Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Politika

Ponedjeljak, 26. mart 2018.

Pobjeda

Misija ruskog

konzulaĐukića

PODGORICA

Zvanična

Moskva sekroz aktivnosti

počasnogkonzulaRuske

FederacijeuCrnoj Gori

BoraĐukićavećumiješala

upredsjedničkuutrkuu

Crnoj Gori i logistički po-

državapredsjedničku

kampanjuMarkaMilači-

ća, nekadašnjegkandidata

zaposlanika sa listeDe-

mokratskog fronta i sa-

radnika redakcijeSputnji-

ka,medijabliskog

Kremlju.

Izborni štabpredsjedničkog

kandidata Marka Milačića i

njegove partije Prava Crna

Gorasmještenjeupodgorič-

komelitnomnaseljuGorica,

u kući u Ulici VukiceMitro-

vić, koju je godinama kori-

stio počasni konzul Ruske

Federacije Boro Đukić i na

kojoj je bila istaknuta tabla

sa natpisom ,,Rezidencija

počasnogkonzulaRuskeFe-

deracije“.

Tabla je nedavno uklonjena,

ali je i dalje vidljiva prisut-

nostkonzulaĐukića.Luksu-

zni džip ,,mercedes“, bez

prednjih registracionih ta-

blica, sa ruskom zastavom

okačenom na prednjoj šo-

feršajbni, koristi počasni ru-

ski konzul i gotovo je sva-

kodnevno parkiran ispred

garaže u kući koja je sjedište

Milačićevog izbornog štaba.

SPORNOSJEDIŠTE

Pobjedanijemogladadobije

zvaničnu informacijuda li je

ruski počasni konzul uopšte

imao pravo na isticanje ta-

kve table. Naime, 14. avgusta

2014. godine, Ministarstvo

vanjskih poslova odobrilo je

osnivanje Počasnog konzu-

lata Ruske Federacije ,,sa sje-

dištemu Budvi i konzularnim

područjem koje ubuhvata op-

štine Bar, Budva i Tivat“. Pro-

storije konzulata su zvanično

otvorene - uBudvi.

Ipak, Đukić je za rezidencijal-

nomjesto izabraokućuuUlici

VukiceMitrović 11/4, pa ispa-

da da je sjedište konzulata u

Budvi, a rezidencija u Podgo-

rici!?

Shodno odredbama Bečke

konvencije, koja je stupila na

snagu još davne 1967. godine,

sjedište konzularnog pred-

stavništva odobrava država

primateljica (u ovom slučaju

Crna Gora) i sjedište konzu-

larnekancelarijemože- shod-

no članu 4, stav 3 - biti promi-

jenjeno ,,samo uz pristanak

države primateljice“.

Prema informacijama Pobje-

de, promjenasjedištanijezva-

nično tražena, pa je nejasno i

sporno – kako je jedan konzu-

lat mogao da ima sjedište i re-

zidenciju konzula u dva gra-

da?

RUSKEVEZE

Nijesu, međutim, nevidljive

vezekonzulaĐukića iMilači-

ća, baš kao i vezanost pred-

sjedničkog kandidata Prave

CGzapolitikuPutinoveRusi-

je.

Milačić je svojevremeno bio

novinar i urednik tabloida

Pres zaCrnuGoru,medijakoji

je imao konekcije sa radikal-

nim srpskim i ruskim politič-

kim i bezbjednosnimkrugovi-

ma. Kasnije je Milačić postao

stalni saradnik Sputnjika, gla-

sila zvanične Moskve, propa-

gandne pesnice kojim je ruska

vlast pokušala da širi uticaj na

državeZapadnogBalkana, po-

sebno na Srbiju, Bosnu i Her-

cegovinu i Crnu Goru. Potom

se posebno istakao kao jedan

odliderapokretaOtporbezna-

đu uz Mladena Bojanića (sa-

dašnjeg predsjedničkog kan-

didatavećegdijelaopozicije)u

anti-NATOkampanji.

Prema informacijama Pobje-

deodviše izvora izDemokrat-

skog fronta, ruski konzul Đu-

kić je imao značajnu ulogu u

Šira crnogorska javnost ne zna

mnogo detalja o aktivnostima

počasnog konzula Ruske Fede-

racije.

Zanimljivo, četrdeset sedmo-

godišnji Đukić, crnogorski

biznismen bez vidljive političke

prošlosti, svojevremeno je bio

počasni konzul – Ukrajine. Na

toj poziciji ostao je do zlokob-

nih dešavanja i ,,revolucije“ na

Mejdanu.

– Bio sampočasni konzul Ukra-

jine sve dok se nije ovo desilo,

promjena vlasti kod njih i to –

objasnio je svojevremeno kon-

Konzul

Đukić:

Savjerom

uRusiju,

Bogai

Amfilohija

Moskva se preko posrednika umiješala u predsjednič

Štab predsjedničkog kandidata

MarkaMilačića nalazi se u kući u

podgoričkomelitnomnaselju Gorica,

koja je donedavno bila rezidencija

počasnog konzulaRuske

Federacije Bora

Đukića, čiji je

džip ,,mercedes“

i dalje, gotovo

svakodnevno,

parkiran ispred

sjedišta Prave

Crne Gore

IZAKULISA

Izvještaj onapretkuCrneGore 17. aprila

Rakočević:

Destruk

PODGORICA

Izvještaj Evrop-

ske komisije o napretku Crne

Gore na putu ka EU biće objav-

ljen 17. aprila, saznaje Pobjeda.

Nakon Strategije o proširenju

Zapadnog Balkana, koja je

objavljena u februaru ove godi-

ne, ovo će biti drugi dokument

koji će dati konkretna saznanja

o tome šta je naša zemlja ura-

dila, a šta tek treba da postigne

na putu ka Evropi.

U posljednjem izvještaju o

napretku, koji je objavljen u

novembru 2016. godine, navo-

di se da je naša zemlja ostvarila

određeni nivo spremnosti u

borbi protiv korupcije, ali ta

pojava i dalje je rasprostra-

njena umnogimoblastima

i nastavlja da bude ozbiljan

problemdržave. Kako je tada

ocijenjeno, napredak u poglav-

ljima koja se tiču vladavine

prava, koji se demonstrira vid-

ljivim rezultatima u borbi pro-

tiv korupcije i organizovanog

kriminala, nastaviće da odre-

đuje ukupan tempo pristupnih

pregovora. Nakon ovogodiš-

njeg izvještaja u aprilu, 18. maja

slijedi samit u So iji, prvi nakon

15 godina i Solunskog samita.

Bugarska je, kao zemlja koja

predsjedava EU prvih šest

mjeseci ove godine, već izra-

zila svoju ambiciju da pogura

proces evropskih integracija

Zapadnog Balkana, što je

postavila kao jedan od priori-

teta predsjedavanja. Takođe,

ima kao cilj podsticanje dodat-

nih sredstava za region, više

infrastrukturnih, energetskih i

drugih projekata.

R. P.

Nakon Socijaldemokrata podršku kandidatu DPS-a

na predsjedničkim izborima potvrdile BS i HGI

Đukanovićavidekao

garant stabilnosti

PODGORICA

Koalicioni

partneriDemokratskeparti-

je socijalista, Bošnjačka

stranka iHrvatska građan-

ska inicijativa, juče sunanaj-

višimstranačkimorganima

odlučili dapodržekandidata

DPS-aMilaĐukanovićana

predsjedničkimizborima 15.

aprila.

– Parlamentarna većina, u ko-

joj učestvuje Bošnjačka stran-

ka, treba da podrži zajednič-

kogkandidatakoji, prije svega,

garantuje nastavak evropskog

putaCrneGore.

Zanas evropski put i stabilnost

Crne Gore i regiona nema al-

ternativuisigurnismodasamo

kandidat Đukanović može da

doprinese timvažnimspoljno-

političkim ciljevima – kazao je

predsjednikBSRafetHusović.

On je naveo da su manjinske

partije iskreni prijatelji Crne

Gore i njenim vitalnim držav-

niminteresima.

– Bošnjačka stranka je uvijek

bila na pravoj strani. Istorija je

to pokazala u proteklih 12 go-

dina koliko postojimo – od re-

ferenduma 2006. godine, pre-

ko donošenja Ustava, do

integracija države u NATO i

Evropsku uniju. Sve dosadaš-

nje pobjede su bile zajedničke

i želimo taj trend demokrat-

skih procesa da nastavimo –

poručio jeHusović.

Kakojedodao,uBSočekujuda

će Đukanović pobijediti u pr-

vomkrugu izbora.

Središnji odborHGI jednogla-

Demokratska unija Albanaca je na sjednici Glavnog odbora

odlučila da kandidata DPS-a podrži na predsjedničkim izbori-

ma. Kako je saopšteno, DUA će aktivirati partijsku infrastruk-

turu tokom kampanje i tako dati „doprinos za sigurnu pobje-

du Đukanovića u prvom krugu“.

– DUA i DPS grade partnerizamod 1997. godine i ova naša

odluka je prirodan slijed naše dosadašnje saradnje. Isto tako,

Crnu Goru u budućemperiodu očekuju brojni izazovi na putu

dostizanja evropskih i zapadnih standarda. Da bi se to posti-

glo, njoj treba stabilnost i gledanje naprijed, a najbolji garant

stabilnosti i napretka Crne Gore je upravo Đukanović – navo-

di se u saopštenju.

DUA:

Podrškaprirodan

slijedsaradnje

sno je podržao Đukanovićevu

kandidaturu.

– On kao naš dugogodišnji po-

litički partner sa kojimsmomi

Hrvati, zajedno sa ostalimma-

njinama, ostvarili povijesne

pobjede, čovjek koji je prepo-

znat kao glavni nosilac evrop-

skeidejeuCrnojGoriikojiima

izražensenzibilitetpremapra-

vima nacionalnih manjina, u

potpunosti zaslužuje naše po-

vjerenje i podršku – kazao je

Anteni MAdrijan Vuksanović

nakon sjednice Središnjeg od-

boraHGI.

Dan ranije su i Socijaldemo-

krate podržaleĐukanovića.

Predsjednički izbori u Crnoj

Gori biće održani 15. aprila, a

Državna izborna komisija do

sada je potvrdila kandidature

HazbijeKalača,MarkaMilači-

ća, VasilijaMiličkovića, Dragi-

nje Vuksanović, Dobrila De-

deića.

Milo Đukanović, kandidat

DPS-a, kandidaturu je predao

prekjuče, dok je kandidat ve-

ćeg dijela opozicije Mladen

Bojanić jučepredaosvojukan-

didaturu.

R. P.

Husović je naveoda

sumanjinske partije

iskreni prijatelji Crne

Gore i njenimvitalnim

državnim interesima

DPS ocjenjuje da je DF kandidovanjemBojanića o

PODGORICA

PoslanikDe-

mokratske partije socijalista

Nikola Rakočević ocijenio je

da je nevolja Crne Gore što u

proteklih10godinaopozicija

pokazuje neskrivenu namje-

ru da eventualni pozitivan

rezultat na izborimapretvori

ujednouprvi korakkarevizi-

ji savremenog kursa, pa se

zato svaka izborna provjera

na državnom nivou karakte-

riše kao istorijska prekretni-

ca.

– Onaj koji takve težnje i ne

skriva, Demokratski front us-

pio je kandidovanjemBojani-

ća da ostvari dva svoja politič-

ka cilja: da dijelu opozicije za

kandidata nametne klasičnog

reprezentaMandićeve i Kne-

ževićeve politike i istovreme-

no, da ionako propali pokušaj

ujedinjenja samozvane gra-

đanske opozicije pretvori u

farsu. Svojim likom i djelom -

BoroĐukić

BoroĐukić sa

mitropolitom

Am lohijem

SjedišteEUuBriselu

MiloĐukanović

Ruska zastavana šoferšajbni