Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 27. mart 2018.

Politika

Nastavljena kriza lokalne vlasti, sjednica SO ponovo bez kvoruma

Džaković: KoalicijauBudvi zavisi

odMandića,Medojevića i Bečića

PODGORICA

–Predsjednik

opštineBudvaDraganKra-

povićoptužio je jučenezavi-

snogodbornikaStevana

Džakovićadaopstruira rad

budvanskogparlamenta i

pozvaogadavratimandat.

Džaković jeodgovorioda

vlast uBudvi zavisi od lidera

opozicijeAndrijeMandića,

AlekseBečića iNebojšeMe-

dojevića.

Sjednica Skupštine opštine

Budva ni juče nije održana, jer

je nezavisni odbornik Stevan

Džaković napustio skupštin-

sku salu. Džaković je kazao da

dnevnirednijedobariporučio

da misli da u pojedinim odlu-

kama ima organizovanih kri-

vičnihdjela.

- Sumnjive su odluke o naplati

komunalnih usluga za vodu,

protivustavne i protivzakoni-

te.Smatratelidapredlagačod-

luka, odnosno direktor treba

da ima krivičnu odgovornost,

jer se ovom odlukom predvi-

đaju duplo veće cijene vode i

komun a l n i h u s l u g a z a

privrednike u odnosu na gra-

đane, što je protivzakonito –

rekao jeDžaković.

On je za govornicomna lapto-

pupustiosnimaklideraPokre-

ta za promjene kojemjenekad

pripadao, Nebojše Medojevi-

ća, na kojem on na partijskom

sastanku govori kako partija

trebadavrši pritisaknakadro-

ve koji su na rukovodećim

mjestima. Podsjećajući na

obećanje da će u martu na

dnevnomreduuSkupštini Cr-

ne Gore biti zakon kojim se

predviđadaposlanike i odbor-

nike biraju građani na otvore-

nim listama, Džaković je po-

z va o po s l an i ke DF- a i

Demokratadadopredsjednič-

kihizborapotpišutajprijedlog

izbornog zakona.

- Odgovornost za nastavak ra-

da budvanskog parlamenta i

opstanakvladajućekoalicije je

sada isključivo odgovornost

lideraopozicionihpartijaucr-

nogorskom parlamentu, An-

drijeMandića,NebojšeMedo-

jevića i AlekseBečića, kazao je

U priču o krizi vlasti u Budvi

uključio se i nezavisni pred-

sjednički kandidat Vasilije

Miličković, koji je juče na

zajedničkoj konferenciji

za novinare sa Stevanom

Džakovićemoptužio Andriju

Mandića, Nebojšu Medojevi-

ća i Aleksu Bečića da su doka-

zali da su sluge predsjednika

Demokratske partije socijali-

sta Mila Đukanovića.

- Oni rade u korist režima

i oni su direktni krivci za

blokadu rada budvanskog

parlamenta, a ne odbornik

Stevan Džaković, saopštio je

Miličković.

Džaković je ponovio da je

,,njegov potez iznuđen“ i

da mu je cilj vraćanje prava

glasa crnogorskomnarodu i

da spriječi veliku pljačku sta-

novnika Budve, koju namje-

rava neustavnimodlukama

da ozvaniči budvanska vlast.

- Najbitniji razlog zbog kojeg

nijesamobezbijedio kvorum

za rad budvanskog parla-

menta je činjenica da Demo-

krate odnosno partije koje

čine koalicionu vlast u Budvi,

nijesu ispunile obećanje koje

sumi dali da će umartu se

vratiti u Skupštnu Crne Gore i

podnijeti prijedlog za izmjenu

izbornog zakona, odnosno

otvorene liste. Više razloga

leži u činjenici da je zakono-

davna vlast u opštini Budva

predložila niz protivzakonitih

i protivustavnih odluka koje

se odnose na javna preduze-

ća u opštini. Ovimodlukama

građani opštine Budva bi

bili opljačkani za najmanje

šest miliona eura, rekao je

Džaković.

Miličković:Opozicioni

liderisuslugeĐukanovića

Džaković. Nakon Džakovića,

sjednicu su napustili i odbor-

niciCrnogorske,DPS-a i SD-a,

pa nije bilo kvoruma za održa-

vanje sjednice.

Krapović je kazao da je potez

Džakovića neozbiljan i poru-

čio da smatra da je primjereno

pozvatigadavratimandat.Ka-

zao je da su uvijek spremni za

nove izbore i najavio da će se u

narednim danima vidjeti što

dalje. Prvi čovjek Budve je, u

izjavi za portal Analitika, ka-

zaodaDžakovićukoordinaciji

sa odbornikom Draganom

Ivančevićem iz Crnogorske

stranke namjerno opstruira

rad lokalnog parlamenta, ali

nije mogao da odgovori da li

kriza vlasti u toj opštini vodi

lokalnimizborima.Rekaojeda

sa Džakovićem više ne razgo-

vara, te da taj nezavisni odbor-

nik komunicira samo sa pred-

sjednikomSO. Poručio je da je

Džaković u proteklih godinu i

ponanioogromnuštetugrađa-

nimaBudve.

-Opštinska vlast se odgovorno

odnosi prema svimpitanjima i

sva dokumenta koja su obave-

zna dostavlja parlamentu– re-

kao jeKrapović.

Džaković je juče na pozive Po-

bjede bio nedostupan za ko-

mentar. On je još prije pola go-

dine blokirao parlament kada

je tražio promjenu zakona po

kojem bi izborne liste bile

otvorene. Parlament već treći

mjesec nije održao sjednicu.

Sjednica je odgođena i prije

deset dana, kada iz porodičnih

razloga Džaković nije mogao

da dođe.

Kriza uBudvi traje višemjese-

ci, aSNPjekrajemprošlegodi-

ne dala rok lokalnim vlastima

da do 31. marta ispune obeća-

nja.VeselinMarkovićizSNP-a

nije želio da za Pobjedu ko-

mentariše zbivanja u budvan-

skom parlamentu, jer je bud-

vansk i odbor t e par t i j e

raspušten. On je ranije kazao

da do eventualnog raskida ko-

alicije može doći zbog nespo-

sobnosti i opstrukcije pojedi-

naca u vlasti.

I.K.-N.Z.

PODGORICA

-ČlanstvoCrneGoreuAli-

jansi značajnodoprinosi geopolitičkoj sta-

bilnosti i smanjivanju tenzijana istorijski

trusnompodručju, ocijenili suministri od-

braneCrneGore i Gruzije, PredragBoško-

vić i Levan Izori.

Bošković i Izori, koji boravi uposjeti Crnoj Go-

ri, razgovarali su o bezbjednosnoj situaciji u

regionu, podršci Crne Gore evroatlantskim i

evropskimstremljenjimaGruzije imogućnosti

dalje saradnje dvije države uoblasti odbrane.

- Ministri su ocijenili da članstvo Crne Gore u

Alijansi značajno doprinosi geopolitičkoj sta-

bilnosti i smanjivanjutenzijana jednomistorij-

ski trusnompodručju, sopšteno je izMinistar-

stva odbrane.

Bošković je rekao da je Crna Gora spremna da

politički, ekspertski i tehnički pomogneGruzi-

ji uprocesupridruživanja.

- Crna Gora će kao NATO članica nastaviti da

promoviše NATO politiku otvorenih vrata, uz

uvjerenje da je jedina pouzdana budućnost

svih zemalja regiona u punoj evroatlantskoj i

evropskoj integraciji, naglasio jeBošković.

R.P.

ČlanstvouAlijansi doprinos

geopolitičkoj stabilnosti

Ministar odbrane Gruzije u posjeti Crnoj Gori

Predsjednički kandidat DPS-a kreće u kampanju po

Đukanovićkre

završnakonve

PODGORICA

- Predsjed-

nički kandidat Demokrat-

skepartije socijalistaMilo

Đukanoviću svega seda-

manaest danakampanje

imaće sedamvelikihkon-

vencija i višedesetinaobi-

lazaka gradova širomCrne

Gore, nakojima ćeprisu-

stvovati, kako seprocje-

njuje, višeod 100.000par-

tijskih simpazitera.

Đukanović kampanju pod

sloganom „Milo Đukanović

- za stabilnost i napredakCr-

ne Gore“ počinje iz Nikšića,

svog rodnog grada, 28. mar-

ta, a završna konvencija biće

održana uPodgorici.

REKORDNAPODRŠKA

Iz najveće crnogorske parti-

je podsjećaju da je DIK po-

tvrdio kandidaturuĐukano-

vića, koga je potpisima

podržalo 60.528 građana.

- S obzirom na to da je Milo

Đukanović jedini kandidat

građanske, multietničke i

proevropske politike, njego-

vu kandidaturu su u najkra-

ćem roku i jednoglasno do

sada podržali tradicionalni

koalicioni partneri: Socijal-

demokrate Crne Gore, Boš-

njačka stranka, Hrvatska

građanskainicijativa,Demo-

kratska partija, ali i brojna

udruženja crnogorskih ise-

ljenika i veliki broj vanstra-

načkihličnostiizjavnog,kul-

turnog i sportskog života

CrneGore, navode izDPS-a.

Đukanović je predajući kan-

didaturu izjavio da su pred-

sjednički izbori, zakazani za

15. april, „ponovljeni plebis-

cit o strateškom pravcu ra-

zvojaCrneGore“.

- Kada sam tvrdio da ćemo

obezbijediti nezavisnost, da

ćemo postati članica NATO-

a, da ćemo obezbijediti na-

predak, sve smo uradili. I za-

to mi građani vjeruju.

Nastavićemo dalje sa razvo-

jemdržave na svimpoljima i

ići ka članstvu u Evropskoj

uniji, kazao jeĐukanovićna-

kon što je predao preko

60.000 potpisa podrške za

predsjedničkukandidaturu.

Kampanja će, kako saznaje

Pobjeda, biti oslonjena na tri

strateškaelementa: da jeĐu-

kanović, kaonespornonajja-

ča politička ličnost u državi

presudno doprinio stabilno-

stiCrneGore;dajepoveoCr-

nu Goru ka Zapadu - član-

stvu u NATO i budućnosti

države kao članice EU; da je

na čelu vladajuće koalicije

čija Vlada vodi razvojnu

ekonomsku politiku sa naj-

većim rastom društvenog

proizvoda u regionu.

KOALICIONI PARTNERI

Đukanović već ima ima ap-

solutnupodrškutradicional-

nih koalicionih partnera

DPS-a - Socijaldemokrata,

Bošnjačke stranke, Hrvatske

građanskeinicijative,Demo-

kratske partije i DUA.

Predsjednički kandidat većeg dijela opozicije napravio „otklo

Bojanić: Nećuugro

PODGORICA

–Tokomiz-

bornekampanje, ali i kao

budući predsjednikdržave,

neću sprovoditi niti pred-

stavljati politikubilokoje

strankekoja je stala izamoje

kandidature, poručio je

predsjednički kandidat

MladenBojanić.

Državna izborna komisija po-

tvrdila je juče kandidaturu

Mladena Bojanića za pred-

sjednikaCrneGore.

Tim povodom on je juče, na

konferenciji za novinare, re-

kao da od njega niko nije ni

tražio da podržava politiku

bilo koje stranke koja ga podr-

žava.

- Rekli su mi samo: Mladene,

od tebe ne očekujemo ništa,

osim da budeš ono što jesi –

ispričao jeBojanić.

Dodao je i kako je pojedine

partije koje stoje iza njegove

kandidature podržavao „po

projektnom zadatku“, ali ni-

kada i njihovu ideologiju.

-Podržavaosamisključivopo-

Bojanić je kazao kako su njegovi najbliži saradnici bivši mini-

star rada i socijalnog staranja u Vladi izbornog povjerenja Boris

Marić, bivši funkcioner Socijalističke narodne partije i nezavisni

poslanik Aleksandar Damjanović, te ekonomistkinja Mila Kasa-

lica.

- Boris Marić će tokommoje kampanje biti zadužen za socijal-

nu, a Aleksandar Damjanović za ekonomsku politiku. Finansije

će pratiti Mila Kasalica, koja je izuzetno stručna za pitanje inan-

sija – naveo je Bojanić.

Damjanović je u izjavi za Pobjedu potvrdio da je angažovan

kao Bojanićev lični savjetnik za ekonomiju.

Marić,Damjanovići

Kasalicanajbližisaradnici

jedine projekte za koje su se

zalagali, a koje sam smatrao

dobrim–objasnio jeBojanić.

Budžet kojim raspolaže u

kampanji iznosi 150.000 eura,

objasnio je Bojanić i dodao da

StevanDžaković

MiloĐukanović

OpštinaBudva