Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 24. mart 2018.

Društvo

PODGORICA-

Ljekarska

komora ćenakon formira-

njakomisije za etičkapita-

nja ispitati postupakhirur-

gadrNikoleFatića, ali i

razmotriti peticijukoju su

potpisali hirurziHirurške

klinikeKliničkog centra–

kazao je zaPobjedupred-

sjednikKomoredrAleksan-

darMugoša.

Prema njegovim riječima, ti-

jelo na čijem je čelu još nije

dobilo saglasnost na statut, ali

očekuju da će za dvadesetak

dana odrediti najbitnije orga-

neKomore.

Ako neko smatra da je ljekar

prekršio etički kodeks, kako

kažeMugoša,slučajmožepri-

javitiKomori (Klinički centar,

doktor, pacijent), a Komora

može i sama pokrenuti postu-

pak.

SuSpenzija

- Ljekarska komora nije dobi-

la niti jedan zvanični dopis

kad je suspenzija dr Fatića u

pitanju. Kada Skupština Lje-

karske komore izglasa člano-

ve Komisije za etička pitanja,

odnijeće se prema tom sluča-

ju. Naravno, jednak odnos

imaće i prema svim sličnim

situacijama koje će se desiti u

budućnosti –kazao je on.

Menadžment Kliničkog cen-

trasuspendovaojeprošlesed-

mice Fatića zbog nepoštova-

njaprotokolautojustanovijer

je, kako su prenijeli mediji,

navodno namjeravao da ope-

rišepacijentkinjubezodobre-

nja dežurnog hirurga, pripre-

meineophodnihmedicinskih

pretraga. KolegijumHirurške

klinike, koji čine 23 ljekara,

kasnije je obavijestio direkto-

ricu Kliničkog centra Zoricu

Kovačević da odbija dalju sa-

radnju i rad sa kolegom Fati-

ćem.

Komentarišućiaktuelnadeša-

vanjanaHirurškoj klinici Kli-

ničkogcentra,prvičovjekLje-

karske komore naglašava da

PODGORICA-

Članstvože-

na sa invaliditetomuKomi-

tetuUjedinjenihnacija (UN)

zapravaosoba sa invalidite-

tom(OSI) trebada seohra-

bruje, poručila jedugogodiš-

nja građanska aktivistkinja

MarinaVujačić, najavljujući

kandidaturuza članstvou

tomtijelu.

Ona je, na konferenciji za no-

vinare, kazala da se Komitet

UN-a za prava OSI sastoji od

18nezavisniheksperata i da se

članovi Komiteta biraju iz re-

danezavisniheksperatakojibi

trebalodabuduosobe s invali-

ditetomi topredstavnici drža-

va koje su ratifikovale Kon-

venc i ju o prav ima OSI ,

prenijela jeMina.

Ona jeuPRcentrurekladaek-

sperti sa invaliditetom koje

nominuju i biraju države pot-

pisnice, treba da djeluju u lič-

nomsvojstvu.

Objasnila je da su države koje

su potpisale Konvenciju duž-

ne da sprovode javne konsul-

tacije sa organizacijama koje

rade sa OSI, kako bi ispitale

zainteresovanost eventualnih

kandidata i predložile svog.

Vujačić je istakla da je njeno

dugogodišnje iskustvo u Ud-

ruženju mladih sa hendike-

pompreporučujekaorelevan-

tnukandidatkinju.

R.D.

PODGORICA–

Ministarstvo

održivog razvoja i turizma

podržaće akciju „Sat za planetu

Zemlju“ gašenjem svjetla na

jedan sat, večeras u periodu od

20.30 do 21.30 časova i time

ukazati na neophodnost očuva-

nja planete.

Iz Ministarstva su pozvali gra-

đane da i oni gašenjem svjetla

podrže najveću volontersku

akciju u oblasti životne sredine

i dokažu da su upravo pojedinci

ti koji najviše mogu da doprine-

su očuvanju životne sredine za

buduće generacije.

Globalnu kampanju, čiji je cilj

podizanje svijesti o potrebi

preduzimanja akcija koje će

doprinijeti zaštiti životne sre-

dine i ublažavanju klimatskih

promjena podržava i NVO Grin

houm. Oni će, kako su saopštili,

u saradnji sa Svjetskim fondom

za prirodu (WWF), u 19.30 sati

organizovati na Trgu nezavi-

snosti u Podgorici muzičku

manifestaciju i promotivnu bici-

klističku vožnju.

U Crnoj Gori ova globalna kam-

panja obilježava se već devet

godina. Kampanju podržavaju

i organizacija

Biciklo.me

, kao i

kompanija Telekom.

R. D.

PODGORICA–

Zatvorenici i čuvari ZIKS-aumalo suotro-

vani zbognemarnosti kuvarakoji je 120kilogramamesa

ostaviovanhladnjakakakobi bržepripremio ručak.

KakojePobjedinezvaničnopotvrđenouZIKS-u, 120kilograma

mesa, koje je biloplaniralo za ručak, završilo je u smeću.

- Kuvar je umjesto mesa, zatvorenicima i čuvarima servirao

makarone – rekao je naš izvor.

Kako saznajemo, i prije nekolikomjeseci desio se identičan slu-

čaj.

R.D.

PODGORICA–

NATOje 24.marta 1999. godinepočeobom-

bardovanje tadašnjeSavezneRepublikeJugoslavije, učijem

sastavu jebila i naša zemlja, avazdušni napadi trajali sudo

10. juna.

Intervencija je uslijedila zbog ratnih dejstava na Kosovu, po

nalogu tadašnjeg predsjednika SRJugoslavije SlobodanaMilo-

ševića.

Kako nije bilo moguće postići dogovor saMiloševićem, NATO

se odlučio na vojnu intervenciju. Napadi su trajali 78 dana, a na

meti su, osimvojnih, bili i civilni ciljevi.

Tokombombardovanja uCrnoj Gori poginulo je 10osoba.

R.D.

staratva.

Uprkos navodima nadlež-

nih da će vakcine stići na-

redne sedmice, Pobjeda

nezvanično saznaje da ih

neće biti do 15. aprila.

Tuinformacijupotvrdilajei

čitateljka Pobjede koja je si-

noć u jednomDomu zdrav-

lja pokušala da vakciniše

dijete, ali su joj rekli dadođe

tek za mjesec, te da do tada

neće biti vakcina.

UCrnojGori uproteklihse-

dam dana zabilježeno je 13

novih slučajeva obolijeva-

nja od malih boginja. Kako

je ranije saopšteno iz Insti-

tuta za javno zdravlje, od

početkagodinedo20.marta

registrovano je 29 oboljelih,

odkojihjenjih17virusubilo

izloženo tokom boravka u

inostranstvu ili je povezan

sa uvozom virusa, dok se

šest osoba zarazilo na teri-

toriji Crne Gore, a za isto

toliko izvor infekcije se nije

mogaoutvrditi.

Sl.R.

a problem rješavaju redistribucijom

o 15. aprila

DuškuŠiljku

potrebnapomoć

PODGORICA-

Novinaru

Dušku Šiljku potrebna je

pomoć za liječenje i tran-

splantaciju bubrega u Tur-

skoj.

Duško se bori sa teškim

oboljenjembubrega i neop-

hodna mu je što hitnija tran-

splantacija, prenio je portal

RTCG.

Za liječenje u Turskoj potreb-

no je oko 40.000 eura, a

Duško i njegova porodica

nijesu umogućnosti da

obezbijede toliki iznos.

On redovno ide na dijalizu u

Klinički centar, a zbog bole-

sti ne može da radi.

DuškoŠiljak

Žiro-račun je kod CKB banke

510-2611973213020-07,

primalac je Duško Šiljak, sa

naznakom – za pomoć u lije-

čenju.

R. D.

Ljekarska komora će ispitati slučaj hirurga Nikole Fatića

Mugoša: Osuđujem

svaki vidneetičnog

ponašanjakolega

Atmosfera

koja se stvara

posljednjih

dana, može

postati praksa

u rješavanju

narušenih

međuljudskih

odnosa, što se,

paradoksalno,

završava

odstranjivanjem

sve većeg broja

ljekara iz javnih

zdravstvenih

ustanova – rekao

je dr Aleksandar

Mugoša

tonanosi ogromnuštetuugle-

du ustanove u kojoj i on radi,

aliiugleduljekarskeprofesije.

- Osuđujem bilo koji vid nee-

tičkogponašanjakolegameđu

sobom, prema profesiji koju

obavljaju, a prije svega prema

pacijentima i njihovim poro-

dicama koji treba da cijene

naš rad – rekao je dr Mugoša,

naglasivši da je obaveza svih

ljekara da izbjegavaju ,,stica-

njeugledaneadekvatnimi ne-

odmjerenim samoisticanjem

svog rada i oglašavanje putem

sredstava informisanja“.

uSlovi RaDa

On smatra da dugogodišnji

neadekvatniuslovi radadovo-

de do narušavanja međuljud-

skihodnosa.

- Međutim, zanemarivanje,

pasivnost, neblagovremeno

reagovanje od odgovornih

osobadovodidoeskalacijene-

trpeljivosti do mjere koja

ugrožava ne samo interese

strukei zdravstvenogsistema,

većznačajnoutičenapovjere-

nje građana u zdravstveni si-

stem. To povjerenje je, naža-

lost, već godinama ozbiljno

narušavano – kazao je drMu-

goša.

Atmosfera koja se stvara po-

sljednjih dana, prema mišlje-

nju našeg sagovornika, može

postati praksa, koja se, kaže,

paradoksalno,smirujeodstra-

njivanjem sve većeg broja lje-

kara iz javnih zdravstvenih

ustanova.

- Kako riješiti ovaj problem?

Prije svega, moramo više biti

orijentisani u pravcu struke,

nagrađivanja dobrih rezulta-

ta, izgradnji sistema kvalitet-

ne edukacije i prije svega si-

stema pravednosti u struci. Iz

tog razloga na čelnim pozici-

jama moramo imati ljude iza

kojih realno stoje zapaženi

rezultati i koji svojim primje-

rom djeluju motivišuće na

okruženje. Na čelnim pozici-

jama ne smiju biti ljudi koji su

privilegovani po bilo kom

drugom osnovu – poručio je

predsjednik Ljekarske komo-

re.

Sl.R.

Mugoša je podsjetio da su svi ljekari u obavezi da poštuju

Kodeks medicinske etike i deontologije i to prije svega kada

je u pitanju odnos prema pacijentima.

- Ono što je takođe veoma značajno i što je abeceda pona-

šanja, kad je etički kodeks u pitanju, je odnos prema kolega-

ma. Dakle, ljekar se prema drugim ljekarima odnosi časno,

onako kako želi da se svi drugi odnose prema njemu. Svo-

jimučiteljima treba da iskazuje poštovanje za znanje i vješti-

ne koje je od njih primio. Kada je ljekar u saznanju da njegov

kolega, bilo u etičkom, bilo umedicinskom smislu, napravi

neki neodgovarajući postupak nije poželjno, odnosno nije

normalno da o tome raspravlja sa bolesnikom, sa kolegama,

sa bližnjima pacijenta – naveo je dr Mugoša.

Više od svega, kako je dodao, takav postupak neće razotkri-

vati sredstvima javnog informisanja.

- Svoja saznanja može uputiti Ljekarskoj komori i njenim

organima. Kolegu za koga smatra da je neodgovarajuće

postupaomora upozoriti, ali na način koji neće povrijediti

njegovo dostojanstvo – kazao je Mugoša.

Ljekarpremakolegama

trebadaseodnosičasno

AleksandarMugoša

Vujačić sekandiduje

začlanstvouKomitet

UNzapravaOSI

MarinaVujačić

Sat zaplanetu

GodišnjicaNATO

bombardovanja

Izbjegnuto trovanje zatvorenika i čuvara u ZIKS-u

Kuvar ostavio

vanhladnjaka 120

kilogramamesa

MenzauZIKS-u

ILUSTRACIJA