Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Nedjelja, 25. mart 2018.

Kultura

PODGORICA-

Hit predstava

„Slasti slave“, sa Večernje

scene Gradskog pozorišta,

biće izvedena večeras u 20

sati, u sali Dodest KIC-a „Budo

Tomović“, u okviru akcije „7

dana mart teatra“ (Posvetite

umartu sedmicu teatru!).

Po tekstu „Glorious“ britan-

skog pisca Pitera Kiltera,

predstavu je adaptirao i reži-

rao Stefan Sablić.

Komičan i dirljiv komad govo-

ri o strasti prema slavi jedne

žene koja je proglašena za

najgoru pjevačicu na svijetu.

Kilter ga je napisao po istinitoj

priči o Florens Foster Džen-

kins, koja je četrdesetih godi-

na u Njujorku bila omiljena

muzička atrakcija.

Proslavila se operskom kari-

jerom, iako nije umjela da

pjeva.

Igraju: Dubravka Drakić, Mla-

den Nelević, Vesna Vujošević-

Labović/Katarina Krek, Ivana

Mrvaljević i Smiljana Marti-

nović. Izbor muzike potpisuje

Stefan Sablić, kostimografiju

Aleksandar Nošpal, a sceno-

grafiju Smiljka Šeparović.

R. K.

„Slasti slave“

večerasna

repertoaru

Gradskog

PODGORICA–

Crnogorsko

narodnopozorište gostovalo

jepreksinoćuSarajevu sa

predstavom„Šćerimoja“,

koja je izvedenapredpunom

salomNarodnogpozorišta.

Publika jeodličnoprihvatila

crnogorskupriču sa istorij-

skompodlogom, koju jepo

tekstuMajeTodorović reži-

ralaAnaVukotić, i nakraju

dugimaplauzomnagradila

naš ansambl.

U gledalištu su bili i brojni bo-

sansko-hercegovačkiumjetni-

ci,kojinijesukrilioduševljenje

zbog gostovanja našeg pozori-

šta.

OBNOVASARADNJE

Direktorica Sarajevskog na-

rodnogpozorištaMarijelaHa-

šimbegović posebno je zado-

voljna zbog obnove saradnje

izmeđudvije teatarske kuće.

-Srećni smo što smo imali pri-

liku da pogledamo ovako do-

bru predstavu. Posebno mi je

drago što je u pitanju sjajan

ženski rediteljski rukopis. Na

sceni se, uz sjajnu interpreta-

ciju fenomenalnih glumaca,

večeras odlično vide razlozi

zbog kojih je upravo ovaj tekst

nagrađennakonkursuCNP-a.

Čini mi se da su večeras glum-

ci i publika energetski napra-

vili jedan krug u pozorištu.

Dogodilo seneštoposebno što

je publika i nagradila dugim

aplauzom – kazala je Hašim-

begović.

Pisac Ahmed Burić ocijenio je

predstavu „Šćeri moja“ kao

izuzetnu.

-Dosta hrabar zahvat za Crnu

Goru i naše uslove, ako mogu

tako da kažem. Posebnomi se

dopada što se predstava može

gledati i bez prethodnog zna-

njaistorije.Lično,znajućiisto-

riju života kralja Nikole, mi-

slim da je odličan potez što je

onstavljenucentarovedrame

–kazao jeBurić.

I umjetnički direktor Sarajev-

skog narodnog pozorišta Izu-

dinBajrović smatrada je „Šće-

rimoja“ odlična predstava.

-Tema je veoma interesantna,

posebno jer je obrađena kroz

prizmu crnogorskog podne-

blja koje važi za izuzetno pa-

trijarhalno. Lijepa igra, jako

dobra režija, sjajan tekst, sve u

svemu – odlična predstava.

Drago mi je što je sarajevska

publika imala priliku da kroz

ovako dobar komad uživa u

obnovljenoj saradnji CNP-a i

Sarajevskognarodnogpozori-

šta –kazao jeBajrović.

SJAJNI GLUMCI

Glumac Jasmin Geljo istakao

je odličnu glumačku igru.

-Glumci su sjajni, ali izdvojio

bih sjajnu igru mog prijatelja

Mirka Vlahovića. Ovo je jako

hrabra predstava sa moćnom i

snažnom porukom koju an-

sambl CNP-a uigrano i doj-

mljivodonosinascenu–kazao

jeGeljo.

Sjajnu partnersku igru Mirka

Vlahovića iVanjeJovićevićak-

centovao je glumac Ermin Si-

jamija.

-Jako volim ansambl CNP-a, i

posebnomi je drago što su na-

pravili ovako dobru predstavu

u kojoj samzaista uživao – na-

glasio je Sijamija.

Na važnost otvaranja teme

ženskih prava ukazala je glu-

micaAminaBegović.

-Prije svega, jako sam srećna

što sam večeras vidjela kolege

iz CNP-a. Donijeli su jednu i

duhovitu i dramatičnu i tešku

priču o ženskim pravima. Ra-

duje me što razmjenjujemo

predstave i što smo spona i

most tamo gdje političari ne

daju–naglasila jeBegović.

Pored Vanje Jovićević i Mirka

Vlahovića, u predstavi igraju:

Varja Đukić, Slavko Kalezić,

DušanKovačević,GoranVujo-

vić, Stevan Radusinović, Slo-

bodanMarunović, Danilo Če-

lebić, Zoran Vujović i Mišo

Obradović.

Scenograf predstave je Alek-

sandar Vukotić, kostimograf

Leo Kulaš, asistentkinja kosti-

mografa Lina Leković, a kom-

pozitor Aleksandar Raduno-

vić Popaj. Koreografija je djelo

Sonje Vukićević, dok je Balša

Poček bio saradnik na drama-

turgiji.

PriredilaR.M.

Crnogorsko narodno pozorište gostovalo u Sarajevu sa komadom „Šćeri moja“ u režiji Ane Vukotić

Hrabrapredstava sa

moćnomporukom

-Ova predstava može

se odnositi na sve nas.

Divna je režija bazirana

na jako značajnim tradi-

cionalnim elementima

i crnogorskoj priči. Pro-

blem crnogorske žene

rediteljka je vrlo spretno

uspjela da, zajedno sa

piscem, adaptira i stavi

u konotacije modernih

dimenzija sa elementima

negdje čak i apstraktnog.

Rediteljka je uspjela da

da i duhovitu crtu ovoj

teškoj drami, koja nije

samo crnogorska već i

drama svih nas, sa svih

podneblja. Mirko Vla-

hović i Vanja Jovićević,

zajedno sa VarjomĐukić,

izgradili su odnos poro-

dice prepun emocija.

Moramda pomenem i

odličnu scenografiju, pre-

divne kostime i ostatak

glumačke ekipe koji su

kao neki lijepi cvjetovi

izvirali na sceni i pratili

trougao koji čine Mirko,

Vanja i Varja – kazala je

glumica Irina Dovnik.

Drama

svihnas

Predstava „Šćerimoja“

oduševila sarajevskupubliku

PODGORICA-

KatarinaŠva-

bić, SretenMilatović iMirko

Toljić ravnopravni sudobit-

nici nagrade ,,Milunović, Sti-

jović, Lubarda“na 73. izložbi

članovaUdruženja likovnih

umjetnikaCrneGorekoja je

sinoćotvorenapredbrojnim

posjetiocimauUmjetničkom

paviljonu.

Nagrada za najbolju izložbu u

toku protekle godine pripala je

Slobodanu Puru Đuriću za re-

trospektivu u Crnogorskoj ga-

leriji umjetnosti ,,Miodrag Da-

doĐurić”naCetinju. Priznanje

za doprinos crnogorskoj likov-

noj umjetnosti, sa posebnim

akcentom na retrospektivnu

postavkuuCrnogorskoj galeriji

umjetnosti „MiodragDadoĐu-

rić”, dodijeljena jeMijuMijuš-

koviću.

Nagrada za slikarstvo „Miluno-

vić, Stijović, Lubarda” Katarini

Švabićpripalajezarad,,Bezna-

ziva”, Milatović je nagrađen za

skulpturu „Noć”, dok je Toljiću

priznanje dodijeljeno za grafi-

ku „Bez naziva”. O nagradama

je odlučivao žiri u sastavu: Pe-

trica Duletić (predsjednica) i

članovi Mirjana Dabović-Pejo-

vić, AnastazijaMiranović, Filip

Janković i Nikola Simanić.

PODRŠKA I PODSTICAJ

ŠvabićjezaPobjedukazaladaje

nagradaULUCG-a iznenadila.

- Dugome nije bilo na tradicio-

nalnoj izložbi Udruženja i ovu

nagradu doživljavam kao po-

dršku i podsticaj da nastavim i

istražujemdalje u ovompravcu

- istakla je Švabić.

Kadajeriječonagrađenomdje-

lu, Švabić kaže da je rad nastao

ove godine, urađen je u tehnici

akril na platnu, dimenzija 100x

100cm.

- Slika je tretirana kao prostor

istraživanja, kretanja unutar li-

kovnog jezika i njegoviheleme-

nata - linije, crte, smjera, boje i

teksture, ali i kretanja nama ne-

vidljivim…poputvjetra,energi-

je, kretanjamikro imakrosvije-

ta u kojem granice forme i

figure prestaju da budu važne...

Rad je i odgovor na doživljaj

prirode kojom sam okružena,

omaž njenoj veličini i veličan-

stvenosti - navela je Švabić.

ISretenMilatovićzaPobjeduje

kazaodanagradunijeočekivao.

- Rad „Noć”, urađen u granitu,

djelo je iz mog prepoznatljivog

opusa. Još od izložbe u ateljeu

DADOnaCetinjutajetemapri-

sutnaumomstvaralaštvu- ista-

kao jeMilatović.

MirkoToljić zaPobjedu je pod-

sjetio da je u januaru prošle go-

dine, zahvaljujući podršci

ULUCG, dobio jednomjesečnu

rezidencijuuCitéinternationa-

les des arts u Parizu, koju je ka-

snije, opet uz podršku Udruže-

nja, produžio još trimjeseca.

- U toku rezidencije, koristeći

atelje i njihovu grafičku radio-

nicu, nastala je serija grafika u

tehnici kolografije. Iz te kolek-

cije je i rad za koji mi je na ovo-

godišnjoj izložbi ULUCGdodi-

jeljena nagrada. Dragomi je što

je rad zapažen i nagrađen. Ra-

dovi iz te kolekcije su već prošli

selekciju i bili izlagani na Me-

đunarodnomtrijenalugrafikeu

Beogradu, na 18. Biennale In-

ternationale de la Gravure de

Sarcelles u Francuskoj, Fête de

l’estampe uParizu tako dami je

ovo dodatna podrška da nasta-

vimzapočeta istraživanja - ista-

kao jeToljić.

POSEBNOPRIZNANJE

Slobodan Puro Đurić izjavio je

za Pobjedu da mu je nagrada

stručnog žirija za najbolju

izložbunanivoudržaveza2017.

godinuposebnodraga.

- I to za izložbu koja obuhvata

šezdeset godina mog stvaralaš-

tva. Toliko godina sam i član

Udruženja likovnih umjetnika

Crne Gore, tačnije do 1959. go-

dine.Riječ jeonajstarijemi naj-

kvalitetnijemumjetničkomud-

ruženju na tlu Crne Gore od

Drugog svjetskog rata pa do

današnjihdana, čiji samnekada

bio predsjednik i dugogodišnji

član Upravnog odbora. Zahva-

ljujemstručnomžirijukojijeod

mnogih značajnih izložbi u

prošloj godini odabrao moju -

naveo jeĐurić.

A.Đ.

UUmjetničkompaviljonu u Podgorici otvorena 73. izložba članova Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore

Laureati Švabić,

Milatović i Toljić

Nagrada za najbolju

izložbu u protekloj

godini pripala

je Slobodanu

Puru Đuriću za

retrospektivu u

galeriji „Miodrag

Dado Đurić”.

Priznanje

za doprinos

crnogorskoj

likovnoj umjetnosti

dodijeljeno jeMiju

Mijuškoviću

Otvarajući tradicionalnu izložbu članova

ULUCG, predsjednik Udruženja Igor Rak-

čević kazao je da je riječ o značajnoj mani-

festaciji koja precizno pokazuje recentnu

scenu, njene tendencije, kvalitete i manjka-

vosti.

- Izložbu treba posmatrati sa stanovišta

stvarnog stanja u likovnom esnafu, cjeloku-

pnomdruštvu i duhu građana. Stoga je ova

izložba najrealniji pokazatelj stanja u oblasti,

ali i stanja u društvu u svijetlu tretmana

kulture i njenih nosilaca. Već je zamorno

ponavljati da Udruženje, kao nesumnjivo

reprezentativna organizacija iz oblasti likov-

ne umjetnosti, koja okuplja 480 crnogorskih

umjetnika, nema potporu države, nema

zaposlene i da je taj odnos prema ovoj insti-

tuciji neprihvatljiv - istakao je Rakčević.

RAKČEVIĆ:

Pokazatelj stanjau

likovnomesnafuicijelomdruštvu

PredsjednikULUCG IgorRakčević i predsjednica

žirijaPetricaDuletić sanagrađenimumjetnicima

D. MIJATOVIĆ