Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Društvo

Utorak, 27. mart 2018.

Početkomsljedeće sedmice stabilizacija vremenskih prilika

Sunce i temperature iznad20stepeni

PODGORICA

Pravo proljeće sa

suncem i temperaturama višimod 20

stepeni Celzijusovih stiže početkom

sljedeće sedmice, ali rast temperature

biće evidentan već od srijede (sjutra).

Kako je za Pobjedu istakao Vučina

Popović, dežurni meteorolog u

Hidrometeorološkom zavodu, već

od sjutra očekuje nas toplije vrijeme

sa veoma malo padavina, jedino za

vikend biće jača kiša koja će prestati

u nedjelju.

- Sada je neka slaba ciklonska cirku-

lacija. U srijedu, četvrtak i petak biće

pretežno sunčano do pomalo oblač-

no i napokon ćemo osjetiti pravo

proljeće sa temperaturama od 18 do

19 stepeni. U subotu namdolazi jače

jugozapadno strujanje ciklona i dosta

padavina, posebno tokomnoći i u

nedjelju ujutro, sa neznatnimpadom

temperature, biće do 16 stepeni -

kazao je Popović naglašavajući da na

sjeveru više neće biti snijega, samo

jači južni vjetar sa malo kiše.

Što se tiče najavljenog ciklona Hugo,

oblak prašine koji je snijeg u istočnoj

Evropi obojio u narandžasto, a kreće

se preko Grčke i Albanije, Srbije,

Bugarske i Turske, u subotu onmože

donijeti neznatnu prljavu kišu.

- Početkomnaredne sedmice slijedi

stabilizacija vremena i temperature

više od 20 stepeni. Dobićemo pre-

težno sunčano i sve toplije vrijeme

- poručio je Popović.

N. K.

Crnogorski startap

BeeAnd.me

osvojio nagradu

PODGORICA

Crnogorski

startapBeeAnd.me

, koju su

osmislili i kreirali 2016. godi-

neElmaHot i AlijaDervić,

proglašen jenajboljomino-

vacijomna svijetunanedav-

noodržanomSamitu svjet-

skenagradeuBeču,

saopšteno je izLuča institu-

ta.

Kako su objasnili, nagrada

svjetskog samita je međuna-

rodno priznanje koje se svake

godinedodjeljuje lokalnimdi-

gitalnim inovacijama koje su

svojim nastankom i djelova-

njemuspjele da stvore vrijed-

nost koja je imala uticaj na ra-

zvoj i prosperitet društva.

Magistri na Elektrotehnič-

kom fakultetu UCG, koji su

školovanje nastavili u Beču u

Austriji, Elma Hot i Alija Der-

vić, počastvovani su nagra-

domi prilikomdapredstavlja-

ju našu zemlju na velikom i

prestižnom Samitu svjetske

nagrade.

- Bili smo veoma zadovoljni

kadasmosaznalidasmo jedan

od 40 pobjednika. Uz to, orga-

nizatori ove nagrade su istakli

idajeBeeAnd.meprojekatko-

ji spaja Crnu Goru i Austriju,

što nam predstavlja posebno

zadovoljstvo – kazao je Der-

vić.

Ovo je prvi put da je jedna cr-

nogorskainovacijanominova-

na u sklopu međunarodnog

takmičenjaNagrada svjetskog

samita.

Kako su saopštili izLuča insti-

tuta, nevladine organizacije

koja je zadužena za crnogor-

ske nominacije, od ove godine

biće organizovano i državno

takmičenje.

-Nevjerovatnojezadovoljstvo

vidjeti da smo već sa prvom

nominacijom uspjeli da osta-

vimo utisak na cjelokupnu

međunarodnuzajednicu.Tre-

ba podsjetiti da je

BeeAnd.me

prethodno prošla selekciju u

kojoj je bilo više od 500 inova-

cija izcijelogsvijeta–naglasili

su iz ove nevladine organiza-

cije.

J. B.

Najbolja

inovacija

na svijetu

Mladi inovatori osvojilimeđunarodnuzajednicu

Održana konferencija „Reforma pravosuđa u Crnoj Gori – dostignuća, i

Vladavinaprava

zapromjeneudr

Dok je potpredsjednik

Vlade Zoran Pažin odgo-

varao na pitanja novinara

oglasio se alarm, nakon

čega je hotel „Hilton“

ispražnjen. Ubrzo se poja-

vila i policija, a ispostavilo

se da se alarm aktivirao

zbog previše pare u kuhi-

nji.

Uzbuna

nakašnjenjauimplementaciji

pravosuđa,posebnovezanaza

profesionalnu ocjenu i sistem

unapređenja i zapošljavanja

sudija i tužilaca. I rezultati u

implementaciji etičkog ko-

deksa i disciplinskihpostupa-

ka treba da se poboljšaju – na-

glasila jeHalačeva.

AKTIVNOSTI

Potpredsjednik Vlade i mini-

starpravdeZoranPažinkazao

je da vladavina prava daje

tempo ukupnom uspjehu re-

formi u našoj zemlji, te da je

nemjerljivdoprinos koji treba

da daju sudovi i sudije do-

sljednom afirmacijom prava

na pravično i javno suđenje

pred nezavisnim i nepristra-

snim sudom u razumnom ro-

ku.

- Jedan od prioriteta Vlade u

narednomtrogodišnjemperi-

odujerazvijanjealternativnih

načina rješavanjasporova, ka-

ko bi pravda bila dostupnija

građanima, a sudovi rastere-

ćeniprevelikogbrojapredme-

Ako društvo i država žele e kasno i

produktivno sudstvo, moraju se stvoriti

adekvatni uslovi za rad sudija i uvažavanje

sudijske profesije. Jedino takomožemo imati

motivisane, stručne, savjesne, samostalne i

nezavisne sudije – naveo jeMladenVukčević

Kako je novinarima juče kazaoministar

pravde Zoran Pažin, komentarišući

slučaj izvještaja zaštitnika imovinsko-

pravnih interesa, sa kojeg je nedavno

skinuta oznaka tajnosti, akcenat treba

staviti na odgovornost starješina.

- To je ono što je bila intencija i namjera

Vlade, ali ona, čini mi se, nije najbolje

prepoznata u javnosti. Riječ odgovor-

nost ključna je za sve, za službenike koji

su dužni da poštuju službeničku etiku,

za starješine organa koji su tu da daju

primjer u svemu, pa i u etičkoj i pravnoj

odgovornosti – poručio je Pažin.

Odgovornost je, kako je istakao, uvijek

individualna.

- Ne možemo govoriti o opštoj odgo-

vornosti. Od slučaja do slučaja biće

analiziran rad svakog starješine organa

državne uprave i na osnovu toga će

se preduzimati odgovorajuće mjere,

između ostalog i kroz ocjenu rada tih

starješina, kroz mogućnost njihovog

izbora, reizbora ili isključenja iz sistema

državne uprave i prepuštanje mjesta

boljim, profesionalnijim i odgovornijim

službenicima – kategoričan je Pažin.

Suština čitave priče, istakao je on, u

odgovornosti je javnih funkcionera

koji nijesu radili svoj posao kako treba

i službenika koji su pokušavali da zlo-

upotrebomprocesa suđenja dođu do

određenih sredstava.

- Akcenat je, prije svega, na starješinama

koji su to dozvolili – naglasio je Pažin.

Pojasnio je da misli i na neprincipijelne

dogovore pojedinih službenika i advo-

kata.

- Odnosno da se za vrlomala sredstva,

za koja nijesu ni postojale jasne evi-

dencije o dugovanjima, putem sudova

ostvare višestruko viši iznosi. To je

nešto štomožemo okarakterisati da

nije u skladu sa službeničkom etikom –

rekao je Pažin.

Pažin:Starješineodgovornezaradorgana

PODGORICA

Analiza sta-

njapravosudnog sistema

CrneGore, i poredviše zna-

čajnihrezultata, pokazala je

dapredstoji još dosta radau

zatvaranjuprivremenih

mjerilaupoglavljima 23 i 24

–poručila je juče šeficaSek-

tora zapolitikuuDelegaciji

Evropskeunijeunašoj drža-

vi PlamenaHalačeva.

Ona je na konferenciji „Refor-

ma pravosuđa u Crnoj Gori –

dostignuća, izazovi i perspek-

tive“, koju je organizovalo

Ministarstvo pravde u sarad-

nji sa Evropskomunijom i Sa-

vjetom Evrope, kazala da re-

formetrebadabuduopipljive,

održive i da treba da ih osjete

građani.

- Izvještaj o privremenim

mjerama upoglavljima 23 i 24

pokazao je da postoje određe-

Promocijačasopisa

„Pravni zbornik“

Vujanović primio predstav

Osnovati fon

PODGORICA

Predsjednik

Crne Gore Filip Vujanović

razgovarao je juče sa pred-

stavnicima Nacionalne

organizacije za rijetke bolesti,

a iz njegovog kabineta je

saopšteno da iz ove organi-

zacije očekuju da će država

i crnogorsko društvo dati

veći značaj potrebama osoba

UNikšiću osnovan Koordinacioni odbor Crnogorskog pokreta

Aktivnoćedjelovati usvimgradovima

nilo Janjušević, Mijo Vujačić,

Milan Vujović, Ranko Jošano-

vić, Dragan Nikčević, Mišo

Drašković, MitarMatijašević i

BudislavVlahović.

- Crnogorski pokret će u na-

rednomperiodu organizacio-

nounaprijeditisvojradformi-

ran j em koord i nac i on ih

odbora u svim gradovima Cr-

ne Gore u kojima budu posto-

jali uslovi za to – saopšteno je

iz organizacije.

Najavili su da će odbori dio

svojih aktivnosti posvetiti op-

štinskimtemama.

Crnogorski pokret pozvao je

građaneCrneGore, bezobzi-

ra na nacionalnu, vjersku ili

partijsku pripadnost, da im

se pridruže da zajedno „po-

dignu glas protiv sve snažni-

jih pokušaja destabilizacije

CrneGore i ideologije koja je

Crnu Goru previše koštala s

početka i skrajaXXstoljeća“.

R.D.

PODGORICA

Koordinaci-

oni odborCrnogorskogpo-

kreta, nakonKotora, osno-

van je i uNikšiću, a

predsjednicaovog tijela, ka-

ko je saopšteno, jeprofeso-

ricaJasminaNikčević.

Zamjenik predsjednice je

MarkoVujačić,ačlanoviodbo-

ra su Stanko Matijašević, Da-

Sa sastankauNikšiću

PODGORICA

Udruženje pravnika Crne Gore i Sekretarijat za

kulturu glavnog grada organizuju danas promociju novog broja

časopisa „Pravni zbornik“ i monogra ije „Ustavne teme na strani-

cama Pravnog zbornika (1933 2017)“ autora dr Mladena Vukčevi-

ća. Promocija će se održati u okviru obilježavanja 85 godina izla-

ženja „Pravnog zbornika“, u zgradi Skupštine glavnog grada na

Trgu nezavisnosti. Na promociji će govoriti sekretarka za kulturu

glavnog grada mr Nela Savković-Vukčević, predsjednik UPCG dr

Mladen Vukčević, predsjednik Senata UPCG dr Radomir Prelević,

glavni urednik „Pravnog zbornika“ dr Branislav Radulović i sekre-

tar redakcije časopisa dr Nikola Dožić.

R. D.