Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 24. mart 2018.

Politika

Najzad smo dobili i kandidata DPS-a za predsjedničke

izbore. A predugo je brate trajala ta neizvjesnost. Kolega

Žugić iz „Vijesti“ s pravom se sprdao sa ovom kandidat-

skom sapunicom iz DPS-a izričajem „da nema još bijelog

dima iz DPS komina“, aludirajući na proceduru izbora

rimskih papa. Mada, upitno je koliko je to uporedivo jer iz

redova kardinala uvijek ima mnogo više ozbiljnih kandi-

data za papu nego što ih je imao DPS za predsjednika.

Sličnost je u tome što se i tamo bira sukobljavanjem

kardinalskih frakcija i klanova. Najveća razlika je u tome

što ti kardinali moraju u nešto vjerovati a naši kandidati

ne moraju imati nikakav kredo niti program. Osim toga,

papa mora biti muško, a naš predsjednik ne. Kažu, da je

tamo negdje u Srednjem vijeku papa Ivan VIII bio u stvari

papisa Ivana, pa su je kad se porodila i otkrila pol dali

rastrgnuti konj’ma na repove. Da se to ne bi ponovilo,

priča se, da je uveden običaj da izabrani kandidat prije

nego što ga proglase papommora sjesti na neku visoku

šuplju stolicu i da mu jedan kardinal pogleda genitalije.

Ukoliko je sve redu, to jest ako je izabranik muško, odno-

sno ako ima „đokicu“, rečeni genitalijski ekspert uzvikuje:

„Habeo penis nabemus primus“, odnosno ima đokicu

imamo papu.

Danas smo mnogo humaniji i civilizovaniji pa i žene

ravnopravno učestvuju u trci. Možda je to baš dobro.

Često su žene političari odvažnije i odlučnije od muških

kolega, pa bih predložio da se onaj dražesni rimski ritual

ne ukida, već da se muškim kandidatima tim ritualom

u predkvali ikacijama utvrđuje imaju li ih stvarno ili su

samo mrsomudi.

Kardinali se bore svak za sebe a protiv svih ostalih kandi-

data sve dok se ne uđe u drugi krug i bira između dva-tri

najuspješnija kandidata. Kod nas je to od samoga starta

borba svih protiv jednoga, tipa „Mi ili On“. I tu se vidi da

je kolega iz Vijesti“ izabrao pogrešno poređenje, mada je

bilo duhovito. Samo u preferansu igraju svi protiv jedno-

ga, onoga koji zove i vodi igru.

No, kandidovanjemMila Đukanovića izbori će postati

dosadni jer znamo da će pobijediti on. U stvari ličiće na

referendum sa pitanjem: euroatlantske integracije ili

velika srborusija. Od 1948. godine naovamo već nekoliko

puta smo to odlučili. Ali, kad smo već kod naše nacional-

ne igre preferansa, da li je pametno odigrati aša u glavu

ako u rukama od aduta imaš samo aša i damu?

Znamo da popa, odnosno mitropolita, opozicija ima u

rukama. Ili on njih, svejedno. Opet, neko veli da i nije

bitno, jer su ovlašćenja predsjednika botanička, da je

funkcija važna ,,ka' ikus“, kako ono reče Milačić i krenu

u – kampanju.

Ko zna, možda je trebalo u DPS-u da odigraju damu, a

aša da čuvaju za najavljenu reorganizaciju i podmlađi-

vanje stranke? Ili da aš dotuče popa (mitropolita), ako ga

ko zaigra. Mala je predsjednička saksija za ikus Milove

političke i tjelesne veličine. Pa, proširiće on saksiju sigur-

no će pomisliti one liše karte iz DPS-a. E neće da može,

jer je Ustav odredio dimenzije te saksije, pa se bojim da

nam baš ne uvene u saksiji kao „šimšir list pod prozorom

lijepe Magbule“ u onoj sevdalinki. Porazno je koliko je

malo aduta u našoj najjačoj stranci. Oni su i podmlađiva-

nje shvatili kao povećanje nivoa testosterona, a ne kao

dovođenje mladih sa poletom i novim idejama i novom

odlučnošću.

Zašto nema zapadnih investitora kad smo već lideri u

integracijama? I šta vam znači predsjednička funkcija

ako vas Bošnjačka stranka drži za jajca sa dva mandata

u Skupštini? Uzeli su najmanje 20 postotaka vlasti. A da, i

500.000,00 € za medresu Mehmed Fatih, i to u jednom

cugu. A Matici crnogorskoj godišnje dajete 240.000,00

€. Ili je to, možda, odšteta što krst nije skinut sa sahat

kule iako je turska Tika inansirala restauraciju sa pri-

bližno istim iznosom? Pada li vam na pamet da će nas

Rusi lakše odučiti od Zapada pomoću Erdogana nego

pomoću Mandića i Kneževića? Kad god su Rusi sklapali

mir sa Osmanlijama ostavljali su nas nezaštićene kao g....

na prtini.

Ne osnažite li identitetsku politiku i crnogorske institucije,

ne protjerate li okupatorsku crkvu i Pazarsko muftijstvo,

na slijedećim parlamentanim izborima pašćete kao klada.

Možda bi nekako najprigodnije bilo na stogodišnjicu Pod-

goričke skupštine. Ostavićete narod ka „ono“ na prtini.

Piše:MiloradPUSTAHIJA

Komentar

Partija preferansa

Ko zna, možda je trebalo u DPS-u da

odigraju damu, a aša da čuvaju za

najavljenu reorganizaciju i podmlađivanje

stranke? Ili da aš dotuče popa (mitropolita),

ako ga ko zaigra ili se taj njihov pop zaigra

Predsjednički kandidat DPS-a danas predaje kandidaturu DIK-u

Đukanovićapodržalo

čak60.000građana

PODGORICA

–Demokrat-

skapartija socijalistaCrne

Goredanas ćeu 16 satiDr-

žavnoj izbornoj komisiji

predati kandidaturuMila

Đukanovića zapredsjednika

CrneGore, saopšteno je iz

partije.

Oko 60.000 građanaCrneGo-

re, čiji će potpisi biti predati

DIK-u,podržalojekandidatu-

ru predsjednika DPS-a. To je

ujedno rekordna podrška ne-

kom predsjedničkom kandi-

datu u Crnoj Gori, saopštili su

izDPS-a.

KandidaturulideraDPS-aMi-

laĐukanovićazapredsjednič-

ke izbore juče su podržali i

Demokratska partija, ali i cr-

nogorski iseljenici uTurskoj.

Iz DP su saopštili da je Đuka-

nović njihov „stari koalicioni

partner“, te da će partijskom

infrastrukturom stati iza nje-

gove kandidature.

- Uvjereni smo da je on perso-

nalno garancija evroatlantskih

integracija, veoma dobrih od-

nosa sa zemljama u regionu i

multietničkedemokratijeuCr-

noj Gori - naveli su izove stran-

ke, prenposi portal Ul-info.

A da Đukanović predstavlja

garant multietničkog sklada,

privrednog napretka i Evrop-

skog puta Crne Gore smatraju

i u udruženu Crnogoraca u

Turskoj.

- Svoje liderske sposobnosti

potvrdio je nebrojeno puta do

sada, mudro vodeći Crnu Go-

ru kroz brojne izazove u poto-

nje bezmalo tri decenije. Uzi-

majući u obzir sve navedeno,

čvrsto vjerujemo, da naše sta-

vove dijeli ubjedljiva većina

građana Crne Gore, te da će

Đukanović ubjedljivo slaviti

većnakonprvogkruga–nave-

deno je u zajedničkom saop-

štenju udruženja Crnogoraca

u Istabulu, Ankari, Adani,

Egejskojobali iKirklareli-Tra-

kiji.

Đ.Ć.

Državna izborna komisija

Potvrđenakandidatura

DraginjeVuksanović

PODGORICA

-Državna

izbornakomisijapotvrdila

je jučekandidaturuDragin-

jeVuksanović visoke funk-

cionerkeSocijaldemokrat-

ske stranke za izbore za

predsjednicuCrneGore

koji će seodržati 15. aprila.

Njenukandidaturu jepodr-

žalovišeod9.000građana

CrneGore.

- Od danas, nastavljamo još

snažnije kako bi poslije usp-

ješnih predsjedničkih izbora

pokrenuli talas promjena na

svim nivoima. Zahvalni smo

svima koji su nas potpisima

podržali, jer će pobjeda dr

Draganje Vuksanović os-

nažiti državu, ubrzati

evropske integracije i

donijeti slobodu i jed-

nakost za sve građane

Crne Gore, saopštio je

Izborni štab dr Dra-

Lider PCG poručio da ostaje u trci za predsjednika

PODGORICA

–LiderPrave

CrneGoreMarkoMilačić

nećeodustati odpredsjed-

ničke trke jer jeunju, kako

je rekaoušaozbogvjekovnih

idejaCrneGore.

Onjenajučerašnjojvanrednoj

konferenciji za medije saop-

štio kako bi povlačenje njego-

vekandidatureujednoznačilo

i povlačenje priče o duhovno-

sti, tradiciji, crkvi, jeziku i pi-

smu.

- Ukoliko se ja povučem iz ove

trke toznači da će se saovepo-

zornice povući i velika priča o

borbi protiv NATO-a, o veli-

kimtemama,kaoipričaonele-

galnoj i nelegitimno priznatoj

lažnoj državi Kosovo - zaklju-

čio jeMilačić.

Neki mediji su juče objavili da

je odluka Gorana Danilovića

da sepovuče iz izborne trkeza

predsjednika države i podrži

Mladena Bojanića došla na-

kon niza sastanaka sa mitro-

ginjeVuksanović.

DIK je prethodno potvrdio

predsjedničke kandidature

Hazbije Kalača, VasilijaMilič-

kovića iMarkaMilačića.

Kandidature za učešće na

predsjedničkim izborima su

najaviliMiloĐukanović iMla-

den Bojanić. Fizičar Dragan

Hajduković jenajavioučeš-

će na izborima, ali je 21.

marta saopštio da mu ne-

dostaje 2,8hiljade potpisa.

Kandidatura za predsjed-

nika Crne Gore mora biti

podržana sa najmanje

7.993 potpisa.

Rok za predaju predsjed-

ničkih kandidatura je do

26.marta.

R.P.

politom crnogorsko-primor-

skim Amfilohijem i da će

mitropolit SPCsadapritisnuti

iMarkaMilačićada i onpovu-

če kandidaturu u korist Boja-

nića.

Milačić je kazao da sumnja da

je njegova dokumentacija sa

potpisima podrške za pred-

sjedničku kandidaturu zlou-

potrijebljena nakon predaje

Državnoj izbornoj komisiji i

da je neko u toj instituciji ma-

nipulisaopotpisima.

Đ.Ć.

Zoran Pažin na sastanku sa ambasadorima EU

Usmjereni naokončanje

pregovaračkogprocesa

PODGORICA

-CrnaGora

očekujeda ćeove godine

otvoriti svapreostalapre-

govaračkapoglavlja i snaž-

nousmjeriti energijuna

dalje reformekauspješnom

okončanjupregovora sa

Evropskomunijom, saop-

štio je jučepotpredsjednik

VladeZoranPažin.

Na sastanku sa ambasadori-

ma država članicaEU i šefom

Delegacije EU u Podgorici,

koji je organizovan u okviru

bugarskog predsjedavanja

SavjetomEU, ambasador Bu-

garske Mladen Červenjakov

je saopštio da ta država podr-

žava visoke ambicije Crne

Gore u pregovaračkom pro-

cesu.

On je kazao da će bugarsko

predsjedavanje, u kontekstu

svogosnovnogprioriteta,dati

pun doprinos da te ambicije

budu u najvećoj mjeri ostva-

rene.

Šef Delegacije EU u Crnoj

Gori AivoOrav je čestitaoCr-

noj Gori na konstruktivnom

postupanju i dobrosusjed-

skom pristupu kojim je dala

značajan doprinos pozitiv-

nom razrješenju pitanja de-

markacije granice između

CrneGore i Kosova.

- Takav pristup Crne Gore

predstavljaupravomodel po-

litike regionalne saradnje ko-

ju EU želi da afirmiše kroz

novu Strategija proširenja

EU, kazao je on.

Orav je naveo da je ključni

značajpitanjaslobodeizraža-

vanja i kredibilnog bilansa

ostvarenih rezultata u oblasti

vladavine prava.

Predstavljajućiključnerezul-

tateuoblasti borbeprotivko-

rupcije, Pažin je kazao da je,

od početka rada Agencije za

sprečavanje korupcije, na os-

novu njenih mišljenja i od-

luka, 127 javnih funkcionera

napustilo javne funkcije.

R.P.

MarkoMilačić

Milačić: Nećuda

povučemkandidaturu

DraginjaVuksanović

MiloĐukanović