Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 27. mart 2018.

Politika

Nezavisni poslanik predložio parlamentu izmjene izbornog zakona

AleksandarDamjanović

traži otvorene liste

PODGORICA

–Otvorene iz-

borne liste,mogućnost indi-

vidualnekandidature i rav-

nopravnostmuškaraca i

ženana izbornimlistama

ključne su stavkeuprijedlo-

gu izmjena i dopunaZakona

o izboruodbornika i poslani-

ka, kojeg jenezavisni posla-

nikAleksandarDamjanović

prošle sedmiceprocesuirao

parlamentunausvajanje.

Predloženim odredbama, ka-

ko se navodi u obrazloženju

prijedloga, omogućava se

Ustavomzagarantovanopravo

individualne kandidature za

odbornika odnosnoposlanika.

Definisano je pravo predlaga-

nja individualnog kandidata,

kao i da na toj listi može biti

samo jedan kandidat. Propisa-

najepunaravnopravnostmuš-

kog i ženskog kandidata na iz-

bornoj listi. Odredbama

predloženog zakona razrađu-

ju se, kako se navodi, zakonska

prava podnosioca individual-

ne liste. Prijedlog definiše sa-

držinu glasačkog listića, kao i

mogućnost da se, uz izbornu

listu,može istovremenoglasa-

ti za jednog kandidata ili kan-

didatkinju sa te izborne liste.

Propisan je način glasanja, uz

mogućnost da birač može gla-

sati za samo jednu izbornu li-

stu ili jednog kandidata sa te

liste. Individualna izborna

lista, prema prijedlo-

gu zakona, može

osvojiti samo je-

danmandat.

-Prijedlogzakona

u funkciji je de-

mokratizacije iz-

bornog zakonodavstva, one-

mogućavan j a monopo l a

političkih partija nad pravom

građaninaCrneGore da nepo-

sredno participira u politič-

kom, odnosno izbornom pro-

cesu, tj. da bira neposredno

onoga kandidata koji će u

Skupštini najbolje zastupati

njegove interese – navodi se u

obrazloženju predloženih iz-

mjena.

Izmjeneomogućavaju,kakose

ističe, punu interakciju izme-

đu građanina koji koristi svoje

biračko pravo i izabranog

predstavnika koji ne mora

nužno interese tog građanina

ili više građana podređivati in-

teresu političkog subjekta,

„kao što je to najčešće slučaj u

Crnoj Gori, zahvaljujući po-

stojećem izbornom modelu

koji je dugo na snazi i koji je

praktično konzervirao dina-

miku političkog procesa u dr-

žavi“.

- Ustavni sud istakao je da je

neophodnapersonalizovanost

izbora daleko slabije izražena

u proporcionalnom izbornom

Predsjednička kandidatkinja SDP-a obišla Tivat

Vuksanović: PortoMontenegro

moradaplati svaki europoreza

TIVAT

– Saponosomse sje-

ćamonašihpredaka i naše

prošlosti, a savjeromi na-

domčekamobudućnost. E,

to jebudućnost ukojoj želi-

mopromjenuza sve građa-

ne, poručila je izTivtadr

DraginjaVuksanović.

Tokomjučerašnjeg boravka u

Tivtu, kandidatkinja SDP-a

za predsjednicu Crne Gore,

drDraginjaVuksanović, obiš-

lajelokacijuLukovićabarake,

prostore bivše kasarne Lepe-

tane i pogona Opatovo, sluša-

ocimaRadioTivta je predsta-

vila svoj program, o kome je

razgovarala i sa građanimana

rivi Pine.

- Porto Montenegro će

morati da plati svaki eu-

ro poreza, jer su u Cr-

noj Gori ostvarili

ogromanprofitine-

ma ni jednog ra-

zloga zašto bi ih

neodgovorna

DPS vlast u

Tivtu čašćavala, dok se isto-

vremeno u ovom gradu orga-

nizuju dobrotvorne akcije za

opremanje Doma zdravlja,

kazala je Vuksanović, nagla-

šavajući da su svi investitori u

dobrodošli, ali uz poštovanje,

do posljednjeg slova, Ustava i

sloganom „Za stabilnost i napredak Crne Gore“

e izNikšića,

cijauPodgorici

Prema saznanjima Pobjede,

redosljed velikih konvencija

je sljedeći:

28. mart: Nikšić

30. mart: Pljevlja

2. april: Rožaje

4. april: Kotor

7. april: Bar

10. april: Bijelo Polje

12. april: Podgorica

Sedamkonvencija

Kampanja će, kako saznaje Pobjeda, biti oslonjena na

tri strateška elementa: da je Đukanović, kao nesporno

najjača politička ličnost u državi, presudno doprinio

stabilnosti Crne Gore; da je poveo Crnu Goru ka Zapadu

-članstvu uNATO i budućnosti države kao članice EU;

da je na čelu vladajuće koalicije čija Vlada sprovodi

razvojnu ekonomsku politiku sa najvećim rastom

društvenog proizvoda u regionu

Ivan Brajović, predsjednik

Socijaldemokrata Crne Gore,

kazao jedanjegovapartijaže-

li predsjednika države sa ko-

jim dijele bazične program-

ske vrijednosti.

- Milo Đukanović je kandidat

sa kojim smo ne tako davno

obnovili državu i koji ima po-

litičku snagu, znanje i reputa-

ciju da bude na čeluCrneGo-

re u zemlji članici Evropske

unije. Jednoglasna podrška

Đukanovićurezultat jezajed-

ničkog istrajavanja svih pro-

gresivnih snaga u državi na

vrijednostimanezavisne, gra-

đanske, multietničke, evrop-

skeievroatlantskeCrneGore,

kazao jeBrajović.

Rafet Husović, predsjednik

Bošnjačke stranke, naglašava

da će ta stranka podržati Đu-

kanovića koji, prije svega, ga-

rantuje nastavak evropskog

putaCrneGore.

- Za naš evropski put i stabil-

nost Crne Gore i regiona ne-

ma alternative i sigurni smo

da samo kandidat Đukanović

može da doprinese tim važ-

nim spoljno-političkim cilje-

vima. Bošnjačka stranka je

uvijek bila na pravoj strani.

Svedosadašnjepobjede subi-

le zajedničke i želimo taj

trend demokratskih procesa

danastavimo-naveo jeHuso-

vić.

Adrian Vuksanović, poslanik

Hrvatske građanske inicijati-

ve, istakao je da Đukanović

u potpunosti zaslužuje po-

vjerenje i podršku, kao ,,du-

gogodišnji politički partner

sa kojim smomi Hrvati, za-

jedno sa ostalim manjina-

ma, ostvarili povijesne po-

bjede, čovjek koji je prepo-

znat kao glavni nosilac

evropske ideje u Crnoj Gori

i koji ima izražen senzibili-

tet prema pravima nacio-

nalnihmanjina“.

I predstavnici albanskih

partija uvjereni su da je

predsjednik Demokratske

partije socijalista, kako je to

rekao Fatmir Đeka, ,,perso-

nalna garancija evroatlant-

skihintegracija“,aizDemo-

kratske unije Albanaca su

dali,,bezrezervnupodršku“

Đukanoviću. To je juče sa-

opštila i Bjelopoljska parti-

ja.

PRVI KRUG

Predsjednički kandidat i li-

der DPS-a je uvjeren da će

izborna trka biti završena

već uprvomkrugu.

Očito da Đukanovićeva na-

javapobjedeuprvomkrugu

ima dvostruku motivaciju.

Lider DPS na taj način ho-

mogenizuje glasačku maši-

neriju DPS-a i stranaka vla-

dajuće koalicije, ali i šalje

porukuzadanposlije glasa-

nja.

Jer, pobjeda u prvomkrugu

predsjedničkih izbora ne bi

samo demoralisala opozici-

ju za nastavak borbe, već bi

značajno podigla rejting

DPS-a za narednu bitku:

obračunna lokalnimizbori-

ma u 13 crnogorskih grado-

va.

Zato nema sumnje: Đuka-

nović i vladajuća koalicija

učiniće svedapobjedabude

izvojevana u prvom krugu i

tako pokažu dominaciju

vlastite političke ideje, ne

samo ljudima u Crnoj Gori,

već i da pošalju porukume-

đunarodnoj zajednici: da je

Đukanovićeva koalicija ga-

rant stabilnostiuCrnojGori

a time i u regionuZapadnog

Balkana.

J.

Đ

URIŠIĆ

“ od onih koji su ga predložili

iti ugovor saNATO

će kampanju finansirati poli-

tički subjekti koji su stali iza

njegove kandidature, i to u

procentu srazmjernom broju

mandata koje imaju u parla-

mentu. Kampanja će, dodao je

on, početi na Cetinju i biće or-

ganizovana u svim crnogor-

skim gradovima, dok će pre-

dizborniskupovibitipriređeni

uosamnajvećih.

MladenBojanić jeuvjerenida

ćeupravoonbiti budući pred-

sjednikmCrneGore.

- Priželjkujem pobjedu već u

prvomkrugu, ali očekujemda

ćemo imati i drugi krug izbo-

ra. Ja sam kandidat koji može

pomoći daCrnaGora postane

moderna evropska država –

rekao jeBojanić.

On kaže da nema namjeru da

kao predsjednik države ugro-

žava međunarodne ugovore i

sporazume koje Crna Gora

ima sa bilo kim, pa i sa NATO

savezom.

Bojanić ističe da za svoje po-

stupkesvakomoradaodgova-

ra, pa i Milan Knežević, bez

obzira šta misli o kazni koja

mu je izrečena.

Đ.Ć.

modelusazatvorenimlistama,

što je dodatni podstrek da se

ide ka poboljšanju togmodela,

u pravcu omogućavanja indi-

vidualne kandidature, otvara-

nja izbornih lista, ali i pune rav-

n o p r av n o s t i p o l ov a n a

izborima, čime će se postići

punatransparentnostizbornog

procesa u Crnoj Gori, a time i

otvorenostpolitičkihidruštve-

nih procesa – navedeno je u

obrazloženjuprijedloga.

Damjanović je Pobjedi rekao

da je već dugo u javnosti aktu-

elna tema demokratizacije i

demonopolizacije izbornog

procesa od političkih subjeka-

ta, te da je „na tomfonuuputio

parlamentu prijedlog izmjena

i dopuna Zakona o izboru od-

bornika i poslanika“. On je re-

kao da je sve što je predložio

„na fonu ustavne inicijative“

koju su on i njegove kolege

Mladen Bojanić, Dritan Aba-

zović, Obrad Gojković, Jelisa-

va Kalezić podnijeli prije više

od dvije i po godineUstavnom

sudu.

- Ustavni sud odbacio je našu

inicijativu, ali je naveoda je iz-

borni model stvar odluke par-

lamenta, a da ovakav kakav je-

ste ne omogućava dovoljnu

reprezentativnost na listama -

kazao jeDamjanović.

Predložene izmjene u skladu

su sa preporukama iz Konač-

nogizvještajaOSCE/ODHIRo

crnogorskim parlamentarnim

izborima2012. i 2016. godine.

Prijedlog zakona je, kako se

navodi,nalinijiKodeksado-

breprakseuizbornimpita-

njima Venecijanske ko-

misije.

I.K.

PODGORICA - Fizičar Dragan Hajduković

saopštio je da neće biti kandidat za predsjed-

nika Crne Gore, a kako je kazao, razlog nije

odustajanje negonedovoljanbroj potpisa.

- Mojom eliminacijom sa zvanične liste kan-

didata, definitivno je izgubljena šansa da ovi

izbori budu početak preporoda Crne Gore.

Crna Gora ostaje u dokazano lošim rukama

profesionalnih političara, umjesto dobra, i na

ovim izborima će se birati manje zlo, rekao je

Hajduković.

On se zahvalio svima koji su ga podržali.

R.P.

Hajdukovićnije skupiodovoljanbroj potpisa

Fizičar neće biti kandidat za predsjednika

zakona Crne Gore, kaže Vuk-

sanović. Ona ističe da su

zdravstvo i prosvjeta kičma

Crne Gore, kao što će to biti

radnici koji će ponovo izgra-

đivati našu zemlju.

-OnikojisunapraviliArsenal,

Obod, „Radoje Dakić“, Želje-

zaru, Gornji Ibar, Montene-

groturist, opet će izgraditi ja-

ku industriju i turizam i

dovesti do toga da crnogorski

radnik bude zadovoljan i do-

bro plaćen, kao njegove kole-

ge u Zapadnoj Evropi. Zbog

toga je bitno da na ovim izbo-

rima pokrenemo promjene.

Jer promjena sistemapočinje

od predsjedničkih izbora i

pobjede kandidata koji

stoji iza onog što obeća-

va, kazala jeVuksanović,

naglasivši da će se zala-

gati da luke, aerodromi,

putevi, plaže, ostrva,

ostanuudržavnomvla-

sništvu kao osnova ra-

zvoja crnogorske eko-

nomije.

S.K.

AleksandarDamjanović

DraginjaVuksanović