Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 27. mart 2018.

CrnomGorom

Prednost

zaštiti

prirodei

kulturi

NIKŠIĆ

–Usaradnji s pro-

gramomUjedinjenihnaci-

ja, opštinaNikšić raspisala

jekonkurs zanevladineor-

ganizacije, kojedobijaju

šansudakonkurišu sapro-

jektimau sklopuRegional-

nogprograma lokalnede-

mokratijena zapadnom

Balkanu (ReLOaD).

Riječ jeprojektukoji finansi-

raEvropskaunija, a realizuje

ProgramUN za razvoj (UN-

DP), i to u Albaniji, Make-

doniji, BiH, Crnoj Gori, Kos-

ovu i Srbiji. Taj projekat je na

snazi naredne tri godine, a

njegov cilj je jačanje jačanje

partnerstva između jedinica

lokalne samouprave i NVO,

širenjem transparentnog

pristupa finansiranjuNVOiz

budžeta JLS u skladu sa

strateškimprioritetima i po-

trebama stanovništva u za-

jednicama. IzCrneGore ćeu

ovom projektu učestvovati

opštine:Kotor,Nikšić,Pljevl-

ja, Podgorica i Tivat.

Lokalna uprava grada podno

Trebjese poziva sve NVO

registrovane u tom gradu da

dostave prijedloge projekata

koji su u skladu sa razvojnim

ciljevima opštine Nikšić i to

iz prioritetnih oblasti: Zašti-

ta životne sredine ( uređenje

koritaipriobalnogdijelarije-

ka i jezera u Nikšiću i uklan-

janje divljih deponija u gra-

du, prigradskom i seoskom

području), preduzetništvo (

Zapošljavanje ranjivih kate-

gorija stanovništva: mladih,

žena i dugoročno nezapos-

lenih lica kroz preduzetništ-

vo, promocija ženskog pre-

d u z e t n i š t v a , Ku l t u r a

(promocija lokalnog kul-

t u r nog i umj e t n i č kog

stvaralaštva).

Za projekte će biti izdojeno

7.000 -12.000 eura, a jedna

NVO može da podnese više

prijava, ali samo samoza jed-

nu sredstva mogu da budu

odobrena.

S obzirom na to da će tokom

ukupnog,trogodišnjeg,traja-

nja projekta ReLOaD biti re-

alizovano više konkursa za

projekte,maksimalannovča-

ni iznos sredstava kojamogu

biti dodijeljena za imple-

mentaciju projekata jednoj

NVO tokom ukupnog traja-

nja projekta je 60.000 eura.

UNDP zadržava pravo da ne

dodijelisvaraspoloživasred-

stvauslučajudaprijedlozine

zadovolje kriterijume.

Predviđeno je da projekti

traju od šest do osammjese-

ci, a svimorajudabudureali-

zovani od juna ove do janua-

ra sljedeće godine.

Info-dan, gdjećezaintereso-

vani dobiti više podataka o

konkurisanju, bićeorganizo-

van4. aprila uTehnopolisu.

Ra.P.

NIKŠIĆ:

Opština i

UNDP podržavaju NVO

Nikšić

BAR:

Počela rekonstrukcija dijelamagistrale prema Petrovcu

BAR

–Počela je sanacijakli-

zišta i izgradnjapotpornog

zidanadijelumagistraleBar

- Petrovac (na lokalitetuRa-

tac - Zeleni pojas) gdje inve-

stitor, kompanija ,,Skaj dive-

lopment“ izNikšića gradi

hotel. Sanaciju jeprethodne

sedmicenajavioEmirRaš-

ketić vlasnik firme ,,Raške-

tić“ koja izvodi radove. On

ističeda je taj posaovrije-

danoko 100.000eura, teda

ga finansira investitor.

Iako je projekat za rekon-

strukcijuurađenprijemjesec,

materijal nabavljen, pripre-

mni radovi za izgradnju pot-

pornog zida i sanaciju puta

započeti, vremenski uslovi

nijesu dozvoljavali da posao

krene, jer bi to, objasnio je

Rašketić, prouzrokovalonovo

klizanje tla. Na toj dionici Ja-

dranske magistrale saobraćaj

se od kraja januara odvija na-

izmjeničnim propuštanjem

vozila jednom saobraćajnom

Za sanacijuklizišta

skoro 100.000eura

ZAHTJEVNI RADOVI:

Jučenagradilištu izmeđuBara i Sutomora

Projekat za

rekonstrukciju

urađen je prije

mjesec, materijal

je nabavljen,

započeti su i

pripremni radovi

za izgradnju

potpornog zida

i sanaciju puta,

ali vremenski

uslovi nijesu

dozvoljavali da

posao krene, jer

bi to, objasnio je

Emir Rašketić,

prouzrokovalo

novo klizanje tla

trakom, uz svu propisanu si-

gnalizaciju.

V.d.načelnikaKomunalnepo-

licije Bar Stevo Pejović se

prošle sedmice obratioMini-

starstvu saobraćaja i pomor-

stva i Direkciji za saobraćaj,

upozoravajućinastanjemagi-

strale u dijeluZelenog pojasa.

Kako je naveo službenici op-

štine Bar su 23. februara kon-

trolisali stanje kolovoza na

tommjestu, pri čemu je kon-

statovano da je na jednoj traci

(bližesredinimagistrale)doš-

lo do pucanja asfalta, gdje su

nastale pukotine kolovoza uz

njegovo slijeganje, širine oko

10 cm i dužine oko 20metara.

On je kazao i da su službenici

teopštineskeslužbe20.marta

ponovo izašli na lice mjesta,

izvršili kontrolu stanja kolo-

voza,sakonstatacijomdajena

jednoj traci došlo do pucanja

asfalta gdje je nastala pukoti-

na i slijeganje terena u širini

oko 25-30 cm i dužine oko 20

metara.

U dopisu Pejović upozorava

da je „potrebno hitno reago-

vanje i preduzimanje mjera u

cilju sprečavanja obrušavanja

magistrale, samimtimi bloka-

de saobraćaja između Bara i

Sutomora“.

PLANOVI

Klizanje terena na toj lokaciji

počelo je krajem januara.

Glavni inspektor za puteve

EdnanAbdić je izdao rješenje

kojimse ,,Skaj development“ i

,,Rašketić“ iz Bara obavezuju

da odmah obustave sve rado-

ve na iskopu temeljne kon-

strukcije planiranog objekta,

jer nastavak radova može da

ugrozi stabilnost trupa puta.

Onjenaveodajepotrebnohit-

noizvršitiprivremenasanaci-

ju i obezbjeđenje trupa puta

oddaljeg zarušavanja.

Investitoru i izvođaču radova

naloženo je da urade projekat

zaštite trupa magistralnog

puta i nakonodobrenjaDirek-

cijezasaobraćaj,započnunje-

govu trajnu sanaciju. Potreb-

no je i da privremeno isključe

dio desne saobraćajne trake

na kojoj su se pojavile defor-

macije, a saobraćaj regulišu

propisnom vertikalnom i

svjetlosnomsaobraćajnomsi-

gnalizacijom i permanentno

prate stanjenakolovozuputa,

kako bi se pravovremeno pri-

mijenile i druge mjere zaštite

puta i saobraćaja na njemu.

Rješenjem koje potpisuje

glavni inspektor za puteve

Ednan Abdić, investitor treba

da uradi projekat zaštite te-

meljne jame i susjednih obje-

kata (magistralnog puta) i do-

stavi ga inspekciji za državne

puteve iDirekciji za saobraćaj

na uvid.

DOZVOLA

-Rješenjemjenaložena i izra-

da glavnog projekta planira-

nog objekta hotela u okviru

kojeg trebadefinisati i saobra-

ćajno rješenje priključenja

lokacije na putnu infrastruk-

turu i sanaciju trupa magi-

stralnogputausklopu interne

saobraćajnce 2 koja se navodi

uIdejnomprojektu.Zaovera-

doveneophodna je saglasnost

Direkcije za saobraćaj - nave-

deno je u rješenju koje je pot-

pisao glavni inspektor za pu-

teve.

Ministarstvo održivog razvo-

ja i turizmaje investitoru u

maju 2017. godine izdalo gra-

đevinsku dozvola za objekat -

hotel.

V.K.V.

Do pokretanja klizišta

došlo je tokom

izvođenja radova na

izgradnji hotela koji

gradi kompanija ,,Skaj

divelopment“, a izvođač

je rma ,,Rašketić“

PLUŽINE

- Predstavnici

Ministarstvapoljoprivrede

i ruralnog razvoja juče su

poljoprivrednicimauPlu-

žinamapredstavili uslove i

kriterijumepodkojimamo-

gukonkurisati za sredstva

uokviru IPARDprojekta.

-Korisnici javnogpozivamo-

gu da budu sva fizička i prav-

na licakojasuregistrovanaza

bavljenje poljoprivredom i

koja imaju određenu proi-

zvodnju. SredstvimaIPARD-

a poljoprivrednici mogu iz-

graditi ili rekonstruisati

objekte, kupiti potrebnu

opremu i mehanizaciju, ure-

diti infrastrukturunagazdin-

stvu, podići voćnjake, ugradi-

ti sisteme za korišćenje

obnovljivih izvora energije,

izgraditi uzgajališta i ostalo –

saopštili su iz tog Vladinog

resora.

Tokomprezentacije, naročito

interesovanje poljoprivred-

nici iz Plužina pokazali su za

pitanje vlasništva investicije.

- Prije podnošenja zahtjeva

za isplatu sredstava podrške

kroz mjeru 1, investicija koja

se podržava mora da bude u

vlasništvukorisnikapodrške.

Odnosno, ukoliko jeupitanju

izgradnja ili rekonstrukcija

objekta, objekat, ali i zemlji-

štenakome segradi ili rekon-

PLUŽINE:

Poljoprivrednicima predstavljen IPARD projekat

Podrškumogudobiti

samovlasnici imanja

NAJVIŠESE INTERESOVALIOVLASNIŠTVU:

JučeuPlužinama

CEDIS

Isključenja

usedam

opština

PODGORICA

–Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove zakva-

litetnije i sigurnijenapajanje

električnomenergijomuviše

opština. Zbog togapotrošači u

pojedinimnaseljimaponeko-

liko sati neće imati struju.

Andrijevica:

od 8:30 do 14:30

sati selo Seoce; od 10:30do 11:30

sati selaCecune, Kruška i Kuti.

Budva:

od9do11satidionaselja

CrvenaGlavica i Komoševina.

HercegNovi:

od9do14satiZe-

lenika - dio potrošača oko Teh-

noservisa imosta.

Kotor:

od 8 do 18 sati selo Gla-

vatičići; od9do12sati Stari grad

- dio potrošača oko hotela „Var-

dar“;od10do12satiStoliv;od10

do 13 sati Kostanjica; od 13 do 14

satiDobrota-diopotrošačaKri-

ve.

Nikšić:

od 9 do 15 sati Grahovo,

Spila, Zagora, Okolišta, Graho-

vac, Zaslap, Nudo, Zakurljaj,

Prisoje, Podkraj, Katunjani,

Tospude, Trešnjevo, Osječeni-

ca, Rojevići i GornjePolje.

Plav:

od8:30do 14 sati selaBre-

zojevice, Šarkinovića Lakat i

prigradskonaselje.

Rožaje:

od 9:30do 14:30 sati se-

lo Seošnica.

I.T.

struiše mora da bude u vla-

sništvu korisnika podrške,

prije podnošenja zahtjeva za

isplatu. Takođe, sva kupljena

mehanizacijamoradabudeu

vlasništvukorisnikapodrške,

dok zemljište može biti u su-

svojini ili uzeto u zakup na

najmanje sedam godina.

Ukolikokorisnikpodrškepo-

diže višegodišnje zasade, pri-

je podnošenja zahtjeva za

isplatu, to zemljište mora da

bude u njegovom vlasništvu

–navodi se u saopštenju.

Poljoprivrednici su se intere-

sovali i za nabavku mehani-

zacije, naročito za nabavku

traktora. Saopšteno im je da

kroz IPARD podršku mogu

dobiti zatraktor jačinedo100

kW, kao i da moraju ispunja-

vati standardeEU.

Predstavnici Ministarstva

podsjetili su proizvođače da

se kroz objavljeni javni poziv,

koji se odnosi na primarnu

proizvodnju podržavaju pro-

jekti sa prihvatljivim troško-

vima u iznosu od 10.000 eura

do500.000eura,dokpodrška

iznosi do 60 odsto prihvatlji-

vih troškova. Ukoliko se radi

o farmeru mlađem od 40 go-

dina, podrška iznosi 65odsto,

dokzaonekojirealizujuinve-

sticije u planinskompodruč-

ju iznad 600metara nadmor-

ske visine podrška iznosi čak

70 odsto. Podrška se dobija

nakon što se realizuje cjelo-

kupna investicija.

I.T.