Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Nedjelja, 25. mart 2018.

Društvo/Hronika

sti,takodagotovonikadanema

svjedoka. Silovatelji su perfid-

ne ličnosti, negiraju izvršenje

djela i uglavnom tvrde da su ih

žrtve lažno prijavile iz određe-

nih motiva. Kada silovatelj

upotrijebi silupremažrtvi koja

mupruža otpor, nanese joj pri-

tomi fizičkepovrede, ažrtva se

nakon toga blagovremeno

obrati ljekaru i konstatuju se te

povrede,udaljemtokupostup-

ka, uznjen svjedočki iskaz, ovo

djelojelakšedokazivo,zarazli-

ku od situacije kada je djelo iz-

vršeno upotrebom prijetnje

kada žrtva iz straha ne pruža

fizičkiotporiizostanupovrede

–navodi Aković.

Kakoobjašnjava,uovojsituaci-

jizbognedostatkadokazasudu

ne preostaje ništa drugo već da

vrlo pažljivo cijeni iskaze

okrivljenog i oštećene, da ihpo

potrebi suoči i da nakon toga

odluči kome će od njih dvoje

povjerovati.

Aković je ranije radiokao sudi-

ja i bio je u prilici da sudi optu-

ženima za silovanje.

– Kao sudija u nekoliko sluča-

jeva sam izvršiocima ovih kri-

vičnih djela donio osuđujuće

presude. Kao advokat branio

samdva optužene za ovo teško

krivično djelo. Interesi odbra-

ne u procesu su različiti od in-

teresa optužbe, mada bi etički

cilj trebaloda bude isti – ostva-

renje istine ipravde.Kaosudija

bio sam u obavezi da donesem

zakonitu i pravičnu odluku, a

kao advokat da branimklijente

ekvatne

a

lijedi

na profesionalan način, s tim

što samstrogo vodio računa da

dodatno sa svojimponašanjem

i postupanjem ne povrijedim

osjećanja žrtava – istakao je

Aković.

POSLJEDICE

Sagovornik ističe da su poslje-

dice silovanja mnogostruke, a

manifestuju se na cjelokupno

zdravlje žrtve.

- Žrtve mogu biti fizički povri-

jeđene ili ne, ali su se našle u

situaciji opasnoj po život i tre-

baćevrijemedaseoporave. Po-

stavlja se pitanje kako pomoći

žrtvama silovanja da se izbore

sa traumom. Ljekari mogu

tretirati fizičke rane, dok su

emocionalni ožiljci manje

vidljivi, ali teži. Psihološka

trauma izazvana silovanjem

možebiti teška i duga.Nepo-

srednonakonsilovanja,veći-

na žrtava je u stanju šoka -

kazao jeAković.

Brojni su razlozi zbog kojih,

kakonavodi,većinasilovanja

ostaje neprijavljena.

- Javlja se strah da će ih osu-

diti porodica, prijatelji, za-

jednica, temediji. Žrtve stra-

huju da im se neće vjerovati.

Plaše se osude od najbližih i

društva, boje se srama. Neri-

jetko, žrtve silovanja imaju i

osjećaj krivice, vjerujući da

su na neki način dali povod,

odnosno dozvolu silovatelju

(žena koja šeta ulicomkasno

sama, kadaodeudiskoklubs

namjerom da se opusti, pro-

vede, kada stopira, u svim

ovim i sličnim situacijama

žena se može smatrati ,,la-

kom“ metom) – dodaje Ako-

vić.

On objašnjava da u patrijar-

halnim društvima postoji

shvatanjedasečinomsilova-

nja ,,prlja čast žrtve i njene

porodice“.

- Najčešće patrijarhalna

društva kroz istoriju promo-

višu sistem časti, ali i srama,

koji je sa posebnom strogo-

ćom bio primjenjivan na že-

ne. U timkulturama žrtva si-

lovanja se smatra nečasnom,

žena automatski gubi repu-

taciju, mjesto u društvu, što

rezultira osjećajem srama,

kako za ženu, tako i za njenu

porodicu. Međutim, često se

žrtve boje napadača i poslije

silovanja - navodi on.

PORAZNI PODACI

Aković ističe da se vjeruje da

polovina žena koje su bile si-

lovane nijesu nikada o tome

pričale prijateljima ili člano-

vima porodice, a da podaci

govore da samo jedna od pe-

deset žena koje su silovane

prijavi zločin organima vla-

sti.

- Poražavajući su podaci koji

govore da se najviše nepri-

javljenih silovanja desi to-

kom djetinjstva. Žene mogu

različito reagovati na silova-

nje, neke mogu reagovati

kroz histeriju, dok druge

mogu prolaziti kroz stanje

poricanja. U javnosti je uvri-

ježenomišljenje da silovate-

lji vrebaju svoje žrtve u

mračnim ulicama gdje se i

dešavaju silovanja. Nažalost,

činjenice govore suprotno.

Veliki broj silovanja počine

osobe koje poznaju žrtvu

– komšija, muž, momak, pri-

jatelj, a sve češće i očuh.

Umjestomračnih ulica, zna-

tanbroj silovanja sedogodi u

kući žrtve, na mjestu gdje se

ona osjeća sigurnom i neu-

groženom– upozorava Ako-

vić.

M.LAZAREVIĆ

1. Ko prinudi drugog na obljubu ili sa njom izjednačen čin

upotrebom sile ili prijetnjomda će neposredno napasti na

život ili tijelo tog ili drugog lica, kazniće se zatvoromod

dvije do deset godina.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno prijetnjomda

će se za to ili drugo lice otkriti nešto što bi škodilo njegovoj

časti ili ugledu ili prijetnjomdrugim teškim zlom, učinilac

će se kazniti zatvoromod jedne do osamgodina.

(3) Ako je usljed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupila teška

tjelesna povreda lica prema kojem je djelo izvršeno ili ako

je djelo izvršeno od strane više lica ili na naročito svirep

ili naročito ponižavajući način ili prema maloljetniku ili je

djelo imalo za posljedicu trudnoću, učinilac će se kazniti

zatvoromod tri do petnaest godina.

(4) Ako je usljed djela iz st. 1 i 2 ovog člana nastupila smrt

lica prema kojem je djelo izvršeno ili je djelo učinjeno

prema djetetu, učinilac će se kazniti zatvoromod pet do

osamnaest godina.

Štokažezakon

Veće kazne određuju

se za nanošenje teških

tjelesnihpovreda u

zičkomobračunu

nego za silovanje, što

je skandalozno – kaže

Lješković

Za krivično djelo silovanje

u sticaju sa drugim krivič-

nimdjelima u posljednje

tri godine donijete su

presude od tri do devet

godina zatvora.

- Izrečena je kazna od

devet godina i šest mjese-

ci, nakon što je prethodno

utvrđena kazna zatvora

za krivično djelo silovanje

u trajanju od pet godina.

U jednom slučaju izrečena

je kazna od tri godine i

sedammjeseci, nakon što

je prethodno utvrđena

kazna zatvora za krivično

djelo silovanje u trajanju

od tri godine i tri mjeseca.

Najteža kazna koja je

izrečena po ovomosnovu

iznosila je devet godina

i šest mjeseci zatvora,

nakon što je prethodno

utvrđena kazna zatvora

za krivično djelo silovanje

u pokušaju u trajanju od

pet godina - saopštili su iz

Apelacionog suda.

Kazneod

tridodevet

godina

Advokat Lazar Aković navodi da tokom suđenja optuženi

tvrde i brane se time da su bili ,,provocirani“.

- Problem je i u tome što većina muškaraca očekuje seksu-

alni odnos ako žena izrazi određenu seksualnu privlačnost.

Nepristajanje žene da ,,ide do kraja“ je zbog toga često oki-

dač za primjenu sile i prinude od strane muškarca – navodi

Aković.

Tvrdedasubiliprovocirani

PODGORICA

Sreten Bolje-

vić (55) iz Podgorice juče

je u ranim jutarnjim satima

ubio Sanju Radinović (51) u

garaži podgoričkog naselja

Siti kvart, a potom izvršio

samoubistvo na groblju u

Donjoj Gorici, potvrđeno je iz

Uprave policije.

Boljević je, prema informa-

cijama iz istrage, juče ujutro

oko 6 sati ispalio više metaka

u Radinović sa kojom je bio

u emotivnoj vezi više godina

ranije.

Razlog zbog kojeg je Boljević

potegao pištolj, kako se pret-

postavlja, je da Radinović nije

željela sa njim život pod istim

krovom. Prema saznanjima

Pobjede, Boljević je iznajmio

stan u istomulazu u kojem je

živjela Radinović kako bi joj

bio bliže i već duži period je

vršio pritisak na nju da žive

zajedno.

Vrhunac razmirica se desio

juče ujutro kada se na

telefonski poziv Boljevića,

Radinović vidjela sa njim.

Nakon kratke svađe krenula

stepeništemprema garaži

gdje je Boljević sustigao i

upucao. Nakon što je oduzeo

život dugogodišnjoj partner-

ki, Boljević se odvezao do

groblja u Donjoj Gorici, gdje

je sahranjen njegov sin, i

pozvao bivšu suprugu saop-

štivši joj ,,gdje ga mogu naći“.

Ubrzo su podgorički policajci

pronašli tijelo Radinović u

garaži jedne od zgrada u

Siti kvartu, a potom i tijelo

Boljevića na grobu njegovog

sina, koji je nastradao u sao-

braćajnoj nesreći prije dvije

decenije.

Pored tijela Boljevića, policija

je pronašla pištolj ali i pismo

u kojempriznaje da je ubio

Radinović i izvinjenje poro-

dicama zbog onog što je

učinio. Iz policije su saopštili

da je o događaju obaviješte-

no Više državno tužilaštvo

u Podgorici i da je na mjestu

oba događaja izvršen uviđaj.

- Pronađen je i izuzet pištolj

kojim su, sumnja se, poči-

njeni ubistvo i samoubistvo.

Tijela su prevezena na

Odjeljenje sudske patologije

Kliničkog centra radi vrše-

nja obdukcije – kazali su iz

policije.

Oni su naveli da preduzimaju

mjere i radnje na utvrđivanju

svih činjenica događaja. B. R.

PODGORICA:

Sreten Boljević pucao u Sanju Radinović,

a potom izvršio samoubistvo

Ubiopartnerku

papresudiosebi

BAR

Četrnaestogodišnji R.

B. i godinu stariji E. A. iz

Podgorice sumnjiče seda su

počinili dvadeset teškihkra-

đa, odkojih je 18počinjenou

Baru, advijeuBudvi, saop-

šteno je izUpravepolicije.

Lisice na ruke su im stavljene

pošto su ih barski policajci u

noći izmeđupetka i suboteza-

tekli u izvršenju jednog od

ovih krivičnih djela u Baru. S

obziromda se radi omaloljet-

nim osobama i nakon konsul-

tacija sa nadležnim tužiocem,

odlučeno je da se krivična pri-

javaprotivosumnjičenihpod-

nese u redovnompostupku.

–Barskipolicajcisusprovode-

ći kriminalističko-taktičke

mjere i radnje, u cilju preven-

cije izvršenja krivičnih djela

protiv imovine, u subotu, oko

tri sata, u zasjedi u Ulici Jova-

na Tomaševića u Baru zatekli

R.B.iE.A.doksuobijalivozilo

–navedenojeusaopštenjupo-

licije.

Maloljetnici sudovedeni uCB

Bar radi uzimanja izjave.

- Kriminalistička obrada upu-

ćuje na sumnju da su R. B. i E.

A. istevečerinapodručjuBara

izvršili 18krivičnihdjela teška

krađa tako što su podesnim

sredstvom djelovali na brave

vozila, nakon čega su iz vozila

otuđili stvari i predmete koje

su pronašli. Sumnja se da su

ova dva lica prethodno uBud-

vi počinila dva ovakva krivič-

na djela –kazali su iz policije.

Dodajudasubarskiinspektori

pronašli sve otuđene predme-

te u ovim krivičnim djelima i

vratili ihvlasnicima.

B.R.

Dvamaloljetnika iz Podgorice sumnjiče se za više krađa

Obili 20vozila

za jednoveče

PODGORICA

Srpskomdr-

žavljaninuA. D. (31) izNo-

vogPazara, nastanjenomu

našoj državi, određen jepri-

tvor zbog sumnjeda je silo-

vaodevetogodišnjudjevoj-

čicu, saznajePobjeda.

Osumnjičeni se, kako jePobje-

di potvrđeno, pred inspektori-

ma podgoričke policije branio

ćutanjem.

Djevojčica je silovanje prijavi-

la u pratnji majke. Sa djevojči-

com je u petak u prisustvu

službenika Centra za socijalni

rad obavljen razgovor, nakon

čega je upućena umedicinsku

ustanovu.

Osumnjičeni jenevjenčani su-

prug majke djevojčice sa ko-

jom je živio godinama i sa ko-

jom ima dijete u vanbračnoj

zajednici.

C. H.

A. D. iz Novog Pazara saslušan kod sudije za istragu Višeg suda u Podgorici

Osumnjičeni za silovanje

djevojčiceupritvoru

ILUSTRACIJA

Ulazugaražuukojoj jeubijenaRadinović

Grobljegdje jeBoljević izvršiosamoubistvo