Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Nedjelja, 25. mart 2018.

ra i razmjena iskustava

radionicu i konferenciju.

- Zadovoljstvo je bilo boraviti

u Crnoj Gori i organizovati

dvadogađajakojasuodključ-

nog značaja za vodovodna

Međunarodno udruženje vodovodnih preduzeća u slivu

Dunava uručilo je priznanja direktoru Regionalnog vodovo-

da Goranu Jevriću i inženjerki Marijani Zenović za odličnu

organizaciju događaja na Žabljaku i Tivtu.

Kako je istakao Krstić, Jevrić je priznanje zavrijedio izuzet-

nimnaporomda na najbolji način ugosti učesnike radionice

i konferencije. Zenović, koja je vodeća inženjerka u proi-

zvodnji vode u Regionalnom vodovodu, priznanje je dobila

kao koordinatorka benčmarking radionice.

PriznanjeGoranuJevriću

iMarijaniZenović

preduzeća cijelog dunavskog

regiona. Tim prije što smo

ovuradionicuorganizovali sa

Regionalnim vodovodom, pa

jetobilaprilikazatjesnijepo-

vezivanje i razmjenu iskusta-

va kako unutar naše organi-

zacije, tako i sa crnogorskim

preduzećima. S obzirom na

to da Regionalni vodovod -

kao veliki sistem - već sada

postiže izuzetne rezultate,

razmjenom znanja i iskusta-

va sa drugimpreduzećima iz

regiona i Evrope mogu se

očekivati još i veći uspjesi -

rekao jeKrstić.

Konferenciju i radionicu zao-

kružili su zajedničkom sesi-

jom u Tivtu o regulatornom i

korisnom benčmarkingu,

kombinujući saznanja ipodat-

ke kako vodovodnih sistema i

udruženja, tako i onih institu-

cija koje prate kvalitet i funk-

cionisanje ovih sistema.

N.K.

KRSTARENJENAKONUSPJEŠNEKONFERENCIJE:

Učesnici radionica

D. Kalezić

-Kukavičić

topdestinacija i

apada i zaRuse

– kazala je naša sagovornica

dodajući da su u odnosu na

2005. godinu prihodi od crno-

gorskog turizma učetvoro-

stručeni.

-Konstantan rast prihoda, koji

bilježimo iz godine u godinu,

rezultat je kontinuiranog rada

na unapređenju ponude, obo-

gaćivanju turističkog proizvo-

da, stvaranju uslova za bolju

saobraćajnu povezanost i u

konačnom, promociji destina-

cije i njenom pozicioniranju

na turističkoj mapi svijeta –

kazala jeRadak-Kukavičić.

Kreiranjem specifičnih ponu-

da, kako objašnjava, koje su

šansa za privlačenje turista u

periodima van glavne turistič-

kesezone,otvarajusevratago-

stima iz zapadnoevropskih i

skandinavskih zemalja koji

preferiraju ovaj vid odmora, u

čemu vidimo potencijal za

produženje sezone.

Potencijal zaprodužetak sezo-

nevideuobogaćivanjuponude

za aktivni turizam, osnaživa-

nju Crnogorskog kongresnog

biroa kao okvira za privlačenje

događaja iz oblasti MICE tu-

rizma, čemu posvećuju poseb-

nu pažnju kada je u pitanju

promocija, prije svega kroz

učešće na specijalizovanim

sajmovima i prilagođavanje

promotivnihaktivnostizahtje-

vima tržišta.

- Tako smo prilikompromoci-

je na sajmu u Berlinu akcenat

stavili na ponudu turizma ori-

jentisanog na prirodu, budući

da je taj vid ponude posebno

interesantan njemačkim turi-

stima, a uMoskvi na tzv. ,,sun-

ce i more“ ponudu jer ruski

turisti većinom biraju našu

destinacijuupravozbogpasiv-

nog odmora, opuštanja i zaba-

ve – kazala je Radak- Kukavi-

čić.

Turističku ponudu naše desti-

nacije za ovu godinu, u sarad-

nji sa partnerima i lokalnim

turističkim organizacijama,

predstavili sunanekimodnaj-

značajnijih sajmova i berzi tu-

rizmanastrateškivažnimemi-

tivnim tržištima. Krajem

prethodne godine imali su na-

stupe na sajmovima u Novom

Sadu, Parizu, Riminiju, Lon-

donu,Varšavi,aodpočetkaove

godine u Utrehtu, Beču, Lju-

bljani, Beogradu, Manhajmu,

Minhenu, Berlinu i Moskvi, a

očekuje ih i nastup na sajmu

specijalizovanom za kongre-

sni turizam koji se održava u

majuuFrankfurtu.

- Takođe, u organizaciji lokal-

nih turističkih organizacija,

uz našu podršku, ponuda je

predstavljena i na sajmovima

uOslu, Pragu i Štokholmu. Ia-

ko tradicionalan, sajmovi su

još uvijek nezaobilazan vid

promocije destinacije, s obzi-

rom da predstavljaju ključno

mjesto okupljanja glavnih ak-

tera svjetske turističke indu-

strije, a time i priliku za upo-

Iako je struktura gostiju

promijenjena, budući da

sada generišemo oko 80

odsto turističkog prometa

sa 10 tržišta, direktori-

ca NTO ističe da je još

potrebno dalje raditi na

tome kroz sinergetsko

djelovanje institucija i turi-

stičke privrede.

- Upravo s tim ciljemu

saradnji sa Ministarstvom

održivog razvoja i turiz-

ma, realizujemo program

podsticajnihmjera, koji

podrazumijeva podršku i

saradnju na realizaciji pro-

jekata kojima se prilago-

đavaju usluge i proizvodi

za period prije i poslije

sezone – kazala je Radak-

Kukavičić.

Podsticajne

mjerevan

sezone

znavan j e s a ak t ue l n im

turističkim trendovima, skla-

panje ugovora naših privred-

nika sa turoperatorima i turi-

stičkim agencijama, kao i

direktan kontakt sa potenci-

jalnim turistima – kazala je

Radak-Kukavičić dodajući da

su najave dobre kada su pita-

nju tržištaNjemačke, Francu-

ske, Poljske, Velike Britanije,

Češke, zemalja Beneluksa i

Skandinavije.

TRŽIŠTA

- Uz tradicionalnu dobru po-

sjetu iz zemalja regiona, na

prvom mjestu iz Srbije, daje

nam za pravo da očekujemo

još jednu uspješnu turističku

sezonu. Zadovoljstvomi je što

mogu reći da je, prema utisci-

ma sa sajmova, evidentnoda je

interesovanje za Crnu Goru

kao turističku destinaciju u

porastu, očemunajboljegovo-

ri i sve veći broj turoperatora

koji u svojim katalozima nude

aranžmane za našu destinaci-

ju,kaoisvevećibrojnovihavio

linija i aviokompanija –kazala

jeRadak-Kukavičić.

Što se tiče ruskog tržišta, koje

značajno učestvuje u turistič-

kom prometu, najznačajniji

ruski turoperatori koji u svo-

jim programima nude Crnu

Goru, na osnovu dosadašnjeg

interesovanja, kakododajena-

ša sagovornica, najavljuju do-

bru sezonu i očekivanja su da

ćebrojturistaizovezemljebiti

uporastu.

- Ono što je karakteristično za

ruske turiste je kasniji buking,

aliičinjenicadaposljednjihgo-

dina sve više njih dolazi indivi-

dualno, uglavnom rezervišući

smještajprekoonlajnplatformi

–kazala je direktoricaNTO.

Pored redovnih letova ruskih

avio-kompanijatokomgodine,

ona ističeda10 ruskihaviopre-

voznika najavljuje i dodatne

rotacije ka Crnoj Gori tokom

ljetnjesezone,uperioduod26.

maja do 30. septembra.

-Očekujemonastavakpozitiv-

nogtrendaisatržištaHolandi-

je zahvaljujući ponudi i čarter

letovimanajvećeg turoperato-

ra sa ovog područja TUI Ho-

landija, koji će i ove godine u

periodu odmaja do oktobra sa

dva leta nedjeljno, povezivati

Amsterdam i Tivat. TUI Fran-

cuskanajavljuječarterletoveu

periodu odmaja do oktobra iz

Meca,Lila,Liona,NantaiPari-

zakaPodgorici,dokTUISkan-

dinavija jača svoje prisustvo u

Crnoj Gori letovima izHelsin-

kija,Kopenhagena,Štokholma

i Osla uperioduod20. maja do

kraja septembra. Kada je u pi-

tanju Skandinavija, novina ko-

ja će obilježiti ovu turističku

sezonu je da će i turoperator

,,TomasKuk“ dovoditi goste sa

ovog tržišta – kazala je Radak-

Kukavičić.

POVEZANOST

Ona dodaje da je ove godine

značajno unaprijeđena avio

Montenegro erlajnz kada je u pitanju tržište

Njemačke, pored postojećih linija za Frankfurt

i Dizeldorf, uvodi nove linije iz Tivta za Lajpcig

i Minhen.

- Ove godine povećan je i broj letova iz

Moskve i Sankt Peterburga ka Tivtu u periodu

od 25. marta do 28. oktobra, a nakon višego-

dišnje pauze, nacionalna avio-kompanija ove

sezone u saradnji sa tamošnjim turoperato-

rom realizovaće seriju čarter letova za Crnu

Goru iz Ostrave, u periodu od početka jula do

kraja avgusta. Pored redovnog saobraćaja ka

Londonu, Parizu, najavljene su dodatne rota-

cije ka Rimu i Lionu. Novina su i čarter letovi

iz Teherana za Podgoricu koji Montenegro

erlajnz realizuje u saradnji sa iranskim turo-

peratoromu periodu odmarta do aprila 2018.

godine - kazala je Radak-Kukavičić.

NoveaviolinijezaLajpcig,Minhen,Teheran…

povezanost sa Poljskom, u

skladu sa interesovanjem go-

stijusaovog tržišta, koje spada

u red najznačajnijih za Crnu

Goru.

-Doprije tri godineCrnaGora

nije imala nijednu direktnu

aviolinijuizPoljske,adanasna

opšte zadovoljstvo svih Crna

Gora je direktnim letovima

povezana sa tri poljska grada.

Posebnanamječast što jepolj-

ski nacionalni avio prevoznik

,,LOT“ donio odluku o uvođe-

nju redovnog avio saobraćaja

na relaciji Varšava – Podgori-

ca, što će izvjesno rezultirati i

većim brojem turista sa ovog

tržišta – kazala je naša sago-

vornica.

Direktorica NTO navodi i da

imamo i sveveći broj letovani-

skobudžetnih avio-kompanija

pa tako Viz er leti za Memin-

gen, Milano i Budimpeštu to-

komcijelegodine,aovegodine

otvara liniju za Katovice i Var-

šavu.

- Rajaner pored toga što na-

stavlja da leti za Berlin, Lon-

don, Brisel i Štokholm, imaće

direktan let iz poljskog grada

VroclavakaCrnojGori,dokIzi

džet realizuje letove izLondo-

na,Mančestera i Ženeve, upe-

riodu ljetnje turističke sezone,

a francuska lou kost kompani-

ja Transavia nastavlja sa svo-

jim letovima u periodu od

aprila do oktobra, sa dva leta

nedjeljno povezivaće Aero-

dromOrliuParizusaAerodro-

momTivat. Flaj Dubai nastav-

lja da saobraća na relaciji

Dubai – Tivat od 26. marta do

26. oktobra–poručila jedirek-

torica NTO Željka Radak-Ku-

kavičić.

N.KOVAČEVIĆ

ŽeljkaRadak-Kukavičić