Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Utorak, 27. mart 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI:

Opština o urušavanju stare kamene ćuprije

STRUČNJACIVJERUJUDAJERESTAURACIJAMOGUĆA:

UrušenVladičinmost

Sagradićeponovo

Vladičinmost

Most ima veliku istorijsku važnost za grad, pa lokalna uprava ima obavezu da

učini sve kako bi bio saniran – kazao je potpredsjednik opštineMiloš Konjević

HERCEGNOVI

-Opština

imaplanda sanira stari pje-

šački kameni Vladičinmost,

koji seproteklogvikenda

urušio. Dio luka jeukomadu

paouLjuti potok i ostao je

čitav, pa stručnjaci smatraju

da semoževratiti na auten-

tičnupoziciju, amost resta-

urirati.

OBAVEZA

Potpredsjednik opštineMiloš

Konjević kaže da Vladičin

most imavelikuistorijskuvaž-

nost za grad, te da lokalna

uprava ima obavezu da učini

sve kako bi bio saniran.

- U tom poslu lokalna uprava

će uvažiti struku i kontaktirati

Upravu za zaštitu kulturnih

dobara kako bismo usaglasili

dalje korake, jer idejni proje-

kat sanacije mosta ranije ura-

đen - kazao jeKonjević.

- Potrebno je sanirati veliki most kojim se saobraća kroz Nje-

goševu ulicu, neposredno iznad Vladičinogmosta. Nastojaće-

mo da nađemomodel kako bismo te poslove izveli paralelno

– kazao je Miloš Konjević.

Dvaposlaistovremeno

Dio luka je u komadu

paouLjuti potok i ostao

je čitav, pa stručnjaci

smatrajuda semože

vratiti na autentičnupo-

ziciju, amost restaurirati

Namjera opštine je da uradi

glavniprojekatipotomrestau-

riramost, za šta će biti potreb-

no obezbijediti ne mala sred-

stva. Takođe, po sanaciji bi

trebalo da bude postavljena i

turistička signalizacija, sa in-

formacijama o istorijatu i zna-

čajuovogstarogkamenogmo-

sta zaHercegNovi.

Tajpječaškimostjedugogodi-

na bio u veoma lošem stanju.

Prije dvije godine urađena je

ekspertiza stanja kamenih i

željeznih mostova u herce-

gnovskoj opštini koju su oba-

vili profesori i asistenti sa no-

v o s a d s k o g t e h n i č k o g

fakulteta, departmana za gra-

đevinarstvo i geodeziju, dok je

timom rukovodila Novljanka

mr Olivera Doklestić. Konsta-

tovano je da je most u lošem

stanju, sasvimzapušten, saod-

valjenim oporcima, odneše-

nim kamenim komadima koji

sunekadačinilikrunuiogradu

i sa mjestimično podlokanim

stranama. Prije trimjesecaza-

branjeno je korišćenjemosta.

ISTORIJAT

Vladičin most, građen je za

vrijeme francuske uprave

Herceg Novim i jedan je od

oko dvadeset kamenihmosto-

va u hercegnovskoj opštini,

starih između80 i 200godina.

Smatra se da je most na Lju-

tom potoku, jedan od najljep-

ših, jernjegovsvodnijeni elip-

sast, niti polukružan, već ima

tzv. oživalni oblik, odnosno

prelomljeni svod.

Ž.K.

ROŽAJE:

Predstavnici nekoliko sportskih klubova nezadovoljni odlukomopštine

Tražedakomisijaprovjeri

podjelusportskog ,,kolača“

ROŽAJE

–Predstavnici

nekoliko sportskihklubo-

va saopštili sudanijesuza-

dovoljni raspodjelomnov-

ca izbudžeta, teda će

tražiti da se formirakomi-

sijakoja će sebaviti timpi-

tanjem.

Oni smatraju da postojeća

komisija, koju je formirao

predsjednik opštine Ejup

Nurković, nije dobro uradila

posao, te da nije poštovala

kriterijume, kojima je jasno

definisano na koji način tre-

ba da se uradi raspodjela,

uvažavajući rang takmičenja

u državi i međunarodna ta-

kmičenja, kao i ostvarene re-

zultate u prethodnoj takmi-

čarskoj godini.

-Upitanju jenovac svih, ane

predsjednika opštine. Traži-

ćemo da se formira komisija

od kompetentnih ljudi iz

oblasti sporta, koja ćeuvažiti

utvrđene kriterijume za ras-

Od ukupno 190.000 eura FK ,,Ibar“ dobio je 103.900, a

ostatak novca raspodijeljen je na 19 sportskih klubova

podjelu sredstava građana –

kazali su.

Komisija je raspodijelila

ukupno 190.000 eura iz lo-

kalnog budžeta za tekuću

godinusportskimklubovima

i organizacijama iz oblasti

sporta, anajveći dio ,,kolača“

103.900 eura dobio je Fud-

balski klub Ibar, na čijemče-

lu je upravo predsjednikNu-

rković, dok je na ostalih 19

sportskihklubovaraspodije-

ljenoukupno 86.100 eura.

Košarkaški klub Ibar, član

Erste prve lige i učesnik Bal-

kanske lige, dobio je 33.600

eura, Džudo klubu Ibar pri-

palo je14.000eura, Planinar-

skom klubu ,,Ahmica“ 7.000

eura, Skiklubu ,,Hajla“5.000

eura, dok su ostali klubovi

dobili između500i2.500eu-

ra.

F.K.

(NE)PRAVEDNARASPODJELA:

Spisakklubova i iznosi koje sudobili

Turistička organizacija Bara

novaoPredragRistovića.On

je dan kasnije podnio ostav-

ku jer je, kako je objasnio,

naknadno saznao da je u

konfliktu interesa, t.j. da na

osnovu člana 53 stav 3 statu-

ta TOBar, direktor ne može

biti član Izvršnog odbora.

Pojedini mediji pisali su da

jeprotivIvanovićpokrenuta

istraga što je Osnovno tuži-

lašvouBarudemantovalo.

V. K. V.

Prohodni gotovo svi seoski putevi u Šavniku

Lopatom

„otvaraju“

Strug i

Malinsko

ŠAVNIK

– Iako jeuprvim

proljećnjimdanimau šav-

ničkimselimapalovišeod

polametra snijega, aonda

vjetaručinio svoje, gotovo

svi putevi u tomkraju juče

subili prohodni.

Prema riječima potpredsjed-

nika opštine Vlatka Vukovića,

posljednjaćebitiočišćenasela

Malinsko i Strug, a tamo je i

najviše smetova i usova.

– Posljednja nekolika dana,

čimje vjetar posustao, snjego-

čistači su danonoćno bili na

terenu. Prohodno je do Duži,

Dubrovska, Bijele, Bara, Do-

PROHODAN:

Put premaŠavniku

brih Sela... Juče smo čistili do

GraboviceiBorovca,kaoipre-

ma Strugu i Malinsku, ali ka-

mionsnožemnijemogaopro-

biti do tih sela, pa smo

angažovali utovarnu lopatu.

To su selananajvišoj nadmor-

skoj visini, pa je tamo i najviše

snijega palo, ali za dan-dva bi-

će prohodni i ti putni pravci.

Nadamo se da smo za ovu se-

zonu završili borbu sa smeto-

vima –kazao jeVuković.

Ra.P.

NIKŠIĆ:

Predstavljen konkurs Ministarstva nauke

NIKŠIĆ

–Za sufinansiranje

naučno-istraživačke i inova-

tivnedjelatnostiMinistar-

stvonaukeove godinenami-

jenilo je400.000eura. Za

kojeoblasti semožeostvari-

ti podrška i nakoji način, bi-

lo je riječi jučena info-danu.

Savjetnica uMinistarstvu na-

uke Marijeta Barjaktarović-

Lanzardi kazala je da je kon-

kur som obuhvaćeno 1 1

različitihstavki za fizička lica i

institucije.

– Konkurs je otvoren tokom

cijele godine, s tim što će za

pojedine tačke konkursa biti

organizovana evaluacija dva

puta godišnje. U ponudi su:

program ,,Horizont 2020“,

učešće u programu IAEA teh-

ničke saradnje, učešćeuEure-

ka programu, sufinansiranje

putnih troškova po osnovu

mobilnosti istraživačauEvro-

pi, stimulisanje istraživačako-

ji suzavršili doktorske studije,

sufinansiranje učešća na na-

učnimkongresima, sufinansi-

ranje organizovanja naučnih

kongresa u Crnoj Gori, podrš-

ka objavljivanja u časopisima

sa otvorenim pristupom, ure-

đivanju naučnih časopisa, sti-

mulisanje zaštite i razvoja

pronalazaka,promocijanauke

i istraživanja u društvu Crne

Gore–kazalajeBarjaktarović-

Lanzardi. U odnosu na pret-

hodne godine, prijavljivanje

na konkurs obavlja se isključi-

vo elektronskimputempreko

portala e-uprave.

S.D.

Za 11 programa

400.000eura

PRIJAVLJIVANJESAMOELEKTRONSKI:

JučeuNikšiću

Ivanović

v.d.

direktora

Neda Ivanović

BAR

- Izvršni odborTu-

rističkeorganizacijeBar

na jučerašnjoj sjednici

imenovao jedosadašnju

direktoricuNedu Ivano-

vić zav.d. direktoraove

organizacije.

Zanjenizbor subiliPredra

Ristović, Ćazim Raške-

tić, Rašo Vukašević, Gorda-

na Martinović i Rama-

dan Metović, a uzdržani su

biliOsmanĐokićipredsjed-

n i ca Izvr šnog odbora

TO Andrijela Vitić-Ćetko-

vić.

Ivanović tu funkciju može

obavljati do šest mjeseci ili

odabira novog direktora.

Njoj je mandat istekao 12.

marta. Izvršni odbor je 17.

marta za v.d. direktora ime-