Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ponedjeljak, 26. mart 2018.

Aktuelno

Iković navodi da je logično

da veći korjenov sistem

može da zadrži veću koli-

činu vode, zbog čega

je šuma svojevrsni

rezervoar vode.

Dodaje da osim

korjenovog siste-

ma za vezivanje

vode važnu

ulogu ima lisna

stelja (suvo lišće)

i suve grančice.

- Oni mogu da

zadrže znatno

veću količinu vode

od svoje težine. Tako

na primjer metar kubni

bukovog lišća upije 176

litara, a ista zapremina igli-

ce smrče 248 litara vode.

Zajedno sa korijenom

predstavljaju sunđer koji

usporava protok vode –

kaže Iković.

Objašnjava da krošnje

drveća usporavaju kre-

tanje kišnih kapi ka lisnoj

stelji.

- Tako lišće i suvo granje

mogu postepeno upiti

više vode, usmjeriti je u

podzemlje, a samo jedan

dio u površinski tok.

Zahvaljujući krošnji, jačina

kišnih kapi je mala pa tako

ne dolazi do spiranja, raz-

gradnje, tj. erozije zemlji-

šta. Zato je erozija šum-

skog zemljišta manja od

erozije drugih zemljišta.

Takođe, prirodno odu-

miranje korijena i rad

životinja koje žive u zemlji

omogućavaju šumskom

zemljištu da upije veću

količinu vode. Osim toga,

šume dodatno onemogu-

ćavaju bujice i poplave jer

se snijeg u šumi sporije

topi – kaže sagovornik.

Kubikiglica

smrče„popije“

248litaravode

PODGORICA

Mitropolit

crnogorsko-primorski

SPCAmfilohijekazao je

da jeNATO ,,stid i sram

Evrope i Amerike i stid i

sramcrnogorskevlasti

koja jeprihvatilada te zlo-

činceprimi za svojepo-

krovitelje“, objavljeno je

na sajtuMitropolije, pre-

nijela jeAnalitika.

Onjerekaodasudjecadani-

lovgradske gimnazije, koja

su izvelaperformansuznak

sjećanja na žrtve NATO

bombardovanja, ,,osvjetlala

obrazCrneGore“.

-Zabranili su imda se sjeća-

ju NATO bombardovanja,

ali su djeca izašla u bijelim

majicama, pa su policajce

koji su ih gonili bombardo-

vali avionima od papira,

simbolišući timeonaj zločin

koji je počeo 1999. godine -

kazaojemitropolitcrnogor-

sko-primorski u podgorič-

kom naselju Momišići na

proslavi 330. godišnjice

stradanja momišićkih mu-

čenika.

Naveo je da djeca osvjetlja-

vajuobraz i Evrope iAmeri-

ke, obrazCrneGore uDani-

lovgradu.

- Neka bi Bog dao pokajanja

nosiocima NATO pakta iz

Evrope i Amerike jer jedino

pokajanje može opravdati i

njih i sve nas, opravdati nji-

hov zločin započet 24. mar-

ta 1999. godine - kazao je

mitropolit Amfilohije.

Dodaojeda je ,,taj zločinna-

stavak šestvjekovnog zloči-

na naKosovu iMetohiji“.

- I onoga zločina koji se do-

godio ovdje prije 330 godi-

na. To je isti demonski, bo-

goubičaki i bratoubilački

duhkoji je ovdje spaliodvo-

jicu sveštenika i četrdeseto-

rodjece - rekao jeAmfilohi-

je.

Kazao je da je taj ,,satanski

duhnastaviodanas da bom-

barduje Siriju i Ukrajinu,

sveti gradKijev“.

R. P.

PODGORICA

Osimšto su

plućaplanete, šume i zeleni

pokrivač sprečavajueroziju

tla i vezujuvelikukoličinu

vode i padavina, čimedirek-

tnoumanjujunegativne

efektepoplavapo ljude i

imovinu.

Zbog toga su učestali požari,

bespravna sječa i krčenje šu-

ma, kao i uništavanje biljnog

pokrivača direktno povezani

sa intenzivnijimposljedicama

koje izazivaju poplave, upo-

zoravajuizCrnogorskogdruš-

tva ekologa.

REGULACIJA

–Korjenovimsistemombiljke

obezbjeđuju ujednačen priliv

i

odlivvodekrozzemljište.Ni-

je važno o kojem se tipu vege-

tacije radi, da li je to travnata,

žbunasta ili šumska vegetaci-

ja, svaka od njih doprinosi us-

poravanju protoka vode, a sa-

mim tim sprečavaju poplave,

klizišta i razgradnju zemljišta

– kazao je Pobjedi Vuk Iković

izCrnogorskogdruštvaekolo-

ga.

Pored požara, sječa i izvlače-

nje šume (koje dovodi do šire-

nja šumskih bolesti) doprino-

se bujicama, poplavama,

klizištimaispiranju zemljišta,

navodi on.

Prema Ikovićevim riječima,

na zemljištu koje iz nekog od

navedenih razloga ostane bez

vegetacije, voda nema gdje da

se zadržava, tako da kiše do-

datnospiraju tlo, bujiceposta-

ju jače.

- Velike količina vode koju je

trebalo da upije zemljište, ste-

lja od lišća, ili je trebalo da bu-

duusmjereneupodzemnitok,

ukratkomrokudospijevajudo

pritokaiglavnihriječnihtoko-

va čija korita ne mogu da pri-

me tolikovodezakratkovrije-

Vuk Iković iz Crnogorskog društva ekologa upozorava na pogubne posljedice požara, bespravne i prekomjerne sječe

Danije šuma, voda

bi nasponijela

Na

zemljištu

koje zbog požara ili

pretjerane sječe ostane

bez vegetacije, voda nema

gdje da se zadržava, tako

da kiše dodatno spiraju tlo,

bujice postaju jače,

a rječna korita

postaju tijesna

za dotoke…

me –navodi sagovornik.

KRATKOROČNADOBIT

On ističe da je zaštitna uloga

šumapotvrđena jošpočetkom

prošlog vijeka. Tada je doka-

zanoda susenekolikodeceni-

ja nakon pošumljavanja goleti

pojavili izvori koji nijesu pre-

sušivali tokomljeta.

- Ukoliko šuma strada u poža-

rima takvo stanje omogućava

bujiceipoplave.Nakonpožara

šume se pretvaraju u otvoreni

prostor, koji nemože da regu-

liše vodni režim tog područja.

Tako dolazi do poremećaja

izvora i vodotokova koji su

praćeni erozijom zemljišta –

ističe sagovornik.

Prema Ikovićevim riječima,

uzrok velikog broja požara je

ljudska neodgovornost.

- Jedan od razloga podmeta-

njapožara jepokušaj lokalnog

stanovništva da spriječi zara-

stanjaimanjakojasekoristeili

su nekad korišćena za ispašu

stoke. Ovim se pokušava na

brži način obezbijediti veća

otvorena površina koja ćedati

veći prinos trave i sijena za

stoku. Počinioci se zanose da

će u ovakvim situacijama

moći iskontrolisati vatru, što

često nije slučaj jer rezultira

visokim šumskimpožarima –

navodi Iković.

Dodaje da je čest razlog pod-

metanja požara i stav mješta-

nadapečurkeboljeuspijevaju

na opožarenomzemljištu.

- Pečurke će na opožarenom

zemljištu imati veći prinos, ali

će efekti trajati u najboljem

slučaju svega par godina. Na-

kon toga, usljed bujica i erozi-

je, zemljište će postati vrlo si-

romašno pa neće više biti ni

pečurki, odnosno uslova za

njihov rast – upozorava Iko-

vić.

SJEVERPOGOĐEN

On upozorava da zvanični po-

daci pokazuju da su šumski

požari češći u sjevernoj nego

drugimregijama zemlje.

- Jedanodmogućihrazlogaza

ovakvu situaciju je da se u

opožarenim šumama dozvo-

ljava veća sječa. U svakom

slučaju, podmetanje požara

možda donosi određenu krat-

koročnu dobit rijetkim poje-

dincima, ali definitivno većini

donosi dugoročni gubitak –

upozorava Iković.

Naglašavada sene smije zabo-

ravitidašumeobezbjeđujučo-

vjekuhranu, vodu, ogrijev, po-

mažu u sprečavanju poplava,

bolesti i regulisanju klime,

stvarajuprostor za odmor i ra-

zvoj turizma.

- Sve ove usluge su besplatne.

Požarima i nepravilnom sje-

čom sve to gubimo na period i

do 70 godina – zaključuje Iko-

vić.

I.PERIĆ

- Prema zvaničnimpodaci-

ma Uprave za šume, u Crnoj

Gori u požarima u prosjeku

svake godine strada oko

2.000 hektara šume. To je

oko 2.500 fudbalskih terena

šume na godišnjemnivou,

što je znatno više nego u

drugimmediteranskim

zemljama. Prema Informaciji

o šumskimpožarima, koju

je uradilo Ministarstvo poljo-

privrede i ruralnog razvoja,

95 odsto požara uzrokuje

čovjek. Iako je posljednjih 15

godina situacija alarmantna

po pitanju požara, Crna

Gora i dalje nema neophod-

nu opremu za otkrivanje i

suzbijanje požara – navodi

Iković.

Požarigodišnjeprogutaju2.000hektara

Čest razlog pod-

metanja požara je i stav

mještana da pečurke

bolje uspijevajuna

opožarenomzemljištu.

Kratkoročnoda, ali na-

kon koju godinunesta-

ju i zemljište i pečurke

Porukamitropolita SPC na liturgiji povodom330 godina stradanjamomišićkihmučenika

Amfilohije: DjecaosvjetlalaobrazCrneGore

Detalj saPrekornice

Poslijevatreostajegolo tlo

I. PERIĆ

Mitropolit crnogorsko-

primorski SPCAm lohije

Vuk Iković