Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 24. mart 2018.

Politika

Što piše u programu predsjedničkog kandidata Demokratskog fronta, Demokrata, SNP-a i GP URAMladena Bojanića

NepominjeEU, protivNATO

i tražiće referendumza sva

pitanjaod ,,opšteg interesa“

Zastupamsvoje stavove i namjere.

Ne zastupampartijske politike.

Nestranački samkandidat kojeg

je podržalo 80 odsto poslanika

opozicije. Kandidat samsvih

građana koji žele demokratske

promjene, navodi se u programu

PODGORICA

Predsjednič-

ki kandidat većegdijelaopo-

zicijeMladenBojanićnije se

u svomprogramu izjasnioo

ključnomspoljnopolitičkom

prioritetudržave - članstvu

CrneGoreuEvropskoj uniji,

dok jeponovio svoj negati-

van stavpremapristupanju

našedržaveNATOsavezu.

To je navedeno na zvaničnoj

veb straniciMladenaBojanića

(www.

mladenbojanic.me)

na

kojoj jepredstavljenprogrami

buduće djelovanje predsjed-

ničkog kandidata.

PARTNERSTVOZAMIR

- Predsjednički kandidat Mla-

den Bojanić je smatrao da je

Partnerstvo za mir obostrano

optimalan odnos Crne Gore i

NATO,navodiseudokumentu

kojim je predstavljena kandi-

daturaBojanića.

Od političkih grupacija koje

supodržaleBojanića sve četi-

ri se, makar programski, zala-

žu za članstvo Crne Gore u

EU, dok je jedinoGPURAfor-

malno podržavala članstvo

Crne Gore uNATO, ali se nje-

ni poslanici nijesu pojavili na

Skupštinikadaseodlučivaloo

ratifikaciji Sporazuma o pri-

stupanjuSjevernoatlantskom

savezu.

Demokratski front je ranije

preko svojih ključnih konsti-

tuenata,NoveAndrijeMandi-

ća i DNP-aMilanaKneževića,

najavio da će kada dođu na

vlast preispitati članstvoCrne

Gore uNATO, dok je liderDe-

mokrata Aleksa Bečić najavio

mogućnost raspisivanja refe-

renduma, ,,ako to budu tražili

građani“. SNP se o potencijal-

nompreispitivanju članstva u

NATOnije izjašnjavala.

Bojanić se u svom programu

nije izjašnjavo ni o pitanju

članstvaCrneGoreuEU,alije,

dok je bio aktivan kao pred-

sjednikpokreta„Otporbezna-

đu“ iznosio euroskeptične

stavove. U programu se zalo-

žiozačestuprimjenuinstituta

referenduma.

- Smatram da za sva relevan-

tna i pitanja od opšteg intere-

sa, konačni sud treba da daju

građani.Zbogtogaćuupotpu-

nosti koristiti pravo predsjed-

nika da, u ime građana, od

Skupštine zatražimraspisiva-

nje referenduma kada se od-

lučuje o prodaji državne imo-

vine i drugim pitanjima od

nacionalnog interesa, piše u

programuBojanića.

PARTIJSKEPOLITIKE

On navodi i da „zastupa svoje

stavove i namjere“, ograđuju-

ći se na taj način od programa

partija koje su ga podržale.

- Ne zastupam partijske poli-

tike. Nestranački sam kandi-

dat kojeg je podržalo 80odsto

poslanika opozicije. Kandidat

samsvih građana koji žele de-

mokratske promjene. Zala-

Bojanić navodi i da je posao predsjednika da

miri, a ne da svađa.

- Politiku smatram sredstvom za rješavanje

sukoba, pa ću sa svim akterima političkog,

civilnog i javnog života odmah otvoriti dijalog

o izlasku iz političke i ekonomske krize. Crna

Gora mora odabrati put zajedništva i među-

sobne tolerancije i solidarnosti. Podijeljena

društva ne mogu napredovati. Moja misija je

uspostavljanje vladavine prava, kako bi Crna

Gora postala pravna država u kojoj će pravda

biti dostupna svima. Moramo biti društvo bez

revanšizma i montiranih političkih procesa,

zaključio je Bojanić.

Posaopredsjednikajedamiri,anedasvađa

žem se za suštinsku demo-

kratijuidruštvobezkorupcije

i nepotizma. S tim ciljem bo-

riću se protiv vještačkih mo-

nopola, zarobljenih instituci-

ja, ekonomskog i sveopšteg

propadanja, iskrivljenih vri-

jednosti i licemjerstva, krše-

nja ljudskih prava i slobode i

diskriminacije po bilo kom

osnovu,navodiseuprogramu.

Bojanić u programu ističe i da

ne dijeli ljude po vjeri, naciji,

jeziku, ideologiji, političkim

opredjeljenjima ili bilo kojem

drugomsvojstvu.

- Crnu Goru vidim kao zajed-

ničku kuću u kojoj imamjesta

za sve. Neću da se udvaram

nikome, ni većini ni manjini,

ni desnima ni lijevima, jer mi

ne smetani većinanimanjina,

ni lijevi ni desni. Jednako se

prijatno osjećamu društvu sa

bilo kojim od njih. Kao pred-

sjednik, stavićusvojaustavna i

zakonska ovlašćenja u službu

svih građana. U nadležnosti

predsjednika je, između osta-

log, predlaganje čelnika regu-

latornog tijela koje nadzire

održavanje stabilnosti finan-

sijskog sektora. Za tu poziciju

predložiću isključivo stručno

lice koje ispunjava profesio-

nalne i etičke kriterijume. Na

taj način ćemo, uzprofesiona-

lizacijuidepartizacijuinstitu-

cija, postići monetarnu i fi-

nansijsku stabilnost, kao i

funkcionalni bankarski si-

stem, navodi se, između osta-

log, u programuMladena Bo-

janića.

N.ZEČEVIĆ

PODGORICA

Iako suna

najvišemnivou ,,zakopali

ratne sjekire“ okupljajući se

okozajedničkogpredsjed-

ničkogkandidataMladena

Bojanića, uDemokratskom

frontu, na lokalnomnivou

nemajubaš velikopovjere-

njeu iskrenostBečićevih

Demokrata.

Kako je objavio portal IN4S,

funkcioner Demokratskog

fronta iz Pljevalja Vladislav

Bojović pozvao ostale opozi-

cione partije da formiraju je-

dinstvenu listu za lokalne iz-

bore u Pljevljima, koji će se

održati 27. maja. On je poseb-

no odDemokrate zatražio „da

se sada fokusiraju na kampa-

njuMladenaBojanića i danjoj

podrede svoje stranačke inte-

rese i terensku kampanju do

završetka predsjedničkih iz-

bora“.

NE ZALAŽUSE

- Imajući u viduda jeDemo-

Nastavlja se „tihi rat“ Demokratskog fronta i Demokratske Crne Gore i povodompredsjedničkih izbora

Front nezadovoljankakoBečić

radi terenskukampanjuzaBojanića

kratskaCrnaGorana posljed-

njimlokalnimizborima, u

drugimopštinama, nastupala

samostalno, unajboljoj na-

mjeri ihpozivamda se sada

fokusirajuna kampanjuMla-

denaBojanića i da njoj podre-

de svoje stranačke interese i

terenskukampanjudo zavr-

šetka predsjedničkih izbora,

ističeBojović.

On naglašava da opoziciji tre-

badaposlužekaopoukanega-

tivna iskustva iz prethodnih

izbornih ciklusa u Pljevljima,

kadasupobjeduprepuštalisa-

mo zbog nesloge unutar opo-

zicije.

-Akosmosevećudružiliupo-

dršci zajedničkom predsjed-

ničkom kandidatu Mladenu

Bojaniću, možemo se i mora-

mo, kao opozicija, dogovoriti

o zajedničkom nastupu i na

lokalnim izborima, zaključio

jeBojović.

ODBIJAJUPRIGOVORE

Uslijedio je odgovor Demo-

kratananjihovomsajtu.Poru-

čili su kolegama iz DF da su u

potpunosti posvećeni „aktiv-

nostima za stvaranje neop-

hodnihpretpostavkizapobje-

du Mladena Bojanića na

predsjedničkim izborima“.

Kažudasusvupartijskuinfra-

strukturustavilinaraspolaga-

nje zajedničkom opozicio-

nomkandidatu.

-Demokratesuzasamotrida-

na prikupile i dostavile onaj

broj potpisa podrške za pred-

sjedničkog kandidata koji su

nasebeporaspodjeliipreuze-

li da prikupe, saopštili su iz

Bečićeve partije.

Oni ističu da niko nema pravo

ni argumente da imprigovori

na zalaganju za uspjeh zajed-

ničkog kandidata opozicije.

Kažuda čine sveda seBojanić

nađe na funkciji prvog čovje-

kaudržavi,akaodokazzatoje

i povlačenje kandidature

predsjednika Demokrata u

korist zajedničkog predsjed-

ničkog kandidata.

TIHI SUKOB JOŠ TRAJE

Podsjetimo, Demokrate su

početkom avgusta prošle go-

dine prekinule svaku sarad-

nju sa liderima Demokrat-

skog fronta, nakon niza

međusobnih optužbi koje su

uslijedile pošto je lider De-

mokrata Aleksa Bečić poru-

čiodapredsjednički kandidat

opozicijemožebitisamostra-

nački lider koji do sada nije

gubio izbore.

Iz DF-a su njegov stav doče-

kali „na nož“ porukomda Be-

čić ne može biti kandidat jer

je na lokalnim izborima izgu-

bioodgradonačelnikaPodgo-

rice Slavoljuba Stijepovića, a

nakongresuSNP-aodSrđana

Milića.

Nakon toga uslijedio je pravi

rat nepotpisanim saopštenji-

ma, u kojima je bilo svakoja-

kihuvreda.

Bečićjezatimriješiodapreki-

ne svaku saradnju sa liderima

DF.

- Do „pomirenja“ je došlo tek

nakon raspisivanja predsjed-

ničkih izbora, pošto je Bečić

odustaoodkandidature,aUra

ostatku opozicije predložila

„nestranačkog frontovca“

Mladena Bojanića. Međutim,

neka naročita komunikacija

lidera Demokrata i DF nije

baš vidljiva.

Z. DARMANOVIĆ

VladislavBojović

AleksaBečić