Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Hronika

Ponedjeljak, 26. mart 2018.

Vijeće20. aprila

opresudi Željku

Vukoviću

PODGORICA–

Apelacioni

sud20. aprila razmatraće

presudubivšemadministra-

toruglavnoggradaŽeljku

Vukoviću, koji jeoslobođen

optužbi da jeoštetiogradsku

kasuza 1.662.250euraprili-

komizgradnje tržnog centra

BazaruBloku5.

Prvostepenu presudu 24. no-

vembraprošle godinedonijelo

je vijeće sutkinje Višeg suda

Vesne Pean. Sutkinja Pean je u

obrazloženju oslobađajuće

odluke navela da nije bilo do-

kazada jeVukovićpočiniokri-

vičnodjelokakojetopredstav-

ljeno optužnicom.

Prema navodima optužnice,

Vuković se teretio da je zlou-

potrebom službenog položaja

omogućio firmi „Čelebić“ da

ne plati komunalne takse za

zauzimanje javne površine

prilikomizgradnjetržnogcen-

tra Bazar u Bloku 5 i na taj na-

činnanio štetubudžetu.

B.R.

ŽeljkoVuković

Suđenje optuženomza dvostruko ubistvo u Baru

Jegdićdanaspred

Višimsudom

PODGORICA–

Suđenje Urošu Jegdiću (55) iz Bara, koji se tereti

da je umaju prošle godine iz vatrenog oružja, u porodičnoj kući

u naselju Šušanj, ubio Dušana Kalezića (64) i njegovu suprugu

Bosiljku (52), nastavlja se danas pred Višim sudom. Jegdić je

uhapšen umaju prošle godine sat i po nakon zločina zbog sum-

nje da je počinio dvostruko ubistvo. Kako su iz policije ranije

saopštili, Jegdić je, sumnja se, razbio staklo na vratima i tako ušao

u kuću. Otišao je u spavaću sobu i pucao u Kaleziće dok su spava-

li. Kako su naveli, sumnja se da je Jegdić pucao na žrtve iz pištolja

„CZ“, koji je kasnije pronađen.

M. L.

Saprivođenja Jegdića

Cetinjska policija je od decembra rasvijetlila 22 krivična djela, samo jedno neriješeno

Za trimjesecakontrolisane232

bezbjednosno interesantneosobe

samo 26 osoba koje su u poli-

cijskim evidencijama označe-

ne kao bezbjednosno intere-

santne. Inspektori su takođe

od početka 2018. oduzeli šest

komadavatrenogoružja i četi-

ri komada ostalog oružja, dok

su imali 18 racija u ugostitelj-

skimobjektima.

Kako se navodi u odgovorima

dostavljenim Pobjedi, za tri

mjeseca ove godine registro-

vano je 12 slučaja pronalaska

narkotika, a osumnjičeni su

procesuirani.

Kako je saopšteno iz Uprave

policije, od decembra 2017. do

marta 2018. godine nijesu „re-

gistrovani slučajevi narušava-

nja javnog reda imira u većem

obimu“.

- U ovom periodu registrova-

no je sedam narušavanja jav-

nog reda imira, što je za 7 ili za

50 odsto manje u odnosu na

isti period prethodne godine,

kada je registrovano 14 sluča-

jeva – saopštili su iz policije.

Cetinjska policija uhapsila je

i šest osoba za kojima su bile

raspisanepotjernice, takođe i

namjestuizvršenjakrivičnog

djela uhapšene su dvije oso-

be.

Statistika pokazuje i da je sta-

nje bezbjednosti saobraćaja

„od decembra 2017. godine do

marta2018. godinebiloveoma

povoljno“.

Registrovano je 17 saobraćaj-

nih udesa, što je za 11 manje u

odnosu na period decembar

2016 –mart 2017. godine kada

je registrovano 28 saobraćaj-

nih nezgoda. U 17 udesa nije

bilo stradalih, a bilo je i manje

Odjeljenjebezbjednosti Cetinje

CETINJE–

Cetinjskapolicija

oddecembra 2017. domarta

2018. godine rasvijetlila je 22

krivičnadjelaodprijavlje-

nih23 – saopšteno jePobje-

di izUpravepolicije.

Kako dodaju, od 23 krivična

djela 14 je bilo po poznatom, a

devet po nepoznatom izvršio-

cu. Protiv osumnjičenih su

podnijete krivične prijave, a

među privedenim bilo je šest

bezbjednosno interesantnih

osoba.

Početkomove godine rasvijet-

ljena su i dva krivična djela iz

prethodnog perioda - teško

ubistvoupokušaju i teška kra-

đa.

Na Cetinju su od početka ove

godine kontrolisane 232 be-

zbjednosno interesantne oso-

be od kojih su prekršajno ka-

žnjene 62. Sa druge strane, u

istom periodu za prošlu godi-

nu na „udaru“ policije bilo je

povrijeđenih u odnosu na de-

cembar 2016. do marta 2017.

godine.

- Službenici saobraćajne poli-

cijeoddecembra2017.domar-

ta 2018. godine izdali su 934

prekršajna naloga, što je za

249ili36,5odstovišeuodnosu

na isti period prethodne godi-

nekada je izdato685prekršaj-

nih naloga i podnijeto 118 pre-

kršajnih prijava. Od početka

ovegodineprivremenojeodu-

zetoi 32vozačkedozvole–na-

vode iz policije.

Ističuda jesaobraćajnapolici-

ja preduzela niz aktivnosti ka-

ko bi se smanjio broj saobra-

ćajnihudesa i prekršaja.

- Zbog toga su službenici sao-

braćajne policije često prisut-

ni na gradskim i prigradskim

ulicama, gdje svojim preven-

tivnim djelovanjem i kontro-

lom učesnika u saobraćaju

daju značajan doprinos po-

boljšanju ukupnog stanja u

saobraćaju - zaključili su iz

policije.

A.G.

Ministarstvo unutrašnjih poslova kategorično da rješenje kojimse

direktoru Uprave policije omogućava da prati građane nije novitet

Prisluškivanje

jepraksa svih

policijaEvrope

IzMUP-a pojašnjavaju da se praćenje

preduzima radi potvrđivanja

indicija, što je nivo operativnih

radnji policije, za razliku odmjera

tajnog nadzora koje služe onda kada

postoji osnov sumnje

PODGORICA–

Zakonsko

rješenjeunovomPredlogu

uakonaounutrašnjimpo-

slovima, kojemsedirektoru

policijeomogućavadaodo-

bri praćenje građana, nijesu

novitet, navode izMinistar-

stvaunutrašnjihposlova.

Oni tvrde da praćenjem neće

prikupljati dokaze, već samo

potvrđivati sumnje ,,u vezi

određenih osoba “, te da se taj

materijal nećemoći koristiti u

dokaznompostupku.

NijeNoviNA

– Kao što je u više navrata na-

glašeno, „praćenje“ kao jedna

od specijalnih, odnosno po-

sebnih policijskih radnji u

smislu policijskog ovlašćenja

nepredstavljanikakvunovinu

datu ovim predlogom zakona

ounutrašnjimposlovima.Efe-

kat koji su imale javne konsul-

tacije tako što je po prvi put

ovaj propis predstavljen jav-

nosti prije njegovog podnoše-

njaVladi i ukrajnjemSkupšti-

niCrneGore, dao jeovaj epitet

„novog“ ovoj radnji – pojaš-

njavaju izMUP-a.

Navode da se uvidomu propi-

se može vidjeti da su ove rad-

nje našle svoju zakonsku for-

mulacijujoš2015. godinekada

su donijete izmjene i dopune

Zakona o unutrašnjim poslo-

vima (Zakon o izmjenama i

dopunama Zakona o unutraš-

njimposlovima, „Službeni list

CG“, broj 1/15).

–Imajućiuvidusvenavedeno,

policija ne dobija nikakve no-

ve mogućnosti Predlogomza-

kona o unutrašnjim poslovi-

ma, već nastavlja da radi po

dosadašnjimzakonskimrješe-

njima i praksi. Napominjemo

još jednom da prilikom spro-

vođenja ovih radnji nije bilo

problema ni sa tužilaštvom ni

sa sudstvomi to od 2015. godi-

ne do danas – navodi se u od-

govorima dostavljenimPobje-

di.

PotvRdAsuMNje

Podaci prikupljeni kroz

osmatranje, praćenje i klop-

ku, kako supojasnili,moguse

koristiti zapotvrđivanje indi-

cija, daklenemogusekoristi-

ti kao dokazi već služe za po-

tvrđivanje sumnje.

Ističu da je neosnovana tvrd-

nja da u zakonu piše da one

samepo sebi predstavljajudo-

kazukrivičnompostupku, ka-

ko su bile pojedine medijske

interpretacije. U suštini, ovim

odredbama definisane su rad-

nje koje policija preduzima i

njeno postupanje prije predu-

zimanja radnji uređenih pra-

vilima krivičnog postupka.

– Podaci prikupljeni specijal-

nim policijskim radnjama

predstavljaju operativnu in-

formaciju. Kaododatnimeha-

nizam zaštite podataka u Za-

konuounutrašnjimposlovima

ostavljen je osnov za donoše-

nje podzakonskog akta kojim

se uređuje oblik, sadržaj i na-

čin vođenja uspostavljenih

evidencija, među kojima je i

evidencija o operativnim in-

formacijama kojom su obu-

hvaćeni podaci prikupljeni

specijalnim policijskim rad-

njama – istakli su izMUP-a.

KRiteRijuMi

Zakonje,kažuuMUP-u,prila-

gođennajstrožimkriterijumi-

ma EU. Prilikomnjegove izra-

de konsultovani su inostrani

eksperti, ali i sve nadležne in-

stitucije uCrnoj Gori.

– Tokom javnih konsultacija

Antonio Molinaro (vođa pro-

jekta EURoL II) ukazao je na

jednu jako bitnu stvar – ek-

sperti koji su posredstvom

EURoL-abili uključeni u izra-

du Predloga zakona dolaze

upravo iz zemalja EU (Hrvat-

ska iAustrija, ranije Italija) i ni

u jednom trenutku svog anga-

žovanja nijesu imali primjed-

bi.

Razlog je prost – ovo je praksa

gotovo svihpolicija uEvropi –

tvrde izMUP-a.

Pojašnjavaju da se ove radnje

preduzimaju radi potvrđiva-

nja indicija i predstavljaju

operativne radnje policije, za

razliku od mjera tajnog nad-

zora koje služe onda kada po-

stoji osnov sumnje.

-Dakle,prvaiosnovnarazlikaje

u stepenu vjerovatnoće da je

učinjeno ili dasespremakrivič-

nodjelo–kazali su izMUP-a.

Kada su u pitanju specijalne

policijske radnje, imajući u

vidu cilj zbog kojih se sprovo-

de, kao i znatno niži stepen

zadiranja u pravo na privat-

nost, odluka je na direktoru

policije naročito imajući u vi-

du atribut operativnosti koji

prati ove radnje, te operativ-

nu nezavisnost policije – ista-

kli suoni.

B.R.

Apelacioni sud će razmatrati oslobađajuću

odluku za bivšeg administratora glavnog grada

ZakonprilagođenkriterijumimaEU