Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 25. mart 2018.

Politika

PODGORICA

Demokrat-

skapartija socijalistapriho-

dovala jeu2017. godini

2.775.223, dok surashodi ove

partije iznosili 2.764.749eu-

ra, pa je, premabilansu

uspjehakoji je iskazanu fi-

nansijskomizvještaju, parti-

jaMilaĐukanovićaprošlu

godinuzavršila sadobitkom

od8.130eura.

Od članarina u 2017. godini

DPS jeprihodovala132.035eu-

ra. Najviše novca partiji doni-

rali su predsjednik Crne Gore

FilipVujanović, direktor Insti-

tuta za javno zdravlje Boban

Mugoša, poslanici Maida Beš-

lić, Branko Čavor, Nada Drob-

njak, Branimir Gvozdenović,

MiodragVuković, JovankaLa-

ličić i topo 598 eura.

Lider partije Milo Đukanović

donirao je499eura, dok jepre-

mijer Duško Marković izdvo-

jio 593 eura za partijsku člana-

rinu. Poslanik Andrija Nikolić

izdvojio je 483 eura, a njegova

koleginicaAleksandraVuković

481 euro.

Bivša ministarka odbrane Mi-

lica Pejanović-Đurišić članari-

nuzagodinudanaplatilaje579

eura, dok aktuelnog ministra

odbrane Predraga Boškovića

nemanaspisku iako ječlan GO

partije. Na listi nema ni bivšeg

ministra evropskih integracija

AleksandraAndrijePejovića.

Ministar pravde Zoran Pažin

uplatio je za članarinu 489 eu-

ra, ministarka ekonomije Dra-

Demokratska partija socijalista prošle godine od član

IVujanovićn

imenaneki

Aktuelnog

ministra odbrane

Predraga

Boškovića nema

na spisku iako je

član GOpartije.

Na listi nema ni

bivšegministra

evropskih

integracija

Aleksandra

Andrije Pejovića

PODGORICA

CrnaGo-

ra ima 52 registrovane ak-

tivnepolitičkepartije, a iz

Registrapolitičkih stra-

naka, odnjegovogposto-

janja, izbrisano jenjih 16–

saopšteno jePobjedi iz

Ministarstva javneupra-

ve. Profesorpolitičkihna-

ukaVladimirGoati zaPo-

bjedukažeda je taj broj

partija „veomamnogoza

CrnuGoru“, ali da će ihza

20-akgodinaostati svega

pet dodeset.

– Mnoge od tih partija su

„fikusi“ i građani su već di-

gli ruke od njih. Te partije

biće izbrisane iz registra.

Doći će vrijeme kada će sa-

monjihpet ili desetmoći da

računajunadržavni budžet

i one će opstati – kazao je

Goati.

On je istakao da „poplava“

političkihpartijanijespeci-

fična samo zaCrnuGoru.

– Nije ta pojava nešto novo

u odnosu na postkomuni-

stičke zemlje. To je pokušaj

pojedinaca, često neoprav-

dan, da oni daju neku novu

viziju, novi program koji

bašnikonijeponudio. Još je

to herojski period demo-

kratije i pojedinci misle da

baš oni nude spasonosno

rješenje. Pretpostavljamda

će se za 20-ak godina to

smiriti – rekao jeGoati.

Prema njegovim riječima,

52 partije su mnogo za dr-

žavu koja ima oko 650.000

stanovnika.

–Akojebrojglasačaokopo-

la miliona, onda praktično

imate jednu partiju na oko

deset hiljada stanovnika,

što je jako puno. Ali, ne tre-

ba zaboraviti da je toproces

u kojem neke partije odu-

miru,doknekenastaju–ka-

zao jeGoati.

Posljednjapartija, i jedinau

ovoj godini koja je registro-

vana u Crnoj Gori je Prava

Crna Gora, čiji je predsjed-

nik Marko Milačić. Ta

stranka je upisana u Regi-

star političkih partija 6. fe-

bruara ove godine. Tokom

prošle godine registrovane

su Novska lista Herceg No-

vi, Demokratski savjet Al-

banaca, kao i Ujedinjena

CrnaGora.

Nove partije formiraju se

najčešće cijepanjemopozi-

cionih stranaka, pa je tako

UCG nastala cijepanjem

Demosa, kada je dio člano-

va okupljenih oko Gorana

Danilovića napustilo Mi-

odragaLekića.

Tokom 2015. godine desila

se prava „poplava“ politič-

kih partija. Demokratska

Crna Gora nastala je te go-

dinenakon rascjepa uSNP-

u, kada jediočlanova, pred-

vođenihAleksomBečićem,

krenuo novim putem. For-

miran je i Građanski pokret

Ujedinjena reformska akci-

ja (Ura), i tooddijela člano-

va Pozitivne Crne Gore.

OsnovanesuiSocijaldemo-

krate Crne Gore, nakon što

je Ivan Brajović „poveo“ za

sobomdio članstva razoča-

ran u SDP i RankaKrivoka-

pića. U 2015. formiran je i

Demos, nakon što se Mi-

odrag Lekić razišao sa De-

mokratskim frontom. Iste

godinenastala je iRadnička

partijaJankaVučinića,kaoi

Pokret zaPljevlja.

Tokom 2014. registrovane

su Albanska alijansa, Crno-

gorska demokratska unija,

odnosnosadašnjaCrnogor-

ska, kao i Demokratska na-

rodna partija. Pet stranaka

registrovanoje2013.godine

- Naša partija, Bjelopoljska

partija, Bošnjačka demo-

kratska zajednica u Crnoj

Gori, Bošnjački savez Crne

Gore i Partija udruženih

penzionera i invalida Crne

Gore. Pozitivna Crna Gora

nastala je 2012. godine, na-

kon rascjepa u Pokretu za

promjene.

Trendosnivanjanovihparti-

ja biće nastavljen jer se čeka

osnivanje još jedne partije –

Aleksandra Damjanovića,

bivšeg funkcionera SNP-a.

Političku stranku, po Za-

konu o političkim partija-

ma, može osnovati najma-

n j e 200 g r a đ a n a s a

biračkim pravom u Crnoj

Gori, koji svojevoljno pot-

pišu izjavu o osnivanju

partije. Prema zakonu, do-

lazi do brisanja iz registra

ukoliko se ustanovi da je

upispartijebioobavljenna

osnovu neistinitih podata-

ka, da u roku od godine od

isteka mandata utvrđenog

statutom partija još nije

izabrala statutarne organe

ili ukoliko partija samo-

stalno ili ukoaliciji šest go-

dina nije učestvovala na

parlamentarnim ili lokal-

nimizborima.

Veliki broj partija svoj-

stven je i zemljamauokru-

ženju. Hrvatska ima oko

160partija,BiHoko150, au

Srbiji je registrovano 165

partija. Slovenija ima tri-

desetak političkih strana-

ka.

I.KOPRIVICA

PODGORICA

Predstavnici

CrneGore, Srbije i Bosne i

Hercegovinepostigli sudo-

govor pokome jeodređena

tromeđna granična linija iz-

među tri države. Shodno spo-

razumu, tromeđna granična

tačka senalazi umjestuZele-

naGlava.

Prema Prijedlogu protokola,

kojeg objavljuje Portal Analiti-

ka, tromeđa je određena na os-

novu dokumentacije o bivšim

međurepubličkim granicama,

kojom raspolažu potpisnice

ovog protokola. Tromeđa je za-

jedničkatačkagranicakatastar-

skih opština: Poblaće - Crna

Gora, Sočice - Srbija i Đakovići

- BiH, koja se nalazi u mjestu

zvanomZelenaGlava,sagrafič-

ki očitanim približnim koordi-

natama u GausKrigerovoj pro-

jekciji (6. zona): y = 6599347.34

x =4821076.35H= 1210.00.

Poslije stabilizacije tromeđne

granične oznake, potpisnice

ovog protokola izvršiće zajed-

nički mjerenja i izraditi odgo-

varajuća tehnička dokumenta

sa definitivnim koordinatama.

Tromeđa će biti obilježena na

terenu postavljanjem odgova-

rajuće tromeđne granične

oznake, u sklopu obilježavanja

državnih granica između Crne

Gore, RepublikeSrbije i Bosne i

Hercegovine. Oblik i dimenzije

tromeđne granične oznake

usaglasili su stručnjaci sve tri

potpisnice ovog protokola, piše

u dokumentu koji je Vlada

usvojila.

Crnogorsku delegaciju je pred-

vodio Milan Paunović, srpsku

Goran Prodanović, a bosansku

EldinĐonlagić.

Dogovoreno je da Prijedlog

protokola o određivanju tro-

međne granične tačke između

Crne Gore, Republike Srbije i

Bosne i Hercegovine odgovara

po formi i sadržaju Protokolu o

određivanju tromeđnih tačaka

izmeđuSrbije iCrneGore, Bos-

ne i Hercegovine i Republike

Hrvatske, potpisanog u Saraje-

vu2. oktobra 2003. godine.

Protokol ćepomodelupotpisa-

nog Protokola o tromeđama iz

2003. godine, potpisati pred-

sjednik Komisije za državnu

granicuCrneGore,predsjednik

Delegacije Republike Srbije u

Međudržavnoj diplomatskoj

komisiji i predsjedavajuća Dr-

žavne komisije za granicu Bos-

ne iHercegovine.

Na trilateralnom sastanku ko-

misija za granicu Crne Gore,

Republike Srbije i Bosne i Her-

cegovine, uPljevljima, 4. i 5. de-

cembra 2017. godine, izvršeno

je zajedničko mjerenje koordi-

nata tromeđne granične tačke

između Crne Gore, Republike

Srbije i Bosne i Hercegovine i

usaglašen i parafiran tekst Na-

crta protokola.

Podsjetimo, kosovski parla-

ment je ratifikovao demarka-

cijugranice saCrnomGorom, a

ovim dogovorom je potvrđeno

da Crna Gora može uspješno

rješavati granične sporove.

R.P.

PODGORICA

To što jeodbornicaDemosa

uSOBudvaDraganaVujovićodlučiladapo-

drži predsjedničkogkandidatavećegdijela

opozicijeMladenaBojanića, zanjenupartiju

nije alarm.

Demosporučujedasudemokratskastrankako-

ja omogućava pravo na sopstvena mišljenja

njenihpravih članova.

- Zato nemislimo da je stav poslanice Demosa

u Budvi povodom predsjedničkog kandidata

alarm za vanrednu situaciju koja će inače biti

razjašnjenja u neposrednom razgovoru. Sma-

tramoda jeolakšavajućimomenatunašemraz-

jašnjenju i odlukama činjenica da se stav naše

odbornice kreće u okviru opozicionih dinami-

ka, razmišljanja imogućihuticaja, i danijeplod

pritiskaDPSkojijeuspijevaozahvaljujućiPozi-

tivnojCrnojGoridaodrživlastuBudvi,Nikšiću

i Podgorici –kazali suuDemosu.

N.K.

Crna Gora ima 52 registrovane političke stranke, 16 izbrisano iz registra

Goati: Za20godina

nećeostati više

oddeset partija

Političku

strankumože

osnovati

najmanje

200 građana

s biračkim

pravomu

Crnoj Gori.

Goati kaže da

„poplava“ partija

nije speci čna

samo za Crnu

Goru

Partije koje su brisane iz crnogorskog registra političkih stra-

naka, kako je Pobjedi rečeno iz Ministarstva javne uprave, su

Stranka nacionalne ravnopravnosti (SNR), Internacionalna

demokratska unija (IDU), Bošnjačka demokratska stranka

Sandžaka (BDSS), kao i Građanska partija Crne Gore (GPCG).

Izbrisan je Liberalni savez Crne Gore (LSCG), zatimNarodna

socijalistička stranka Crne Gore (NSSCG), Socijalistička partija

Jugoslavije (SPJ), Srpska narodna stranka (SNS), Savez komu-

nista Jugoslavije-Komunisti Crne Gore (SLK KCG).

Više ne postoje ni Budvanski forum (BF), Jugoslovenski

komunisti Crne Gore (JK CG), Narodna sloga Crne Gore

(NSLCG), Stranka pravde Crne Gore (SPCG), Demokratska

stranka Crne Gore (DSCG), Demokratski centar Boke (DCB),

kao ni Alternativa Crna Gora (ACG).

Kojestrankesubrisane

Ako je broj glasača

oko polamiliona,

onda praktično im-

ate jednupartijuna

okodeset hiljada

stanovnika, što je jako

puno. Ali, ne treba

zaboraviti da je to

proces u kojemneke

partije odumiru, dok

neke nastaju – kazao

jeGoati

Zajednička komisija utvrdila Prijedlog protokola o graničnoj

tački Crne Gore, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine

ZelenaGlava je tromeđa

Demosu nije problemšto je odbornica iz Budve podržala Bojanića

Poštujupravona sopstvenomišljenje

VladimirGoati