Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ponedjeljak, 26. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA-

Grupaod40

mladihcrnogorskihpoljop-

rivrednikaboravila jeprošle

sedmiceu studijskoj posjeti

Sloveniji i Austriji, tokom

koje su seupoznali sa

načinomnakoji rade i žive

farmeri u timdržavama.

Mladi crnogorski proiz-

vođači poručili suda jepos-

jetaopravdalanjihova

očekivanja, kao i da će im

stečenoznanje i iskustvo

poslužiti daunaprijede

proizvodnju. Na crnogorske

farmerenajjači utisak jeos-

taviloudruživanjepoljop-

rivrednika i razvoj ruralnog

turizma. Oni smatrajiuda

postoji prostor za turističku

valorizacijucrnogorskih se-

la.

Razmjena iskustva

Radan Božović iz Berana na-

veo jeda jezanjegaovaposjeta

bila veoma korisna.

–Ova posjeta je opravdalamo-

ja očekivanja, naučili smo pu-

no stvari, ko je htio da nauči

imao je da vidi puno toga –

smatraBožović.

Najinteresantnija mu je bila

posjeta farmi Uranjek, u okoli-

niMaribora, koja se bavi rural-

nimturizmom, kao i proizvod-

nja biodizela u postrojenju u

austrijskomgradićuMureku.

– To se u suštini kod nas ne is-

korišćava,aonikoristesirovine

koje ih ništa ne koštaju i proiz-

vode nešto veoma dobro, ko-

risno, zdravo i ekonomski is-

plativo–kazao jeBožović.

On smatra da od onoga što je

viđeno u Sloveniji i Austriji u

Crnoj Gori najviše može biti

primijenjen razvoj dopunskih

djelatnosti na gazdinstvima.

–Možemo seu jednomtrenut-

kubavitisanekolikodjelatnos-

ti jer ne možemo raditi samo

tokom ljeta, nego moramo ra-

diti čitavih 12mjeseci u godini

dabismomogli opstati i stvori-

ti neke adekvatnije uslove za

razvoj i bolji život – rekao je

Božović.

Pomoć

On je bespovratnu podršku

Ministarstvapoljoprivredeod

10.000 eura iskoristio za

nabavku visokosteonih junica

i adaptacijuobjekta.

–Planiramdapovećavampro-

izvodnju i da konkurišem za

sredstva iz javnog poziva

IPARD. Mislim da je i to veo-

ma dobar podsticaj za mlade

poljoprivrednike i treba ga

iskoristiti maksimalno – sma-

traBožović.

PodgoričaninMirzaMustafić

je prošlogodišnju podršku

Ministarstva upotrijebio za

otpočinjanjeplasteničkeproi-

zvodnje. Njega je fascinirala

upornost, pristupposlu slove-

načkih i austrijskih farmera,

kaoinačinnakojiseudružuju.

– Proizvođači treba da se uje-

dine. Da se stvore udruženja

asPekt

Teško je, dodaje on, komenta-

risati samo ekonomski aspekt

investiranja jer one zavise od

političkog.

–Crnogorskiporeski sistemje

izuzetno atraktivan. Glavni

motiv investitora kada dolaze

u Crnu Goru je niska poreska

stopa, ali se onda susreću sa

problemima u pravno-admi-

nistrativnoj sferi i zbog toga

gube vrijeme i na kraju i inte-

resovanje za našu destinaciju.

Potom odlaze sa kapitalom

negdje drugo–kažeDrecun.

On smatra da smo izgubili

mnogo investicija, ne samo iz

UAE.

–Nivo investicijanije zadovo-

ljavajući.Isuvišejemali.Vlada

bimorala da ima resore koji se

samo bave privlačenjem inve-

sticija jer stranci vole da dođu

uz određene političke garan-

cije. Prije svega traže garanci-

juda će njihova investicija biti

sigurna. Nažalost, umjesto da

imtodajepravni sistem, toda-

nasuCrnojGori udobrojmje-

ri diktira politika – kaže Dre-

cun i dodaje da tonije dobro.

Resursa ima napretek.

– Buljarica, Velika plaža, Val-

Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović kaže da sada

prioritet treba da bude otvaranje prostora za investitore,

strane ili domaće, naročito u proizvodne djelatnosti.

– Nastavlja se dominantno investiranje u turističke resurse,

kao i u kupovinu nekretnina, uz ulaganja u finansijski sektor,

ali je prioritet da se otvori prostor za investitore u druge pri-

vredne sektore, naročito u proizvodne djelatnosti. Razvojna

šansa za rast investicija svakako je sektor energetike, gdje

su neophodne velike investicije u nove energetske kapa-

citete. Država mora stvarati nediskriminatorne uslove za

uključivanje kredibilnih strateških partnera, kako izvan Crne

Gore, tako i domaćih investitora – kaže Damjanović.

On tvrdi da je visoka koncentracija stranih direktnih investi-

cija i da gotovo polovina dolazi iz svega četiri države, uklju-

čujući i jednu iz EU – Italiju.

– Interesantno je da i dalje postoji veliki raskorak između

političkih prioriteta crnogorskih vlasti – NATO i EU i ekonom-

ske zbilje koja govori da su najveći ino partneri upravo iz

država van EU i NATO-a, poput UAE, Azerbejdžana, Rusije,

svakako i Kine, kao i Srbije imajući u vidu i regionalni kon-

tekst – kaže ovaj nezavisni poslanik.

Damjanović:Neophodne

investicijeuproizvodnju

Mladi poljoprivrednici prošle sedmice boravili u studijskoj posjeti Sloveniji i Austriji

Poljoprivrednici su se upoznali sa načinomudruživanja

mladih slovenačkih farmera, što našimproizvođačima

može biti podsticaj da i oni oforme svoje udruženje, navela

je predstavnicaMinistarstva poljoprivrede Ana Čabarkapa

Seoski turizamvelika

šansaCrneGore

koje će da funkcionišu i da se

bore za sebe, tako da je

udruživanjepoljoprivrednika

u Sloveniji i Austriji ostavilo

namenenajjačiutisak–kazao

jeMustafić.

Mladi stočar Milorad Bulato-

vić iz Rovaca, iz kolašinske

opštine, upotrijebio je prošlo-

godišnju podršku Ministar-

stva za nabavkumehanizacije

i nabavku stoke.

– Ova studijska posjeta će mi

koristiti jermogli smoda vidi-

mo kako stvari funkcionišu u

razvijenim državama i kako

ljudi rade svoj posao nezavi-

sno od države i politike, što

kodnasnije jošuvijekmoguće

– tvrdi Bulatović.

Prema njegovim riječima, to-

kom posjete su crnogorski

farmerimoglidanaučenakoji

način da se ujedine. Kaže da

mu se najviše svidjela kombi-

nacija stočarstva i turizma na

farmama.

–To je i kodnasmoguće izvesti

jer imamo veliki potencijal za

to. Smatramda je to primjenji-

vo i u Rovcima samo treba

upornosti i sredstava–naglasio

jeBulatović.

U studijskoj posjeti sa mladim

poljoprivrednicima boravili su

i predstavnici Ministarstva po-

ljoprivrede i savjetodavnih

službi.

Savjetnica za odnose sa javno-

šću ruralnog razvoja u Mini-

starstvu poljoprivrede Ana Ča-

barkapasaopštilajedasumladi

proizvođači imali niz kontaka-

ta sa slovenačkim i austrijskim

farmerima.

– Ono što su crnogorski poljo-

privrednici vidjeli na slovenač-

kim i austrijskim farmama je

bilo veoma korisno za njih. Na-

damse da su tokomposjete do-

bili ideje koje će im pomoći da

unaprijede svoja gazdinstva i

povećaju proizvodnju – kazala

jeČabarkapa.

Ona smatra da je najbitnije da

mladicrnogorskipoljoprivred-

nici nastave da unapređuju

svoja znanja. Prema njenim ri-

ječima, crnogorskim proizvo-

đačima su naročito interesan-

tne bile organske turističke

farme i moderna stočarska far-

ma uMariboru.

-Oni su vidjeli najsavremeniju

stočarskutehnologiju,kojufar-

meri koriste, kao i na koji način

su slovenački i austrijski poljo-

privrednici dopunuli aktivno-

sti na svojim gazdinstvima i to

prevashodno razvijajući rural-

ni turizam– istakla jeČabarka-

pa i dodala da su se crnogorski

poljoprivrednici uvjerili da ia-

ko u te dopunske aktivnosti ni-

jesu uložena velika sredstva,

farmerinaosnovunjihostvaru-

ju značajni profit i unapređuju

gazdinstva.

Podsticaj

Ona je navela da su crnogorski

farmeri prilikom prezentacije

predstavnika Udruženja mla-

dihpoljoprivrednikaSlovenije

moglidobitiinformacijenako-

ji način funkcioniše toudruže-

nje i koje aktivnosti sprovode.

– Za mlade crnogorske poljo-

privrednike to može biti pod-

sticaj da i oni oforme svoje

udruženje–ocijenila jeČabar-

kapa.

Onajenaveladavećpostojine-

koliko mladih poljoprivredni-

ka koji će se prijaviti i za prvi

,,veliki“ IPARDjavni poziv, ko-

ji je objavljen26. februara.

Ovaj javni poziv je otvoren do

15. maja, a njime će se podržati

investicije u iznosu od 10.000

do 500.000 eura, a podrška

iznosi do 60 odsto prihvatlji-

vih troškova, a ako se radi o

mladom farmeru ispod 40 go-

dina, podrška iznosi 65 odsto,

dok za one koji realizuju inve-

sticije u planinskompodručju

iznad 600 metara nadmorske

visinepodrška iznosi 70odsto.

Mladi poljoprivrednici su po-

sljednjegdanaposjete,učetvr-

tak, u Austriji, između ostalog

posjetili i obrazovni centar za

uzgoj plodovavoćarstva, vino-

gradarstva i vinarstva, kao i

stručnu školu za voćarstvo i

vinogradarstvo Silberbeg, u

okolini Graca. Oni suposjetili i

jednu turističku farmu na sa-

moj granici sa Slovenijom i

uljaruHartlieb.

s.PoPović

Mladi poljoprivrednik Mirza Mustafić je primijetio da slove-

nački i austrijski farmeri problemplasmana proizvoda rje-

šavaju prodajom svojih proizvoda i usluga u okviru njihovih

lokalnih zajednica.

– Imaju prodavnice na svojimgazdinstvima i tako uspijevaju

da bolje naplate svoj proizvod, tako da je to odlična ideja i

kombinuju je sa turizmom, što je još bolja stvar– ocijenio je

Mustafić.

On smatra da je taj princip primjenjiv i u Crnoj Gori.

Prodavnicenagazdinstvima

Čabarkapa očekuje da Mini-

starstvo i naredne godine

organizuje sličnu studijsku

posjetu za mlade crnogor-

ske proizvođače.

– Vjerovatno ćemo i slje-

deće godine realizovati

posjetu za mlade poljopri-

vrednike koji tokomove

godine dobiju bespovratnu

podršku od po 10.000

eura, kako bi i oni mogli da

unapređuju svoja gazdin-

stva – rekla je Čabarkapa i

podsjetila da je javni poziv

za dodjelu podrške mladim

poljoprivrednicima otvoren

do 18. aprila.

Iovegodinebespovratnapodrška

mladimpoljoprivrednicima

175

miliona eura uloženou

preduzeća i banke, a za

kupovinunekretnina 147,1

milion

danos, Jaz, Luštica…CrnaGo-

ra treba da razvija bazne im-

pute-poljoprivreduienergiju.

Na bazi njih turizamdobija na

kvalitetu i značaju. Kroz turi-

zam da izvozimo poljopri-

vredne proizvode. Mi, naža-

lost, imamo potpuno drugu

strategiju. Puno nas košta što

strategiju ne mijenjamo u

pravcu realnog sektora. Nivo

turističkog prihoda je toliko

namarginimali da semi samo

hvalimo obrtom koji sam po

sebi ne govori ništa. Od mili-

jardeobrtaako800do900mi-

liona izađe van zemlje onda

nijeste postigli željeni efekat.

Ali ako od milijarde ostane

500miliona,ondajetoznačaj-

no–objašnjavaDrecun.

mira PoPović-miLović

Ana

Čabarkapa

Radan

Božović

Milorad

Bulatović

Mladipoljoprivrednicinapredavanju

Mirza

Mustafić

Aleksandar

Damjanović