Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 24. mart 2018.

CrnomGorom

DANILOVGRAD:

Mitropolija SPC dobila dozvolu glavnog državnog arhitekte

NaBožovoj glavici

gradiće saborni

hramSvetePetke

PODGORICA/DANI-

LOVGRAD

–Pravoslavna

Mitropolija crnogorsko-

primorska, Crkvenaopšti-

naDanilovgrad, dobila je

saglasnost glavnogdržav-

nog arhitekte za izgradnju

sabornoghramaSvetePet-

ke sapratećimobjektima,

konakomi zvonikom.

Bićegrađeni umjestuBožova

glavica, u neposrednoj blizini

Policijske akademije. Površi-

naparceleje3.630kvadratnih

metara. Kako je navedeno u

dokumentu, hram će biti

površine 240,78 kvadratnih

metara,zvonik73,20,hagijaz-

ma 27,90 kvadrata i konak od

218,57 kvadratnihmetara.

ZAHTJEVZADOZVOLUPODNIJET2015:

Budući izgledCrkve i pratećihobjekata

Mitropolija je zahtjev za

izgradnju na parceli koja je u

njenom vlasništvu podnijela

u decembru 2015. godine.

Kamen temeljac za hram

posvećen

Svetoj Petki,

bjelopavlićkoj krsnoj slavi,

postavljen je i osveštan u ok-

tobruprošle godine.

C.G.

BIJELOPOLJE

–Do2. aprila

lokalnauprava izmiriće sva

dugovanjapremapoljopri-

vrednicimana imepodsticaj-

nihmjera, aprioritet unapla-

ti dugovanja imaćemljekare

–najavio jepredsjednikop-

štinePetar Smolović tokom

raspraveo izvještajuo reali-

zaciji Programamjera za

podsticaj razvojapoljopri-

vrede zaprošlu saprogra-

mommjera zaovugodinu.

Komentarišući taj dokument,

predstavniciopozicijesuocije-

nilidasemali brojpodsticajnih

mjera za unapređenje poljo-

privrede u potpunosti realizu-

je. Šef poslaničkog kluba SNP-

a Vidran Kljajević kazao je da

nema konkretnih rezultata ka-

dajeupitanjutajprogrammje-

ra jer, kako je kazao, u bjelo-

poljskim selima sve je manje

stanovnika.

– Osim toga, poljoprivrednici

imaju problema u plasmanu

tržišnihviškova, ali senemogu

pohvaliti ni kvalitetnom put-

nom, elektro i vodovodnom

mrežom–kazao jeKljajević.

Odbornik SDP-a Tufik Bojad-

Petar Smolović

Dugovepoljoprivrednicima izmirićedo2. aprila

BIJELO POLJE:

Skupština o podsticajnimmjerama za razvoj seoskog područja

Mojkovac:

Pripreme za projekat koji će riješiti ekološki problem

Petinakanalizacije

,,nakačena“ naTaru

Unašu najljepšu i najčistiju rijeku uliva se, pomiješana sa atmosferskom, fekalna

kanalizacija iz skoro petine grada. Taj otpad teče koritomJuškovića potoka i

na putu do Tare protiče na samo 50metara od savremenog postrojenja koje bi

trebalo da ga prečišćava – kaže predsjednik opštine RankoMišnić

RankoMišnić

NADLEŽNI GODINAMAGLEDALI KROZPRSTE:

FekalijeuJuškovićapotoku

MOJKOVAC

–Opština radi

projekte razdvajanja fekalnih

i atmosferskihvodauPodbi-

šću i prigradskomnaselju

Ambarine. Takavprojekat za

područje grada i naseljeJuš-

kovićapotok jevećurađen.

Naredne godine, kako jepla-

nirano, počeće radovi i tou

fazama, jer ćekoštatimilione

eura.

Predsjednik opštine Ranko

Mišnićkažekakoćenatajnačin

biti riješen problem koji direk-

tnopogađa rijekuTaru.

POSTROJENJE

- U našu najljepšu i najčistiju

rijeku uliva se, pomiješana sa

atmosferskom, fekalna kanali-

zacija iz, kako se procjenjuje,

skoro petine grada. Taj otpad

teče, što je paradoksalno, regu-

lisanim koritom Juškovića po-

toka i na putu do Tare protiče

nasamo50metaraodsavreme-

nog postrojenja koje bi trebalo

da ga prečišćava, izgrađenog

tokom sanacije jalovišta bivšeg

rudnika „Brskovo“. Sličano je i

u Ambarinama i Podbišću. Te

fekalije nijesu mogle biti

usmjerene u postrojenje jer su

priključenenaatmosferskuka-

nalizaciju. Ove godine planira-

mo da kompletiramo projekte,

a naredne da počnemo radove

u fazama, jer će puno koštati –

kažeMišnić.Riječ je, kaže on, o

milionskomiznosu.

- Za razdvajanje fekalnih od

atmosferskih voda i njihovo

uvođenje u sistem postrojenja

za prečišćavanje, samo na po-

dručju grada i naselja Juškovi-

ća potok trebaće, kako je proci-

jenjeno, dva miliona eura. Bez

obzira na to, siguran sam da

izlivanje fekalija u Taru, što je

jedan od rijetkih mojkovačkih

ekoloških problema, „osmi-

šljen“ prije nekoliko decenija

neće jošdugobiti aktuelan-ka-

zao jeMišnić.

NEODGOVORNOST

Kanalizacioni problemi nastali

u prošlosti, koji će sada mnogo

koštati Mojkovčane i, čini se, u

prvom redu državu jer opštin-

ski budžet teškoda tumožene-

što značajnije uraditi, nijesu

nastali planski već spontano. U

jednomdijelugrada, aposebno

u prigradskim naseljima, gra-

deći kuće građani su pokazali

potpunu neodgovornost – ka-

nalizaciju su priključivali na

sisteme namijenjene atmosfer-

skim vodama ili je „kačili“ za

potoke i tako ispuštali u Taru.

Nezvaničnu podršku imali su i

od nadležnih koji im, istina, ni-

jesu dozvoljavali ali ni branili

da to rade.

R.ĆETKOVIĆ

žić smatra da se nedovoljno

sredstava izdvajazaunapređe-

nje poljoprivrede.

Petar Smolović kazao je da su

sredstva koja se iz lokalnog

budžetaizdvajajuzarazvojpo-

ljoprivredemoždanedovoljna,

ali je naglasio da su proizvođa-

čima na raspolaganju i znatna

sredstva koja se izdvajaju iz

državnog agrobudžeta. Samo

zamjeru1IPARDlajk„Investi-

cije u fizički kapital poljopri-

vrednih gazdinstava“ biće

opredijeljeno oko 10 miliona

eura.

V.Šb.

CETINJE

–Vodostaj naRijeci Crnojevića juče jebioupaduu

odnosunadanranije. IzSlužbezaštite i spašavanjaprijestoni-

ce kazali su da su žiteljima Žabljaka Crnojevića i Dodoša do-

premili 500 litara vode. Domaćini koji drže stokudobili su si-

jeno.

J.Đ.

Cetinje

STIGLOI SIJENO:

JučenaŽabljakuCrnojevića

NaŽabljakCrnojevića

dopremljenavoda

HERCEGNOVI

–Opština

počinje akcijukakobi bio

povećan fond stabalamimo-

ze. Sadnice cvijeta, koji je

simbol grada i februarske

manifestacije, bićedijeljene

besplatno.

Iz opštine su pozvali građane

koji žive uz magistralni pojas,

centralne gradske saobraćaj-

nice i uzŠetalištePetDanica, a

koji su zainteresovani da na

svojoj površini zasade mimo-

zu, da se jave Sekretarijatu za

komunalne djelatnosti, ekolo-

giju i energetsku efikasnost,

čiji službenici će u najskori-

jemroku izaći na terenkakobi

ocijenili mogućnost sadnje na

konkretnimlokacijama.

Kako je kazala koordinatorka

radne grupe iz kabineta pred-

sjednikaopštineTamaraVujo-

vić, grad je, u saradnji sa civil-

nim sektorom i građanima,

odlučanunamjeri da sezasadi

što više sadnica mimoze, a sa

ciljemobnove fondakoji jene-

kada iznosio 30.000 sadnica

nateritorijinašeggrada,asada

svega 3.000.

Ž.K.

Opštinakupuje sadnice,

vlasnici ćebrinuti onjima

Herceg Novi: Akcija obnove fonda stabalamimoze

GRAĐANI SADNICEDOBIJAJUBESPLATNO:

Simbol grada