Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 24. mart 2018.

CrnomGorom

PLUŽINE

- Sekretarijat za

opštuupravu i društvene

djelatnosti dodjeljujenagra-

de redovnimstudentimako-

ji tokomstudijanijesugubili

godinu, imajuprosječnu

ocjenu7,5 i više, tenijesuko-

risnici stipendijeopštine i

imajuprebivalištena terito-

riji Plužina.

Kako je navedeno u konkursu

objavljenom na sajtu opštine,

kandidati uz prijavu moraju

da dostave potvrde o redov-

nom studiranju, prosječnoj

ocjeni i prebivalištu.

Visokoškolci sa prebivalištem

u Plužinama koji nijesu kori-

snici stipendija ili nagrada po

osnovuprosječneocjene, a ro-

ditelji su im korisnici materi-

jalnog obezbjeđenja ili neza-

posleni, mogu da se prijave

Sekretarijatuzadobijanje jed-

nokratne pomoći.

Prijave sa dokumentima se

podnoseuzgradiopštine,do5.

aprila.

I.T.

Konkurs opštine Plužine

Nagrađuju

i pomažu

studente

NIKŠIĆ:

NVO o

zamućenju Gračanice

NIKŠIĆ

– IzNVOŽupau sr-

cu saopštili su jučekako

sumnjajuunalaz rudarskog

inspektora, koji jeutvrdioda

jedo izlivanja crvenogmulja

urijekuGračanicudošlo

zbogobilnihpadavina. Oni

smatrajuda suotpadnevode

došlene samo sapovršinsk-

ogkopanego i iz jame.

- Te otpadne vode, sumnjamo,

sadrže razna ulja, ostatke ek-

splozivaidrugihteškihmetala

koje jevodaponijelaprekopo-

tokaMačak, rijeke Gračanice,

Liverovićkog jezera, pa sve do

Zete –navode u reagovanju.

Rijeka,potokijezerobilisuto-

kom vikenda crveni. Inspek-

tor je utvrdioda je do izlivanja

muljaizamućenjadošlousljed

obilnih atmosferskih padavi-

na.Utvrđenojedajekoncesio-

nar, firma ,,Uniprom metali“

radio po zakonu, ali mu je dat

nalog da očisti potkop Seoca I

kako bi se smanjila zamuće-

nost atmosferskih voda koje

protičukroz jamu.

IzNVOŽupa u srcupodsjeća-

ju da su ranije ukazivali na to

da se eksploatacija boksita u

jami Biočki stan izvodi bez

adekvatne projektne doku-

mentacije.

S.D.

Sumnjaju

unalaz

inspektora

PLJEVLJA

–Radnici imehanizacija „Zimske službe“, predu-

zećaČistoća, neprekidno radekakobi obezbijedili prohod-

nost ulica.

-MehanizacijairadniciRadnejedinice„Zimskaslužba“bilisuna

terenu neprekidno punih 20 sati, od 7 ujutro 22. marta, do 3:30

minuta u petak, 23. marta. Nakon kratke pauze, od 7 sati, ponovo

sunastavili rad, kako bi se uprkos velikimkoličinama snijega koji

je stalno padao, održala prohodnost gradskih ulica. Sva vozila su

naterenuičistićeneprekidnokolovozesvedoksnijegneprestane

– saopštili su iz Čistoće. Na kolovozima ima leda, pa iz Službe

upozoravaju vozače da vožnjuprilagode uslovima na putu.

Grad je podijeljen u tri zone, čiste se prvo putevi prve kategorije,

pa zatimdruge i treće. Zahvaljujući napornom radu radnika ove

službe, prohodne su ulice sve tri kategorije, a po kolovozima se

stalno baca so.

A.S.

„Zimska služba“

stalnona terenu

ULICEPROHODNE:

Detalj izPljevalja

Pljevlja

DANILOVGRAD:

Policijska akademija obilježila svoj dan

PriznanjaMarku i Vuku

DANILOVGRAD

- Predstav-

ljanjemborilačkihvještina i

drugihdisciplina (olimpijsko

dizanje tegova, gimnastičke

vježbe i pliometrijaobilježen

je 23.mart, danPolicijske

akademije.

Taj sportski događaj okupio je

takmičare iz podgoričkog aiki-

do kluba ,,Centar“, zatim kros

fit kluba ,,Bestboks“, nikšićkog

džudo kluba ,,Trebjesa“, džiu

džicu kluba ,,Budućnost“ i ka-

rate kluba ,,Iskra“ iz grada do-

maćina. Njihovi izvanredni

nastupi nagrađeni su aplauzi-

ma studenata te učenika i pro-

fesora Gimnazije ,,Petar Prvi

Petrović Njegoš“, Elektroteh-

ničke škole ,,Vaso Aligrudić“ i

Srednje stručne škole ,,Ivan

Uskoković“. Po završetku ta-

kmičenjazahvalnicekolektivi-

ma uručio je direktor Policij-

s k e a k a d e m i j e B o b a n

Šaranović,avrijednapriznanja

otišlasunaadresepolaznika11.

generacije akademije Marka

Gušića, koji je nedavno osvojio

zlatnumedalju na univerzitet-

skomprvenstvuEvrope udžu-

dou i Vuka Dragutinovića, koji

se na juniorskom prvenstvu

svijeta u džiu džicu, održanom

u UAE, popeo na pobjedničko

postolje.

B.K.

USPJEŠNI IVANDRŽAVE:

Šćepanović sanagrađenimakademcima

Komunalna policija upozorila da opet propada put pored Zelenog pojasa

Klizištegutamagistralu

izmeđuSutomora i Bara

BAR

-Klizištekoje sekrajem

januara aktiviralonadijelu

magistraleBar - Petrovac

(na lokalitetuRatac-Zeleni

pojas) gdje jeu toku izgrad-

njaposlovnogobjekta - hote-

la, ponovo je zbogobilnihki-

šaproradilo.

Investitor objekta je preduze-

će ,,Skaj divelopment“ iz Nik-

šića, a izvođač radova ,,Raške-

tić“. Inspektor je u februaru

konstatovao da je na jednoj

traci (bliže sredini magistrale)

došlo do pucanja asfalta, gdje

su nastale pukotine kolovoza

uz njegovo slijeganje, širine

oko 10 cm i dužine oko 20me-

tara. Zato jenaložio da odmah

obustave sve radove, jer nasta-

vak može ugroziti stabilnost

trupa puta. Takođe, naveo je

mjere koje treba preduzeti da

se lokacija sanira. Izvođač nije

sproveoni jednu.

OBRUŠAVANJEPUTA

V.d. načelnika Komunalne po-

licije Bar Stevo Pejović saop-

Na jednoj traci nastale su pukotine kolovoza uz njegovo

slijeganje, širine oko 10 centimetara i dužine oko 20metara.

Izvođač radova nije sproveo ni jednu odmjera koje je prošlog

mjeseca naložio glavni inspektor za saobraćaj EdnanAbdić

UGROŽENABEZBJEDNOST:

Pukotinanamagistrali

IZVOĐAČNIJESPROVEONALOŽENEMJERE:

Sagradilišta

Vlasnik irme ,,Rašketić“ Emir Rašketić kaže

da, iako se klizište ponovo pokrenulo, nema

razloga za paniku.

- Radove nije bilomoguće izvesti zbog lošeg

vremena. Očekujemo da ćemo radove na

sanaciji puta početi u ponedjeljak, 26. marta,

za kada je najavljena stabilizacija vremen-

skih prilika. Iako je projekat za rekonstruk-

ciju urađen, pripremni radovi za izgradnju

potpornog zida i sanaciju puta započeti, a

materijal nabavljen, vremenski uslovi ne

dozvoljavaju da počnemo posao, jer bi to

prouzrokovalo novo klizanje tla - objasnio je

Rašketić.

Rašketić:Nemarazlogazapaniku,

sanacijupočinjemouponedjeljak

štio je juče kako treba hitno

preduzetimjereradisprečava-

nja obrušavanja magistrale,

samimtimi blokade saobraća-

ja izmeđuBara i Sutomora.

Na toj dionici Jadranskemagi-

strale od februara saobraćaj se

odvija naizmjeničnim propu-

štanjemvozilajednomsaobra-

ćajnom trakom, uz propisanu

signalizaciju.

- Službenici Komunalne poli-

cije su 20. marta ponovo izašli,

izvršilikontrolustanjakolovo-

za, sa konstatacijom da je na

jednoj kolovoznoj traci došlo

do pucanja asfaltnog kolovoza

gdje je nastala pukotina i slije-

ganje terenau širini 25-30cmi

dužine oko 20 metara – naveo

je Pejović u dopisu Ministar-

stvu saobraćaja i pomorstva,

odnosno glavnom inspektoru

zadržavneputeveEdnanuAb-

diću, direktoru Direkcije za

saobraćaj Savu Parači i mini-

stru saobraćaja i pomorstva

OsmanuNurkoviću.

Nakon što je u februaru došlo

do klizanja terena, glavni in-

spektor za puteve Ednan Ab-

dić naložio je šta da se učini.

- Potrebno je da se hitno izvrši

privremenasanacijaiobezbje-

đenje trupa puta od daljeg za-

rušavanja. Zato je neophodno

privremeno kamenim i dro-

binskim materijalom zasuti

kosinu zasjeka do kolovoza

puta i formirati stabilnu škar-

pu koja će spriječiti dalje osi-

panje trupa puta – naveo je in-

spektor.

ZAŠTITATRUPA

Osim toga, investitoru i izvo-

đaču radova naloženo je da

urade projekat zaštite trupa

magistralnog puta i nakon

odobrenjaodDirekcije za sao-

braćaj započnunjegovu trajnu

sanaciju. Potrebno je i da pri-

vremeno isključe dio desne

saobraćajne trake na kojoj su

se pojavile deformacije, a sao-

braćaj regulišu propisnom

vertikalnomisvjetlosnomsao-

braćajnom signalizacijom i

permanentno prate stanje na

kolovozu puta, kako bi se pra-

vovremenoprimijenileidruge

mjere zaštite puta i saobraćaja

na njemu.

Rješenjemkojepotpisujeglav-

ni inspektor za puteve Ednan

Abdić, investitor treba da ura-

di projekat zaštite temeljne

jame i susjednihobjekata (ma-

gistralnog puta) i dostavi ga

inspekciji za državne puteve i

Direkciji za saobraćaj na uvid.

Ministarstvo održivog razvoja

i turizma je investitoru umaju

2017. godine izdalo građevin-

sku dozvola za objekat - hotel.

Izvođač je na uvid dostavio i

glavni projekat konstrukcije.

V.K.V.