Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 24. mart 2018.

CrnomGorom

PLJEVLJA:

Potpredsjednik VladeMilutin Simović završio posjetu

Poljoprivreda

,,preduzeće“

sanajviše

zaposlenih

Najveći broj prijava za podršku pri kupovini

mehanizacije, oko 70 odsto, stigao je sa sjevera,

što pokazuje da sjever ima potencijal i prirodni i

ljudski. Dodatne šanse za unapređenje proizvodnje,

pljevaljskim i crnogorskimpoljoprivrednicima nudi

IPARD program – kazao jeMilutin Simović

PLJEVLJA

- Potpredsjednik

Vlade iministarpoljoprivre-

deMilutinSimović

t

okom

drugogdanaposjetePljevlji-

mauručio jepoljoprivredni-

cima sapodručja teopštine

rješenjaododjeli podrške za

nabavkumehanizacije.

Riječ je o novcu koji je opredi-

jeljen iz Agrobudžeta. Javni

poziv je nedavno zaključen a

Simovićjekazaodasurezulta-

ti s razlogom predstavljeni u

Pljevljima, jer je najveći broj

pristiglih i odobrenihzahtjeva

iz te opštine - 98 od ukupno

559primljenih.

-Tonije slučajno, to je rezultat

ne samo interesovanja poljo-

privrednika, već i angažovanja

savjetodavnihistručnihslužbi

na terenu koje su bile u direk-

tnom kontaktu sa proizvođa-

čima, što je rezultiralo boljom

komunikacijom sa proizvođa-

čima –kazao je Simović.

MEHANIZACIJA

Podsjećajući da je u četvrtak,

tokom prvog dana posjete,

obišao najznačajnije privred-

nesubjekteuPljevljima,kazao

je da je poljoprivreda predu-

zeće sa najviše zaposlenih u

toj opštini.

- Vlada iskazuje posebnu pa-

žnju prema toj činjenici, o če-

mu svjedoče sve izdašnija

sredstva za poljoprivredu,

SJEVER IMAPOTENCIJAL:

JučeuPljevljima

kroz veći Agrobudžet, nove

mjere podrške, posebno za

mlade, kao i nove mogućnosti

kojesustvorenekroznoviMI-

DAS u iznosu od 30 miliona

eura,IPARDprogramkrozko-

ji će u naredne četiri godine

biti investirano 87miliona eu-

ra,aliibrojnedrugemogućno-

sti –kazao je Simović.

GovorećiorezultatimaJavnog

poziva za podršku nabavci

mehanizacijenanivoudržave,

Simovićjesaopštiodasucrno-

gorski poljoprivrednici uku-

pnoinvestiralinovih1.540.000

eura, za nabavku raznovrsne

mehanizacije, priključaka i

opreme, uz bespovratnu po-

dršku Ministarstva poljopri-

vrede i ruralnog razvoja u

iznosu od 764.171,58 eura. To

je, za samo tu namjenu, 60 od-

sto više negoprošle godine.

ULAGANJA

- Veći broj investicija i kraći

rok javnih poziva znači da su

ovi procesi postali dinamični-

ji. To je poruka da domaćini

žele da rade i unapređuju svo-

jagazdinstvauzpodrškudrža-

ve. Najveći broj prijava, oko 70

odsto, je stigao sa sjevera, što

pokazuje, da sjever imapoten-

cijal – i prirodni i ljudski. Još

veće šanse za unapređenje

proizvodnje, pljevaljskim i cr-

nogorskim poljoprivrednici-

manudi IPARDprogram–ka-

zao jeministar Simović.

Na ulaganja opštine u ruralno

područje podsjetio je njen

predsjednikMirkoĐačić.

-OpštinaPljevljapokazujeod-

govoran odnos prema poljo-

privrednoj proizvodnji i isti-

čem da smo za j edno sa

ministarstvom tokom samo

prošle godine uložili u poljo-

privrednu proizvodnju, infra-

strukturu, unapređenje života

na selu ukupno 2.260.000 eu-

ra. Od toga smo kroz subven-

cije, našim agrobudžetom

usmjerili poljoprivrednim

proizvođačima 284.000 eura,

ministarstvo 934.000 eura,

307.000 eura projekti IPARD

za 36 korisnika i konačno,

735.000 je uloženo za infra-

strukturunaseoskompodruč-

ju–kazao jeĐačić.

U nastavku posjete potpred-

sjednikVlade iministar poljo-

privrede, zajedno sapredsjed-

n i kom opš t i ne Mi rkom

Đačićem obišao je više poljo-

privrednihproizvođača.

A. SADOVIĆ

98

prijavaMinistarstvu

poljoprovrede za podršku

izAgrobudžeta stiglo je iz

Pljevalja

TIVAT:

Uspješna potraga za zalutalim turistima

Ruski par pronašli

poslijedva i posata

TIVAT

–Bračni par izRusije

pronađen jenakondvoipo-

satnepotrage iznadPrčanja.

Vatrogasci sudonjih stigli

penjući seuz strmupadinu,

kroz gustu i teškoprohodnu

šumu.

Par jenapustio juče, uranimju-

tarnjim satima, iznajmljeni

apartmannaSeljanovu i uputio

se unepoznatompravcu.

Prema riječima komandira

Službe,ZoranaBarbića,kasnije

su preko mobilnog telefona sa

ruskimbrojempozvalivlasnika

apartmanaiobavijestiligadasu

se izgubili.

- Za njima su tragale dvije eki-

pe, ukupnoosamljudi, koji suu

potragu krenuli iz reona Žutog

pijeska iznad Gornje Lastve,

istočno u pravcu Trojice. Spu-

štanjekaMarkovomrtu,najbli-

žem naseljenommjestu, zapo-

čeli su oko 16:30 časova.

Pominjali su da sa mjesta gdje

se nalaze navodno vide Kotor,

pu se pretpostavilo da su se iz-

gubili negdje na Vrmcu, koji

NIJESUPOVRIJEĐENI:

Turisti sa spasiocima

dijeliTivatski odKotorskogza-

liva - kazao je Barbić, napomi-

njući da se sa Rusima nije mo-

gla uspostaviti telefonska veza.

Prema riječima Barbića, ruski

turisti su bili uznemireni, ali na

srećuinepovrijeđeni.Upotrazi

na Vrmcu učestvovali su i pri-

padnici kotorskeSlužbe zaštite

i spašavanja.

S.K.

Popraviće

parapete

i rasvjetu

HERCEGNOVI

–Tokom

ugradnjekolektorskihcijevi

oštećeni su ili iskrivljeni pa-

rapeti građeni još zavrijeme

Austrougarske, nadonjem

putuna rivijeri, pa suovih

danakameneploče skinute.

Potpredsjednica opštine Da-

nijela Đurović kaže da izvo-

đač, firma „Ćeltikćoglu“, u za-

vršnici radova na kolektoru

ima obavezu da sve javne po-

vršinevratiupređašnjestanje.

–Imalismoprimjedbemješta-

na i predstavnika mjesnih za-

jednica da su se stari zidovi

nakrivili zbog izvođenja rado-

va. Izvođač ima obavezu da

skine kamen, složi ga, kako bi

parapeti bili ispravljeni. Već je

tourađenoudužiniodoko100

metara –kazala jeĐurović.

Glavni državni arhitekta odobrio konzervaciju starog Bugarskog poslanstva u prijestonici

,,Glosarij“ uređujeGradskukafanunaCetinju

PODGORICA/CETINJE

KompanijaGlosarij cd, vla-

sništvoBranislavaMartino-

vića, dobila jedozvolu

glavnogdržavnog arhitekte

DušanaVuksanovićada re-

stauriraGradskukafanuna

Cetinju. Riječ jeozgradi biv-

šegBugarskogposlanstvau

istorijskomjezgruCetinja,

koja jenestručniminterven-

cijama znatnodevastirana.

DEVASTIRANANESTRUČNIMINTERVENCIJAMA:

Gradskakafana

NOVIVLASNIKZADRŽAĆEDJELATNOST:

Budući izgledkafane spolja i iznutra

Zgraduje, naime, kupilakom-

panija Glosarij cd i ima na-

mjeru da nastavi dosadašnju

djelatnost.

Konzervatorski projekat sa-

nacijeizradiojeStudiogradiz

Podgorice, vlasništvo arhi-

tekte iz Budve Đorđa Grego-

vića.

Uprava za zaštitu kulturnih

dobara je konstatovala da je

zgradaBugarskogposlanstva,

koju od Dvorca kralja Nikole

dijeli visoki kameni zid, auči-

jem je produžetku sa druge

strane galerija Dado, ranije

devastiranadogradnjomnea-

dekvatnogpotkrovlja,teobje-

kata u dvorištu. Osim toga,

zgrada je u lošem stanju – li-

meni krov je izvijen i pripao,

na fasadi suvidljivevelikepu-

kotine, oluci su oštećeni, a

bravarija propala.

IzUpravezazaštitukulturnih

spomenika su tražili da se

uklonineadekvatnatenda,ra-

svjetnatijelasafasade ikame-

nog ogradnog zida, a da se

prilikom postavljanja novog

rasvjetljenja vodi računa o

ambijentu i okolnom drveću.

Tražili su i da se uredi zapu-

šteno dvorište, konzerviraju

sva oštećenja na fasadi i pred-

vidi kvalitetna bravarija.

J.R.

Direktorica Komunalno-

stambenog preduzeća Jasmi-

na Konjević kaže da su velika

oštećenja zabilježena i na jav-

noj rasvjeti na rivijeri.

– Zbog intenziviranja radova

na kolektoru registrovana su

velika oštećenja na javnoj ra-

svjeti na tom dijelu, gdje bez

direktne intervencije izvođa-

ča na trasama kolektora ne

možemo da odradimo ništa. U

koordinaciji sa njima idemo u

popravke javne rasvjete – ka-

zala jeKonjević.

Ona ističe kako nastoje da ra-

svjetu vrate što prije u funkci-

ju, ali da na dionicama gdje na

instalacijama postoji opa-

snost, i gdje nije bezbjedno za

građane, čekaju da završe

kompletnupopravku.

Ž.K.

VRATIĆE IHNAMJESTO:

Skinutekameneploče

HERCEGNOVI:

„Ćeltikćoglu“ gradeći

kolektor napravio štetu