Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Politika

Ponedjeljak, 26. mart 2018.

Pobjeda

promovisanjuMilačićaipove-

zivanju sa politički uticajnim

ličnostimauRusiji, ali i uSrbi-

ji.

Tako je javnost u Crnoj Gori

bila ne malo iznenađena kada

je Milačić 5. avgusta 2017. go-

dine na poziv tadašnjeg pre-

mijera, a sadašnjeg predsjed-

nikaSrbijeAleksandraVučića,

prisustvovao sastanku uprili-

čenom povodom dana sjeća-

nja na stradale i prognane u

„Oluji“, a na kojem je Milačić

predstavljao sve Srbe u Crnoj

Gori?!

Izvori Pobjede iz Fronta uka-

zuju da je upravo počasni ru-

ski konzul Đukić bio najza-

služniji za Vučićev poziv

Milačiću. Iz beogradskih kru-

gova tada je naknadno objaš-

njavano liderima Fronta da je

Milačić pozvan jer je ,,Andriji

Mandiću i Milanu Kneževiću

zabranjen izlazak iz Crne Go-

re zbog suđenja za pokušaj te-

rorizma“.

– Teško je zaista bilo na Pred-

sjedništvu Fronta braniti po-

tezVučića, imajućiuviduda je

poziv mogao uslijediti i dru-

gim liderima Fronta koji su

Srbi i koji su legitimni pred-

stavnici srpskog naroda u Cr-

nojGori–rekaojeizvorPobje-

de izDF-a.

Milačić je kasnije objašnjavao

da jepredstavljaoSrbe izCrne

Gore na tomsastanku saVuči-

ćem,,kaonjegoševskiCrnogo-

rac“.

FAKTORŽELEZNJAK

Tuneprestajepolitička sarad-

nja Milačića i počasnog ru-

skog konzula jer je, prema po-

uzdanimsaznanjima Pobjede,

Đukić najzaslužniji što je ta-

dašnjeg lidera pokreta Otpor

beznađu primio lično Sergej

Železnjak, visoki funkcioner

Jedinstvene Rusije i siva emi-

nencija ruske politike prema

Crnoj Gori.

– Milačić je koristeći dobre

konekcije Đukića sa prvim

saradnikomruskogpolitiča-

ra ViktoromKolbanovskim

bio primljen u središtu Je-

dinstvene Rusije – tvrdi

izvor izFronta.

Sastanak je upriličen 27. ok-

tobra 2017. godine i tada je

javnost u Crnoj Gori, preko

saopštenja objavljenog na

udarnommjestunasajtuJe-

dinstvene Rusije, obavije-

štenadajeŽeleznjaksugeri-

sao da se ,,kriminalnom

delovanju crnogorskog re-

žima može suprotstaviti sa-

moujedinjena opozicija“.

Ruski političar je tada rekao

dasuseuCrnojGori ,,stvorili

objektivni uslovi za smjenu

vlasti, koja je umorila Zapad

neobuzdanom korupcijom

i kriminalom“.

– Za vrijeme parlamentar-

nihizborauCrnojGori,odr-

žanih 16. oktobra 2016, vr-

huška crnogorskog režima

je, u saradnji sa specijalnim

službama država članica

NATO-a, otpočela specijal-

nu operaciju koja se zamalo

završila primjenom oružja

protivmirnogstanovništvai

mogla isprovocirati početak

oružanog konflikta u Crnoj

Gori – rekao je tada Želez-

njak.

Sastanci saVučićemiŽelez-

njakom i dobre konekcije sa

Đukićem ohrabrili suMila-

čića, koji se drznuo da na

sastanku sa liderima Fronta

AndrijomMandićem,Mila-

nom Kneževićem i Neboj-

šom Medojevićem, održa-

nom početkom decembra

prošle godine, sebepredloži

za zajedničkog opozicionog

kandidata koga bi predložio

Demokratski front.

– Milačić je neposredno

prije tog sastanka na volše-

ban način bio u posjeti Ru-

skom humanitarnom cen-

tru uNišu, koji je zamnoge

potencijalna vojna ruska

baza. To mu je bio argu-

ment da sebe predstavi kao

ključnog ruskog igrača u

Crnoj Gori zatraživši po-

dršku od Fronta, što je glat-

ko odbijeno. Vrh Fronta je

tada smatrao daMilačić ne

bi bio prihvatljiv bilo kome

iz opozicije kao predsjed-

nički kandidat – zaključio

je izvor izFronta.

NenadZEČEVIĆ

zul Đukić novinarki Slobodne

Evrope vlastiti ,,transfer“ iz

Ukrajine u Rusiju.

Da li je i u tompređašnjem

angažmanu imao direktne

veze sa Moskvom, nije pozna-

to, ali su se ruski zvaničnici

prilično trudili da ga postave

za počasnog konzula Rusije

u Crnoj Gori. Prema nekim

informacijama, čak je i doa-

jen ruske diplomatije Sergej

Lavrov insistirao da Đukić

bude postavljen u Crnoj Gori.

Aprila 2014. godine Ambasada

Ruske Federacije u Podgorici

je, u ime ministra inostranih

poslova Rusije, zvanično

zamolila Ministarstvo vanjskih

poslova Crne Gore da odobri

postavljenje državljanina Crne

Gore Bora Đukića za počasnog

konzula Ruske Federacije.

Četiri mjeseca kasnije, sredi-

nom avgusta, tadašnji pot-

predsjednik Vlade i ministar

vanjskih poslova Igor Lukšić,

kako se to diplomatski kaže,

obavezao je nadležne organe

Crne Gore da Đukiću ,,pruže

pomoć i zaštitu i da mu omo-

guće da uživa sve povlastice,

prava i privilegije koje njemu, s

obziromna funkciju i svojstvo,

pripadaju pomeđunarodnom

pravu“.

Prilikomotvaranja Počasnog

konzulata u Budvi, u hotelu

,,Avala“ bilo je svečano, okače-

na je mapa svijeta sa natpisom

,,MIR“, postavljeno vinsko bure

u obliku topa, okupio se znača-

jan broj ljudi iako nije bilo zva-

ničnika tadašnje budvanske

vlasti, a prostorije je osveštao

lično – mitropolit Am ilohije

Radović, kojeg je rukoljubio

novoimenovani konzul.

u kampanju u Crnoj Gori

Đukićevdžip ispredsjedištaPraveCrneGore

PODGORICA

Skupština

CrneGore isplatila je za rad

stranakauperioduod 12. do

18.marta 354.166eura. Par-

tijekojenedolazeuparla-

ment prihodovale su 167.898

eura. Demokratama je ispla-

ćeno35.853 eura, Socijali-

stičkoj narodnoj partiji

13.117 eura, Demokratskom

frontu70.832 eura, aDemo-

su 16.615 eura. Građanski

pokretUra, koji takođeboj-

kotujeparlament, zaradio je

9.619eura, aSocijaldemo-

kratskapartijaRankaKrivo-

kapića 21.862 eura.

Demokratskoj partiji socijali-

sta isplaćeno je 133.796 eura,

piše u skupštinskim podaci-

ma.

Za rad Bošnjačke stranke i

ostalih manjinskih partnera

DPS-a, Skupština je izdvojila

gotovo 35.000eura. Skupština

Crne Gore isplatila je posla-

ničkim klubovima 30.000 eu-

ra za konsultanske usluge za

mart. To je objavljeno u anali-

tičkimkarticama za period od

12. do 18.marta ove godine.

Prema ovim podacima, najvi-

šenovcashodnobrojučlanova

poslaničkog kluba dobila je

Demokratska partija socijali-

sta, i to 13.625 eura, ali se ove

naknade iz državnog budžeta

nijesu odrekle ni partije koje

bojkotuju rad Skupštine. Tako

je Demokratska Crna Gora

Alekse Bečića kroz program

unapređenja zakonodavne in-

frastrukture, a za konsultan-

ske usluge prihodovala 3.500

eura, samo zamart. Socijalde-

mokratskapartija, koja takođe

ne dolazi na svoja radna mje-

sta, primila je 2.000 eura. De-

mokratski front ponovo je na-

pustio poslaničke klupe i dok

je njihov poslanikMilan Kne-

ževićuzatvorunećedolaziti u

parlament. Ipak, to ih nije

spriječilo da za rad poslanič-

kih klubova prihoduju više od

7.200 eura, od čega je Nova

srpska demokratija dobila

3.220 eura, Pokret za promje-

ne 2.014 eura, Demokratska

narodna partija 1.610 eura, a

Radnička partija 402 eura.

Socijaldemokratama Ivana

Brajovića isplaćeno je 1.625

eura, a Bošnjačkoj stranci

2.000 eura.

Osim troškova za konsultan-

ske usluge, prema analitičkim

karticama za šest dana marta,

Skupštinajenaslužbenaputo-

vanja potrošila 6.400 eura, od

čeganasmještajnaslužbenom

putu 545 eura, dok je ostatak

novca potrošen na prevoz na

putovanjima.

Za finansiranje političkih par-

tija ove godine iz državnog

budžetaizdvojićese5.980.000

eura. Demokratska partija so-

cijalista od države dobiće 2,3

miliona eura za rad partije u

svim crnogorskimopštinama,

od čega za rad na državnom

nivou 1.605.554 eura.

Demokratski front, koji se

pred kraj prošle godine vratio

uparlament azatimovogmje-

seca opet napustio poslaničke

klupe, prihodovaće od države

940.385eura.Odtogaćezarad

poslanika i njihovih klubova

otići 849.999eura.Kadsuupi-

tanju partije koje bojkotuju

parlament, njima sljeduje

1.164.812 od čega će Socijalde-

mokratska partija dobiti

337.666eura,azaradnadržav-

nomnivou262.345.

Demokrate će u ovoj godini

dobiti 554.517 eura, od čega za

poslanike koji bojkotuju

430.246 eura.

Koaliciji Ključ, koju čine De-

mos, SNP i Ura biće isplaćeno

472.221euro. Socijaldemokra-

te IvanaBrajovića ćeu2018. iz

budžeta dobiti 178.394 eura.

Bošnjačka stranka, manjinski

koalicioni partner DPS-a, za

radpartijeuovojgodinipriho-

dovaće 472.221 euro.

J.ĐURIŠIĆ

Demokratama je

isplaćeno 35.853

eura, Socijalističkoj

narodnoj

partiji 13.117,

Demokratskom

frontu 70.832 i

Demosu 16.615

eura. Građanski

pokret Ura, koji

takođe bojkotuje

parlament,

zaradio je 9.619, a

Socijaldemokratska

partija 21.862 eura

ivanodnospremaCrnoj Gori

oziciji nametnuo pravog čovjeka za svoje ciljeve

govorima na rušilačkim pro-

testima, učešćem u vandal-

skomperformansuspaljivanja

zastave Alijanse, jasnim anti-

NATO stavom, simbiozom sa

DF na izborima 2016. na listi

,,Mi ili On“ - Bojanić je lako

pobijedio na internom kon-

kursu za DF-ovog idealnog

kandidata – ocijenio je Rako-

čević.

Prema ocjeni Rakočevića, u

toj, kakojenazvao, adhoc for-

miranoj koaliciji okupljenoj

okopredsjedničkogkandida-

ta, uočavaju se dvije grupaci-

je.

–Jednagrupa, i toovaMandi-

ćeva, otvoreno propagira ru-

šenje tekovina moderne Crne

Gore i njen nestanak. Druga,

ovu namjeru pokušava zama-

skirati pričom da je ta tema,

svima jasna i stalno aktuelna,

zapravoprevaziđena–smatra

Rakočević.

R. P.

Kandidat većeg dijela opozicije predao potpise DIK-u

Bojanić:

Izamene je

90odstoopozicije

PODGORICA

Predsjed-

nički kandidatMladenBo-

janićpredao jeDržavnoj iz-

bornoj komisiji 18.500

potpisapodrškena izbori-

ma 15. aprila.

On je saopštio da su sve pot-

pise sami provjerili i da je ri-

ječ ,,o18.500čistihpotpisaod

ljudi čistog srca“.

Na ovaj način, kako je najavio,

počinje i predizbornu kampa-

nju, koja će, kazao je Bojanić,

biti primjerena trenutku u ko-

jemse nalazi CrnaGora.

Posjetiće, najavio je, sve opšti-

ne uCrnoj Gori, a biće organi-

zovano osam predizbornih

skupova i nekoliko tribina u

manjimmjestima.

–Cilj jedadampunidoprinos

da Crna Gora postane evrop-

ska moderna zemlja. S tim u

vezi mogu da se saglasim sa

protivkandidatom (Milom)

Đukanovićemda ćeevropska

politika pobijediti u prvom

krugu. On je napravio previd

– namjerno ili ne, da pred-

stavlja takvu Crnu Goru. On

je zastupnik nepotizma i ko-

rupcije, neodgovorne i neo-

držive ekonomske politike –

rekao je Bojanić, prenijela je

RTCG.

Zalagaće se, najavio je, za ne-

zavisne institucije i vladavinu

prava.

– Hvala svim subjektima koji

su stali izamene kao kandida-

ta. Za nekoliko dana skupili su

18.500 čistih potpisa. Hvala

onima koji su povukli kandi-

dature u moju korist – 34 po-

slanika opozicije su meni dali

podršku od 39, što je 90 odsto

poslanika opozicije – rekao je

Bojanić.

R. P.

MladenBojanić

NikolaRakočević

Objavljene analitičke kartice Skupštine za period od 12. do 18. marta

Bojkotaši za šest dana

zaradili 167.898eura