Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 24. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

Nagrade

naDržavnomtakmičenju

uznanju, kojeorganizuje

Ispitni centar, osvojilo je

68osnovaca i srednjoško-

laca, a zapostignuti uspjeh

učenici ćeove godinedo-

biti novčanenagrade iz

novoosnovanogFonda za

kvalitet i talente.

–Za prvunagradudodjelju-

je se 1.000 eura, za drugu

700eura, aza treću500eura

– saopšteno je iz Ministar-

stva prosvjete.

Kakosupojasnili,osnovcisu

se takmičili u poznavanju

matematike, fizike, hemije,

biologije i stranih jezika, a

srednjoškolci iz matemati-

ke, fizike, hemije, biologije,

istorije, programiranja i

stranih jezika.

U matematici, najbolji me-

đu učenicima šestog razre-

da su Matej Sredanović iz

OŠ ,,Oktoih“, Željana Sta-

matović i Marko Kuzmano-

vić OŠ ,,Štampar Makarije“,

kao i Luka Vukotić iz OŠ

,,DragoMilović“.Međuuče-

nicima devetog razreda naj-

bolji su Ognjen Kovačević,

OŠ,,DašoPavičić“,AmirKo-

lić iz OŠ ,,Dušan Korać“ i

Miloš Barjaktarović iz be-

ranskeOŠ ,,VukKaradžić“.

Najbolje znanje iz fizike po-

kazali suMladen Čolaković

i Matija Tomić, OŠ ,,Milija

Nikčević“, kao iNikolaKne-

ževićizOŠ,,PavleRovinski“,

doksunajboljeznanje izhe-

mije pokazali Danijel Alek-

sić, OŠ ,,Milija Nikčević“,

Ksenija Ašanin, OŠ ,,Luka

Simonović“, i Savo Popović

izOŠ ,,Orjenski bataljon“.

Biologiju najbolje poznaju

Luka Šćepanović, OŠ ,,Ok-

toih“, Milica Ćetković, OŠ

,,Olga Golović“, Zeko Hasa-

nović, OŠ ,,Mladost“, Anja

Kornjuhina, OŠ ,,Anto Đe-

dović“iAleksandraMrkićiz

OŠ ,,BraćaLabudović“.

Matija Bošković iz OŠ ,,Mi-

lan Vuković“, Vasilije Vuk-

sanović iz OŠ ,,Stefan Mi-

trov Ljubiša“ i Tamara

Baošić iz OŠ ,,Branko Božo-

vić“ najbolji su bili u pozna-

vanju engleskog jezika, dok

francuski najbolje poznaju

Nađa Lalović, OŠ ,,Oktoih“,

Danilo Konjević iz OŠ ,,Mi-

lorad-Musa Burzan“ i Nina

Giljanović, učenica škole

,,Oktoih“.

U znanju italijanskog jezika

najbolji su Ana Slavić OŠ

,,MaksimGorki“, Haris Đo-

ković OŠ ,,Pavle Rovinski“ i

Amina Bahović OŠ ,,Anto

Đedović“, a njemačkogMa-

rija Ćetković OŠ ,,Maksim

Gorki“, Almir Dodić OŠ

,,Maršal Tito“ i Lana Senić

OŠ ,,Vukašin Radunović“.

Među osnovcima ruski naj-

bolje znaju Ana Cicmil

(,,Pavle Rovinski“), Monika

Prebiračević (,,Risto Ratko-

vić“) i Nikita Lalatović iz

škole ,,RadojeČizmović“.

Među srednjoškolcima,

podgorički gimnazijalci su

zauzeli 15 od 30 najboljih

pozicija.

NajboljimatematičarisuNi-

na Mitrović (SMŠ „Mla-

dost“) iKostaVukićević (Gi-

m n a z i j a , , S l o b o d a n

Škerović“), fizičar Marko

Joksimović (Gimnazija

,,Slobodan Škerović“), a he-

mičari Pavle Vulanović i

Maša Čolaković (Gimnazija

,,Stojan Cerović“), zatim

Mila Veselinović (Srednja

medinskaškolauPodgorici)

i SaraŠarić (Gimnazija ,,Slo-

bodanŠkerović“).

Među srednjoškolcima en-

gleski jezik najbolje znaju

Petar Vukušić (ETŠ ,,Vaso

Aligrudić“), Vido Mandić

(SMŠ ,,Ivan G. Kovačić“),

Bojan Pejović (Gimnazija

,,SlobodanŠkerović“)iPetar

Brinić (SMŠ ,,Mladost“).

Francuski najboljeznajuSr-

na Koprivica i Dunja Đura-

nović iz ,,Slobodan Škero-

vić“iMašaŠegrt(Gimnazija

,,Stojan Cerović“). Italijan-

ski najbolje poznaju Vladi-

mir Vlahović (,,Slobodan

Škerović“), Ana Martinović

(Gimnazija,,PetarIPetrović

Njegoš“) i Martina Ljuljđu-

raj (,,Slobodan Škerović“).

Najbolji u znanju njemač-

kog su Anisa Palević (SMŠ

Bratstvo i jedinstvo), An-

drea Dašić (,,Slobodan Ške-

rović“) i Aleksandra Pešić

(Gimnazija ,,Panto Mali-

šić“), a ruskogKatarina Šće-

panović (Gimnazija ,,Petar I

Petrović Njegoš“), Irena

Madžgalj (SSŠ Bijelo Polje),

Aleksandar Lalatović (Gi-

mnazija ,,Stojan Cerović“) i

Elena Lopušina (Gimnazija

,,MilojeDobrašinović“).

Geografiju najbolje poznaju

Sanja Maslar (Gimnazija

,,Panto Mališić“), Vladimir

Jovanović (SMŠ ,,Ivan G.

Kovačić“) i Filip Knežević

(SMŠ ,,VuksanĐukić“).

Međusrednjoškolcima isto-

riju najbolje znaju gimnazi-

jalciLazarDašić(,,Slobodan

Škerović“) i Luka Bulatović

(,,MilojeDobrašinović“).

Uprogramiranju su najbolji

Nina Mitrović (SMŠ ,,Mla-

dost“), Kosta Vukićević i Fi-

lip Radović iz Gimnazije

,,SlobodanŠkerović“.

Biologiju najbolje poznaju

učenici Gimnazije ,,Slobo-

dan Škerović“ - Aleksa Pet-

ković, Marko Šušić i Luka

Velašević.

N.Đ.

PODGORICA

Upodgorič-

komDomuzdravljanema

MMRvakcine, protivma-

lihboginja, rubeole i zauša-

ka, kaoni vakcine ,,euvaks“,

koja služi kaozaštitaodhe-

patitisaB–kazali suPobje-

di izMontefarma.

DodeficitaMMRje, kakoka-

žu, došlo jer je posljednjih

mjeseci vakcinisan veliki

broj djece, zbog straha od

epidemije malih boginja, ko-

ja je zahvatila region, dok je

vakcina protiv hepatitisa B

deficitarana zbog procedure

ispitivanja.

Nadležni tvrde da nema

mjesta panici, te da će vakci-

na uskoro stići. UMinistar-

stvu zdravlja kažu da je u

domovima zdravlja u Crnoj

Gori optimalna snabdjeve-

nost vakcinama, teda trenut-

ni nedostatak vakcina u

Podgorici rješavaju redistri-

bucijom iz drugih domova

zdravlja u zemlji.

- Kontingent sa isporukom

novihkoličinavakcina izBel-

gije krenuo je prema Crnoj

Gori,alisezbogotežanihvre-

menskih uslova sa kojima se

suočava cijela Evropa, oče-

kujenarednesedmice-nave-

deno je u saopštenju Mini-

PODGORICA

Jedancrno-

gorski poslodavacmi je re-

kaoda lokalno stanovništvo

nijevoljnoda radi, ali tonije

tačno, jerCrnogorci nijesu

lijeni, već socijalni uslovi ni-

jesuprihvatljivi i vrijeme je

da sepromijeni ova situacija

- poručio jepredstavnik

Evropske federacije sindi-

katapoljoprivrede, hrane i

turizma (EFFAT)Arnd

Spahn.

On je to saopštio na konferen-

ciji koju je juče organizovao

Sindikat poljoprivrede povo-

dom trodnevne posjete Spah-

nanašojzemlji,aonjeocijenio

daCrnaGora ima jakpoljopri-

vredni sektor koji pruža dosta

mogućnosti.

- Prije dva dana razgovarao

sam sa jednim poslodavcem

koji ima 20zaposlenih. Onvo-

zi skupi automobil koji vrijedi

koliko ti radnici zarade za go-

dinu. Kako je ondamoguće da

se razgovara sa njim o socijal-

nom razvoju i socijalnom ba-

lansu. Na sindikatima je da

naprave pritisak da se izgradi

socijalnibalans-poručiojeon.

U tom smislu, kako je istakao,

dosta očekuje i odVlade.

- Predsjednik Demokratske

partije socijalista Milo Đuka-

nović, koji je najavio kandida-

turu za predsjednika, dobro je

poznat u Evropi i ima puno

prijatelja… Tako imate i mno-

go mogućnosti da imate veći

pristup razvojnim programi-

ma - rekao je Spahn.

Istakao je i da je, usvjetlupret-

pristupnih pregovora, Crna

Gora sada ,,jedna od ključnih

stavki uEvropi“.

- Nadam se da će Vlada da

iskoristiturizamipoljoprivre-

du, kao i ostale ekonomske

sektore da zaposli ljude – ka-

zao je on.

Ispričao je, takođe, da je to-

kom obilaska supermarketa

zapaziodajeizloženo90do95

odsto uvezenih proizvoda, či-

me nije zadovoljan. Kazao je

da bi Vlada trebalo da sprove-

de kampanju za veće korišće-

nje nacionalnihproizvoda.

- Artikli koji su proizvedeni u

Crnoj Gori se izvoze u druge

zemlje regiona, pakuju se ta-

mo i ponovo se uvoze u Crnu

Goru. To je sramno. Super-

marketima je potrebna strate-

gija da se razvija lokalna hra-

na. Neshvatljivo je da Crna

Gora nije osjetila potrebu i

tradicijusvojezemlje.Vrijeme

je da crnogorska Vlada pre-

duzme mjere da sprovede

kampanju koja bi bila pod pa-

rolom - napravljeno u Crnoj

Gori - poručio je on.

GeneralnisekretarSSCGDuš-

ko Zarubica kazao je da je

iskustvo Spahna dobrodošlo,

jerEFFATdajepunupodršku,

kako Sindikatu poljoprivrede,

tako i SSCG u pregovorima sa

sindikalnim asocijacijama

Evrope i osobama koje su za-

dužene za pretpistupne pre-

govoreCrneGore saEU.

Predsjednik Sindikata poljo-

privrede, prehrambene i du-

vanske industrijeVeljkoBaoš-

ić, takođe, je rekao da je korist

odposjete Spahna višestruka.

-Toćeseogledatikozdaljena-

šeaktivnostipremaEvropskoj

komisiji, odnosno Odboru za

poljoprivredu u EK – kazao je

on.

N.ĐURĐEVAC

U Podgorici problemi sa vakcinacijom, izMinistarstva zdravlja poručili

MMRvakcinenećebiti

Kontingent sa

isporukomnovih

količina vakcina iz

Belgije krenuo je

prema Crnoj Gori,

ali se zbog otežanih

vremenskih

uslova sa kojima

se suočava cijela

Evropa, očekuje

naredne sedmice

- saopštili su iz

Ministarstva

DomzdravljaupodgoričkomkvartuBlokpet

Ministarstvoprosvjete

Ministarstvo prosvjete nagradiće

najbolje đake Državnog takmičenja

Prvanagrada

1.000eura

Predstavnik Evropskih sindikata poljoprivrede, hrane i turizma u Crnoj Gori

Ključuspješnedržave

jeusocijalnombalansu

PREPORUKEKOJEMOGUBITIODPOMOĆI:

Sakonferencijezanovinare

Konferencija za novinare Komore zioterapeuta

Izdali 117 licenci i 28sertifikataza rad

PODGORICA

Komora fizi-

oterapeuta jeod februarado

marta izdala 145 javnih

isprava, odkojih je 117 licen-

ci i 28 sertifikata za rad– sa-

opštio je jučepredsjednik

tog tijelaKrstoKovačević.

Na konferenciji za novinare

on je rekaodapozakonu fizio-

terapeut može da obavlja

zdravstvenu djelatnost ako,

pored odgovarajuće kvalifika-

cije, nivoa obrazovanja i polo-

ženog stručnog ispita ima i li-

cencu za rad.

- Pravilnikomo izdavanju, ob-

navljanju, odnosno oduzima-

nju licence za rad, definisano

je da fakultetski obrazovani

fizioterapeuti dobijaju licen-

cu, dok je odlukom Izvršnog

odbora Komore definisano da

fizioterapeuti koji imaju više

obrazovanje i srednje obrazo-

vanje dobijaju sertifikat za

rad. Komora je dala i 191 član-

sku kartu, a u procesu izdava-

nja licenci je 45 fizioterapeuta

- pojasnio jeKovačević.

On je rekao da se licenca daje

naperiododsedamgodinaida

je neophodno da se skupljaju

određeni bodovi.

K.J.

Sakonferencijezanovinare