Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ponedjeljak, 26. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA-

Strani inve-

stitori izvišeod70zemaljau

CrnuGoru suuprošloj godi-

ni uložili neto474 miliona

eura, što je 100miliona eura

višenego2016. Naprvom

mjestu suUjedinjeni Arap-

ski Emirati sa 112,6miliona

eura investiranihuCrnuGo-

ru, nadrugommjestu je Ita-

lija sa 78,5miliona, na tre-

ćemAzerbejdžan sa66,1

milioneura, pokazujupoda-

ci Centralnebanke.

Bruto investicije u prošloj go-

dini bile su 649 miliona eura,

što znači da se iz zemlje odlilo

175 miliona eura. Stranci su u

preduzeća i bankeuCrnojGo-

riuložili219,7miliona,kupovi-

nu nekretnina 147,1 milion eu-

ra.

Kodregulatoranemainforma-

cije u koje je najveće projekte

investirano jer ne vode evi-

denciju na način koji bi omo-

gućio izvođenje ovih podata-

ka.

Struktura

Rusija je na četvrtom mjestu

po ulaganjima u Crnu Goru sa

61,8miliona, na petom je Švaj-

carska sa 39 miliona, šestom

Njemačka 39, sedmom Srbija

sa 30,5, osmomKipar 24,3, de-

vetom Turska 23,8, desetom

Španija 16,5 miliona eura, je-

danaestomMalta 13,7, dvanae-

stom Austrija sa 11,5, trinae-

stom Amerika sa 11 miliona

eura.

I ukompletnoj godini, kao i za

devetmjeseci, kako je Pobjeda

ranije pisala, iz UAE je najviše

ili 86,7miliona eura uloženo u

domaća preduzeća i banke, a

na drugommjestu je Italija sa

30,2miliona. Rusi i dalje pred-

njače po ulaganjima u nekret-

nine – 41,8 miliona, a na dru-

gommjestusuŠvajcarcisa16,9

miliona eura. A Italijani pred-

njače u interkompanijskom

dugu, odnosno ulaganju koje

ne povećava osnovni kapital -

sa 47,2 miliona, na drugom

mjestusuUAEsa22,6miliona,

a na trećem Švajcarci sa 21,3

miliona eura.

Od zemalja regiona najviše je

uloženoizSrbije-30,5miliona

eura, Hrvatske 8,4 miliona,

BosneiHercegovine4,6milio-

na, Slovenije 6 miliona, Koso-

va 2,2 miliona, Makedonije

474.000 eura…

Iz Vlade gotovo svakodnevno

poručuju da su vrata na dnev-

noj bazi otvorena uglednim

investitorima.

Komentarišući povećanje ne-

to investicija za 100 miliona

eurauodnosuna2016.godinu,

Arapi i daljeulažu

upreduzeća, a

Rusi unekretnine

Na prvommjestu suUjedinjeni Arapski Emirati

sa 112,6miliona eura investiranih u Crnu Goru, na

drugoj poziciji je Italija sa 78,5miliona, na trećem

Azerbejdžan sa 66,1 milion eura

ekonomski analitičar Predrag

DrecunzaPobjedu jekazaoda

je to značajno za ekonomiju,

ali da nije dovoljno jer Crna

Goramožeprivućiblizujošto-

liko.

Političkeveze

IizUAE,kojisunaprvommje-

stu po ulaganjima, možemo,

kaže on, privući više, ali…

–CrnaGora imadobarposlov-

ni kontakt saUAE. Dobro radi

Ambasada UAE u Crnoj Gori i

naši diplomatski predstavnici

tamo i to uz određene politič-

ke veze koje ima naš politički

vrhsarukovodstvomUAE da-

jerezultate.Smatramdajenji-

hova spremnost za ulaganje u

Crnu Goru daleko iznad ovog

što sada imamo.Njihova spre-

mnost, međutim, zavisi mno-

go od nivoa naše dobrodošli-

ce. Oni nemaju ni potrebu ni

želju da dođu sa ulaganjem a

da budu izvrgnuti kritikama

zakojeoni smatrajuda supot-

puno neopravdane. Kritikuju

uglavnom politički oponenti

režima koji ih je doveo i zbog

toga smo izgubili, odnosno na

stendbaju jenajveća investici-

ja iz UAE – Kraljičina plaža.

Arapi su bili spremni da u iz-

gradnju objekata novog kom-

pleksa Kraljičina plaža ulože

blizu polamilijarde. To se, na-

žalost, nije dogodilo iz čisto

političkih razloga – kaže Dre-

cun.

On tvrdi da ga ne iznenađuje

da Rusi prednjače u investici-

jama unekretnine.

– I kada je Crna Gora uvela

sankcije Rusiji i kada je poli-

tički odgovor Rusije bio dosta

oštar,jasamprognoziraodase

neće smanjiti nivo ruskih ula-

ganjaizainteresovanostiRusa

za Crnu Goru - kao gostiju ili

investitora. I dobro je što se to

obistinilo jer sankcije nijesu

umale cilj da se ruski građani

spriječe da komuniciraju sa

Crnom Gorom bilo kao inve-

stitori ili turisti. To je imalo sa-

mo političku pozadinu. I

ispravno je da su ruski građani

to shvatili tako–kažeDrecun.

Rusija je, dodaje on, izdašan

izvor za investicije.

– S timšto su investicije iz Ru-

sije više neproizvodno ulaga-

nje, koje za cilj ima da poslije

izvjesnog perioda ipak, izađe

iz Crne Gore uz određeni pro-

fit, odnosno kapitalnu zaradu.

Nijesam zadovoljan što domi-

nantan portfolio čine ulaganja

unekretnine – objašnjava ovaj

ekonomski analitičar.

RAST STRANIH INVESTICIJA:

UCrnu Goru u prošloj godini uloženo neto 474miliona eura

Crnu Gorumnogo košta, kaže Drecun, što ekonomsku strate-

giju ne okrene put realnog sektora.

– Siguran samda politički vrh države razmišlja u pravcu

okretanja put realnog sektora, ali su isuviše duboki korijeni

filozofije da Crna Gora treba da bude destinacija ekonomije

usluga. Dugo traju i teško ih je sasjeći i preći na drugu filozo-

fiju – kazao je Drecun koji smatra da je vrijeme da se poslije

decenija izgradi jedan veliki energetski izvor.

Drecun:Okrenuti

serealnomsektoru

PredragDrecun

Neto priliv SDI Odliv SDI

2006.

469 miliona

178 miliona

2007.

568 miliona

489 miliona

2008.

582 miliona

265 miliona

2009.

1,06 milijardi

157 miliona

2010.

552 miliona

101 milion

2011.

389 miliona

106 miliona

2012.

462 miliona

172 miliona

2013.

324 miliona

155 miliona

2014.

354 miliona

144 miliona

2015.

619 miliona

138 miliona

2016.

371 miliona

315 miliona

2017.

474 miliona

175 miliona