Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 24. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Poreskauprava je jučenajaviladaorga-

nizujepraksuza 30 studenataPravnog fakultetauokvi-

rupredmetaPoreski postupak i poreskokaznenopravo.

Praksa seorganizujeuskladusaprotokolomosaradnji, koji

je potpisan sa predstavnicima Pravnog fakulteta Univerzi-

teta Crne Gore, a cilj je da se studenti upoznaju sa poslov-

nim procesima, procedurama i legislativom na kojoj se te-

melji radporeskog organa.

M.P.M.

PODGORICA

-Vanredna skupština akcio-

naraUniverzal kapital banke zakazana je

za 24. april tekuće godine.

Nadnevnomredusjednice jeodlukaorazrje-

šenju i imenovanju novih članova odbora di-

rektora. U odboru direktora su sada Velibor

Milošević, predsjednik i članovi Đorđe Đur-

đić, Georgios Lihnos, Jurij Daneu i BožoMi-

latović.

M.P.M.

Sporazumomdo

bolje procjene

PODGORICA

– Sporazumo saradnji juče su

potpisalipredsjednicaUnijeposlodavacaSve-

tlana Vuksanović, direktor Međunarodnog

komiteta zausvajanje standardaprocjeneNik

Talbot ipredsjednikUOKomoreprocjenitelja

SlavkoRakočević. IzUPCGjesaopštenodaće

sporazum doprinijeti promociji procjenitelj-

skestrukeuCrnojGori.Namjerajedaseobez-

bijedi razmjena znanja i iskustavau toj oblasti

i uspostavi saradnja sa referentnimorganiza-

cijama nameđunarodnomnivou.

R.E.

Praksa za 30 studenata

Vanredna skupština akcionara

Univerzal kapital banke 24. aprila

Birajunovi bord

Poreska uprava

PODGORICA

- Predstavni-

ci Vlade i kineskekompani-

jeCRBCpotpisali su jučeu

Podgoricimemorandumo

razumijevanju i saradnji za

izgradnjuautoputaBar-Bo-

ljarenaprincipimaprivat-

no-javnogpartnerstva.

Memorandum su potpisali

ministar saobraćaja Osman

Nurković i tehnički direktor

CBRC-a u Crnoj Gori Sun Ja-

oguo.

Prethodno je premijer Mar-

ković imao sastanak sa pred-

stavnicima CRBC-a i kineske

državne uvozno-izvozne Ek-

sim banke, na kojem je ocije-

njenoda je autoput krozCrnu

Goru značajan za zemlju, ali i

za tubanku i kompaniju.

- Eksim banka i kompanija

CRBCsu,kakosukazalinjiho-

vi predstavnici, spremne da

učestvuju u nastavku gradnje

autoputa kroz CrnuGoru, od-

nosno u realizaciji druge i tre-

će dionice - od Mateševa do

Andrijevice i od Andrijevice

do Boljara, i to odmah nakon

završetka prioritetne - navodi

seusaopštenjuizVladenakon

potpisivanjamemoranduma.

Marković je kazao da je cilj

Vladeda tedvijedionicebudu

ugovorene do juna naredne

godine.

Sagovornicii su saopštili da su

zadovoljnidinamikomradova

na prioritetnoj dionici auto-

putaodSmokovcadoMateše-

va i da su spremni da u ovoj

godini pojačaju intenzitet ra-

dova zapošljavanjem još rad-

nika, angažovanjem dodatne

građevinske opreme i ubrza-

vanjemrješavanja izazova.

- Predstavnici Eksim banke

kazali suda jeprioritetna dio-

nicanjihovanajvećainvestici-

ja u regionu, zbog čega tom

projektu daju poseban značaj

– saopšteno je izVlade.

Sastanku su prisustvovali i

ministar finansija Darko Ra-

dunović, potpredsjednici Ek-

simbanke i CRBC-a, Ćie Ping

i Du Fei, generalni direktor

CRBC-a za Centralnu i Istoč-

nu Evropu, Žang Ćiaojuan i

generalni menadžer CRBC-a

uCrnoj Gori, Hei Šićijang.

M.P.M.

PODGORICA

– UCrnoj Go-

ri je zvanično registrovano

40.323objektakoji supodi-

gnuti bezdozvole, 932bez

upotrebnedozvole, 2.457ko-

ji suprekoračili dozvoljenu

gradnju, navodi seu izvje-

štajuo stanjuuređenjapro-

stora zaprošlugodinu, koji

jeVladausvojilaučetvrtak.

Nelegalnih objekata je, među-

tim, mnogo više. Prije pet go-

dina tadašnji resorni ministar

Branimir Gvozdenović izjavio

je da se procjenjuje da je 100

hiljada objekata podignuto

bezdozvole.Divljegradnjeni-

je pošteđeno ni pet nacional-

nihparkova.

PREDNJAČI PODGORICA

U Podgorici je najviše registro-

vanih objekata bez dozvole -

15,347.Nadrugommjestu jeBar

sa 5.524, slijede Ulcinj 4.895,

Tivat sa2.226, BijeloPolje 1,779,

Pljevlja 1.553, Herceg Novi

1.390,Cetinje1.338,Budva1.163,

Plav 1.028, Kotor 1.044, Berane

696, Rožaje 677, Žabljak 426,

Nikšić370,Kolašin338, Mojko-

vac 275, Danilovgrad 200, An-

drijevica 44 i Plužine deset.

Objekata bez upotrebne do-

zvole najviše ima u Budvi –

307, u Tivtu 175, Kotoru 141,

Bijelom Polju 98, Kolašinu

69… Najviše prekoračenja

gradnje imauPodgorici - 1.105

objekata, potom Pljevljima

459, uBudvi iTivtupo176, Ro-

žajama 94…

Divljom gradnjom su napad-

nuti i nacionalni parkovi. U

izvještaju se navodi da je na

prostoru pet nacionalnih par-

kova tokom prošle godine re-

gistrovano 47 slučajeva nele-

ga l ne g radn j e i drug i h

nedozvoljenih promjena u

prostoru.

UNP ,,Skadarsko jezero“ regi-

strovano je 30 slučajeva be-

spravne gradnje. U Biškom

repuprobijenjeput,naVranji-

ni jepodignutoosamobjekata,

na Virpazaru šest štandova i

objekata, u Tankom Rtu tri

objekta, u Lipoviku splavu u

Rijeci Crnojevića pet, a u rejo-

nu Zete takođe pet građevina.

U NP ,,Lovćen“ registrovano

je sedam slučajeva nelegalne

gradnje - u Blatiši je nelegalna

ski staza sametalnim stubovi-

ma, u Jezeru ispod J. Vrha be-

spravno je crpljenje vode, na

Krstaciskopbunara5x4metra

i potporni zid, a na Ivanovim

PODGORICA

-Obavezna

rezervabanakanakraju fe-

bruara iznosila je 239,6mili-

ona eura, pokazujupodaci

Centralnebanke.

- Na računima obavezne re-

zervebanakauzemlji izdvoje-

no je 52,7 odsto, ana računima

CBCG u inostranstvu 47,3 od-

sto. Ukupni depoziti, koji čine

osnovicu za obračun obave-

zne rezerve, su 3,24milijarde.

Od ukupnog nivoa depozita

oročeno je 38,2 odsto.

Osnovicu za obračun obave-

zne rezerve od januara čine

oročeni i depoziti po viđenju,

osim onih centralnih banaka,

a izvještavanjeuskladusa tom

odlukom banke su obavile 20.

februara.

Na 50 odsto izdvojene obave-

zne rezerve CBCG plaća ban-

kama mjesečno naknadu

obračunatu po stopi od EO-

NIA umanjenoj za deset ba-

znih poena na godišnjem ni-

vou, s tim da ova stopa ne

može bitimanja odnule.

M.P.M.

Potpisanmemorandumo nastavku gradnje

autoputa privatno javnimpartnerstvom

Dvijedioniceugovoriti

do juna2019. godine

MANS: Favorizovanje

MANS je ocijenio da potpisivanje memoranduma o saradnji

na nastavku gradnje autoputa predstavlja otvoreno favori-

zovanje CRBC u poslu vrijednomoko 1,5 milijardi.

Oni su dodali da Vlada sa kompanijomCRBC već formira

radnu grupu da dogovara detalje budućeg posla, dok isto-

vremeno poziva i druge kompanije da pokažu interesova-

nje za partnerstvo.

Obavezna rezerva

banaka 239,6miliona

UVladinom izvještaju o stanju prostora u Crnoj Gori

Unacionalnim

parkovima47

divljihobjekata

USD 1.23460

JPY129.74000

Kursna

lista

GBP 0.87285

CHF

1.17030

AUD 1.59780

CAD

1.58680

Predstavnici

Eksimbanke

i kompanija

CRBC kažu da

su spremni

da učestvuju

u realizaciji

druge i treće

dionice i to

odmah nakon

završetka

prioritetne

Nepremjerenoosamodsto

površineCrneGore

U Vladinomdokumentu se navodi da je još osamodsto

površine države nepremjereno, koja je uglavnomu nikšićkoj

opštini. Katastar podzemnih instalacija još nije uspostavljen,

što predstavlja ograničavajući faktor za izradu kvalitetne

planske dokumentacije. Velike su, kako se navodi, nesrazmje-

re u površini, broju stanovnika i gustini naseljenosti opština.

- Tivat je najmanja opština po površini (46 km2), dok je Nikšić

najveća (2.065 km2). Sjeverni region se prostire na 52,8 odsto

i naseljava 39 odsto stanovnika, a primorski na 11,6 odsto teri-

torije sa 24 odsto stanovništva i predstavlja najgušće nase-

ljeni region. Središnji region obuhvata 35,5 odsto teritorije i

naseljava ga 45,1 odsto stanovništva.

Luiđi Feraris

Potpisivanjememoranduma