Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 24. mart 2018.

Hronika

PODGORICA

M. V. K. (75)

izVaršave, državljaninPolj-

skeuhapšen jeuBudvi po

međunarodnoj potjernici

NCBInterpol Varšava.

Kako se navodi u saopštenju

Uprave policije, potjernica za

M. V. K. izdata je zbog postup-

ka koji se vodi protiv njega u

Poljskoj.Teretisedajepočinio

krivično djelo učešće u krimi-

nalnoj organizaciji i krivično

djelo ilegalna trgovina opoj-

nimdrogama.

M. V. K. je u Budvi uhapšen

prekjuče, na osnovu zajednič-

kih aktivnosti Odsjeka za me-

đunarodnu policijsku sarad-

njuInterpol–Europol–Sirene

i Centra bezbjednosti Budva i

na osnovu saradnje sa polj-

skom policijom putem Euro-

pola.

OsumnjičeniM.V.K.seoptuž-

nicom tereti da je od 2012. do

2016. godine u više mjesta u

Poljskoj, Španiji, Belgiji, Veli-

kojBritaniji iDanskojosnovao

i vodio međunarodnu krimi-

nalnugrupukojasebavilapro-

dajom hašiša i krijumčarenja

iz Španije u Belgiju, Dansku i

VelikuBritaniju.

C.H.

jednika borda direktora Novog duvanskog kombinata

ristaoda

00 i odleži

seci zatvora

Isat Boljević

Viši sud

je Tužilaštvo radi provjere na-

voda odbrane pojedinih optu-

ženih kao i provjere iskaza

svjedoka saradnika Saše Sin-

đelića i svjedoka Mirka Veli-

mirovića.

Sa druge strane, odbrana je

tvrdiladasuovisvjedocinepo-

trebnitedaprekonjihTužilaš-

tvo želi da napravi neki „vid

cirkusa koji se odnosi na čet-

ničku ikonografiju“.

Sud je prihvatio prijedlog ad-

vokata odbrane da se izvrši

uvid u zamolnicu koju je sud

dostavilo Tužilaštvu za orga-

nizovani kriminal u Srbiji po-

vodom popisa novčanica koje

je dostavio Sinđelić.

Vijeće sutkinjeMugoše odbilo

je prijedlog Tužilaštva da se u

tarnih izbora 2016. godine

dokaznom postupku izvrši

uvid u spise predmeta povo-

domdavanja statusa svjedoku

saradniku Saši Sinđeliću radi

utvrđivanja okolnosti na koji

načinjeutvrđennjegov identi-

tet.

OBRAZLOŽENJE

- U toku saslušanja svjedoka

saradnika na glavnom pretre-

su sud je nesumnjivo utvrdio

njegovidentitet–kazalajesut-

kinjaMugoša.

Takođe, odbijen je prijedlog

advokata Miroja Jovanovića

da se sasluša svjedok saradnik

Saša Sinđelić na okolnosti ka-

ko je napustio Crnu Goru i ko

mu je to omogućio.

Sutkinja Mugoša je podsjetila

da je svjedok saradnik upozo-

ren da je obavezan da sud oba-

vijesti o svakoj promjeni adre-

se i da je dužan da se odazove

svakom pozivu do okončanja

ovog postupka.

- Ukoliko sud nađe da je za ra-

zrješenje neke situacije po-

trebno opet pozvati svjedoka

saradnika Sašu Sinđelića sud

će to i učiniti –kazala je ona.

Glavni specijalni tužilac Mili-

voje Katnić je prije odluke su-

da ocijenio da je ovaj prijedlog

odbrane nedozvoljen.

- Kakve veze ima to ko je omo-

gućio svjedoku i da limu je ne-

ko omogućio da ide. On je oti-

š a o p o š t o j e z a v r š i o

svjedočenje. Ovdje se gradilo

mišljenje da Sinđelić svjedoči

podpritiskomidagovoristvari

kojenijesu tačnekakonebi bio

izručenuHrvatsku.

Ispostavilo se da je potpuno

slobodanidamujesudnaložio

da ga obavijesti o promjeni

adrese. Molim vas da se ovaj

prijedlog odbaci jer ćemo sju-

tra imati prijedlog da rasprav-

ljamooutucajupovećanevlaž-

nosti na komarce u Zeti. Ovaj

prijedlog odbrane je identičan

tom banalnom primjeru. Mo-

limvasdaneuvoditepolitikuu

ovaj proces - kazao jeKatnić.

Tužilac SašaČađenović juče je

povukao prijedlog da se saluša

Alfred Berthed i predložio da

sekaosvjedoksaslušaTicijano

Masu, na okolnosti plana eva-

kuacije lidera DF-a u slučaju

potrebe.

Sljedeće suđenje zakazano je

za 28.mart.

B.R.

PODGORICA

A. D. (31) iz

NovogPazara, nastanjenu

našoj državi, uhapšen je

zbog sumnjeda je silovao

devetogodišnjudjevojči-

cu. Njemu jeodređenoza-

državanje, nakončega će

biti priveden sudiji za

istragukoji će se izjasniti o

pritvoru.

Osumnjičeni se, kako je Po-

bjedi potvrđeno, pred in-

spektorimapodgoričkepoli-

cije branio ćutanjem.

Djevojčica je silovanjeprija-

vila u pratnji majke. Sa dje-

vojčicomjeuprisustvusluž-

benika Centra za socijalni

rad obavljen razgovor, na-

kon čega je upućena umedi-

cinskuustanovu.

Osumnjičeni je nevjenčani

suprugmajke djevojčice.

O događaju je upoznat dr-

žavni tužilac uVišemdržav-

nom tužilaštvu koji je nalo-

žioda seA. D. uhapsi i damu

se privede.

C.H.

Krivična prijava protiv srpskog državljanina

Očuhosumnjičenza

silovanjedjevojčice

PODGORICA

Suđenje li-

deruPokreta zapromjene

NebojšiMedojeviću i banja-

lučkombiznismenuMomi-

ruNikoliću, optuženimza

stvaranjekriminalneorga-

nizacijekoja jepralanovac

uoči i tokomizbornekampa-

nje zakazano je za 18. april.

Procesćevoditi sutkinjaVišeg

suda uPodgorici VesnaPean.

OsimMedojevića i Nikolića,

na optužnici su se našli direk-

tor Pokreta za promjene De-

jan Vujisić, tehnički sekretar

te partije Željko Šćepanović,

lokalni diler deviza Gordan

Konatar, v.d. glavne urednice

programa TV Budva Iva

Pavlović, član Izvršnog odbo-

ra Nove srpske demokratije

Petar Drašković, Luka Radu-

nović, sin funkcionera DF-a

Slavena Radunovića, sinovac

funkcionera Predraga Bulato-

vića, Vladislav Bulatović,

predsjednik mladih DNP-a

Nikola Jovanović, članDemo-

kratske narodne partije Alek-

sandar Sekulić i član Glavnog

odbora PZP-a Mladen Jova-

nović.

Oni se terete za članstvo u kri-

minalnoj organizaciji i pranje

novcauproduženomtrajanju.

Nikolić je bio među prvima

koji su uhapšeni u okviru

istrage o pranju novca koju je

Specijalno državno tužilaštvo

pokrenulo još u oktobru pret-

prošlegodine.Specijalnotuži-

laštvo skoro godinu provjera-

vakakosupojedinciuinteresu

PZP-a oprali stotine hiljada

dolara, a za te optužbe, kako

kažu istražitelji, imaju čvrste

materijalne dokaze.

TransakcijeŠćepanovića iKo-

nataraufokus istragedospjele

su prošle godine u oktobru,

kada je kod njih pronađen no-

vac sumnjivog porijekla.

KodŠćepanovićajetadazapli-

jenjeno 30.000 dolara, a kod

Konatara 18.000. Kasnije je

utvrđeno da je Šćepanović u

najmanje tri navrata razmije-

nio 100.000dolara u eure.

Prilikom razmatranja valid-

nosti dokaza početkom de-

cembra prošle godine, koji su

ponuđeniuzoptužnicu,speci-

jalnatužiteljkaLidijaVikčević

je tvrdila da su činjenični na-

vodi optužnice u potpunosti

potkrijepljeni dokazima, kako

nalazima vještaka finansijske

struke, tako i telefonskim raz-

govorima.

S druge strane, prvoookrivlje-

niMedojević i odbranaostalih

optuženih tražili su da se po-

stupak obustavi jer optužnica

nema elemenata krivičnog

djela.Medojević jekazaoda je

besmisleno da Nikolić, koji se

bavi građevinskimposlovima,

,,uđe u posao pranja novca sa

njim koji je najprogonjenija

osoba uCrnoj Gori“.

B.R.

NebojšaMedojević SaprivođenjaNikolića

VIŠI SUD:

Zakazano suđenje optuženima za pranje novca

uoči izborne kampanje 2016. godine

Medojević i Nikolić

18. aprilapredsudom

Po potjernici u Budvi uhapšen osumnjičeni za krijumčarenje hašiša

Poljakapotražujuzbog

krijumčarenjahašiša

Upravapolicije