Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Aktuelno

Nedjelja, 25. mart 2018.

ZaSveti Stefan

radićeposeban

sanacioni plan

Studija bi sa aspekta, u prvomredu, urbanizma, arhitekture, zaštite životne

sredine, seizmike i ekonomije trebalo da sagleda postojeće stanje i ponudi

rješenja ugledajući se na najboljemeđunarodne prakse na polju sanacije

nelegalnih naselja nastalih unutar ambijentalno vrijednih prostora

PODGORICA

Ublažava-

njeposljedicaneplanske

gradnjenaSvetomStefa-

nuzahtijevahitan i pose-

ban tretmankrozdonoše-

njeposebne studije ili

programa sanacije i zašti-

te, ocijenili su izMinistar-

stvaodrživog razvoja i tu-

rizma, navodeći da je

planska regulacijana tom

prostoru izostala jerna

opštinskomnivou tokom

dugogperiodanijesupre-

duzete adekvatne i neop-

hodnemjere.

- Obaveza izrade ove studije

bila je propisana opštini

Budva, a ovo ministarstvo

isticalojespremnostdapru-

ži stručnu podršku pri da-

ljem studijskom tretmanu

ove lokacije. Izradi studije

se, međutim, nije pristupilo.

Ukoliko opština Budva i da-

lje ne bude iskazivala zain-

teresovanost za bavljenje

ovimproblemom,Ministar-

stvo će tu obavezu preuzeti

prilikomizradenovogplana

generalne regulacije, koji se

radi za teritorijuCrneGore i

koji će, samimtim, tretirati i

ovu lokaciju – naveli su iz

Ministarstva u odgovoru na

pitanje Pobjede što se kon-

kretno može učiniti da se

ublaži postojeće stanje.

Kakoističu, usvakoj varijan-

ti, rješenja iz studije pred-

stavljaće baznudokumenta-

c i j u z a i z r adu novog

regulacionog planskog do-

kumenta, koji će dalje defi-

Na kritike da je novom

zakonskom regulativom,

koja ingerencije za dozvole

i nadzor gradnje prebacuje

sa lokalnog na državni nivo,

nastao vakuum koji koriste

investitori jer nema ko da ih

kontroliše, iz Ministarstva

ističu da je inspekcija i prije

usvajanja Zakona o plani-

ranju prostora i izgradnji

objekata bila u nadležnosti

države.

- Kao što se zna, u jednom

periodu su inspekcijski

poslovi bili povjereni lokal-

nim samoupravama, ali

nijesu postignuti željeni

rezultati, nakon čega je

inspekcija vraćena na nad-

ležnost državi.

UMinistarstvu održivog

razvoja i turizma navode da

je shodno sistematizaciji pla-

nirano da posao urbanistič-

ko građevinske inspekcije

obavlja 70 inspektora.

-Trenutno je zaposleno njih

27 od čega su u Budvi tri

inspektora, odnosno jedan

manje od onoga što je pla-

nirano. Za sada je ovaj broj

inspektora, uz prekovreme-

ni rad, dovoljan za kontrolu,

ali se očekuje zapošljavanje

novih.

MORT:

Inspekcijavraćenadržavizboglošihrezultataopština

Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma preciziraju da

je odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Sveti

Stefan“ broj 001 461/1 donesena 9. februara 2006. godi-

ne od strane opštine Budva.

- U odluci je bilo de inisano da se područje za koje se

izrađuje plan nalazi u zoni zahvata Generalnog urbani-

stičkog plana priobalnog pojasa opštine Budva, sektor

Kamenovo – Buljarica. Članom 163a sada već derogi-

ranog Zakona o uređenju prostora i izgradnji bilo je

propisano će se postupak izrade planskog dokumenta

za koji je odluka o izradi donijeta prije 1. januara 2008.

godine obustaviti ukoliko se, u roku od šest mjeseci od

dana stupanja na snagu tog zakona, ne utvrdi predlog

planskog dokumenta. Kako predlog plana nije dostav-

ljen Ministarstvu u zakonompredviđenom roku, izrada

ovog planskog dokumenta je obustavljena – kažu iz

MORT-a.

Nesređenood2006.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma najavilo da će, izostane li interesovanje opštine,

preduzeti regulaciju poznatog naselja na Primorju

Iz Vladinog resora zaduženog za održivi razvoj i turizam

ističu da je novim Zakonomo planiranju prostora i izgradnji

objekata predviđena izrada Državnih smjernica razvoja arhi-

tekture (DSRA).

One će, kako se navodi, odraziti potrebu da se ,,arhitektonski

izraz kultiviše u skladu sa kontekstomodređenog područja“.

- Smjernice za arhitekturu ili „nacionalna arhitektonska poli-

tika“ de inišu se kao „preporuke oblikovanja i materijaliza-

cije objekata u odnosu na ambijentalna svojstva područja“.

DSRA donosi Vlada (za period od 10 godina), pri čemu je rok

za izradu smjernica 12 mjeseci, a ističe 14. oktobra ove godi-

ne – kažu iz MORT-a.

Dooktobrarokza

donošenjesmjernicaza

ambijentalnugradnju

nisati neophodne planske pa-

rame t re i smj erni ce za

sanaciju na ovom prostoru.

Obuhvat studije sanacije i za-

štitetrebauskladitisagranica-

ma urbanistički degradiranog

prostora, što podrazumijeva

čak i šire sagledavanje od pro-

storaDUP-a Sveti Stefan – ka-

žu izMinistarstva.

PRIJETNJAPROSTORU

Naveli su da tendencija grad-

nje na tomprostoru rezultira

vrlo nepovoljnim

ishodima,

om koji je tretirao ovaj pro-

stor. Narušavanje javnog

interesa, odnosno privatizo-

vanje javnog prostora bez od-

govarajuće naknade, degra-

dacija arhitektonskog i

pejzažnogambijenta,preveli-

ka gustina izgrađenosti, one-

mogućavanje postavljanja

odgovarajuće tehničke infra-

strukture, u prvom redu sao-

braćajne, povećanje seizmič-

kog,ekološkogidrugogrizika,

zakrčenost prostora tokom

glavne turističke sezone, itd.

su problemi koji su na ovom

prostoru evidentni i koje tre-

ba urgentno rješavati – kažu

izMinistarstva.

Dodaju da bi studija sanacije i

zaštitemoralaponuditimulti-

disciplinarnu analizu trenut-

nog načina funkcionisanja

postojećeg naselja, nivoa jav-

nihsadržaja,uticajapostojeće

izgrađenosti na prirodne i iz-

građene vrijednosti (klizišta,

maslinjak, ostaleprirodnepo-

vršine, vizuelni uticaj na kon-

taktne zone) i dati jasne pre-

poruke za unapređenje

zatečenog stanja.

- Akcenat se mora staviti na

javni interes, koji se odlikuje

unapređenjem kvaliteta jav-

nih površina, rješavanjem sa-

obraćaja, mjerama unapređe-

n j a v i z u e l n o g u t i c a j a

postojećih objekata na okru-

ženje, smanjenjem seizmič-

kog i ekološkog rizika. Od stu-

dije se mora zahtijevati da

ponudi i ekonomsku analizu

svih predloženihmjera, sa as-

pekta sredstava potrebnih za

sanaciju, jasan stav o tretma-

nu postojećih objekata i tre-

nutno neizgrađenihpovršina,

precizanakcioni planzaspro-

vođenje predloženihmjera,

kao i određivanje aktera od-

govornihzaimplementaciju

– kaže se u odgovorima

MORT-a.

TIMEKSPERATA

Kako navode, za izradu ta-

kve dokumentacione osno-

ve neophodno je angažovati

multidisciplinarni ek-

spertski tim.

Zadatak tima bi, ističu, bio

da sa apekta, u prvom redu,

urbanizma, arhitekture, za-

štite životne sredine, seiz-

mike i ekonomije sagleda

postojeće stanje i ponuditi

rješenja ugledajući se na

najbolje međunarodne

prakse na polju sanacije ne-

legalnih naselja nastalih

unutar ambijentalno vrijed-

nihprostora.

Podsjećaju da je novim Za-

konom o planiranju prosto-

ra i izgradnjiobjekatapropi-

sano da se za područja

devastirana bespravnom

gradnjom izrađuje urbani-

stički projekat.

- Cijenimoda će upravopo-

dručje Svetog Stefana biti

jedna od lokacija za koju će

se kroz izradu plana gene-

ralne regulacije zahtijevati

takav nivo detaljnosti urba-

nističkerazrade–zaključu-

je se u odgovorimaMORT-

a.

I. P.

koji prijete gubljenjem kom-

parativnih prednosti ovog je-

dinstvenog područja na turi-

stičkomtržištu.

- Zbog toga jeMinistarstvo u

prethodnom periodu u više

navrata opštinu Budva oba-

vještavaloda je neophodno, s

njihove strane, što prije po-

krenuti istraživačku i pro-

gramsku podršku realizaciji

budućeg detaljnog plana, ka-

ko je i bilo predviđeno GUP-

Obuhvat studije

sanacije i zaštite treba

uskladiti sa grani-

cama urbanistički

degradiranog prosto-

ra, što podrazumijeva

čak i šire sagledavan-

je odprostoraDUP-a

Sveti Stefan

KAKOANULIRATIHAOSUGRADU:

PoglednanaseljeSveti Stefan