Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 25. mart 2018.

Politika

rina prihodovala više od 132.000 eura

spisku, nema

ministara

gica Sekulić 510, a ministar

poljoprivrede Milutin Simo-

vić 531 euro. Gradonačelnik

PodgoriceSlavoljubStijepović

izdvojio je za člansku kartu

DPS-a 496 eura, dok bivšeg

gradonačelnikaMiomiraMu-

goše nema na spisku članova

koji suuplatili novac.

U statističkom aneksu godiš-

njeg završnog računa navodi

se da je najviše novca potroše-

no na zarade i naknade zarada

i to 1.359.138 eura, dok su gori-

voi energijakoštali 173.623eu-

ra. Za troškove smještaja i

ishrane na službenimputova-

njima potrošeno je 141.943 eu-

ra.

U izvještaju se navodi da su

troškovi transportnih usluga i

održavanja koštali partiju

258.674 eura, dok je za istraži-

vanja u 2017. godini izdvojeno

83.400 eura.

DPS je u izvještaju navela i da

posjeduje šest poslovnih pro-

stora u Podgorici, BijelomPo-

lju, Beranama, Danilovgradu,

Andrijevici i Tivtu i pomoćni

građevinski objekat čija je

ukupna vrijednost 1.120.764

eura.

Vozni park vladajuće partije

sastoji se od 27 automobila, a

njihova ukupna vrijednost je

36.760 eura. Najskuplji je ,,re-

no laguna1.5DCI“ iz2008. go-

dine, čija je vrijednost 7.476

eura.

Za struju je vladajuća partija

potrošila 21.437 eura, za tele-

fone 156.647 eura, dok je na

obezbjeđenje zgrade potroše-

no 6.977 eura.

Od davanja u zakup imovine

pravnom licu DPS je prihodo-

vala38.700eura,dokjeodpro-

daje pokretne imovine zaradi-

la 1.179 eura.

U finansijskom izvještaju se

navodi i da je za zakup prosto-

ra DPS izdvojila 57.854 eura,

dok je za troškove nastale pri

korišćenju pokretne imovine

potrošeno262.262eura,odče-

ganajvišenagorivoito149.080

eura. Popravke vozila koštale

su 34.788 eura, a održavanje

opreme 69.589 eura.

J. ĐURIŠIĆ

PODGORICA

Predsjed-

nički kandidatDemokrat-

skepartije socijalistaMilo

Đukanovićpredao je juče

Državnoj izbornoj komisi-

ji kandidaturukoju jepo-

držalovišeod60.000gra-

đanaCrneGore.

Đukanović je poručio da je

sa 60.528 potpisa građana,

skupljenih u rekordno krat-

kom roku, potvrđena moć

infrastrukture DPS-a i za-

hvaliosvimakoji supodržali

njegovukandidaturu.

– Obnovili smo nezavisnost.

Ispunili dug prema istoriji

CrneGore. Potrebno je defi-

nisati put ubrzanog eko-

nomskog razvoja. Ja snažno

vjerujemu Crnu Goru kojoj

ćemo obezbijediti evropski

kvalitet života. Kada sam

tvrdio da ćemo obezbijediti

nezavisnost,daćemopostati

članica NATO-a, da ćemo

obezbijediti napredak, sve

smo to uradili. Zato mi gra-

đani vjeruju. Nastavićemo

sa razvojem države na svim

poljima i ići ćemo ka član-

stvu u EU – kazao je Đuka-

nović.

On je zahvalio koalicionim

partnerima na, kako je ka-

zao, već iskazanoj i obećanoj

podršci.

Lider DPS-a je ponovio da

očekuje pobjedu u prvom

krugu izbora koji su, kako je

naglasio, ponovljeni plebis-

cit o strateškom pravcu ra-

zvojaCrneGore.

–Danas se Crna Gora nalazi

prednovimiskušenjima,po-

trebno je političke mudrosti

da se učvrsti stabilnost i da

se definiše put ubrzanog

ekonomskog i demokrat-

skog razvoja – poručio je

Đukanović.

Kako je naveo, politika koju

onpersonifikujeimakapaci-

tet poštovanjaprema istorij-

skim, tradicionalnim crno-

gorskim vrijednostima, kao

što su slobodarstvo i antifa-

šizam, i pokazala je sposob-

nostdaodaberestrateškiput

države.

– Vjerujemda će Crna Gora

dinamiziratireformekojeće

voditi ka većem standardu

svih građana, a sve to će nas

odvesti ka članstvu u EU.

Kampanju ćemo okončati u

kratkom roku i Crnoj Gori

donijeti još jednu pobjedu u

prvom krugu. To je politika

koja i u narednom periodu

imakapacitetdadonesenaj-

pametnije odluke koje će

doprinijetiučvršćivanjusta-

bilnosti i dinamičnom eko-

nomskom i demokratskom

napretku naše zemlje – ka-

zao jeĐukanović.

On je dodao da vjeruje u

snažnu podršku građana na

izborima.

Slogan kampanje za pred-

sjedničke izbore kandidata

DPS-a bićeMilo Đukanović

- Za stabilnost i napredak

CrneGore.Đukanovićće to-

kom kampanje imati sedam

velikih konvencija, početnu

uNikšiću i završnuuPodgo-

rici 12. aprila.

N.K.

Predsjednički kandidat DPS-a predao juče kandidaturu

ĐUKANOVIĆ:

Donijećemo

Crnoj Gori još jednu

pobjeduuprvomkrugu

PODGORICA

CrnaGora i

Slovenijanjegujubliske i

prijateljskeodnose, poseb-

noojačane savezništvomu

NATOalijansi, ocijenili su

premijeri dvijedržaveDuš-

koMarković iMiroslavCe-

rar.

Marković, na poziv Cerara,

boravi u dvodnevnoj radnoj

posjeti Sloveniji, a sa slove-

načkim kolegom se sastao na

Bledu.

Kako je saopšteno iz Vlade,

Marković se zahvalio Slo-

veniji na kontinuiranoj i

snažnoj podršci Crnoj Gori u

integracionimprocesima.

– Konstatovano je da Crna

Gora i Slovenija njeguju

bliske i prijateljske odnose

posebno ojačane savezništ-

vom u NATO-u – kaže se u

saopštenju.

Navodi se da su seMarković i

Cerar dogovorili da iniciraju

konkretne aktivnosti dvije

vlade u promociji turizma

Crne Gore i Slovenije, i mo-

gućeg zajedničkog nastupa

na trećimtržištima.

Na sastanku su razmijenjena

mišljenja i o temama od re-

gionalnog i šireg značaja,

dodaje se u saopštenju.

R.P.

PODGORICA

Srpskakoalicija

predala jeDržavnoj izbornoj komi-

siji predsjedničkukandidaturuDo-

brilaDedeićana izborima 15. aprila.

Šef izbornog štaba predsjedničkog

kandidata Robert Žižić kazao je da je

predsjedništvo tekoalicijeodlučiloda

preda potpise na dan početka NATO

bombardovanja ubivšoj Jugoslaviji.

On je rekao da je Dedeić jedini srpski

kandidat na predsjedničkim izbori-

ma.

–On je jedini kandidat koji jena refer-

endumu2006. godineglasaoza

državnu zajednicu sa Srbi-

jom, dok ostali su crnogorski

separatisti –naveo jeŽižić.

Prema njegovim riječima,

Dedeić je jedini nacionalni

Srbinod svihkandidata.

– Zato sam uvjeren da će se

Srbi na ovim izbori-

ma okupiti i složiti

oko svog jedinst-

venog kandidata

– rekao jeŽižić.

R.P.

Premijer Marković, na poziv slovenačkog kolege, boravi u posjeti Ljubljani

Odnosi ojačani

savezništvom

uAlijansi

Srpskakoalicijapredala

kandidaturuDobrila

Dedeića

d d d

Predsjednik

Vlade se zahvalio

Sloveniji na

kontinuiranoj i

snažnoj podršci

Crnoj Gori u

integracionim

procesima

DuškoMarković iMiroCerar

DobriloDedeić

Đukanović sa saradnicimauoči

predavanjapotpisa

KandidataDPS-apodržalo

višeod60hiljadagrađana

SjedišteDPS-auPodgorici