona, Ul in-

fo, Institut alternativa, CRN-

VO i Multimedijal Montene-

gro,tvrdedasu,nakonštoje2.

marta objavljena lista kandi-

data, tražili od ministarstva

da je ponište i da se ponovi

procedura izborapredstavni-

kaNVOna osnovupodnijetih

kandidatura.

Smatraju i da je prekršen član

11 vladine Uredbe o načinu i

po s t upku o s t va r i van j a

saradnje organa državne

uprave i NVO, konkretno stav

da kandidat treba da „posje-

duje iskustvo u vezi sa zadat-

komradnog tijela“.

- Nije nampoznato da se Kri-

stinaĆetkovićujavnimnastu-

pimailiusvojimaktivnostima

bavila izmjenama Zakona o

nacionalnom javnom emite-

ru,davalasugestijeipredlaga-

la amandmane na ovaj propis.

Sa druge strane, kandidat ko-

ga smo predložili, Goran Đu-

rović, je učestvovao u pret-

hodnim radnim grupama sa

istimzadatkomkoje je formi-

raloMinistarstvokultureigo-

dinama predlagao konkretne

amandmane na ovaj propis i

druge zakone iz oblasti medi-

ja, očemupostoji evidencijau

izvještajima i dokumentima

kojima raspolaže Ministar-

stvokulture–naveli suoni, uz

ocjenu da „suštinskoj ulozi

radnegrupetrebadadoprine-

se i kvalitetan predstavnik

NVO, kojeg za članstvo u

ovom tijelu predlažu organi-

zacije angažovane u oblasti

reformemedijskihpropisa“.

ODGOVOR

Oni su najavli pokretanje po-

stupka pred Upravnim su-

dom nakon što ministarstvo

objavi odluku o imenovanju

predstavnika NVO za ovu

radnu grupu.

Iz ministarstva su, međutim,

poručili da objavljivanje od-

luke nije obavezno, već da je

dovoljno rješenje o formira-

nju radne grupe.

- Ministar kulture je, shodno

Uredbi, izabrao predstavnicu

NVO „35 mm“ Kristinu Ćet-

ković, predloženu od 14 bla-

govremeno dostavljenih i

potpunih prijedloga kvalifi-

kovanihnevladinihorganiza-

cija. Radi potpunog informi-

sanja javnosti ističemo da je

kandidat za člana radne gru-

peGoranĐurovićbiopredlo-

žen od 12 kvalifikovanih ne-

vladinih organizacija – piše u

saopštenju.

Podsjetili su i da je Ministar-

stvokulture, shodno članu 13.

Uredbe, u roku od tri dana od

isteka roka za javni poziv ne-

vladinim organizacijama,

učinilo javnim spisak kandi-

data i NVO koje su ih predlo-

žile.

K.K.

IzMinistarstva kulture su poručili da su

postupali po proceduri, shodno članu 14.

Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja

saradnje organa državne uprave i

nevladinih organizacija

Kristina Ćetković kazala

je juče Pobjedi da su ona i

organizacije koje su je pred-

ložile javno uputili poziv,

putemmejling lista, „kole-

gama i koleginicama iz civil-

nog sistema, da upute suge-

stije i prijedloge na zakon i

pozvali da zajedničkim zna-

njem i iskustvomdoprinesu

što boljemprijedlogu“.

- Naveli smo i da smo otvo-

reni za komunikaciju u vezi

sa radom radne grupe.

Predložili smo da međuna-

rodne organizacije prisu-

stvuju sastancima radne

grupe i uputili pozive Savje-

tu Evrope, OSCE i Delegaciji

EU u Crnoj Gori. Predlagaću

rješenja za koja mislimda

će doprinijeti većoj nezavi-

snosti RTCG, insistiraću na

objektiviziranju kriterijuma

za izbor članova Savjeta,

održivom inansiranju Jav-

nog servisa i slično – poruči-

la je ona.

Ćetković nije željela da

komentariše tvrdnje

suprotstavljenih

organizacija da ona nema

iskustva u oblasti medija.

Ćetkovićpozivanasaradnju

Ministar kulture Aleksan-

dar Bogdanović pozvao je

juče predstavnike OEBS-a

da budu posmatrači u rad-

noj grupi za izradu izmjena

i dopuna Zakona o javnim

radio-difuznim servisima.

Kako je saopšteno iz

ministarstva, Bogdanović

i ambasadorka OEBS-a u

Crnoj Gori Mariz Davije

razgovarali su na Cetinju

o saradnji i podršci koju

ta organizacija pruža tom

resoru. Navodi se da je

Bogdanović istakao da je

u ovoj godini planirana

izmjena dva zakona u

oblasti medija, za šta je,

kako je kazao, podrška

međunarodnih partnera

od izuzetne važnosti.

- Bogdanović je pozvao

predstavnike OEBS da

budu posmatrači u radnoj

grupi za izradu izmjena i

dopuna Zakona o javnim

radio-difuznim servisima –

piše u saopštenju.

Davije je, kako se navodi,

kazala da Misija OEBS-a u

Crnoj Gori sa posebnom

pažnjomprati izmjene

medijske legislative, i da

će biti od pomoći mini-

starstvu prilikom izrade

zakonskih akata planiranih

za ovu godinu.

PozivOEBS-u

InsistirajudaĐurović

učestvujeu

izmjenama

zakonao

Javnomservisu

Grupa NVO burno reagovala što njihov kandidat nije prošao

GoranĐurović

KristinaĆetković

PODGORICA

Policijapro-

vjeravaporijeklo imovine

organizovanihkriminalnih

grupa iz crnogorskihgrado-

va, zakojuosnovano sumnja

da je stečena ilegalno. Pre-

ma saznanjimaPobjede, na

provjeri jepokretna i nepo-

kretna imovina„

škaljaraca

“,

„kava

čana

“, barskog i bud-

vanskogkriminalnogklana.

Istražitelji provjeravaju više

objekata, među kojima i neko-

liko stanova u zgradi „Penta-

gon“ u Kotoru sa više luksu-

znih stanova, plažne barove i

zakupljene plaže uBoki.

Policijajejošudecembruproš-

le godine u okviru akcije „Bo-

ka“pretreslaobjekte„škaljara-

ca“, članova njihovih porodica

uluksuznomkompleksu„Pen-

tagon“ uŠkaljarima.

ISTRAGA

U saopštenju je tada navedeno

dajeOdsjekzaborbuprotivor-

ganizovanog kriminala zapo-

čeo aktivnosti na provjeri za-

konitosti sticanja novca za

gradnju kompleksa „Penta-

gon“ u Kotoru i kupovinu sta-

nova uovoj zgradi.

Pod lupom inspektora za bor-

bu protiv privrednog krimina-

la su brojni lokali i poslovni

prostori u Starom gradu u Ko-

toru, za koje se sumnja da su

stečeni organizovanim krimi-

nalom.

Do sada, istražitelji suprikupi-

li podatke o porijeklu dvije

zgrade u naselju Kavač, kao i o

porijeklu novca za otvaranje

podgoričke diskoteke „Bigl“ i

lokala „Moka“ u Starom gradu

uKotoruu kojemje prije osam

godina ubijen Dragan Dudić

Fric. Prije četiri godine taj lo-

kal uzeli su pod zakup braća

Igor i JovicaVukotić.

Sve prikupljene dokaze i po-

datkepolicija ćedostaviti Spe-

cijalnomtužilaštvu.

Tokomproteklih godina istra-

žitelji su tokom izviđajnih po-

stupaka u više navrata priku-

pljali finansijske podatke o

pokretnojinepokretnojimovi-

ni članova organizovanih kri-

minalnih grupa. Provjeravani

su bankovni računi, depoziti,

hartije od vrijednosti, kao i po-

rijeklo novca u bankovnim se-

fovima, stanovi, kuće, poslovni

prostori, razne dragocjenosti,

vozila visoke klase, luksuzna

plovila, registrovano oružje…

Osim imovine u Crnoj Gori,

pod lupom je porijeklo imovi-

ne koju članovi kriminalnih

grupa imaju u inostranstvu.

Pod „obradom“ je imovina nji-

hovih članova porodice, prija-

telji, kumovi, kao i osobe za

koje se sumnja da su povezane

sa kriminalnimradnjama.

Finansijske provjere se obav-

ljajuparalelnosa istragomkoja

se sprovodi prema nekoj grupi

za krivična djela organizova-

nogkriminala, zelenaštva, pra-

nja novca, krijumčarenja nar-

kotika, visoke korupcije.

BLOKIRANA IMOVINA

U toku sudskog postupka, na

Istražitelji provjeravaju porijeklo imovine organizova

Pod lupom, Pent

Bigl, plažni baro

Prema saznanjima Pobjede, na provjeri

je pokretna i nepokretna imovina

„škaljaraca“, „kavačana“, barskog i

budvanskog kriminalnog klana

PODGORICA

OdbranaMar-

kaMitrovića, koji se tereti da je

26. septembra 2015. godinena

Paštrovačkoj gori ubioJovaJo-

vanovića, prigovorila je juče

pregledanimsnimcima, tvrdeći

daneprikazuju svedetalje.

Na jučerašnjem pretresu pregle-

dani su snimci koji su izuzeti sa

objekataporodice Špadijer i Želj-

kaMitrovića.

Na jednomod snimaka sa objekta

Mitrovića vide se ljudi koji su tog

dana prilazili i okrivljeni koji sa

suprugomulazi u automobil ,,to-

jota jaris“kojimjeupravljaoMar-

koDelić.

Mitrović je juče kazao da, nakon

što je bio meta pucnjave, nikada

nijeušaoustanilizgraduprijene-

goštobi obišaoprostorukomsta-

nuje.

Advokat Zoran Piperović prigo-

vorio jenasnimakkoji je izuzet sa

stanaporodiceŠpadijer, dodajući

da ima tehničke probleme.

- Na toj kameri se ne vide vozila

koja je snimila kamera sa objekta

Mitrovića, a tuda moraju proći,

nema prečice. Tako se na snimci-

ma kamere sa objekta Mitrovića

vidi taksi, koji potom prolazi po-

red objekta Špadijer, a na tim ka-

merama ga nema -kazao je Pipe-

rović.

Mitrović je odgovarajući na pita-

nje sudije Predraga Tabaša pre-

poznao vozilo rođaka ŽeljkaMi-

trovića, a zatim i suprugu i sebe,

kao i čuvara koji obezbjeđuje ku-

ćunjegovog rođaka.

Napitanje sudijeTabašaprigovo-

rio je advokat Piperović, dodajući

da je neshvatljivo da njegov bra-

njenik pojašnjava sve, a sve vrije-

me nije bio tamo.

- Imalo bi smisla da je vidljiv na

snimku kada i ljudi za koje je pi-

tan. Ovomože da se riješi tako da

pozovete ŽeljkaMitrovića i stra-

žara koji je bio sve vrijeme tu, a

koji se vidi na snimcima -istakao

jePiperović.

Premanavodimaoptužnice, op-

tuženi se tereti da je 26. septem-

bra2015.godinenaPaštrovačkoj

gori u vozilu ,,reno senik“ umi-

šljajnoubioJovanovića ispalivši

u njega šest metaka. Mitrović je

uhapšenunaseljuPodličak.

M.L.

Nastavljeno suđenje optuženomza ubistvo Jova Jovanovića

Odbrana:

Na snimcima

nema svihdetalja

SaprivođenjaMitrovića

Zgradakavačkogklana