Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

PODGORICA

Crnogorske

bankeukreditimadatimkli-

jentima, ne računajući kre-

dite i potraživanjaodbana-

ka, imaju2,25milijardi eura,

audepozitima 3,27milijardi

eura.

Na kraju prošle godine najviše

kredita, 341 milion, odobrila je

Sosijete ženeral banka (SG) u

kojoj je 355,5 miliona eura de-

pozita. Rekorder u depozitima

je CKB sa 494 miliona eura, s

timdaukreditima ima 300mi-

liona eura.

Erste banka u kreditima ima

299,4 miliona i depozita 359,5

milionaeura.NLBjedala 267,6

miliona eura kredita a prikupi-

la 359,7 miliona eura depozita.

Hipotekarna banka u krediti-

ma ima215,7miliona, audepo-

zitima 391,6miliona eura. Prva

banka je odobrila 204,5 milio-

naeurakredita, a ima384,3mi-

lionaeuradepozita.Adikoban-

ka u kreditima ima 198,5

miliona, a prikupila je 201,5

miliona eura štednje. Lovćen

banka jeodobrila 103,7miliona

eura pozajmica, a prikupila

99,3miliona eura štednje.

Atlas banka u kreditima ima

86,2 miliona, a depoziti su joj

201,5miliona. Univerzal kapi-

talbankaima61,9milionaeura

kredita, a depozita 207,2 mili-

ona eura. Komercijalna banka

Budva je dala 60miliona eura

kredita, a ima 98,6miliona eu-

raštednje.Ziratbankaukredi-

tima ima 44,2 miliona, a u de-

pozitima 25,3 miliona. Zapad

banka je odobrila 39,7 miliona

eura pozajmica, a depozita

ima 54,5 miliona eura. Invest

banka Montenegro ima 23,3

miliona eura u kreditima, a

prikupila je 26,1 milion eura

štednje. Najmanje ima Nova

banka - 10,7 miliona eura kre-

dita i 13,1milion eura štednje.

Podsjetimo da je bankarski

sektor u kojem je 15 banaka,

kako je Pobjeda već objavila,

prošlu godinu završio sa pro-

fitomod35

,8milionaeura.Od

kamatasuuzele124,5miliona,

a od provizija i naknada 47,34

milionailiukupno171,8milio-

na eura. Tri banke su godinu

završile sa gubitkom - Nova

od 1,56 miliona, Zirat banka

865.000 i Invest banka Mon-

tenegro 772.000 eura.

Profit 12 banaka je 38 miliona

eura.

M.P.M.

Ekonomija

Utorak, 27. mart 2018.

EKIP snizio cijene ksne telefonije za 40 odsto od 1. maja

Pretplataza internet

jeftinijadeset odsto

lova van preduzeća

Iz EKIP-a kažuda nijesu

nadležni za kompanije

kojima su izmješteni

poslovi, ali da kontrolišu

ugovore i reaguju ako je

prekršen zakon, kaou

slučajuTelenora

davci prepoznali, pa

koriste i autsorsing

kao mehanizam za

obesmišljavanje

p o t e n c i j a l no g

štrajka u njhovim

kompanijama.

Operatori

Predstavnici Cr-

nogorskog Tele-

koma navode da je

autsorsing ustalje-

na praksa i globalni

trend.

- Kompanije ga sprovode

u želji da se fokusiraju na

sržposlovanja (core business)

iutomepostanuštoefikasnije,

prepuštajući sporedne poslo-

ve usko specijalizovanimpar-

tnerima. Usljed pojave OTT

učesnika na tržištu kao što su

ViberiWhatsapp,operatorise

prilagođavaju i mijenjaju tra-

dicionalni model poslovanja,

fokusirajući svoje resurse na

aktivnosti koje sudirektnove-

zane za korisnike - rekli su iz

Telekoma i podsjetili da su

2015. godine povjerili kompa-

niji Erikson AB Stokholm

upravljanje i održavanje mre-

že i servisa. Tu je praksu pret-

hodno realizovala većina čla-

nica Dojče Telekom grupe.

Erikson je, prilikom preuzi-

manja poslovnih aktivnosti,

omogućila zasnivanje radnog

odnosa svim zaposlenima Cr-

nogorskog Telekoma koji su u

tom trenutku radili na timpo-

slovima, čime je, kako kažu,

pokazan odgovoran odnos

prema radnicima.

- Prenos poslovnih aktivnosti

sa jednognadrugopravno lice

sprovedeno je su u skladu sa

zakonom i uz pravovremeno i

potpuno informisanje zapo-

slenih i sindikata. Prava i oba-

veze zaposlenih i poslodavaca

uEriksonuuređene suugovo-

rimaoraduiposebnimugovo-

romoposlovnoj saradnji.

I u M-telu kažu da su 2014. g

izmjestili ,,Managed“ servise

kod Eriksona na sedam godi-

na.

- To je naš jedini autsorsing

ugovor. Zaposleni koji su ta-

da potpisali ugovor sa Erikso-

nom, dobili su priliku da rade

za jednu od najvećih teleko-

munikacionih kompanija u

svijetu. S druge strane, M-tel

je tada ulaskom na tržište fik-

sne telefonije, kablovske tele-

vizije i interneta, zaposlio ve-

PODGORICA

Agencija za

elektronske komunikacije

(EKIP) je donijela rješenje o

sniženju cijena usluga Crno-

gorskog Telekoma u fiksnoj

mreži. Ovim rješenjem je Te-

lekomu,kaooperatorusazna-

čajnom snagom na tržištu,

naloženo da od 1. maja snizi

cijenepoziva iz fiksnemreže i

pretplatezainternet,saopšte-

no je izEKIP-a.

Cijene poziva ka drugim fik-

snim mrežama u Crnoj Gori

biće40odstoniže, akamobil-

nimmrežamadesetodsto, ko-

likoćebitinižecijeneinterne-

ta i poziva ka mobilnim i

liki broj ljudi, tako da smo

uduplali tadašnji broj od 200

zaposlenih - istakli su pred-

stavniciM-tela.

Iz Telenora su kazali da ne

,,autsorsuju“čitaveslužbe,već

se koriste usluge agencija koje

se bave ustupanjem zaposle-

nih, u skladu sa potrebama

procesa i organizacije rada.

Dodaju da Telenor privreme-

noangažujezaposleneuagen-

cijama kada obimposla varira

i kada priroda posla zahtijeva

angažovanje dodatne radne

snage.

-Takva jesituacija, recimo, to-

kom ljetnje sezone. Sa svima

koji suna taj načinangažovani

potpisuju se ugovori o radu,

uredno imseuplaćujuporezi i

doprinosi i na njih se odnose

svapravakojaproističu iz rad-

nogodnosa - kažu izTelenora.

EKIP

U EKIP-u smatraju da

operatori, prilikompo-

vjeravanja određenih

poslova drugim fir-

mama u potpuno-

sti poštuju zakon.

- S obzirom na to

da su poslovi koje

autsorsuju razno-

liki, firme koje ih

obavljaju nijesu u

našoj nadležnostii

ne možemo im na-

metnuti bilo koju

obavezu-objasnilisuiz

EKIP-a i dodali da kon-

trolišu rad elektronskih ko-

munikacionih mreža i usluge

operatora.

- Ukoliko te poslove vrše dru-

gefirme, operatori sudužnida

odgovarajućim ugovornim

odredbama obezbijede ispu-

njavanjenavedenihzakonskih

obaveza–objasnilisuizEKIP-

a i naglasili da kontrolišu koja

su prava i na koji način opera-

tori prenijeli na treća lica, da li

se prilikomodržavanja mreža

i pružanja usluga poštuje za-

konska i podzakonska regula-

tiva u Crnoj Gori i relevantni

međunarodni standardi, kao i

da li je obezbijeđen odgovara-

jući nivo zaštite podataka.

-Unekolikoslučajeva, kadasu

uočene neusaglašenosti sa za-

konom, agencija je operatori-

ma nalagala da otklone nedo-

statke tako što su određenu

opremu ili sistem iz inostran-

stva ,,vratili“ u Crnu Goru, a

poslovi nadzora mreže, koje

su autsorsovali, moraju obav-

ljati sa lokacije koja senalazi u

Crnoj Gori - podsjetili su iz

EKIP-a na slučaj o kojem je

Pobjeda ranije pisala, a u ko-

jem je Telenor morao da vrati

službu nadzora iz Beograda u

Podgoricu.

S. POPOVIĆ

Izmještanje

radnika i poslova,

kako tvrde uUSSCG,

smanjuje standard

zaposlenih, obesmišljava

štrajk, smanjuje kvalitet

usluga i poreski prihod,

dok telekomunikacioni

operatori tvrde da je sve

po zakonu

fiksnim mrežama u drugoj,

trećoj i četvrtoj međunarod-

noj zoni.

Cijene ADSL paketa kretaće

se od 7,98 za osnovni do 18,09

eura za najskuplji flet paket.

Biće snižene i veleprodajne

cijene pristupu internetu za

8,1odsto, čimeseobezbjeđuju

povoljniji uslovi drugim ope-

ratorima koji koriste Teleko-

movu infrastrukturu, kao i

veleprodajne cijenenacional-

ne terminacije telefonskih

poziva u fiksnu mrežu Tele-

koma za 19 odsto i u mreže

mobilnih operatora za 20 od-

sto.

- Sniženje ovih veleprodajnih

cijena treba da utiče na sma-

njenje maloprodajnih cijena

telefonskih poziva u mobil-

nimi fiksnimmrežama - obja-

snili su izEKIP-a.

Ovo je četvrti put upet godina

daEKIPdonosi rješenjaosni-

žavanjucijenatelefonskihpo-

ziva i mjesečne pretplate za

ADSLpriključke.

S.P.

Februarski podaci

CEDIS-a

Potrošeno

240miliona

kilovatsati

PODGORICA

Korisnici elek-

trodistributivnog sistema su

u februaru preuzeli ukupno

240,45 miliona kilovatsati elek-

trične energije, što je sedam

odstomanje u odnosu na

januar, saopšteno je iz Crno-

gorskog elektrodistributivnog

sistema (CEDIS).

U februaru je preuzeto i sedam

odsto više energije u odnosu

na isti mjesec prošle godine.

Najviše električne energije, ili

41 odsto, distribuirano je kori-

snicima na području Podgori-

ce, Danilovgrada i Cetinja. Oči-

tano je 347.384mjernihmjesta,

ili 90 odsto od ukupnog broja.

Ekipe Sektora za održavanje

su u februaru 1.640 puta inter-

venisale na terenu. Vrijednost

radova na održavanju elektro-

energetskih objekata iznosila

je oko 298.000 eura. Tokom

februara realizovani su investi-

cioni projekti u vrijednosti od

oko 238.000 eura.

S.P.

Objavljen izvještaj nezavisnog revizora na

nansijski izvještaj pljevaljske kompanije

ProtivRudnikauglja

50sudskihsporova

PODGORICA

Uizvještaju

nezavisnog revizoraDeloita

na finansijski izvještaj plje-

valjskogRudnikauglja za

2016, koji jeobjavljenna

Montenegroberzi, navodi se

da seprotivovekompanije

vodi 50 sudskih sporova.

Rudnikje2016.završiosapro-

fitom od 3,7 miliona eura, a

Deloitjeocijeniodajekompa-

nijski finansijski izvještaj isti-

nit i objektivan po svimmate-

rijalno značajnim pitanjima i

pozicijama.Posebnojeznača-

jan, ističe se u reviziji, pri-

vredni spor po tužbi Opštine

Pljevljaradiispunjenjaobave-

zapoosnovuugovoraouređe-

nju građevinskog zemljišta iz

2004. Iako u ugovoru nije na-

vedena vrijednost, tužilac je

kao vrijednost spora iskazao

pet miliona eura. Privredni

sud u Bijelom Polju je marta

2015. odbio tužbeni zahtjev

opštine, koja se žalilaApelaci-

onom sudu, a ovaj predmet

vrationa ponovni postupak.

- Iako Rudnik poštuje načelo

opreznostiprilikomprocjene,

budući da postoji velika doza

neizvjesnosti, u određenim

slučajevima stvarni rezultati

mogu odstupati od ovih pro-

cjena. Rudnik nije izvršio re-

zervisanja u finansijskim

iskazima za eventualne oba-

veze po sudskim sporovima.

Po procjeni rukovodstva, iako

nije sa sigurnošću moguće

predvidjeti konačan ishod

sporova, Rudnik neće biti

izložen materijalno značaj-

nim potencijalnim gubicima

po tom osnovu – navedeno je

u detaljima na koje je revizor

skrenuopažnju.

Deloit je skrenuo pažnju i na

to da su finansijski iskazi pri-

premljenipodpretpostavkom

da će Rudnik nastaviti poslo-

vanje u skladu sa načelom

stalnosti.

-Anakraju2016. kratkoročne

obaveze bile su veće od obrt-

nih sredstava za 16,2 miliona

eura, što je za 4,8milionama-

njeuodnosunakraj2015.Ovo

pitanje ukazuje na postojanje

materijalno značajnih neiz-

vjesnosti kojemogu da izazo-

vusumnjuusposobnostkom-

panije da posluje u skladu sa

načelom stalnosti. Nadalje,

kratkoročneobavezenakraju

2016. bile su 27 miliona - za

poreze i doprinose na zarade

10,8 miliona, ali je Ministar-

stvo finansija 2017. odobrilo

reprogram. Priloženi finan-

sijski iskazi ne uključuju ko-

rekcije koje mogu nastati kao

rezultat ovih neizvjesnosti.

Naše mišljenje nije kvalifiko-

vano u vezi sa navedenim pi-

tanjima - navodi se između

ostalog u mišljenju ove revi-

zorske kuće.

M.P.M.

Izvještaji o poslovanju banaka u prošloj godini pokazuju

SG imanajvišekredita, aCKBdepozita

Kontrolno -mjerni toranj EKIP-a