Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Svijet

Utorak, 27. mart 2018.

Reakcija na hapšenje smijenjenog katalonskog lidera

UBarseloni povrijeđeno

najmanje89osoba

BARSELONA

Najmanje 89

osobapovrijeđeno jeu sukobi-

mapolicijeidemonstranatana

protestimauŠpaniji zboghap-

šenjasmijenjenogkatalonskog

lidera Karlesa Pudždemona,

javio jeBi-Bi-Si.

Katalonskapolicijasaopštilaje

da su demonstranti pokušali

da se probiju do sjedišta pred-

stavnika španske vlade u Bar-

seloni. Najmanje četiri osobe

su uhapšene tokom protesta i

sukoba demonstranata i poli-

cije, navodi Bi-Bi-Si.

Pudždemon je uhapšen prek-

juče u Njemačkoj, na putu iz

Finske za Belgiju, na osnovu

naloga za hapšenje koji je Špa-

nija izdala upetak.

Njemačko tužilaštvo je najavi-

lodaćesebivšikatalonskilider

danas pojaviti pred sudom u

sjevernom gradu Šlezvigu.

Pudždemon je mjesecima ži-

viouegziluuBelgiji,auFinsku

je otputovaona sastanke.

Političke posljedice trovanja ruskog špijuna Sergeja Skripalja

SAD, Kanada i

polaEUprotjeruju

ruskediplomate

BRISEL

Predsjednik

Evropskog savjetaDonald

Tusk izjavio jeda je 14zema-

lja članicaEUodlučiloda

protjera ruskediplomate

zbog slučaja trovanjabivšeg

dvostrukog špijunaSergeja

SkripaljauBritaniji. I ame-

rički predsjednikDonald

Trampnaložio jeda se iz

SADprotjera60ruskihdi-

plomata. Kaoodgovor Sjedi-

njenimAmeričkimDržava-

ma,Moskva jeodlučilada

najmanje60članovaosoblja

američkihdiplomatskihmi-

sijanapusti Rusiju, javlja

Rojters pozivajući senaRia

novosti.

Tusk je rekao da postoji mo-

gućnost da se primijene i do-

datnemjere, koje bi uključile i

novaprotjerivanjaunarednim

danima ili sedmicama, preno-

si AP.

Među zemljama koje će pro-

tjerati Ruse su: Poljska, Litva-

nija, Letonija, Estonija, Nje-

mačka, Francuska, Danska,

Ukrajina, Češka, Holandija,

Francuska, Italija i SAD i Hr-

vatska.

Još jednazemljakoja sepomi-

nje u medijima, a za koju nije

potvrđeno jeste Španija..

Zbog sumnje da je Moskva

umiješana u slučaj trovanja

bivšeg ruskog špijuna Sergeja

Skripalja,Njemačkaćeprotje-

rati četvoro ruskih diplomata,

potvrdilo je njemačko Mini-

starstvospoljnihposlovapisa-

nje dnevnikaZidojče cajtung.

I Francuska će protjerati če-

tvoro ruskih diplomata, kao

odgovor na trovanje Sergeja

Skripalja, izjavio je neimeno-

vani francuski diplomatski

izvor.

SADUZ EVROPU

Ruskim diplomatama će biti

ostavljeno sedam dana da na-

pusteFrancusku.

Odlukudaprotjerajuruskedi-

plomate donijele su, takođe,

Ukrajina i SAD.

Američki predsjednik Donald

Tramp naložio je da se iz SAD

protjera 60 ruskih diplomata,

kaoidasezatvoriruskikonzu-

lat uSijetlu, zbog trovanja biv-

šeg dvostrukog špijuna Serge-

ja Skripalja uBritaniji.

Pozivajući sena istaknutezva-

ničnike Trampove admini-

stracije,APprenosidajemeđu

njima i 12 špijuna za koje SAD

vjerujuda koriste diplomatski

status u ruskoj misiji u Ujedi-

njenimnacijama kaoparavan.

Oni navode da je konzulat u

Sijetlu „predmet zabrinutosti

kontraobavještajne službe“

zbog toga što se nalazi blizu

američke pomorske baze.

- SAD su se odlučile na ovaj

potez zajedno sa saveznicima

iz NATO i partnerima širom

svijeta, kao odgovor na kori-

šćenje vojnog hemijskog nao-

ružanja na teritoriji Velike

Britanije, što je posljednji po-

tezunizudestabilišućihaktiv-

nosti. Ovim potezom činimo

SAD sigurnijim, jer smanjuje-

momogućnostRusiji dašpiju-

niraAmerikanceiizvodetajne

akcije koje ugrožavaju nacio-

nalnu bezbjednost SAD. Ovim

koracima SAD i saveznici ja-

sno stavljaju do znanja Rusiji

danjihovi potezi imajuposlje-

dice. SADsu spremne da sara-

đuju kako bi se izgradili bolji

odnosi sa Rusijom, ali to se

može desiti samo ako ruske

vlasti promijene ponašanje,

saopštila jeBijela kuća.

ODGOVORMOSKVE

Kaoodgovor na odlukuVašin-

gtona da protjera ruske diplo-

mate, Moskva će protjerati

najmanje 60 članova osoblja

američkih diplomatskihmisi-

ja u Rusiji, javio je Rojters po-

zivajući se naRia novosti.

Izjavu ruskoj novinskoj agen-

cijidao jeposlanikgornjegdo-

ma ruskog parlamenta Vladi-

mir Džabarov, inače zamjenik

predsjedavajućeg Odbora za

međunarodne poslove.

U Moskvu se 20. marta već

vratilo 23 ruskih diplomata

protjeranih iz Velike Britanije

zbog spora koji je izbio poslije

trovanjabivšegruskogšpijuna

Sergeja Skripalja i njegove

ćerke Julije u Engleskoj, a za

kojeLondonoptužujeRusiju.

Rusija je uzvratila istommje-

rominaredilaprotjerivanje23

britanskihdiplomata.

Bivši dvostruki špijun Sergej

Skripalj i njegova ćerka prona-

đeni su 4. marta bez svijesti na

klupi u Solzberiju i prebačeni

suubolnicuukritičnomstanju.

Utvrđeno je da su otrovani

nervnimagensom„novčok“, a

Velika Britanija je optužila

Rusijudajeumiješanaunjiho-

votrovanje, ali zatonijepruži-

la nijedandokaz.

Priredila:

JovanaĐURIŠIĆ

Britanski ministar odbrane Gavin Vilijamson,

koji je u posjeti Estoniji, izjavio je da su vlasti

u vezi sa „slučajem Skripalj“ već izdale naloge

za oduzimanje ruske imovine sumnjivog pori-

jekla.

- Već su izdati nalozi za oduzimanje sumnjive

imovine, zbog čega je nedavno u Velikoj Bri-

taniji stupio na snagu novi zakon. Naš cilj je da

se obezbijedi da se sva imovina dobijena na

nepoznati način popiše i za to se preduzimaju

neophodni koraci, rekao je Vilijamson na kon-

ferenciji za medije u Talinu, odgovarajući na

pitanje novinara o koracima Velike Britanije u

vezi sa ruskom imovinom sumnjivog porijekla.

Londonplijeni ruskuimovinu

Poginule64osobe

KEMEROVO

U požaru

koji je u nedjelju buknuo u

trgovačkom centru u Keme-

rovu, industrijskomgradu u

središtu Sibira, poginule su

64 osobe, objavile su novin-

ske agencije pozivajući se na

lokalne vlasti.

Lokalni mediji naveli su da

su povrijeđene najmanje

44 osobe, dok se 60 osoba,

od kojih 41 dijete, vode kao

nestali. Istražitelji su potvrdili

da je čuvar u trgovačkom

centru isključio sistem za

upozoravanje na požar,

prenio je Reuters. Ruska

komisija za istrage saopšila je

takođe da su izlazi u slučaju

požara bili blokirani, te da

je bilo ozbiljnih propusta u

upravljanju centrom kad je

riječ o sigurnosti posjetilaca.

- Istražioci rade 24 sata. Ispi-

tani su svjedoci, žrtve i vlasni-

ci prodavnica. Zaplijenjena

je i potrebna dokumenta-

cija. Četvoro osumnjičenih

zadržano je i ispitano. Među

njima je i glavni menadžer

kompanije koja je pružala

usluge u trgovačkom cen-

tru, kao i vlasnik prostora

u kojem je, navodno, izbio

požar, potvrdila je Svjetlana

Petrenko, portparolka istraž-

ne komisije.

U požaru koji je, prema prvim

rezultatima istrage, buknuo

u bioskopskoj dvorani,

potpuno je izgorjelo hiljadu

kvadrata trgovačkog centra,

a evakuisano je dvije stotine

ljudi, pišu ruski mediji. Ruske

vlasti pokrenule su istra-

gu, a uzrok požara još nije

poznat.

Kemerovo se nalazi u Sibiru,

gotovo 3.600 kilometara

istočno od Moskve.

- Požar u Kemerovu naziva

se jednimod četiri najveća

u posljednjih 100 godina

ruske istorije. Plamen je,

prema informacijama, izbio

blizu jedne od igraonica na

najvišem, četvrtom spratu

trgovačkog centra. Za kratko

vrijeme proširio se na 1.600

kvadrata. Iz Kremlja su saop-

šili da prate šta se dešava, a

predsjednik Vladimir Putin u

Kemerovo je poslaoministra

za vanredne situacije kako bi

nadgledao operacije na tere-

nu, javila je Al džazira.

Veliki požar u trgovačkomcentru

u sibirskomgradu Kemerovo

Skripalj saćerkom

Solzberi

Hapšenja i nemiri u Kosovskoj Mitrovici

PrivedenĐurić, ušao

naKosovobezdozvole

MITROVICA

Kosovskapo-

licijaprivela jeu sjevernom

dijeluMitrovice šefakance-

larijeVladeSrbije zaKosovo

MarkaĐurića, dok je tokom

bacanja suzavcanekoliko

osobapovrijeđeno.

Privođenje Đurića potvrdio je

i zamjenik komandanta ko-

sovske policije Besim Hoti.

Policija je prebacila Đurića u

stanicuuPrištini.

Jetljir Zuberaj, šef kabineta

ministra spoljnih poslova, na-

kon policijske akcije je izjavio

da „nijedna osoba ne smije da

uđe na Kosovu bez dozvole“.

„Ko uđe, biće uhapšen“, napi-

sao jeZuberaj naFejsbuku.

Policija je prethodno opkolila

salu u Mitrovici gdje se nala-

ziošefkancelarijeVladeSrbije

za Kosovo Marko Đurić i ge-

neralni sekretar predsjednika

SrbijeNikolaSelakovićkojima

je zabranjen ulazak na Koso-

vo. Kuda su Đurić i Selaković

ušli na Kosovo zasad nije po-

znato, jer je kosovska policija

sprovela mjere kontrole na

granici, kako bi im onemogu-

ćila ulazak, u skladu sa odlu-

komkosovskihvlasti.

Kosovski ministar spoljnih

poslovaBehdžetPacoli izjavio

je prethodno u ponedjeljak,

nakonštokosovskevlasti nije-

su odobrile ulazak ministru

odbrane Srbije Aleksandru

Vulinu i šefuVladine kancela-

rije za KosovoMarku Đuriću,

kakodvojicasrpskihzvanični-

ka podstičunamržnju.

PrivođenjeĐurića

Neredi uBarseloni