Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Nedjelja, 25. mart 2018.

Društvo/Hronika

PODGORICA

Silovanje je

zločinkoji jenajtežedoka-

zati, aprocjene govoreda

na jedanprijavljeni dolazi

čak 10do 15neprijavljenih

seksualnihnapada. Zaovo

krivičnodjelopremana-

šemzakonupropisana je

kaznaod tri do 15godina.

Maksimalnakazna, kako

pokazujepraksa,međutim,

nikadanijedonijetakod

nas, a razlozi subrojni, od

kaznenepolitikedoobjek-

tivnihrazloga.

U posljednje tri godine izre-

čeno je sedampravosnažnih

presuda za silovanje pred

Apelacionimsudom.

– Jedan predmet okončan je

pravosnažnom presudom u

2015. godini, tri u 2016. godi-

ni, tri u 2017. godini. Za isto

krivično djelo, u ovom sudu,

trenutno su u proceduri tri

predmeta – saopšteno je Po-

bjedi izApelacionog suda.

U navedenim predmetima

Apelacioni sud je potvrdio

jednu oslobađajuću i šest

osuđujućih prvostepenih

presuda.

Među tim presudama u dva

slučaja dosuđeno je po se-

damgodinazatvorapočinio-

cima, dok je za silovanje u

pokušaju izrečena kazna za-

tvora od šestmjeseci…

TEŠKODOKAZIVANJE

Advokat Srđan Lješković

priča za Pobjedu koliko je

teško dokazati ovo krivično

djelo i da se u praksi izriče

prosječna kazna tri godine.

– Imajući u vidu takvu ka-

znenu politiku, jasno se uo-

čava da se veće kazne odre-

đuju za nanošenje teških

tjelesnih povreda u fizičkom

obračunu nego za silovanje,

što je skandalozno. Problem,

po meni, nije u kriterijumi-

ma sudija, već u zakonskim

UFOKUSU:

Da li su krivične sankcije koje se izriču za silovanje a

Kaznepreblage

traumukojane

Procedura

dokazivanja

za žrtve je već

sama po sebi

mučna, a čitava

stvar postaje

još užasnija

ako se slučaja

dokopaju

mediji. Protivno

uvriježenom

mišljenju o

silovateljima

koji vrebaju

umračnim

ulicama, najviše

silovanja dogodi

se u kući žrtve,

a počinioci su

komšija, muž ili

očuh

maksimumima predviđenih

sankcija,kojeim,,vezujuruke“.

Odbrana osumnjičenih za ovo

krivično djelo često počiva na

činjenicama da se sa žrtvom

poznaju od ranije, da je žrtva

pristala dobrovoljno na takav

čin, da je svojimponašanjemili

oblačenjemdala do znanja po-

činiocudamu se sviđa i da je to

bio povod za takav čin – ističe

Lješković.

Naš sagovornik navodi da je si-

lovanje zločin koji je najteže

dokazati, a da pojedine procje-

ne kažu da na jedan prijavljeni

dolazi čak 10 do 15 neprijavlje-

nih seksualnihnapada.

–Proceduraprijavljivanja i do-

kazivanja za žrtve je već sama

po sebi mučna, a čitava stvar

postaje još užasnija ako se slu-

čaja dokopaju mediji. Kada je

riječ o medicinskom forenzič-

kom pregledu, treba napome-

nuti da je on vrlo specifičan, da

ga obavlja nekoliko ljekara -

specijalista i da se radi po stro-

gim procedurama, kako bi na-

lazibilivalidninasudu–navodi

Lješković.

Kako je kazao, čitava procedu-

ra je traumatična za žrtve, ali je

zbog istrageneophodnoposta-

viti mnoga pitanja i zalaziti u

intimne detalje jer se bez njih

ne mogu sprovesti sve radnje

do kraja.

– Dešava se da žrtve slučaj če-

sto prijavljuju tek nakon deset

ili više dana, kada forenzički

pregled više ne može da kon-

statuje rezultate koji se mogu

koristiti. Otkako se radi vješta-

čenje tragovaputemDNKana-

liza, za nijansu je lakše, takođe

se događa da žrtva ne želi da

idedaljeodprijave, odsramote

ilitraumeneželidaučestvujeu

postupku. Tada se njena izjava

kao i ljekarski nalazi evidenti-

raju i ona više ne mora u tome

da učestvuje, jer se ovo djelo

goniposlužbenojdužnosti.Su

-

štinacijelepriče jeprijaviti ovo

djelobezodgađanja - istakao je

Lješković.

Onnavodi da bi kao advokat po

kodeksu morao zastupati sva

krivična djela, ali nekada, kako

ističe,njegovointimnopravoje

da odbije odbranunekoga i ne-

čega što se kosi sa ličnim sta-

vomprema životu.

STRAH

I njegov kolega advokat Lazar

Akovićsaglasanjedajeovokri-

vično djelo vrlo neprijatno za

žrtvu i specifično za dokaziva-

nje.

– Žrtve silovanja najčešće su

žene, ali tomogu biti i muškar-

ci, homoseksualci i heterosek-

sualci, te djeca. Uglavnom se

izvršava daleko od očiju javno-

ILUSTRACIJA

Državljanin Srbije Borivoje Jovanović osuđen je 2013. godi-

ne na 40 godina zatvora zbog silovanja i svirepog ubistva

Ranke Kaluđerović u Podgorici.

Jovanović je 3. oktobra 2011. godine u borovoj šumi na

Ćemovskompolju u Zelenici, kod Podgorice, silovao, a

potomna svirep način usmrtio Kaluđerović.

Jovanović je uhapšen 10. oktobra iste godine u podgorič-

komnaselju Donja Gorica, a na saslušanju u policiji priznao

je zločin.

Zasilovanjeisvirepo

ubistvo40godina

LazarAković

SrđanLješković

OdlukaMinistarstva pravde

Odbacilimolbe

zapomilovanje

Kneževića

PODGORICA

Ministarstvo

pravdeodbacilo jemolbe za

pomilovanje jednogod funk-

cioneraDemokratskog fron-

taMilanaKneževića jer su ih

podnijelaneovlašćena lica,

kazali su iz tog resora agenciji

Mina.

Predsjednik Filip Vujanović

proslijedio je ranije Ministar-

stvupravde predlog za pomilo-

vanjeKneževića, koji supodni-

jeli Udruženje književnika

Crne Gore, Institut za srpsku

kulturu i Društvo srpskih knji-

ževnikaCrneGore.

KneževićuZavoduzaizvršenje

krivičnih sankcija izdržava če-

tivoromjesečnu kaznu zatvora

na koju je osuđen zbog napada

na policajca 17. oktobra 2015.

godine.

Iz Ministarstva su objasnili da

shodnoZakonuopomilovanju,

molbu za pomilovanje može

podnijeti osuđeno lice, njegov

bračni drug, srodnik po krvi u

prvoj liniji, usvojilac, usvoje-

nik,brat,sestra,hranilacilioso-

ba sa kojom osuđeni živi u va-

nbračnoj zajednici.

Podsjetili su da su jednumolbu

za pomilovanje podnijeli Niko-

laMarojević iz Instituta za srp-

sku kulturu, Bećir Vuković iz

Društva srpskih književnika

Crne Gore i Hercegovine i No-

vica Đurić iz Udruženja knji-

ževnikaCrneGore.

Drugu su podnijeli predsjed-

ničkikandidatVasilijeMiličko-

vić i predsjednici Partije penzi-

onera, invalida i restitucije

Momo Joksimović, Udruženja

građana Vraneš Mileta Joksi-

mović,Udruženja ,,DonjiVaso-

jevići“ Radisav Korać, Ratnih,

civilnih vojnih i invalida rada

CrneGoreVeskoIlinčićiUdru-

ženje narodne medicine Crne

GoreMilkaBabić.

N.K.

PODGORICA

Ministarstvo

za ljudska imanjinskaprava

pozvalo jenadležne institu-

cijedananasiljedajuade-

kvatanodgovor shodnoza-

konskimmehanizmima.

- Povodom slučajeva raznih

oblikanasiljakojisedešavajuu

Crnoj Gori posljednjih dana,

posebno onih koji se odnose

na maloljetna lica, te onih koji

za posljedicu imaju smrtni

slučaj, do onih koji se odnose

na ugrožavanje ličnog i profe-

sionalnog integriteta, Mini-

starstvoza ljudska imanjinska

prava apeluje na cijelu opštu i

stručnu javnost o potrebi za-

jedničkog djelovanja u cilju

prevencije i zaštite od nasilja -

saopšteno je izMinistarstva.

Zabrinjava, kažu, činjenica da

su najčešće žrtve nasilja

djevojčice i žene, ,,što nam

ukazuje na sve veću potrebu

podizanja svijesti o važnosti

sprečavanja rodno-zasnova-

nog nasilja“.

Podsjećaju da je Crna Gora

potpisnicameđunarodnogdo-

kumenta Istanbulske konven-

cije koja propisuje obavezu

države da preduzima sve ne-

ophodne mjere u cilju spreča-

vanja i suzbijanja nasilja nad

ženama i nasilja uporodici.

- Država je donijela zakone,

strateška dokumenta i uspo-

stavila institucionalne meha-

nizme za djelovanje, te je ne-

ophodno da se isti i adekvatno

sprovedu u praksi. Iako stati-

stikagovoridajebrojprijavlje-

nihiprocesuiranihslučajevau

porastu, sadruge strane rezul-

tati istraživanjapokazujuda je

u Crnoj Gori još uvijek prisut-

na svijest da je nasilje u poro-

dici privatna stvar, a ne druš-

tveni problem, teda, kaotakav,

ostaje van institucija sistema -

navodi se u reagovanju.

N. K.

Apel Ministarstva za ljudska i manjinska prava

Spriječiti rodno

zasnovanonasilje

Milan Kneževićnaprijavnici ZIKS-a