Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

CrnomGorom

Utorak, 27. mart 2018.

Herceg Novi

Počela

sezona

uhotelu

„Palmonbej“

HERCEGNOVI -

Nakon

zimske pauze hotel „Palmon

bej“ otvoren je, a prvi gosti su

sa zapadnoevropskog tržišta.

Božidar Draganić predsjednik

UO kompanije „Primorje“ u

okviru koje posluje objekat u

Igalu kaže da u hotelu boravi

250 gostiju.

Period od skoro pet mjeseci

koliko hotel nije radio, isko-

ristili su za dodatnu obuku

zaposlenih, kao i za uređenje

i osvježenje sadržaja. Na plaži

je otvoren restoran, odnosno

multifunkcionalna dvorana za

održavanje konferencija, sem-

inara, kongresa, kao i raznih

zabava. Osimplaže koja je u

sklopu hotela i ovoga ljeta će

u zakupu imati kupalište na

Luštici, koje je veoma atraktiv-

no za klijentelu koja odmara u

njihovomobjektu.

Draganić kaže da je za njih

sezona već počela, a za ovu

godinu očekuju da će biti

uspješnija od prethodne, kada

su ostvarili 60.000 noćenja.

Hotel „Palmon bej“ kategorije

četiri zvjezdice. U rekonstrukci-

ju objekta uloženo je oko devet

miliona eura. Hotel je otvoren

u julu 2015. godine.

Ž. K.

Hotel „Palmonbej“

Bar:

Aktiv pedagoga fizičke kulture grada

Nećeučestvovati na

sportskimigrama

BAR–

Aktivpedagoga fizič-

kekulture gradaBara saop-

štio jedanećeučestvovati

nameđuškolskimsport-

skimigramaosnovnih škola

kojeorganizujeopština. Ka-

konavode, razlozi za takvu

odluku suneizmireneoba-

vezepremaprofesorima,

kao i prema školamakojima

suobećana sredstva zaku-

povinu sportskihrekvizita.

Takođe, tvrdeda su takmi-

čenja, iz godineugodinu

sve slabijeorganizovana.

- Prije svega, mislimo na obe-

zbjeđivanje adekvatnih sudi-

ja, putnih troškova za škole

koje su udaljene od grada, za-

timnaodsustvopolicijacako-

ji su neophodni radi održava-

nja reda, kao iHitna pomoć. S

obziromna to da se svake go-

dine znatna finansijska sred-

stva iz gradskog budžeta iz-

dvajaju za školski sport,

pitamo se zašto smo mi, kao

nosioci tog projekta, dovede-

ni u ponižavajuću situaciju.

Prošle godine smo poslali do-

pis predsjedniku opštine u

nadi da ćeprimiti našegpred-

stavnika, kako bismo poraz-

govaraliopomenutimproble-

mimaipokušalidaihriješimo.

Odgovor do danas nijesmo

dobili. Prošle godine smo po-

kazali dobru volju i takmiče-

nja organizovali samostalno i

volonterski, uz pomoć škola

koje su namomogućile sale, a

svedadjecanebiostalauskra-

ćena za sportska nadmetanja

kojaimmnogoznače–navodi

se u saopštenju.

Na kraju ističu da ove godine,

ukoliko zajedno ne nađu rje-

šenje za probleme koje su na-

veli, neće učestvovati, i tradi-

cija će biti prekinuta, a škole

neće imati predstavnike na

regionalnim i državnim ta-

kmičenjima.

C.G.

Heraldičar SrđanMarlović o novimsimbolima Herceg Novog

Nagrbu i zastavi obilježjagrada

HERCEGNOVI–

HercegNo-

vi bimogaouskorodadobije

grb i novuzastavu. Prijedlog

novih simbolaosmislio je

mladiNovljanin, arhitekta i

heraldičar SrđanMarlović.

Autor je objasnio da do sada,

grad nije imao grb, već am-

blem,kaoidaobilježjaipojedi-

ni elementi koji se sadakoriste,

nijesuurađeniistandardizova-

ni po municipalnim heraldič-

kimprincipima.

–Ukrajnjem, ne radi seo stva-

ranju novih simbola, već uvo-

đenju postojećih simbola u

heraldički ispravan jezik – na-

veo jeMarlović.

Objasnio je da se rad na grbu i

zastavi prvenstveno zasnivao

na zadržavanju svega što već

postoji, a štoseuklapauheral-

dičke standarde, uz neophod-

ne dopune elemenata koji ne-

dostaju.

– Rješenje grba i zastave mak-

simalno uvažava ključno na-

sljeđepokome jeHercegNovi

prepoznat ne samo u zemlji,

već i van naših granica i priča

kompleksnu priču koja nije u

cjelosti uočljiva na prvi po-

gled. To je suština grbova, do-

za mistike koja tjera da dublje

prodrete u simboliku, a uz to

nešto i naučiteonečemu što je

vaše i što je tu oko vas, a čega

možda nijeste svjesni - obja-

snio jeMarlović.

Problemje, kažeMarlović, ka-

da izničegamorateda stvorite

simbol – grb.

- To nije slučaj saHerceg No-

vim. Problem je i kada iz vrlo

malo elemenata morate da

složite jednu kompleksniju

priču. Ja sam svoj dio posla

završio i sada je sve u rukama

administracije - poručio je

novski heraldičar.

Prijedlog grba Herceg Novog

koristi se prema standardima

municipalne heraldike u tri

oblika, kaomali, srednji i veli-

ki, svečani grb. Ta hijerarhija

je, prema objašnjenju Marlo-

vića, vezana za upotrebu grba

u sklopu institucija lokalne

samouprave. Najsloženiji pri-

kaz grba opštine je veliki grb,

dok srednji i mali grb nastaju

redukcijomelemenatavelikog

grba.

Veliki grb čine heraldički štit

plave tinkture, šarže kula i dva

krina u srebrnomemajlu, mu-

ralna kruna sa tri merlona u

zlatnom emajlu, čuvari štita

grifoni uzlatnomemajlu, zlat-

no emajlirana lenta sa natpi-

somi naličjemuplavoj tinktu-

ri.

Svi grbovni elementi posje-

duju istorijsko utemeljenje,

vezuju se za kontekst opštine

Herceg Novi i predstavljaju

specifično kulturno nasljeđe

grada stvarano vjekovima. U

simboličkom smislu, grb

predstavlja ispravnu heral-

dičku stilizaciju već postoje-

ćih amblemskih simbola,

evoluciju postojećeg amble-

ma u grb, uz dopunu elemen-

tima koji su nedostajali, kao

što su elementi srednjeg i ve-

likog grba, ili pak zamjenu

neheraldičkih elemenata

adekvatnim heraldičkim -

krin umjesto čempresa –

objasnio je autor.

Odlukuo izradi novihsimbola

je iniciralo prethodno ruko-

vodstvo opštine 2015. godine

kako bi grad, umjesto amble-

makoji sadakoristi, dobioobi-

lježjekojeispunjavaistorijske,

tradicionalne i stručne stan-

darde heraldike.

Ž.K.

Plav:

Opština pripremila prijedlog budžeta za ovu godinu

Duplovišeprihoda

imaćeodkoncesija

PLAV–

Opštinskakasabiće

ove godine ,,teška“ 3.315.000

eura. To jepredviđenopri-

jedlogomodlukeobudžetu

koji će, ukolikogaodobri

Ministarstvo finansijabiti

usvojenna sjednici Skupšti-

neopštine zakazanoj za če-

tvrtak. Sada jena snazi odlu-

kaoprivremenom

finansiranjuzaprvi godišnji

kvartal.

PRIHODI

Kakojenavedenoutomdoku-

mentu, diobudžetačinezako-

nom ustupljeni prihodi koji

iznose 1.516.688 eura, što je za

16,70 odsto više u odnosu na

prošlu godinu. Taj iznos čini

45,75 odsto ukupnih prihoda

planiranihza tekuću godinu.

Ustupljeni porezi suplanirani

u iznosu 173.370 eura, što je

okopetodstovišeuodnosuna

lani. Od koncesionih naknada

zakorišćenjeprirodnihresur-

sa opština bi trebalo da priho-

duje 197.000eura, aostvariva-

nje po tom osnovu prošle

godine bilo je manje za skoro

100.000 eura.

-Očekujese inaplatanaknade

za korišćenje voda kojubi tre-

balo da plate koncesionari za

mini hidroelektrane, zbog če-

ga je taj prihod planiran u vi-

šestruko većem iznosu. Op-

štinska kasa će od prihoda iz

državnog budžeta i Egalizaci-

onog fonda biti ,,teška“

1.078.818 eura, što predstavlja

više od 32 odsto ukupnog

budžeta. U odnosu na pret-

Prema prijedlogu odluke o budžetu za tekuću godinu, pla-

nirani prihod od donacija je 300.000 eura, što je rezultat

očekivanja ulaganja stranih investitora. Lokalna uprava vodi

pregovore oko projekata od javnog intresa, kao što su ure-

đenje pijace, izgradnja gradskog trga, uređenje i komunalno

opremanje buduće biznis zone.

Izvjesnaizgradnja

gradskogtrga

3,3

miliona eura iznosi

planirani budžet za

ovu godinu

hodnu godinu, opštini Plav je

iz državnog budžeta dato 9,7

odsto više u odnosu na prošlu

godinu, odnosno 8,4 odsto vi-

še od Egalizacionog fonda –

precizirano je udokumentu.

Prihodi koje opština samo-

stalnoostvarujepredstavljuju

54 odsto ukupnog budžeta,

odnosno 1.798.312 eura.

-Opštinskiporezisuplanirani

u iznosu od 315.000 eura i

predstavljaju 9,5 odsto. Porez

je planiran u iznosu 115.000

eura, aodporezananepokret-

nost prihodovaćemo 200.000

eura.Odtaksibiopštinatreba-

lo da zaradi 95.164 eura, a od

naknada100.563eura.Odpro-

daje nepokretnosti opštine će

ostvariti prihod od 20.000 eu-

ra. Izprethodnegodinepreni-

koja su ostvarena pršle godi-

ne.

- Otplata dugova u 2018. godi-

ni zadržaće se na visokomni-

vou od 580.000 eura, što čini

17,5 odsto ukupnog budžeta.

Otplatahartijaodvrijednosti i

kredita rezidentima je plani-

rana u iznosu 315.000 eura, a

obaveze iz prethodnog perio-

da koje iznose 265.000 eura –

stoji uprijedloguodluke.

KULTURA

Za institucije, pojedince, ne-

vladin i javni sektor iz opštin-

ske kase biće izdvojeno

445.625eura, što iznosi oko 13

odsto planiranih prihoda. Za

obrazovanje planirano je

1.000 eura, koliko i za sprovo-

đenje lokalnog akcionog pla-

na za mlade. Institucijama

kul ture nami j enj eno j e

120.000 eura, sporta 60.000,

dok je za kulturne manifesta-

cije planirano 5.000 eura, a

2.000 eura za sportske mani-

festacije.

- Lokalna uprava će sa 60.000

eurafinansiratiDnevnicentra

,,Lipa“,Turističkuorganizaci-

ju sa 40.000 eura, te vjerske

zajednicesa14.000.ZaCrveni

krst namijenjeno je 9.000 eu-

ra, mjesnim zajednicama

2.000, a za sprovođenje lokal-

nog akcionog plana za socijal-

nuinkluziju1.000eura–nave-

deno je udokumentu.

Rashodi za materijal iznosiće

82.395eura,azausluge106.100

eura. Iznos od 45.000 eura je

planiranzaotplaćivanjekama-

ta. Poljoprivrednike će opština

podržati sa 10.000 eura za na-

bavku solarnihpanela.

I. T.

jeto je 677,947 eura, odkojih je

Vlada krajem 2017. godine

uplatila500.000euranaračun

opštine za eksproprijaciju lo-

kalnihputeva–objašenjeno je

uprijedloguodluke.

RASHODI

Opština će imati rashode za

zarade i doprinose za deset

mjeseci 992.600 eura, što čini

68 odsto od ukupno planira-

nih tekućih izdataka budžeta.

Za ostala lična primanja biće

izdvojenovišeod51.000eura,

odčegaje26.000euranamije-

njeno za naknade odbornici-

ma, a 9.390za otpremnine.

Kapitalni izdaci planirano je

da iznose 795.000 eura, što či-

ni skoro 21 odsto ukupnih iz-

dataka budžeta. Ovogodišnja

kapitalna ulaganja su za 0,99

puta manja u odnosu na ona

nasnaziprivremenofinansiranje:

Plav

GraDnijeimaoGrB:

Prijedlozi heraldičara

takmičenjeneizvjesno:

Saranijihigara