Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 24. mart 2018.

Društvo/Hronika

Razmatran sporazumo priznanju krivice bivšeg pred

PODGORICA

Bivši pred-

sjednik borda direktora

Novog duvanskog kombina-

ta Isat Boljević juče je u pod-

goričkomVišem sudu razma-

trao sporazum sa Specijalnim

tužilaštvom kojim je priznao

učešće u švercu cigareta i

prihvatio da za ovo krivično

djelo provede devet mjeseci

u zatvoru. Osim zatvorske

kazne, Boljević je pristao

da plati novčanu kaznu od

40.000 eura i 10.000 eura

Kliničkom centru Crne Gore

- potvrđeno je Pobjedi iz više

izvora.

Nagodbu koju je Boljević

potpisao sa Tužilaštvom raz-

matrao je juče predsjednik

vanraspravnog vijeća Višeg

suda, sudija Boris Savić.

Branilac Boljevića, advokat

Danilo Mićović potvrdio je da

je nagodba koju je potpisao

njegov klijent, razmatrana na

jučerašnjem ročištu u Višem

sudu, ali nije želio da govori

o sankcijama na koje je Bolje-

vić pristao.

- Boljević je pred vijećem

sudije Borisa Savića kazao da

je sporazum sa Tužilaštvom

potpisao bez bilo koje vrste

pritiska i po svojoj volji. Sada

čekamo dalju odluku suda u

tompravcu – kazao je advo-

kat Mićović.

Prema ranijempisanjumedi-

ja, Specijalno tužilaštvo je

Boljevića konkretno teretilo

za zloupotrebu u privrednom

poslovanju. On se pod lupom

istražnih organa našao

nakon što je podgorička poli-

cija 23. marta prošle godine u

magacinu kod Tuzi zaplijeni-

la cigarete „virdžinija“ i „mak“

čija se vrijednost procjenjuje

na skoro četiri miliona eura.

Nakon zapljene cigareta,

Boljević nije bio dostupan

crnogorskim istražiteljima,

koji su zatražili njegovo saslu-

šanje zbog saznanja da je

upravo on zakupac magacina

na Karabuškompolju gdje su

nađene cigarete bez akciznih

markica.

Ubrzo nakon toga Boljević se

pojavio na graničnomprelazu

Božaj i predao policiji.

Zaplijenjene cigarete proizve-

dene su u Novomduvanskom

kombinatu, čiji je vlasnik od

sredine februara pretprošle

godine BMJ Industries FZ-

LLC iz Ujedinjenih Arapskih

Emirata, a procijenjeno je da

se radi o vrijednosti odmilion

eura. Mediji su spekulisali da

je Boljević negirao da je riječ

o tolikoj vrijednosti cigareta i

da je pominjao 300.000 eura,

naglašavajući da su cigarete

bile samo skladištene, a da

nijesu bile namijenjene za pro-

daju u inostranstvu. Specijalno

policijsko odjeljenje više mje-

seci je istraživalo slučaj šverca

cigareta.

Nakon pokretanja istrage, vla-

snik kompanije BMJ Industries

Ahmed Bakairat je otpustio

Boljevića i angažovao novi

mendžment u Novomduvan-

skom kombinatu.

B. R.

Boljević

plati 50.

devetmj

PODGORICA

Bivšimini-

starunutrašnjihposlovaGo-

ranDanilović, jedanod lide-

raDF-aNebojšaMedojević i

poslanikovogpolitičkog sa-

vezaSlavenRadunović svje-

dočiće sljedećenedjeljeu

predmetuprotivoptuženih

zapokušaj terorističkogna-

padanadanparlamentarnih

izbora 2016. godine, odlučilo

je jučevijeće sutkinjeSuza-

neMugoše.

PRIJEDLOZI

Osimnjihna listi svjedoka koji

će se naći u sudnici Višeg suda

u Podgorici su i Mileta Jelić,

Mileta Pavićević, Milika Čeko

Dačević i DobriloDedeić.

Njihovo saslušanje predložilo

Nastavljeno suđenje za pokušaj terorizma na dan parlame

Zakazano

saslušanje

Danilovića,

Radunovića,

Medojevića…

Kadar iz sudnice

Amerikanac Brajan Skot izvršni direktor irme Patriot

Defense Group (PDG) kojoj se, prema navodima optužnice,

DF obratio tražeći zaštitu i pomoć u evakuaciji ljudi ukoliko

implan nasilnog preuzimanja vlasti ne pođe za rukom

svjedočiće putem video linka 23. aprila, saopštila je juče u

sudnici Višeg suda u Podgorici sutkinja Suzana Mugoša.

Prema informacijama koje su se do sada pojavljivale u

medijima, posrednik u pregovorima između Demokrat-

skog fronta i Brajana Skota bio je Amerikanac libanskog

porijekla Džozef Asad, koji je pregovarao u ime ,,kanad-

sko-izraelskog političkog konsultanta“ DF-a, Arona Šaviva.

Šaviv je jednompodgoričkommediju prošle godine kazao

da se evakuacija nije odnosila na lidere Fronta nego na

izvlačenje njega i njegovog tima.

Skotzamjesecsvjedoči

putemvideolinka

STRAZBUR

Prema godiš-

njemstatističkomizveštaju

ozatvorima (SPACE) za

2016. godinu, koji jeSavjet

EvropeuStrazburuobjavio

ove sedmice, evropski za-

tvori su, uprosjeku, gotovo

ispunjeni doposljednjeg

mjesta - višeod90odstoka-

paciteta.

Prema podacima iz izvještaja

koji su dostavljeni Pobjedi,

CrnaGora je jednaodrijetkih

zemaljaSEkojanematajpro-

blem.

U dokumentima se navodi i

da je ukupan kapacitet za-

tvorskih institucija u Crnoj

Gori 1.350mjesta, dok je pro-

sječan broj zatvorenika po

ćeliji znatno visok, 3,6 u od-

nosu na evropski prosjek koji

iznosi 1,4.

U crnogorskimkaznenim in-

stitucijama jednom zatvore-

niku dostupna su četiri kva-

dratna metra prostora, a

gustinazatvorana 100mjesta

je80,1, što jemnogobolji pro-

sjek od evropskog gdje je na

100 mjesta raspoređeno 90

zatvorenika.

Kako se navodi, najviši nivoi

prenatrpanosti zabilježeni su

u Makedoniji, koja ima 132

zatvorenikana100raspoloži-

vih mjesta, Mađarskoj (132),

Kipru (127), Belgiji (120),

Francuskoj (117), Portugalu

(109), Italiji (109), Albaniji

(108), Češkoj (108), Rumuniji

(106) i Turskoj (103). U tu

grupu spada i Srbija, sa 109

zatvorenikana100raspoloži-

vihmjesta.

U crnogorskim zatvorima je

u 2016. godini bilo ukupno

1.081 zatvorenik od čega je

774 bilo pravosnažno osuđe-

no, dok je307bilopritvoreno,

piše u izvještaju.

Udokumentu piše da se uku-

panbroj zatvorenikapovećao

sa986koliko ih jebilou2009.

godini na 1.100 u 2015. i ostao

približno isti u2016.

Prema objavljenom izvješta-

ju,stopazatvorskepopulacije

uCrnojGori iznosi 173zatvo-

renika na 100.000 stanovni-

ka, dok je evropska statistika

znatno manja i iznosi 117 za-

tvorenika na isti broj stanov-

nika.

Dodaje se i da je srednja sta-

rost zatvorske populacije 34

godine, nešto niža od evrop-

ske - 35 godina.

Kadasuupitanjutroškoviko-

je država izdvaja za zatvore

navodisedajeukupanbudžet

koji je administracija zatvora

uCrnoj Gori potrošilau2015.

godini iznosio 7,5miliona eu-

ra. Prosječan dnevni trošak

po zatvoreniku iznosio je 19

eura, što je znatno niže od

evropskog prosjeka od 51 eu-

ro. Najniži dnevni trošak je u

Moldaviji (šest eura za dan ) i

uJermeniji (11,10pozatvore-

niku dnevno). Najveća po-

trošnja po zatvoreniku dnev-

no je u San Marinu (707,92

eura) i Švedskoj (359 eura).

Zemlje sa najvećimukupnim

budžetom za zatvore u 2015.

godini bile su Njemačka (tri

milijarde eura), Italija (2,8

milijardi), Velika Britanija

(2,7), Francuska (2,6) i Špani-

ja (1,5milijardi).

Najveći dio zatvorenika uCr-

noj Gori osuđeni su na kaznu

zatvora u trajanju od godine

do tri godine zatvora (32,8

odsto).

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

UCrnoj Gori

imaoko 13.000oboljelihod

psorijaze, bolesti kožekoja

senemože izliječiti, ali koja

seprema riječima redovnog

profesoranaVojnomedicin-

skoj akademiji uBeogradu

prof. drĐorđijaKaradaglića

možedržati podkontrolom

uz ,,pametnog“doktora i

strpljivogpacijenta.

Kadradaglić je juče u Crno-

gorskoj akademiji nauka od-

žao predavanje o tome da li

ima pomaka u liječenju psori-

jaze i naglasio da je koža ogle-

dalo zbivanja u organizmu na

koju semanifestujumnoge si-

sitemske bolesti, infektivne,

imunološke, endokrinološke,

hematološke, reumatološke.

- Za sistemske bolesti veziv-

nog tkiva koža je ciljni organ i

reprezent zbivanja u organiz-

mu što je posebno važno - ka-

zao je drKaradaglić.

Bolesti kože, prema njegovim

riječima, predstavljaju teško

breme oboljelih i društva

usljed pogoršanja zdravlja,

nesposobnosti i hendikepira-

nosti.

-Ljudikojiimajupsorijazuče-

sto su žigosani. Ako dođete na

plažu, a imate psorijazu svi

kojisubiliuvašojbliziniubrzo

će nestati. Promjene na koži

svakako izazivaju probleme

anksioznost, depresiju, tako

da se kumulativni uticaj na

psihune trebazanemariti - re-

kao je drKaradaglić.

Onjeobjasnioida jepsorijaza,

posljedica genetski predodre-

đene neodgovarajuće reaktiv-

nosti urođenog i stečenog

imunološkog sistema na spo-

ljašnje i unutrašnje činioce, te

da okidački faktori mogu da

budu trauma, infekcije, medi-

kamenti...

Statistika potvrđuje da u ne-

kim zemljama trećina stanov-

ništva ima neko kožno obolje-

nje (SAD). Bolesti kože se

javljaju i kao profesionalna

oboljenjaisvesučešća.Čakdo

32 odsto bolničkog osoblja,

frizeri i osobe nekih drugih

zanimanja imaju kontaktnu

upalukože šaka.

Sl. R.

Godišnji izvještaj Savjeta Evrope o stanju u zatvorima za 2016.

Dnevni trošakpo

zatvorenikukod

nas iznosi 19eura

Profesor Đorđije Karadaglić u CANU održao predavanje o psorijazi

Koža jeogledaloonoga

štosezbivauorganizmu

ZIKS

ĐorđijeKaradaglićuCANU