Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Utorak, 27. mart 2018.

Nacionalna investiciona komisija utvrdila listu prioriteta

Za36projekata

dvijemilijarde

PODGORICA

Užu listuod

36prioritetnih infrastruk-

turnihprojekatavrijednih

2,13milijardi usvojila je juče

i poslalaVladi na razmatra-

njeNacionalna investiciona

komisija, kojoj predsjedava

premijerDuškoMarković.

Na listi je osam energetskih

projekata od 1,17 milijardi,

šest saobraćajnih, 789,6 mili-

ona, tri ekološka, 62,9 milio-

na, deset izdruštvenihdjelat-

nosti - 74,2 miliona i devet

ostale infrastrukture - 28,3

miliona eura. Energetski pro-

jekti obuhvataju korišćenje

hidropotencijalaiupravljanje

vodama slivova Drine, Pive,

Tare, Ćehotine, Lima, Ibra i

Morače, sahidroelektranama

naMorači i Komarnici, crno-

gorski dio kabla, jonsko-ja-

dranski gasovod, rekonstruk-

c i j a TE , un a p r e đ e n j e

energetske efikasnosti u jav-

nim zgradama i kvaliteta na-

pajanja turističkih regija. Sa-

obraćajna infrastruktura

obuhvataobilazniceokoBud-

ve iTivta,mostVerige, rekon-

strukcije pruge, prvu dionicu

autoputa, aerodrom Tivat i

put ŠćepanPolje –Plužine.

Ekološki projekti obuhvataju

vodosnabdijevanje Cetinja i

Pljevalja, kolektore na Ceti-

nju, u Bijelom Polju, Plavu i

Rožajama, deponije u Baru,

Rožajama, Kolašinu, Berana-

ma iMojkovcu.

Društvene djelatnosti podra-

zumijevaju izgradnju zatvora

u sjevernoj regiji, efikasnost

sudstva, zdravstvenu ustano-

vu uZIKS-u, informacioni si-

stem pravosuđa, tužilaštvo u

Podgorici, dogradnja vrtićā u

Podgorici, Kotoru i Bijelom

Polju, izgradnjadvije osnovne

škole u Podgorici, gimnazije u

Podgorici, Ulcinju i Baru i re-

konstrukcija podgoričkog

Studentskog doma, naučno-

tehnološki park, rekonstruk-

ciju „Zetskog doma“, zatvora

u Kotoru, biblioteke „Đurđe

Crnojević“, zgrade Državnog

arhiva, infrastrukturno opre-

manje biznis zona uMojkov-

cu i Kolašinu.

- Data je saglasnost da se na

jedinstvenu listuuvrsti regio-

nalni institut za razvoj održi-

vihtehnologija,tedvaobjekta

za infektivne bolesti, derma-

tovenerologiju i za psihijatri-

juKC-navedeno jeusaopšte-

nju.

M.P.M.

Sve veći broj crnogorskih kompanija izmješta dio po

PODGORICA

Firme svevi-

šeposlova, posebnouobla-

sti telekomunikacija,

autsorsuju, odnosno izmje-

štajuudrugekompanije. U

Uniji slobodnih sindikata

(USSCG) smatrajuda suna

dobitkukompanijekoje za-

ključeugovor oautsorsingu,

ana gubitkuzaposleni i dr-

žava. Predstavnici teleko-

munikacionihkompanija

navodeda je toustaljena

praksa i globalni trendu sa-

vremenomposlovanju, au

Agenciji za elektronskeko-

munikacije (EKIP) smatraju

daoperatori uovakvim

aranžmanimauglavnompo-

štujuzakon.

SINDIKAT

Generalni sekretar USSCG

Srđa Keković kaže da se sušti-

na domaćeg autsorsinga ogle-

da prevashodno u činjenici da

kompanije, kroz manji broj

zaposlenih na određenim po-

slovima i nižu cijenu rada na

tim poslovima, ostvare veći

profit. Kod nas, kako je kazao,

izmještaju se i poslovi i radni-

ci.

- Kompanije izmještaju

poslove koji čine srž

njihove djelatnosti.

Trka za

profitom

preko leđa

zaposlenih

Pri tome kompanije koje

autsorsuju radnike ne vode, ili

ne mogu da vode, računa o

kvalitetu usluga koje pružaju

kompanije angažovane za

autsorsovaneposlove, kaoni o

krajnjim interesima korisnika

njihovih usluga, koji na taj na-

čin najčešće trpe direktne po-

sljedice u pogledu kvaliteta -

kazao jeKekovićPobjedi.

Dodao je da su autsorsovani

zaposlenidovedeniusituaciju

„uzmi ili ostavi“, odnosno pri-

jeti im se otkazom ako odbiju

da rade za autsorsovanu kom-

paniju.

-Pravilojedauautsorsovanim

kompanijamazaposleniimaju

znatno manje zarade, ali to i

ekonomska logika govori, jer

nijedna kompanija ne bi

autsorsovala poslove ako bi to

podrazumijevalo veće izdat-

ke. Tako su na dobitku obje

kompanije koje su zaključile

ugovor o autsorsingu, a na gu-

bitkuzaposleni, njihoveporo-

dice i država - tvrdi Keković.

Prema njegovim riječima,

iskustva USSCG pokazuju da

zaposleni koji su ,,autsorsova-

ni“, po pravilu imaju i manji

obimprava u odnosu na zapo-

slene koji ostaju da rade u

kompaniji koja ih je autsorso-

vala. Osvrnuo se i na Zakon o

štrajku, podsjetivši da poslo-

davac za vrijeme štrajka ne

možeprimitinaradiliangažo-

vati druge zaposlene za obav-

ljanje redovnih aktivnosti iz

svoje djelatnosti.

-Međutim, to seneodnosi i na

zaposlene u autsorsovanim

kompanijama koji obavljaju

redovne, anekad i ključne, po-

slove za poslodavca kod kojeg

je štrajk u toku. To je jedna od

barijera za mogućnost i efika-

snost sprovođenjaštrajka, koji

predstavlja zadnji, ali i funda-

mentalni, zakonski mehani-

zam u odbrani radničkih i

sindikalnih prava i sloboda

- istakaojeKeković idodao

da su nažalost, to poslo-

USD

1.24110

JPY 130.47000

Kursna lista

GBP

0.87248

CHF

1.17390

AUD 1.60480

CAD 1.59970

CZK 25.44600

TRY 4.94640

Nakon odluke KHOV

AkcijeEPCGpale

sa7,6na6,5eura

PODGORICA

Elektroprivre-

da je umanjila vrijednost kapi-

tala promjenomnominalne

vrijednosti akcija, saopšteno

je iz Montenegroberze. Nakon

ovih promjena, vrijednst kapi-

tala je spala na 855,3 miliona

eura, a akcija sa 7,6 na 6,5 eura.

Komisija za hartije od vrijed-

nosti ranije je odobrila EPCG

umanjenje vrijednosti kapitala

za 148,3 miliona.

M.P.M.

Podaci o spoljnotrgovinskoj robnoj razmjeni za prva dvamjeseca

Najviše izvozimostruju,

aluminijumi boksit

PODGORICA

Ukupna rob-

na razmjena je, premapreli-

minarnimpodacimaMon-

stata, iznosila 336,7miliona

eura, što je9,9odstovišeu

odnosuna isti periodprošle

godine. Premapodacima

Monstata, CrnaGora jenaj-

više izvozila aluminijum,

struju i ruduboksit.

Vrijednost izvoza obojenih

metala, odnosno aluminijuma

je iznosio 12 miliona eura,

električne energije 10,56mili-

ona eura, dok je vrijednost

izvoza mineralne rude i otpa-

daka metala, gdje dominira

ruda boksit, 9,13miliona eura.

IzMonstata je saopšteno da je

izvezena roba vrijedna 55,6

miliona eura, što je 9,7 odsto

više u odnosu na uporedni pe-

riod. Uvoz je bio viši deset od-

sto i iznosio je 281,1milion eu-

ra.

- Pokrivenost uvoza izvozom

iznosila je 19,8 odsto i ista je u

odnosu na isti prošlogodišnji

period - navodi se u saopšte-

nju.

U strukturi izvoza najviše su

zastupljeni proizvodi svrstani

po materijalu u iznosu od 17,5

milionaeura,obojenimetali12

miliona eura i gvožđe i čelik

3,9miliona eura.

U strukturi uvoza najviše su

zastupljeni mašine i transpor-

tniuređajiuiznosuod70,8mi-

liona eura, koji čine drumska

vozila - 23,3 miliona eura i

električne mašine, aparati i

uređaji 15,7miliona eura.

S.P.

SrđaKeković

Sa sjednicekomisije