Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Društvo

Ponedjeljak, 26. mart 2018.

Decenija od osnivanja

Udruženja Crnogoraca Kosova

Vujičić:

Sačuvali

identitet

i dobre

odnose

PODGORICA

Udruženje

CrnogoracaKosova, koje sla-

vi deset godinaodosnivanja,

s ponosommožedakonsta-

tujeda je začetnik rješavanja

ustavno-pravnogpoložaja

nacionalne zajedniceCrno-

goraca i naše adekvatne za-

stupljenosti ukosovskom

parlamentu–ocijenio je

predsjednik teorganizacije

SlobodanM. Vujičić.

Kako je kazao, bez njihovog

doprinosa teško da bi bilo ak-

tuelizovanja pitanja crnogor-

skezajednicenaKosovuvećbi

ona nestala zbog rata i njego-

vihposljedica.

–CrnaGora je ranoprepozna-

la značaj udruženja i snažno

nas podržava od samog dana

osnivanja. Svojim aktivnosti-

ma i djelovanjem nametnuli

smose i institucijamaKosova i

međunarodnim faktorima, a

našim nesumnjivim i prepo-

znatljivim autoritetomdopri-

nijeli smo svim pozitivnim

procesima u jačanju dobrosu-

sjedskihodnosaizmeđuKoso-

va i Crne Gore i Kosova sa

ostalim zemljama u regionu –

navodi Vujičić.

On je podsjetio da je to udru-

ženje iniciralo bratimljenje

opština Dečana i Plava, koje je

realizovano u sklopu pripre-

me izrade kapitalnog projekta

putaDečane –Plav.

– Organizatori smo i osnivači

Foruma prijateljstva Radovan

Zogović, utemeljivači smo

međunarodnenagradeponje-

govom imenu, a zahvaljujući

nama u Prištini je vraćena i

Prema Vujičićevim rije-

čima, Udruženje Crno-

goraca Kosova iniciralo

je i izradilo početni draft

dokumenta Strategije o

a irmaciji i integraciji crno-

gorske zajednice, koji je

Vlada Kosova nadogradila

i u decembru usvojila.

– To je do sada najzna-

čajniji dokument koji će

gotovo po svemu izjedna-

čiti Crnogorce sa ostalim

zajednicama. U toku je

izrada akcionog plana i

donošenje budžeta koji će

vrlo brzo biti usvojen na

Vladi Kosova i nakon toga

moći ćemo da započne-

mo sa punom implemen-

tacijom strategije.

Strateški

dokument

Zogovićevaulica,kojajeranije

bila uklonjena –naveo je on.

Prema njegovim riječima, dat

je direktan doprinos osniva-

nju redakcije na crnogorskom

jezikuu sklopu javnog servisa

RTK2.

– Značajno smo doprinijeli

ratifikaciji Sporazuma o de-

markaciji granice sa Crnom

Gorom u Skupštini Kosova.

Našim zalaganjem izborili

smo se i za naš dan, Dan ko-

sovskihCrnogoraca, koji pro-

slavljamo svakog 21. maja u

sklopu proslave Dana nezavi-

snosti Crne Gore – kazao je

Vujičić.

R. P.

SlobodanVujičić

Projekat Zemunskogmalog umetničkog centra iz Srbije

u užem izboru ideja za demokratiju u Evropi

UKijevuće i CGO

da smjesteusvoj

Muzej korupcije

PODGORICA

Virtuelni

Muzej korupcije (MK) Ze-

munskogmalogumetničkog

centra–ZMUCušao jeuuži

izbor sa još 30nekonvencio-

nalnih i transnacionalnih

idejakoje „odgovarajuna

trenutne izazoveuEvropi“.

Kako je prenio portal SEEcult.

org,Muzejkorupcijeizabranje

u uži izbor u konkurenciji 475

podnijetihprojekatapopozivu

Advocate Europe, a biće pred-

stavljen sa ostalim odabranim

projektima od 25. do 29. aprila

u Kijevu, u okviru Advocate

Europe IdeaChallenge (ICC).

Navodisedaćetobitiprilikada

umjetnički direktor Muzeja

korupcije Goran Denić i neza-

visna kustoskinja Maja Ćirić

predstave koncept projekta,

razrade ga uz mentorsku po-

moć i nastave takmičenje do

izbora najviše 12 konačnih po-

bjednika u julu2018.

VirtuelniMuzejkorupcije,koji

su u februaru 2016. godine

osnovali ZMUC i Društvo pro-

tiv korupcije (DRPKO) iz Zre-

njanina, širi polje percepcije

ZMUC je početkommarta optužio jednu od najuticajnijih

organizacija civilnog društva kod nas – CGO i čelnicu ove

NVODaliborkuUljarević za plagijarizam

korupcije sa zloupotrebe služ-

benog položaja na moralnu

nesposobnost građana da čine

stvari za dobrobit zajednice.

Smještanjem korupcije u mu-

zej, ona nestaje iz stvarnog ži-

vota i nastavlja da postoji kao

muzejski eksponat.

Interdisciplinarni žiri Advoca-

te Europe će svakoj izabranoj

ideji opredijeliti sredstva do

50.000 eura, uz mentorstvo i

drugu podršku tima Advocate

Europe. Nagrađeni projekti bi-

će realizovani tokom 2019. go-

dine.

Pravoda seprijavena raspisAd-

vocate Europe, od zemalja u

okruženju, pored Srbije, imaju

Albanija, BiH,Makedonija, Slo-

venija, Hrvatska i CrnaGora.

Iz crnogorskog NVO sektora

nijesu saopštavali da li će neki

od njihovih projekata biti u

konkurenciji uKijevu, ali ćebiti

predstavljena jednanašanevla-

dina organizacija – Centar za

građanskoobrazovanjeitokroz

ZMUC-ov projekat, a program

su nazvali „Smjestimo CGO u

Muzej korupcije!“Oni su tona-

javili prošle sedmice.

ZMUC je početkommarta op-

tužio jednu od najuticajnijih

organizacija civilnog društva

kod nas – CGO i čelnicu ove

NVO Daliborku Uljarević za

plagijarizam.

TvrdedajeCGO„ukrao“njiho-

vu ideju i plagirao je, što je

Uljarević u saopštenju negira-

la, uz poruku da će pravdu po-

tražiti na sudu.

Iz ZMUC-a su to saopštili 2.

marta, a istog dana uslijedilo je

ireagovanjeCGO-a.IakojePo-

bjeda u više navrata tražila od

Uljarević i njene NVO da poja-

snekako jedošlodoovakveop-

tužbe, posebno u svjetlu činje-

nice da se oni godinama bore

protiv plagijarizma u našoj ze-

mlji, nikada nijesu odgovorili

na pozive i poruke.

Da li su ZMUC umeđuvreme-

nu predali sudu, za sada se ne

zna, a iz Delegacije Evropske

unije u Podgorici Pobjedi je ta-

da kratko saopšteno da sa pa-

žnjomprate ovaj slučaj.

Direktorica ZMUC-a Vesna

Tašić ispričala je ranije za Po-

bjedu da su Muzej korupcije

razvili i u Budvi 2016. godine,

preko NVO Za Druga i Agora,

osvajanjem granta iz IPA fon-

da, koji raspisuje CGO - „Misli

globalno - djeluj lokalno - bor-

ba protiv korupcije na lokal-

nomnivou“.

Na inicijativu CGO-a u po-

sljednje izmjeneKrivičnog za-

konika,prošlegodine,uvedeno

je krivičnodjeloplagijat.

K.K.

DaliborkaUljarević

VesnaTašić

Ilustracija