Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

CrnomGorom

Nedjelja, 25. mart 2018.

Saradnja škola „DragoMilović“ iz Tivta

i „Duško Radović“ iz Beograda

MlađaniBeograđani

uživali uBoki

TIVAT–

Poveljuo saradnji

dvijeobrazovneustanove

inicirali suosnovacbeo-

gradske školeMateaBokan

i direktorica tivatske škole

RužicaLazarević.

Direktorica tivatske OŠ „Dra-

goMilović“ Ružica Lazarević

i direktor beogradske OŠ

„Duško Radović“ Njegoš Ze-

jak potpisali su povelju o sa-

radnji dvije obrazovne usta-

nove, koju su inicirali osnovac

beogradske škole Matea Bo-

kan i direktorica tivatske ško-

le.

Gosti iz Beograda stigli su u

Tivat u četvrtak, a narednog

danabili suučesnici zajednič-

ke priredbe

„Samo nam je ljubav potreb-

na“, koja jeodržanauamfitea-

tru OŠ „Drago Milović“. Na-

stupu horova i izvođenju

glumačkihtačaka,kojesuđaci

pripremili sa profesoricama

IvanomKomnenović, Snježa-

nom Pejaković, Katicom Ča-

vor i Tanjom Kunarac, pret-

hodilo je potpisivanje Povelje

i razmjena darova, a, nakon

priredbe,doksudirektoriina-

stavnici razgovarali o vaspit-

no- obrazovnim procesima,

učenici susezabavljali nažur-

ci.

UpetaksuseBeograđaniupo-

znalisaistorijomTivtausred-

njovjekovnom ljetnikovcu

Buća - Luković, a potom su

obišli i Zbirku pomorskog na-

sljeđa u nautičkom naselju

Porto Montenegro, gdje su

uživali i uobilaskupodmorni-

ce „Heroj“. Jučerašnji dango-

sti su sa svojim domaćinama

provelinakrstarenjuBokoko-

torskimzalivomuz zadržava-

njeuKotoru i naostrvuGospa

odŠkrpjela.

Tokom četvorodnevnog bo-

ravkauTivtumlađaniBeogra-

đani suboravili kodsvojihvrš-

njaka, a izOŠ „DragoMilović“

uputili su zahvalnost i njima i

sponzorima uz čiju su pomoć

dragimgostimaboravakučini-

li nezaboravnim. Sponzori su

bili hoteli „Montenegrino“ i

„Pine“ iz Tivta, Vodena kočija

i kapetan Rajko Čavor, umjet-

nici Miroslav Slaby i Ivo Kne-

žević, kompanija „Adriatic

Marinas“, Foto „Riva“ i firma

„Print All“.

S.KRSTOVIĆ

Bez dogovora vlasti i opozicije u Rožajama

Nastavljenbojkot

lokalnogparlamenta

Na lokalnim izborima, zakazanim

za 27. maj, pravo glasa u rožajskoj

opštini ima 22.116 građana. U odnosu

na posljednje lokalne izbore održane

2014. godine, kada je biračko tijelo u

ovoj opštini brojalo 21.791 građanina,

broj građana s pravomglasa uvećan

je za 325. Inače, da podsjetimo da je

na posljednjim izborima u ovoj opštini

Bošnjačka stranka dobila povjerenje

5.995 građana, što je bilo dovoljno da

od 34 odbornička mandata osvoji 17.

Slijedi DPS sa osvojenih 4.752 glasa ili

11 mandata, SDP sa 948 i dva mandata,

SD su dobili 915 glasova i dva mandata

i BDZ – 524 glasa, odnosno jedanman-

dat.

Na izborima su učestvovali i koalicija

Ključ, koja je osvojila 186 glasova i DF,

koji je dobio povjerenje 171 Rožajca, što

nije bilo dovoljno da pređu izborni cen-

zus, odnosno osvoje odbornički man-

dat. Inače, na birališta je izašlo nešto

više od 14.000 građana ili 64,3 odsto

od ukupnog broja upisanih birača.

Tomprilikomglasalo se na 43 biračka

mjesta.

Brojgrađanaspravomglasavećiza325

ROŽAJE-

Pokušaj pred-

sjednikaSkupštineopštine

HuseinaKurtagićadana

sastanku sapredstavnici-

maopozicionihodbornič-

kihklubovadogovori odr-

žavanje sjednice lokalnog

parlamentanijeuspio.

Naodržavanjesjedniceseče-

ka od januara kada su se od-

bornici Demokratske partije

socijalista i Socijaldemokrat-

ske partije nakon polugodiš-

njeg bojkota bili vratili u

skupštinske klupe, a onda

napustili sjednici. Razlog je

bio, kako su kazali, što vlada-

juća Bošnjačka stranka nije

ispoštovala dogovor da se

razmatrajusamotritačkeko-

je se odnose na razvojne pro-

jekte.

Kurtagić je juče kazao da se

radi o klasičnoj opstrukciji

opozicionih odbornika koje

jeokriviozazaustavljanje ra-

zvoja opštine.

-Nadnevnomredu je trebalo

da se nađu važna pitanja po-

put donošenja odluke o bi-

znis zoni Zeleni, za koju je

interesovanje već pokazalo

nekoliko potencijalnih inve-

stitora kako bi gradili proi-

zvodne pogone i zaposlili

radnike. Ovakvim odnosom

opozicionih odbornika, sve

ono što smo planirali za ra-

zvoj ove sredine sezaustavlja

dookončanjanarednihlokal-

nihizbora - rekao jeKurtagić.

Iz Opštinskog odbora DPS-a,

kao najjače opozicione partije,

ranije su saopštili da njihovi

odbornici neće prisustvovati

sjednicama i tako, kako su na-

veli, omogućili Bošnjačkoj

stranci da lokalni parlament

koristi upartijske svrhe. Slične

razloge za bojkot čuli su i iz

SDP, koji su naveli da neće pri-

sustvovati sjednicama na koji-

ma će sedonositi odlukepoput

dijeljenja besplatnih placeva

aktivistima BS, za nova zapo-

šljavanja, postavljanja partij-

skihdirektora i

slično.Na

juče-

rašnjoj sjednici je trebalo da se

razmatra 16 tačaka dnevnog

reda. Predviđeno je razmatra-

nje odluke o završnom budže-

tu opštine za 2016. godinu, te

rebalans budžeta za prošlu go-

dinu, kao i odluka obudžetu za

tekuću godinu. Između osta-

log, na dnevnom redu je treba-

lo da se nađe i nekoliko odluka

koje se odnose na prodaju ze-

mljišta, prenos prava na ze-

mljište i nepokretnosti bez na-

knade, te davanja u zakup

nepokretnosti,zamjenizemlji-

šta, kao i još nekoliko odluka

koje se odnose na rad lokalne

uprave.

F.KALIĆ

Kurtagić je juče kazao

da se radi o klasičnoj

opstrukciji opozicionih

odbornika koje je

okrivio za zaustavljan-

je razvoja opštine

Rožaje

Sapotpisivanjapoveljeosaradnji