Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 24. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Italija jepovuklapla-

novevezanoza energetski interko-

nektor sCrnomGoromi prepolovila

kapacitet uodnosunaono što jepla-

niranodokraja 2019 - kazao jepred-

sjednikupravekompanijeTerna

Luiđi Feraris, kakoprenosemediji.

- Terna je smanjila planirani kapacitet

na 600 megavata počev od 2019. godi-

ne, umjesto prvobitnih 1,2 gigavata.

Podvodni kabl je položen i obje pri-

ključne tačke su završene s obje strane

Jadrana - kazao je Feraris, dodajući da

je smanjenje kapaciteta dio kompro-

misa sa crnogorskimkolegama.

Terna je, kako navode mediji, ključne

interkonekcije i razvoj mreže u okviru

svog novog strateškog plana od 2018.

do 2022. godine, predstavila finansij-

skimstručnjacima u četvrtak.

Plan za puštanje u rad kabla koji pove-

zuje italijansku Vilanovu i crnogorski

Tivat podrazumijevao je završetak ra-

dova ove i početakl rada naredne godi-

ne. Feraris je kazao da je taj kabl Terna

vidjelakaodioitalijanskog interkonek-

torskogmehanizma –domaće šeme za

podsticanje električnih veza s energi-

jomdrugih zemalja, kako bi uvezla jef-

tinu a „zelenu“ strujuu svoju zemlju.

Italijanski zakon iz2009. godinedopu-

šta gradnju takvih projekata do snage

2,5 gigavata, a osimkabla prema Crnoj

GoritujeiprojekatnagranicisFrancu-

skom.Ferarisjepotvrdiodaćeitaveza,

snage 1,2 gigavata između Pijemonta i

Savoje takođe biti u funkciji naredne

godine.

Kompanija Terna je akcionar u Crno-

gorskom elektroprenosnom sistemu,

sa 22 odsto vlasništva. Država je većin-

ski vlasnik CGES-a, sa vlasničkim

udjelomod 55 odsto.

R.E.

PODGORICA

- Održavanje želje-

zničkih voznih sredstava prošlu

godinu je završilo sa gubitkom

od 608.500 eura ili 120 hiljada

eura više nego godinu ranije. Pri-

hodi su bili 1,78miliona, a rashodi

2,18miliona.

M.P.M.

Predsjednik uprave italijanske kompanije Terna saopštio

Feraris: Prepolovljenkapacitet kabla

Održavanje željezničkih

voznih sredstava

Gubitak

608.500 eura

PODGORICA

-Monstat je

juče saopštioda je realna

stopa rasta ekonomijeu

prošloj godini, premapreli-

minarnimpodacima, iznosi-

la4,4odsto. PremijerDuško

Marković je, nakon toga, u

obraćanju javnosti ocijenio

da je to izvanredanrezultat i

najbolji uregionu.

Predstavnici Monstata su na

pres konferenciji saopštili da

je realna stopa rastaBDPu če-

tvrtomkvartaluprošlegodine,

po takođe preliminarnim re-

zultatima iznosilačetiri odsto.

Marković je kazao da očekuje

nastavaktrenda iutekućoj go-

dini.

- Stopa rasta od 4,4 odsto je

izvanredan rezultat Vlade na

planu ostvarivanja ekonom-

ske politike. Ovo je stopa koja

jeduplovećaodrastauEvrop-

skoj uniji i najveća je i među

zemljama EU. Ovo su ključni

rezultati ove Vlade na kojima

želimo da istrajemo i u 2018.

godini sa ciljem da povećava-

jući ekonomski rast, podižući

našu ekonomiju otvaramo

radna mjesta i zapošljavamo

ljude –kazao je premijer.

Dodao je da taj rezultat zaslu-

žujepažnjuisaaspektaposve-

ćenosti i motivacije državne

administracije, ali i prilika da

zahvali svim akterima, a po-

sebno firmama i poslodavci-

ma, koji su zajedno saVladom

radili na ostvarenju tog cilja.

-Nabaziovogrezultatau2018.

Vlada, privredna zajednica i

administracija motivisani su

da učine dodatan napor kako

bi se nastavio ovaj trend, čime

bi podstakli razvoj i povećali

životni standard građana - ka-

zao je premijer.

Direktorica Monstata Gorda-

naRadojevićjepodsjetiladaje

realna stopa rasta BDP-a u pr-

vom kvartalu prošle godine

bila3,2odsto, udrugom5,1od-

sto, u trećem4,7 odsto, a u če-

tvrtomčetiri odsto.

- Proizilazi da je realna stopa

rasta BDP-a u prošloj godini

bila 4,4 odsto – zaključila je

ona.

BDP u četvrtom tromjesečju

iznosio je 1,08milijardi i stvo-

reno je65miliona euradodate

vrijednosti više u odnosu na

isti kvartal 2016. Pozitivna

kretanja BDP-a u su rezultat

povećane i investicione po-

trošnje. Najznačajniji zabilje-

žen je u građevinarstvu, gdje

je, mjereno vrijednošću obav-

ljenih građevinskih radova,

zabilježen rast od 70 odsto.

Radojević je navela da je, po-

red građevinarstva, značajan

rast zabilježen i u sektoru po-

ljoprivrede i šumarstva.

- Industrijska proizvodnja u

četvrtom kvartalu zabilježila

jerastod2,5odsto.Ostvarenje

rast i u uslužnim djelatnosti-

ma, trgovini na malo, saobra-

ćaju i skladištenju. Pad od 3,2

odsto bio je u informisanju i

komunikacijama.Posmatrano

po kategorijama potrošnje

BDP-a, vodeća kategorija koja

je doprinijela rastu ekonom-

ske aktivnosti je investiciona

potrošnja, koja je u odnosu na

isti kvartal 2016. godine bila

realno veća 47,1 odsto - dodala

jeRadojević.

RadojevićjekazaladaćeMon-

stat podatke o BDP-u za prvi

kvartal ove godine objaviti 22.

juna, a konačne podatke za

prošlu godinu28. septembra.

Pomoćnica direktorice Bran-

ka Šušić-Radovanović saop-

štila je da jeBDPu tekućimci-

jenama za četvrti kvartal

prošle godine iznosio 1,08mi-

lijardi, au stalnim1,05milijar-

di.

M.P.M.

TIVAT

-Kompanija „Lušticadeve-

lopment“ i hotel „Čedi Lušticabej“ sju-

trauRadovićimapočinjudapromovi-

šu slobodna radnamjesta. Predstavnici

kompanije zadužene za izgradnjuno-

vogmediteranskoggrada i njegovog

prvoghotelakandidatimauRadovići-

mapredstavićemogućnosti zapošlja-

vanjakojepodrazumijevaju47 radnih

mjestauLuštici development i 70uho-

telu ,,Čedi“.

- U kompaniji se uglavnom radi o admini-

strativnim poslovima, uz nešto malo ope-

rativnih u marini. U Čediju se, pak, traže

radnici na operativnim poslovima – rekla

jemenadžerkazaljudskeresurseukompa-

niji Antionia Kelava i dodala da će, nakon

popunjavanjaovihradnihmjestaukompa-

niji biti ukupno100, auhotelu180radnika.

Prezentacija u Radovićima održaće se u

Domu kulture „Uroš Rautović“ danas u 10

časova, abićenastavljenaupetak30.marta

na sajmu „Dani karijere“ uDelta sitiju, te u

srijedu, 4. aprila u 13 časova u prodajnim

kancelarijamaLušticebej uTivtu.Kompa-

nija će učestvovati i na sajmu poslova „Sa-

mer džab 2018“ u Kotoru u organizaciji

Fakulteta za turizami hotelijerstvo, koji će

se odžati u srijedu 28. marta. Posjetiocima

će biti predstavljene onlajn forme za pri-

javljivanjezaradnepozicije, ali i omoguće-

nodanadogađajupredajuradnebiografije

i dokumenta za zapošljavanje. Promocija

poslovaiprijemradnihbiografijaprethod-

no je organizovan na fakultetima za turi-

zamipomorstvouKotorugdjesuinforma-

cijeosezonskimi stalnimposlovimadobili

studenti završnihgodina. IzMZKrtoli, na

čijojseteritorijigradinovoturističkonase-

lje, su kazali da činjenica da se ovakva ber-

za prvo dešava kod njih, a kasnije uPodgo-

rici i Tivtu, pokazuje komšijski odnos koji

kompanija gaji prema njihovoj zajednici.

- U ovoj aktivnosti prepoznajemo želju

kompanije ,,Luštica development“ da

nami benefiti i problemi buduzajednički,

što je u današnjemposlovnomokruženju

prijatno iznenađenje - saopštili su iz MZ

Krtoli.

S.K.

nade polažu u novousvojeni zakon

Koritima probijanje puta, iz-

gradnja objekta i potpornih

zidova. UNP ,,Durmitor“ zva-

nično se operiše sa sedamslu-

čajevadivljegradnje.Umjestu

MotičkiGajprobijenjeprivat-

ni put dužine 40metara i širi-

ne 4metra u privatnoj svojini,

izvršeno je pomjeranje obi-

lježjazaspoljnjugranicunaci-

onalnog parka. U Đurđevića

Tari podignuta je kuca, na še-

talištu prema Crnom jezeru

na dva mjesta postavljena je

rashladna vitrina za piće i fri-

žider sa sladoledima, u Po-

šćenskomkraju iskopan je ka-

nal od 20 metara i izgrađena

kuća na temeljima srušenog

objekta, u Poljanama privatni

objekat na temeljima nadze-

mne ploče. UNP ,,Biogradska

gora“registrovanasutrisluča-

ja.UDolovimaLalovića izgra-

đena je nastrešnica, Barama

Raičevića objekt, na Katunu

Šiška izlivena ploča. U NP

,,Prokletije“ registrovana su

četirislučaja,umjestuTreska-

vac-KrcićaKofiljačaregistro-

vano je renoviranje starog

objekta i izgradnja novog, a u

Grebaji izgradnja objekta i ka-

mene ograde.

-Za sveprotivpravne aktivno-

sti sačinjeni su zapisnici kao i

foto dokumentacija koja je

proslijeđena na dalju proce-

duru JP Nacionalni parkovi.

Evidentirani slučajevi proce-

suirani suUpravi za inspekcij-

ski nadzor - navodi se u doku-

menmtu.

NADAUZAKON

Ovi objekti, ne računajući na-

cionalnoparkove, trebadabu-

du legalizovani kroz novi za-

kon o gradnji i planiranju, uz

plaćanje naknade.

- Očuvanje potencijala, razvoj

i zaštita prostora nije moguća

bez rješavanja problema be-

spravne gradnje. Bespravnom

gradnjom trajno se mijenja i

uništava prostor i direktno

smanjuju razvojne mogućno-

sti.Međukrupnimposljedica-

ma su plansko - urbanističke

disorganizacije prostora, ne-

dovoljna infrastrukturna

opremljenost, nizak nivo kva-

liteta života, ugrožavanje eko-

loških standarda, rizik po

zdravlje, seizmički rizici, te

problemiunaplatikomunalija

iporeza-ocijenjenojeudoku-

mentu i konstatovano da se

inspekcijski nadzor mora

obavljati kontinuirano, efika-

sno i efektivno, u skladu sa za-

konom.

M.P.M.

Savjet za

reviziju

planskih

dokumenata

Vlada je krajemnovembra

prošle godine formirala Savjet

za reviziju planskih dokume-

nata. Njegovi članovi su inže-

njeri dr Svetislav G. Popović,

mr Jadranka Popović, Dragana

Aćimović, mr Biljana Ivanović,

Simeun Matović, Dragoljub

Marković, dr Milić Čurović, dr

Mirko Knežević, Zorica Krsma-

nović, Milutin Baturan, Miloš

Vujošević, Ranko Radulović,

Nikola Spahić, Milorad Janko-

vić, Vesna Jovović, Snežana

Laban, Suzana Crnovršanin

(Bar) Sonja Vuković (Berane i

Mojkovac), Aleksandra Boško-

vić (Bijelo Polje i Gusinje), Sanja

Marinović (Budva) Vasilije R.

Otašević (Danilovgrad), Ranko

Kovačević (Herceg Novi)

Dragica Damjanović (Herceg

Novi), Ivana Grujić (Kolašin),

Danijela Jablan (Kotor), Neboj-

ša Adžić (Nikšić), Oliver Marko-

vić (Podgorica i Cetinje) Zorica

Rakčević (Podgorica), Harun

Redžić (Plav) Mirjana Nikolić

(Plužine), Mira Čolović (Pljev-

lja) Arbin Kalač (Rožaje) Vesna

Nikolić (Tivat), Mehmet Ta ica

(Ulcinj) Jagoš Tomić (Šavnik),

Vesko Dedeić (Žabljak).

Monstat saopštio preliminarne rezultate za prošlu godinu

Marković: Rast od4,4

odstonajveći u regionu

Dani zapošljavanja Luštica bej danas u Radovićima

Kompaniji

„Luštica

development“

potrebno 47, a

hotelu „Čedi“

70 radnika

Najviše divlje

gradnje je uNP

,,Skadarsko jezero“,

gdje je registrovano

30 takvih objekata,

a uNP ,,Lovćen“ su

izgradili na divlje ski

stazu, a na Durmitoru

privatnip ut

Duško

Marković

Traže 117 radnika