Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 25. mart 2018.

Povodi

PODGORICA

Savezudru-

ženjaboracaNarodnooslo-

bodilačkog rata i antifašista

CrneGorebićedomaćin sa-

stankaOrganizacionogod-

boraboračkihorganizacija

svihbivših jugoslovenskih

republikauPodgorici kra-

jemmjeseca, kada ćebiti do-

govorenokakoće sepriku-

pljati novac zaobnovu

spomen-obilježjanaTjenti-

štu, uBosni iHercegovini,

herojimaBitkenaSutjesci,

kojemprijeti opasnost od

klizištakoje se aktiviralo

početkomfebruara i zahva-

tilo i platouDolini herojana

kojemsenalaze spomenik i

kosturnica.

Kako je za Pobjedu objasnio

generalni sekretar SUBNOR-

a Dragan Mitov Đurović, ne

planiraju samo da usmjerava-

ju sredstva, nego da buduma-

tica oko koje će se okupljati i

svi ostali koji budu htjeli da

doniraju novac ili da pomo-

gnu na drugi način, kako bi se

što prije i kvalitetnije sanirao

spomenik.

- Ponudićemo na nacional-

nomnivou,uključujućisvaka-

ko Vladu i državne organe,

koncept na koji način obezbi-

jediti sredstva, kako pomoći i

koliko–kazao jeĐurović, isti-

čući da će, svakako, biti otvo-

ren i žiro račun.

DELEGACIJA

Samodvadananakonobruša-

vanja terena kod spomenika

naTjentištu, početkomfebru-

ara, Đurović je sa kolegom

StevanomRadunovićem obi-

šao spomen-obilježje. Time

je, kako je istakao, izuzimajući

Bosnu i Hercegovinu, SUB-

NORCrneGorebioprvi čija je

delegacija tada posjetila Doli-

nuheroja.

-Prvasmoorganizacijakoja je

posjetila jugoslovensko sveti-

lište na Tjentištu. Nijesmo to

učinili ishitreno, niti dava-

njempo 10 ili 15 eura – nagla-

sio jeĐurović.

Prema njegovim riječima, to-

kom posjete razgovarali su sa

direktoromNacionalnog par-

ka „Sutjeska“DejanomPavlo-

vićem, koji ih je upoznao sa

aktivnostimakojećepreduze-

ti da bi u najskorije vrijeme

RIJEČVIŠE:

SUBNOR jedina prava adresa za obnovu spomenika na Tjentištu

Antifašisti bivšeSFRJ

okupiće seuPodgorici

Samo dva dana

od obrušavanja

terena kod

spomenika

na Tjentištu,

početkom

februara, Dragan

Mitov Đurović

je sa kolegom

Stevanom

Radunovićem

obišao spomen-

obilježje

Spomenik palimborcima

na Sutjesci, podsjeća Dra-

gan Mitov Đurović, bio je

tokom ratova devedesetih

česta meta nasrtaja, ali je

preživio sve devastacije.

- Kako piše u zapisima,

trebalo je 1.000 kilograma

eksploziva da bi se srušio.

To se, srećom, nije desilo.

Uništena je spomen soba,

djelo crnogorskog arhi-

tekte iz Martinića Ranka

Radovića, ali mlada ekipa

obnavlja Tjentište – rekao

je on i dodao da to čine s

mnogo entuzijazma.

Preživio

posljednji rat

Potpredsjednik SUBNOR-a

Slobodan Simović za Pobjedu

je kazao da izgled i stanje

jednog spomenika govori o

državi, a da je misija spome-

nika da povezuje ljude i da

iz njega zrače patriotizam,

humanizam i ljudskost.

- Narodnooslobodilačka

borba ima veliku emanci-

patorksu ulogu i pokazala

je i ispoljila velikumoralnu

vrijednost – brigu o čovjeku.

Čovjek je iz ove borbe izašao

drugačiji – slobodan, sa svim

demokratskimpravima, sa

ljudskimpravima – rekao je

Simović.

Bitke na Neretvi i na Sutjesci

su, kako je naveo, naše dvije

najveće, najkrvavije, najteže i

najslavnije narodnooslobodi-

lačke vojne od 1941. do 1945.

- Posebno Bitka na Sutjesci,

gdje je potvrđena de inicija

da je istorija nauka o ljud-

skom životu. Tamo i tada je

došla do izražaja puna pažnja

čovjeka prema čovjeku, jedi-

nice prema jedinici, druga

prema drugu... – opisao je

Simović.

Narodnoslobodilačka borba

se, prema njegovim riječima,

najbolje uči u kanjonima

Neretve i Sutjeske – teške

drame su se tamo odigrale.

- Poslije Sutjeske, Njemci više

ni ne pokušavaju da putem

opkoljavanja unište narodno-

oslobodilačku vojsku. Uvjerili

su se da to ne mogu, pa su

se uglavnomdržali gradova

i komunikacija – istakao je

Simović.

Njemci su, kako je kazao,

rado primjenjivali taktiku –

opkoliti i uništiti.

- Na Sutjesci im je to uspjelo

samo u odnosu na Treću divi-

ziju Save Kovačevića. U nje-

nom sastavu desetkovana je

Peta crnogorska proleterska

udarna brigada, koja je od

svojih 1.000 boraca izgublia

oko 400. Čak u Vrhovnom

štabu, kao u vojno-političkom

rukovodstvu, razmišljalo se

da se ta jedinica raspusti. Ali,

to Tito nije dozvolio zbog nje-

nog slavnog ratnog puta, pa

se ta brigada prilivomnovih

boraca iz redova omladine i

drugih antifašističkih organi-

zacija brzo oporavila i popu-

nila – objasnio je Simović.

Na Sutjesci su, istakao je,

ratovali pripadnici svih jugo-

slovenskih naroda, a istorijski

podaci govore da je tamo

herojski poginulo oko 1.000

Crnogoraca.

- Obično se samomisli na

Crnogorce, Srbe, Dalmatince

- ne. Tamo je bilo Čeha, Polja-

ka, Bugara, Rusa, Muslimana,

Bošnjaka – pripadnika svih

naroda koji imaju jugosloven-

ski karakter i obilježje – rekao

je Simović.

To sada, prema njegovim

riječima, treba da povratimo

u okviru zahtjeva i životnog i

evropskog – da se regionalna

saradnja među narodima

Jugoslavije ponovo uspo-

stavi.

- Veoma smo potrebni jedni

drugima. Da ne živimo jedni

pored drugih, nego da živimo

zajedno i ljudski – poručio je

Simović.

Simović: Izgledspomenikagovoriodržavi

objekat bio saniran.

- Sa Tjentišta smo tada obavi-

jestili i svemedije, ali nikonije

objavio ni informaciju, ni fo-

tografiju– rekao jeĐurović.

Nekoliko nevladinih organi-

zacija nedavno su pozvale da

se organizuje akcija priku-

pljanja sredstava za obnovu

spomenika na Tjentištu. Naš

sagovornik kaže da su to za-

sebne inicijative, te da svako

ima pravo da ponudi lični do-

prinos.

-Međutim, SUBNOR i antifa-

šisti Crne Gore prava su adre-

sa za to pitanje. Ne sporimo i

nemamo prava da sporimo

ničije angažovanje i zahvalju-

jemo svima koji su samoinici-

jativnopokazaliinteresovanje

–poručio jeĐurović.

Prema njegovim riječima,

SUBNORnije žurio zbog toga

što čekaju najavljeni sastanak

Organizacionog odbora kra-

jemmjeseca.

- Radimo to kako bi obnova i

sanacija spomenika bila jugo-

slovenska inicijativa svih. Ni-

jesmo žurili ni zbog toga što

jošnijezavršenprojekat sana-

cije, ali smo u stalnoj komuni-

kaciji sa upravom Tjentišta –

naglasio je on.

Sastanku će prisustvovati i,

kako jenaveo, direktorNacio-

nalnog parka „Sutjeska“ De-

janPavlović.

- Ono što smo na sjednici

predsjedništva prije godinu i

glavnog odbora dogovorili je

da kada bude obnavljana spo-

men kuća, ekipa naših kon-

zervatora bude spremna da

besplatno da doprinos kon-

zervatorskim radom, odno-

sno obnovi spomen kuće na

Tjentištu – naglasio je Đuro-

vić.

OvegodinećeSUBNORianti-

fašisti Crne Gore, kako je ka-

zao, vjerovatno biti organiza-

tori i programski domaćini

centralne svečanosti na Tjen-

tištu, povodom 75 godina od

Bitke na Sutjesci.

- SUBNOR slavi veliki broj ju-

bileja ove godine - osnivanje

našeboračkeorganizacije, za-

tim 75 godina od slavnih bita-

ka na Neretvi i Sutjesci i od

zasijedanja AVNOJ-a, ali i ju-

bilarnu godišnjicu velikih

istorijskih događaja za Crnu

Goru–naveo jeĐurović.

DJELOVANJE

Član predsjedništva SUB-

NOR-a Stevan Radunović za

Pobjedu je rekao da je stanje

na terenuuDolini heroja veo-

ma zabrinjavajuće.

- Spomen-kompleks je ozbilj-

no oštećen, a stekao se utisak

da prijeti opasnost za spo-

men-kosturnicu, u kojoj su

sahranjeni borci koji su polo-

žili živote u bici na Sutjesci,

njih 3.301 – naglasio je Radu-

nović.

Za svakoga ko, kako je kazao,

ima osjećaj poštovanja prema

ovomslavnomdogađajuizna-

šeprošlosti injegovimučesni-

cima, kao i pijetet prema neu-

strašivim borcima koji su

poginuli i sahranjeni u zajed-

ničkoj grobnici, ovo stanje,

rekao je, izaziva neprijatan i

bolanosjećaj.

Uprava Nacionalnog parka

„Sutjeska“ odmah je organi-

zovala čišćenje i osposoblja-

vanje odvodnih kanala i siste-

madrenažepovršinskihvoda,

kako bi spriječili dalja ošteće-

nja.

-Uporedoćeseraditiprojekat

sanacije. Očekuju da će za to

biti potrebna sredstva koja

prevazilaze njihove moguć-

nosti, te da će imza to biti po-

trebna veća podrška i pomoć.

Zbog toga je potrebno zajed-

ničko rješavanje problema.

Nebi bilodobropojedinačno i

nesinhronizovano traženje

rješenja za podršku – smatra

Radunović.

J. BEHAROVIĆ

NIKŠIĆ:

Majstori se na nikšićki Trg slobode vraćaju čimprođemraz

Popločavanjećebiti završenodo jula

NIKŠIĆ

Proljećnimraz

otjerao jemajstore s nikšić-

kog centralnog trga, ali prvi

sunčani dani vratiće ihna

popločavanje.

Planirano je da Trg slobode

novo ruho dobije doDana dr-

žavnosti Crne Gore, a kom-

pletnarekonstrukcijakoštaće

oko 1,5 miliona eura. Lani su

zamijenjene vodovodne, ka-

nalizacione i elektro instala-

cije,izbetoniranojeoko8.000

kvadrata, postavljen je novi

mobilijar, umjesto lipa zasa-

đeni su tulipanusi, ulice koje

se „ulivaju“ u strogi centar

grada presvučene su novim

asfaltom i betonom poploča-

ni svi trotoari.

Kad se završi popločavanje

kamenom, debelim deset

centimetara, koji je koštao

800.000 eura, Nikšićani će s

ponosommoći reći da imaju

najljepši trg u regionu, a nje-

gova ukupna površina pre-

mašuje 12.000 kvadrata. Naj-

kasnije do kraja godine u

centru će biti izgrađen i spo-

meniknarodnomherojuLju-

bu Čupiću, koji će sa, prije

desetak godina podignutim,

spomenikom kralju Nikoli i

fontanom, upotpuniti jezgro

grada, a planirana su i četiri

otvorena šanka jer Trg slobo-

de nezamisliv je bez kafana.

Između dva svjetska rata go-

tovo da nije bilo kuće na cen-

tralnom gradskom trgu u ko-

joj nije bila kafana, na

ekskluzivnimlokacijama bile

su i nekad najčuvenije pro-

davnice Varteks, Jugoplasti-

ka, Ratar, Astra... Baš tu, gdje

je sada butik ,,Olimpik“,

štampana je i prva Pobjeda

1944. godine, anaTrguslobo-

denekad jebila i pijacana ko-

joj sepazarnimdanom, a to je

bio ponedjeljak, moglo kupiti

svega od drva za ogrijev do

poljoprivrednihproizvoda.

Od ovog ljeta Trg slobode

imaće novo ruho, a čuveni

nikšićki korzobićeprostrani-

ji i još raskošniji.

Ra. P.

DelegacijaSavezudruženja

boracanaTjentištu