Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 26. mart 2018.

CrnomGorom

PODGORICA-

Najveće regi-

onalnookupljanje studenata

političkihnaukaodržaće seu

Hrvatskoj, uPorečuod 14. do

18.maja. Politijadaove godi-

ne slavi deseto izdanjepa će

kažuDženisTahirović, stu-

dent Fakultetapolitičkihna-

ukaUniverzitetaCrneGore,

i Aleksandar Šipčić, pred-

sjednikVijeća studenata, sve

biti uznaku tog jubileja.

Šipčić podsjeća da je prva

Politijada održana u Crnoj

Gori prije desetak godina u

Čanju, a da ovogodišnju orga-

nizuje FPN iz Beograda. U

Poreču će im se pridružiti ko-

lege iz Banjaluke, Zagreba,

Mostara, Sarajeva, te prvi put

studenti političkih nauka

fakulteta izLjubljane.

DEBATE

SagovornikPobjedekažedaia-

ko su susreti studenata prilika

Deseti susreti studenata političkih nauka regiona održaće se od 13. do 18. maja

Politikolozi će se

okupiti uPoreču

Politijada će imati

obrazovni dio u

vidu debatnih

studija slučaja i

kviza (u)poznavanja

naših komšija.

Učesnici će

razmijeniti mišljenja

o političkoj

situaciji u njihovim

državama. Naravno,

nezaobilazan

segment su

druženja i žurke

koje se pamte – kaže

Aleksandar Šipčić

DRUŽENJEUZNAKUJUBILEJA:

Organizatori saFPN-a

Dženis Tahirović dodaje da imaju dobru saradnju sa upra-

vom fakulteta koja termine kolokvijuma i ostalih provjera

znanja prilagodi Politijadi.

- Profesori obično pomjere termin održavanja kolokvijuma

sedamdana za učesnike Politijade, tako da odlazak u Poreč

ne znači da će propustiti obaveze koje imaju na fakultetu –

objašnjava Tahirović.

Termini kolokvijuma

biće pomjereni

daselijepoprovedu,druže,up-

oznaju nove ljude, prije svega

daju mogućnost da budući

političari steknunova znanja o

pozivu za koji se pripremaju.

- Politijada će imati obrazovni

dio u vidu debatnih studija

slučaja i kviza (u)poznavanja

naših komšija. Učesnici će

razmi j en i t i mi š l j en j a o

političkoj situaciji u njihovim

državama, što će imomogućiti

da prošire mrežu informacija.

Naravno, nezaobilazan seg-

ment su druženja, žurke, obi-

lasci grada domaćina… bez ko-

jih ne bi bilo ni nevjerovatnih

uspomena koje svi ponesu sa

četvorodnevnog druženja -

priča Šipčić.

ISKUSTVA

Skupovi sa velikim brojem

učesnika nerijetko su praćeni

neprijatnim događajima.

Šipčić kaže da sa Politijadom

nije takav slučaj.

-Tokomdesetgodina,kolikose

održavaju susreti studenata

političkihnauka,nijesmoimali

nikakvih problema, sve prođe

u duhu zabave, obrazovanja i

sticanju novih poznanstava.

Činjenica je da svi koji jednom

dođunaPolitijadunepropuste

priliku da opet dođu, te da

nikada nije bilo primjedbi o

tomedasePolitijadaorganizu-

je kvalitetno i da okuplja

kvalitetne učesnike. Pozitivna

energijapolitikologaizregiona

kreira fenomenalnu atmosfe-

ru, pozivam sve koleginice i

kolege da budu dio nezaborav-

nogdruženjakroz sport, učen-

je i druženje u Poreču – kaže

on.

Organizatori kažu da će

učesnici Politijade biti sm-

ješteni u apartmanima „Lan-

terna“, a da sve informacije

mogudobitinafakultetuiFejs-

buk stranici.

A.MULIĆ

KOLAŠIN–

Snijega jeprote-

klogvikendabilodovoljno, a

staze spremne za takmiče-

nje skijaša amaterau slalo-

mu. Učestvovao je 31 takmi-

čar. Prvomjesto i 700eura je

osvojioAnes Servan izPlje-

valja, drugi jebioMarkoPo-

pović izPodgorice, koji je

dobio200eura, a trećiNiko-

laRadunović, kojemjepri-

palanagradaod 100eura.

KakonamjekazalaAnđela

Vuković, direktoricaSki

centraKolašin 1450, odlučili

suda skijaški i takmičarski

motivišu i one zaljubljenike

skijanjakoji nemaju skijaš-

kih licenci i takmičarskih

kartona.

- Naša ciljna grupa su bili oni

koji se nijesu bavili takmičar-

skimskijanjem, avolega i sko-

ro su svaki vikendnaBjelasici.

Pokušaćemodaorganizujemo

što više sličnih manifestacija.

Dva dana vikenda sa suncem i

snijegombili suuspješni inaše

skijalištećenastaviti daradi sa

maksimalnim angažovanjem

radnika i infrastrukture i da

spajamo proljeće, skijanje i

Bjelasicu– istakla jeVuković.

Inače, na stazama Bjelasice

održano je čak šest međuna-

rodnihFIStrka, kojesuokupi-

le takmičare iz dvadesetak dr-

žava. Rajko Kosić, direktor

crnogorske alpske reprezen-

tacije,kažedasustazeiuslalo-

mu i veleslalomu omogućile

prave uslove za takmičenje.

- Malo je planina koje krajem

marta imaju ovakve prirodne

uslove za skijanje. Radnici Ski

centraKolašin 1450 su na pra-

vi način pripremili staze po

takmičarskimkriterijumima i

zahtjevima koje traže među-

narodne FIS trke. Zbog toga

smo mogli da organizujemo

čak šest FIS trka i to četiri u

slalomu, advijeuveleslalomu.

Bez obzira kakav su plasman

na kraju ostvarili, svi učesnici

su jednoglasni da su na Bjela-

sici imali prave uslove za ta-

kmičarsko skijanje - istakao je

Kosić.

D.DRAŠKOVIĆ

Kolašin: Na Bjelasici završeno takmičenje amatera

Najbrži skijašAnes

Servan izPljevalja

PODGORICA–

Povodom

teksta ,,Skadarsko jezerooti-

ma ,,fabrikuhrane“, koji je

Pobjedaobjavilaunedjelju, u

kojemnaš sagovornikprof.

drMihailoBurićupozorava

dadržava štoprije trebada

počne rješavanjeproblema

poplavauZetskoj ravnici, re-

agovao jeČedomirMarović,

nekadašnji direktorAgroe-

konomskog instituta, zamje-

nikministrapoljoprivrede i

šumarstva.

S pravom profesor Burić

potencira višedecenijske štete

koje nanosi režim voda na

Skadarskom jezeru ( jesenje-

zimski period), kako priobal-

nom stanovništvu, tako i

razvoju poljoprivrednih, turi-

stičkih i kulturnihdjelatnosti.

Takođe s pravom apeluje na

Vladu Crne Gore da u saradnji

sa VladomAlbanije preduzme

neodložne mjere, kako bi se u

sadejstvu predstavnika dviju

država pristupilo, prvo pripre-

mnim (projektantskim), a po-

tom i sa praktičnim radovima

koji bi konačno zaustavili više-

decenijsko devastiranje života

i ekonomije na tomprostoru.

Ono što u tekstu ne korespon-

dira sa istinomovoga vremena

su neke konstatacije, koje mo-

gu da djeluju uvredljivo ili po-

Reagovanje na tekst ,,Skadarsko jezero otima fabriku hrane“ objavljen u Pobjedi u nedjelju, 25. marta

Kokoči struku i nauku

nižavajuće na jedan broj ljudi,

koji su se povodom predmet-

nogproblema i unajplemeniti-

joj namjeri nešto više eksponi-

rali u javnosti sa ciljemda bi se

predugozaboravljeniproblem,

konačno otpočeo rješavati!

Preciznije, profesor Burić isti-

če da je „neadekvatno učešće

domaćegznanjaderogiralosve

dosadašnje aktivnosti na pro-

jektu regulisanja voda Skadar-

skog jezera“, teda ,,posao treba

prepustiti struci“.

Postavlja se pitanje ko je to

smetao struci, nauci i politici u

dosadašnjem trodecenijskom

periodu, te danas nemamo

projekte po kojem bi se izveli

regulacioni radovi? Pravnici,

ekonomisti i dr?Valja saopštiti

ko subili ti kočničari?

Osamdesetih godina prošlog

vijeka narod i državaCrnaGo-

ra su dobro osjećali težinu i

značaj rješavanja ovog proble-

ma, tesuutovrijemeuzdoma-

ću pamet bili angažovani i vi-

soki eksperti FAO-a i OECD-a

, koji sudobro izučili problemi

predložili tehnička rješenja,

kako bi se uspostavio norma-

lanrežimvodanaSkadarskom

jezeru na jednoj strani, a na

drugoj, otpočelo sa aktivira-

njem najvećeg prirodnog re-

sursa uCrnoj Gori – priobalne

zoneSkadarskogjezeraidonje

Zete.

Završetkom projekta plantaž-

nih zasada u Ćemovskom po-

lju, težište radova trebalo je da

se prenese na regulaciju rijeka

Drima i Bojane i zaštitnim i

melioracionim radovima u

priobalnoj zoni Skadarskog je-

zera.Međutim,nedugopotom

otpočeli suprocesi političkog i

privrednog raspadaJugoslavi-

je i dobre namjere izmještene

su na listu čekanja. To je istina

kada je riječ o ovom pitanju u

predtranzicionomperiodu.

Dalje, profesor Burić kaže ,,...

Projekat upravljanja Skadar-

skimjezeromje državni, nauč-

ni, funkcionalni, socijalni, pri-

vredni projekat. Smiješno jeda

se javljajupravnici, ekonomisti

daoni dajusavjete i preporuke,

organizuju „stručne“ rasprave

i na kraju donose odluke zna-

čajne za oblast voda. Struka je

stavljena po strani… Apelujem

da se iz oblasti voda sklone lju-

dikojinemajunikakvogznanja

ni veze sa vodama… U suprot-

nom, tek ćemo trpjeti posljedi-

ceodlukakojedonoseisprovo-

de samozvani eksperti“.

Čudno, profesore Buriću, Vi

opet pokušavate kao rodona-

čelnik u ovoj oblasti da trode-

cenijsko ćutanje nad ovim

problemom utrapite ovovre-

menimpravnicima, ekonomi-

stima i ko zna još kome? Ne

pijevoduta teza.Uostalom, ko

je to skrajnuo vodoprivrednu

struku i nauku sa pozicije u

kojoj bi se morala nalaziti i ko

jedozvolio te jenauku i struku

u ovoj oblasti pregazilo vrije-

me, ništa manje od tri deceni-

je? Nijesu, valjda, to uradili

pravnici, ekonomisti i drugi

samozvanci? Koji su to samo-

zvanci koje valja skrajnuti da

ne smetaju? Pa recite to, zabo-

ga, jer je riječ o krupnim stva-

rima, a ne o cijeni kupusa na

pjaci?

Vi ste, profesore Buriću, bili

učesnik i potpisnik jedne „sa-

mozvane“ interdisciplinarne

stručne i naučne grupe ljudi,

koji su kompetentno analizi-

rali višegodišnji problem i

apelovali na državne organe

da konačno obnove davno za-

boravljene pregovore o ovom

problemu sa Albanijom. I ni-

šta više, i niti manje od toga

(akademik Branko Radojičić,

prof. drJovanKavarić, prof. dr

Božo Mihailović, dipl. ecc.

Žarko Dragović, prof. dr Mi-

hailoBurić imojamalenkost).

Nažalost, na apel, koji je do-

stavljen na 15 adresa u Crnoj

Gori, jedino su reagovali Cr-

nogorska akademija nauka i

umjetnosti i Privredna komo-

ra. Razgovori uoviminstituci-

jama su obavljeni, međutim,

na tome se sve završilo. Mini-

starstvo poljoprivrede i rural-

nog razvoja, kao najodgovor-

niji državni organ za tu

problematiku, nije osjećalo

potrebu da razgovara sa ljudi-

ma - inicijatorima pokretanja

problema samrtve tačke?

Ko je ovdje samozvanac i ka-

kav je to moralni rezon da

omalovažavate kompetentne

ljude sa najboljomnamjerom,

valjalobidarazmisliteotome?

I konačno, nemojte smetnuti

sa uma da je privredni i kultu-

rološki problem o kojem ste

dobro govorili na početku tek-

sta par ekselans interdiscipli-

narno pitanje. U njegovom

rješavanju ravnopravno uče-

stvuju hidrolozi, biotehnički

inženjeri, ekonomisti, pravni-

ci, stručnjaci zaprostornopla-

niranje, sociolozi, ekolozi i

druge discipline.

Na kraju, regulacija Drima i

Bojane su tehnički preduslov

dabiCrnaGoranapravila isto-

rijski iskorak na planu proi-

zvodnje hrane, razvoja turiz-

ma, ribarstva, eksploatacije

treseta i valorizacije ogro-

mnog kulturnog bogatstva na

područjuo kojemje riječ.

Ovaj je projekat srce privred-

nog i kulturnog razvitka Crne

Gore na putupremaEvropi!

ČedomirMAROVIĆ

ČedomirMarović

NAJBOLJI:

Anđela

Vuković sapobjednicima