Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Društvo

Utorak, 27. mart 2018.

PODGORICA

Obrazovanje

je ono što ostane nakon što

zaboravite što ste naučili u

školi. Ono je mnogo više od

reprodukcije informacije.

Pravo obrazovanje je dio nas,

ne možemo ga zagubiti niti

ignorisati. Ono je ugrađeno

u strukturu naše ličnosti, ono

je naš vodič kroz život, od

svakodnevnih situacija do

međuljudskih odnosa i poslov-

nog ostvarenja - poručio je

juče ministar prosvjete Damir

Šehović.

On je, na završnoj konferenciji

projekta „Teaching for succe-

ss“ Britanskog savjeta u Crnoj

Gori, čiji je cilj unapređenje

nastave i izučavanja engle-

skog jezika, podsjetio da je

reformomod prošle godine

uvedena mogućnost izučava-

nja engleskog jezika u vrtićima,

na koju djeca odlično reaguju,

te da sa njima rade profesori

koji su dodatno obučeni kod

Britanskog savjeta.

- Uvedeno je i obavezno

izučavanje engleskog jezika

od prvog razreda i imali smo

potvrde i od nastavnika i od

roditelja da rano učenje jezika

zaista jeste najsvrsishodnije -

rekao je on.

N. Đ.

Kišni talasprolazi

I prošle sedmice nastavljen trend nedolaska na zakazani pregled

Međunarodna konferencija uMinistarstvu održivog razvoja i turizma

Rektor Univerziteta Crne Gore posjetio sajamsezonskih poslova

Kodspecijaliste senije

pojavilo2.510pacijenata

Interventni timbrinuće

ozaštitimrkogmedvjeda

Nikolić: Dobra

prilikazamlade

PODGORICA

Veliki broj

pacijenata i dalje seneoda-

zivanapregledeuKlinič-

komcentru, pa je takopro-

tekle sedmiceod9.973

zakazanihobavljeno7.463

pregleda, odnosno25,17od-

stopacijenatanije se

odazvaloniti otkazalopre-

gled.

Iz Kliničkog centra apelovali

su na pacijente da kod svog

izabranog ljekara blagovre-

meno otkažu pregled ukoliko

nijesu u mogućnosti da se

odazovu, jer se u suprotnom

,,dovodi u pitanje blagovre-

meno pružanje zdravstvenih

uslugaonimpacijentimakoji-

ma je to zaista potrebno“.

Oni su naveli da se u Institutu

za bolesti djece od 1.441 zaka-

zanog pregleda, odazvalo

1.148pacijenta, dok jeu Inter-

noj klinici od 1.576 zakazanih

obavljeno 1.228pregleda.

- UHirurškoj klinici, od zaka-

zanih 656 obavljeno je 487

pregleda, a u Klinici za orto-

pedijuitraumatologijuod502

obavljena su 363 pregleda. U

Klinici zaneurologijuoduku-

pno zakazanih 493 pregleda

obavljeno jenjih355, uKlinici

za ORL i MFH od 354 obav-

ljen je 361 pregled, dok je kod

oftalmologaodzakazanih587

obavljen 451 pregled – piše u

saopštenju.

U Centru za radiološku dija-

gnostiku, kako se dodaje, od

zakazanih 794 obavljeno je

506 pregleda, a kod kardiohi-

rurga, od zakazanih 40 pre-

gledana su 22 pacijenta, dok

je kod kardiologa, od zakaza-

nih 1.012, obavljeno 823 pre-

gleda.

Sl.R.

Klinički centar

azovi i perspektive“

ut

štvu

ta – rekao jePažin.

Prema njegovim riječima, u

prethodnom periodu je ura-

đenomnogo.

- Kao što je jedinstven izbor

sudija i tužilaca kroz posve-

ćen rad Sudskog i Tužilačkog

savjeta, kao način da se sam

postupak izbora učini što ne-

zavisnijim i kriterijumi budu

što objektivniji. Stalnost sud-

ske i tužilačke funkcije dodat-

no je razrađivana zakonima, a

radilo se i na etičkom okviru

ovihprofesija – naveo je Pažin

idodaodaseradiloinajačanju

disciplinske odgovornosti no-

silaca pravosudnih funkcija.

On očekuje da će u narednom

periodu biti postignuti odgo-

varajući rezultati i da će naša

zemlja dobiti završna mjerila

za pregovaračka poglavlja 23 i

24.

REFORMA

Vrhovni državni tužilac Ivica

Stanković rekao je da se ne

može jačati vladavina prava

bez kvalitetne reforme pravo-

suđa, te da su pred nosiocima

pravosudnog sistema nove

obaveze, koje zahtijevajunovi

zamah.

- Prednama je periodukojem

od početnih treba preći na

uvjerljive i održive rezultate

–objasnio je Stanković.

Da bi naše tužilaštvo postalo

dio evropskog tužilačkog si-

stema nužno je, kako je kazao,

da evropska pravosudna kul-

tura postane dio našeg tuži-

lačkog identiteta.

Šef DelegacijeEvropske unije

u našoj zemlji Aivo Orav ka-

zao je da jačanje vladavine

prava nije samo institucional-

no pitanje, već su potrebne i

radikalnepromjeneudruštvu

u svim zemljama Zapadnog

Balkana.

- Nezavisnost, kvalitet i efika-

snost pravosudnog sistema

moraju se osnažiti, kako bi se

osiguralapravičnostiizvršnai

zakonodavna vlast pozvale na

odgovornost, ako je topotreb-

no. To se može postići samo

kroz ekonomski razvoj i sveo-

buhvatne reforme – naglasio

jeOrav.

Podsjetio je da je Evropska

unija opredijelila 20 miliona

eura za države Zapadnog Bal-

kana i Tursku za podršku

ovimreformama.

Predsjednik Sudskog savjeta,

Mladen Vukčević, rekao je da

reformupravosuđanosesudi-

je i sudovi, jer bez njihove po-

svećenosti nema vladavine

prava.

-Akodruštvo i državaželeefi-

kasno i produktivno sudstvo,

moraju se stvoriti adekvatni

uslovi za rad sudija i uvažava-

nje sudijske profesije. Jedino

tako možemo imati motivisa-

ne, stručne, savjesne, samo-

stalne i nezavisne sudije – na-

veo jeVukčević.

Zamjenica predsjednice Vr-

hovnog suda Stanka Vučinić

rekla je da je posvećen rad su-

dija doveo do bržeg završava-

njapredmeta,smanjenjabroja

nezavršenih starih predmeta,

većeg poštovanja zakonskih

rokova i smanjenja broja uki-

nutihodluka.

Neka rješenja u punoj mjeri,

prema njenim riječima, tek

trebadazažive,kaoštojeocje-

njivanje sudija. Posebnu pa-

žnju, kako je navela, treba po-

svetiti poboljšanju radnih

uslova sudija, dosljednoj pri-

mjeni odredbi o disciplinskoj

odgovornosti, promociji al-

ternativnih načina rješavanja

sporova, edukaciji sudija.

J. BEHAROVIĆ

NASTAVITISAREFORMOM:

Sakonferencije

PODGORICA

UCrnoj Gori

formiraće se interventni tim,

koji će kroz obuke, treninge i

edukacije štititi populaciju

zaštićene vrste mrkog med-

vjeda.

UMinistarstvu održivog ra-

zvoja i turizma organizovana

Minstarstvoćedobiti podrškuorganizacija izEvrope

PODGORICA

Sajamsezon-

skihzapošljavanja studena-

taodlična jeprilika za sve

mlade ljudekoji žele svoja

prva radna iskustvada ste-

knuu turizmu i pratećim

djelatnostima - kazao je rek-

torUniverzitetaCrneGore

DaniloNikolić.

On je juče sa predsjednikom

Upravnog odbora Duškom

Bjelicom posjetio „Summer

Job2018“, 11. Sajamsezonskih

poslovau turizmukoji tradici-

onalno organizuje Studentski

parlament Univerziteta Crne

Gore u saradnji sa studentima

Fakulteta za turizam i hoteli-

jerstvoizKotora,odnosnostu-

dentskomorganizacijom„Tu-

rist“. Nikolić je, kako je

saopšteno, istakao da UCG

nastoji da, kroz dobru sarad-

nju sa institucijama sistema i

privredom, pripremi studente

za tržište rada ili za samostal-

no ostvarivanje svojih poslov-

nih ideja.

- Od ove akademske godine,

stručna praksa je obavezna.

Brucošima se pruža prilika da

stiču praktična znanja u nekoj

od kompanija i institucija koje

su naše nastavne baze - pod-

sjetio je on.

Prorektorica UCG, Đurđica

Perović, otvarajući sajam po-

ručilajestudentimadaaktivno

učestvujunaSajmu sezonskog

zapošljavanja uPodgorici, Ko-

toru i BijelomPolju.

-Poslodavcimapreporučujem

studenteUCG s obziromna to

da se radi o najvažnijoj, naj-

brojnijoj instituciji visokog

obrazovanjauCrnojGori,pot-

puno uvjerena da upravo ov-

dje mogu naći kompetentne

kadrove za svoje kompanije

-kazala jePerović.

I generalna direktorica Direk-

torata za visoko obrazovanje

Mubera Kurpejović kazala je

da aktivno traženje posla do-

prinosi samorazvoju ličnosti i

istovremenounapređenjueko-

nomskihprilika uCrnoj Gori.

- Projekti kao što su Summer

Job i stručno osposobljavanje

suprojekti koji trebadadopri-

nesu povećanju zapošljivosti

mladih ljudi - kazala je ona i

dodala da je više od 50 odsto

mladih ljudi koji suprošli pro-

gram stručnog osposobljava-

nja nastavilo radni angažman.

DirektorZavodazazapošljava-

nje Suljo Mustafić, kako je sa-

opšteno, istakao je da poslovi

koji su u ponudi visokoškolci-

mamožda nijesu oni za koje su

se obrazovali, ali jesu šansa da

steknu radne navike, da raste-

rete porodični budžet i da se

boljepripreme za svojubuduć-

nost.

Sajam će se održati u Kotoru

28.marta, auBijelomPolju30.

marta, od 10do 15 sati.

N.Đ.

Sajamiz godineugodinubilježi dobruposjetu

ike Nacionalne organizacije za rijetke bolesti

za finansijskupodršku

oboljelih od rijetkih bolesti.

Naveli su i da je EU tokom

posljednje dvije decenije

prepoznala rijetke bolesti kao

jedan od javnozdravstvenih

prioriteta.

- Predsjednica Nacionalne

organizacije Nataša Bulatović

iskazala je očekivanje da se

prije svega obezbijedi prostor

za rad ove organizacije, kao

i fond koji bi se bavio institu-

cionalnimdjelovanjem radi

obezbjeđivanja adekvatne

inansijske i ukupne podrške

– piše u saopštenju.

Predsjednik Crne Gore izrazio

je uvjerenje da će ova organi-

zacija dobiti podršku institu-

cija.

Sl. R.

Konferencija o projektu

,,Teaching for success“

Obrazovanje

jevodič

kroz život

je prva međunarodna konfe-

rencija„oupravljanjupopula-

cijom mrkog medvjeda“, a

generalna direktorica Direk-

torata za životnu sredinu Iva-

na Vojinović navela je da je

jedan od ključnih zadataka

Crne Gore, ali i obaveza kao

potpisnice Konvencije o za-

štiti evropskih divljih vrsta i

prirodnih staništa (Bernska

konvencije), upravo izrada,

odnosno donošenje, usvaja-

nje i sprovođenje višegodiš-

njih planova upravljanja

ovompopulacijom.

- To je zadatak na kojem će

ministarstvo predano i mar-

ljivo raditi saNVO sektoromi

ostalim zainteresovanim su-

bjektima-kazala jeVojinović.

Tim će, kako je rekla, morati

da prođe obuke, treninge i

edukacije kako bi u „nekim

interventnim, specifičnim i

akcidentnimsituacijamamo-

gaoda reaguje“.

Ekspertkinjazakrupnesisare

iz Euro natur fondacijeMari-

ke Briks izrazila je zadovolj-

stvočinjenicomdaVladaveo-

ma posvećeno nastoji da

napravi korak dalje na ovom

polju.

Koordinator za politiku bio-

loške raznolikosti i zagovara-

nje u Svjetskoj organizaciji za

zaštitu prirode WWF Goran

Sekulić, saopštio je da ova or-

ganizacija i Parkovi Dinarida

u nacionalnimparkovima Bi-

ogradska gora u Crnoj Gori i

Tara u Srbiji sprovode regio-

nalni projekat „Posmatranje

medvjeda“.

- Ova inicijativa posvećena je

razvoju održivog turizma i

suživota lokalne zajednice i

mrkog medvjeda, uz njegovu

zaštitu i poboljšanje staništa -

kazao je Sekulić.

N.K.