Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 23. mart 2018.

Hronika

PODGORICA

– Jedanod

lideraDemokratskog fron-

taMilanKneževićkoji se

odutorkanalazi uKazne-

nopopravnomdomu

ZIKS-a smješten jeu sobi

broj osamsa četvoricom

zatvorenika, ameđukoji-

ma je i BranislavSavić.

Kako Pobjeda saznaje, jedan

odlideraDemokratskogfronta

sobunaprizmeljudijelisadvo-

jicom Nikšićana i zemljakom

izZete.

Knežević izdržava zatvorsku

kaznu od četiri mjeseca zbog

napadanapolicajca2015.godi-

ne ispredSkupštine.

Njegov cimer –BranislavSavić

izdržava šestomjesečnu kaznu

nakojujepristaokada jepotpi-

sao sporazum sa Specijalnim

tužilaštvom. Tada se obavezao

da kao vlasnik kompanijeGugi

komerc isplati višemilionsku

štetu koju je nanio budvanskoj

opštini prilikommalverzacija.

U Višem sudu održana su dva

ročišta radi potvrđivanja spo-

razuma opriznanjukrivice.

IakojeKneževićtvrdiodaneće

dobrovoljno poći u zatvor i na-

vodio razloge da „mu ne da

majka“ odluku je promijenilo

Predsjedništvo DF-a. Zaklju-

čak jebiodabi radiklanemjere

negativno uticale na prediz-

bornukampanjunjihovogkan-

didataMladenaBojanića.

Kneževića su 20. marta do ka-

pije spuškog zatvora ispratili

funkcioneri Demokratskog

frontaAndrijaMandić, Neboj-

ša Medojević, Strahinja Bula-

jić, BrankoRadulović i desetak

pristalicaDNP-a.

Protiv Kneževića i Mandića i

još 12 osoba predVišimsudom

u Podgorici u toku je postupak

zbog planiranja terorističkih

napada uoči izbora 16. oktobra

2016. godine.

M. Ž.

NIKŠIĆ

- Šest osobapovrije-

đeno je jučeuudesukoji se

dogodiooko8.30naVilusi-

ma, kodNiksića.

Teže su povrijeđeni advo-

kat Dejan Vujanović (57) iz

PodgoricenjegovkolegaMilo-

rad Janjević (34) sa Cetinja i

Lidija Krivokapić (30). Advo-

katicaMirjanaVučinić izPod-

gorice, Jasenka Mrvaljević

(26) iz Nikšića i osmogodišnji

K.S,takođeizNikšića,prošlisa

lakšim povredama i nakon

ukazane pomoći su pušteni

kući.

Kako saznajemo, do udesa je

došlo kada su se, iz za sada ne-

utvrđenih razloga, sudarili

„hjyndai“ (BD AT 367) kojim

je upravljao Vujanović i

volkswagen transporter (NK

AZ 061), za čijimupravljačem

jebioŽeljkoMrvaljević(30) iz

Nikšića, koji je prošao bez po-

vreda. Sa Vujanovićem su u

automobilu bili Janjević i Vu-

činić, dok su Krivokapić, Mr-

valjević i maloljetni K. S. bili u

voziluMrvaljevića.

Uviđaj suobavili nikšićki poli-

cajci.

Ra.P.

BIJELOPOLJE

–VijećeVi-

šeg sudauBijelomPoljupo-

tvrdilo jeoptužnicuprotiv

EnisaMemića (34) izBroda-

reva zbog sumnji da je 2015.

vozilomusmrtiobjelopolj-

skogpolicajca IrfanaKujo-

vića i nakon togapobjegao.

Memić je potraživan po me-

đunarodnoj potjernici, koju je

raspisaoNCBInterpolPodgo-

rica po naredbi Višeg suda u

BijelomPolju, a izručen je na-

kon što je uBosni iHercegovi-

ni odslužio kaznu zatvora

zbog šverca droge.

Optuženi je autom „golf“ 22.

jula 2015. godine, na regional-

nom putu Slijepač most – Pa-

vino Polje – Pljevlja, usmrtio

policajca Kujovića koji je bio

na radnomzadatku, nakonče-

ga je pobjegao.

Memić je od ranije bio poznat

policiji,a2012.godinejeuhap-

šen u međunarodnoj akciji

„Trio“, kada su uhapšeni me-

đunarodni šverceri narkotika.

U januaru 2014. godine u pod-

goričkomVišem sudu osuđen

je na godinu zatvora zbog

šverca droge.

V. Šb.

PODGORICA

-N.M. (22) iz

Beogradauhapšen jenaGra-

ničnomprijelazuDobrakovo

jer jeuautobusuunoći izme-

đu21. i 22.martapronađeno

100ampula sauljemhašiša,

koje jeon, sumnja se, pokušao

daprokrijumčari uSrbiju.

Njemu se prijavom stavlja na

teret da jepočiniokrivičnodje-

lo neovlašćena proizvodnja,

držanje i stavljanje u promet

opojnihdroga.

Kako se navodi u saopštenju

Upravepolicijeicarina,pregle-

dom autobusa crnogorskih re-

gistarskih oznaka pronađen je

hašiš u tečnomstanju.

Istragom je utvrđeno da hašiš

pripada putnikuN.M.

Osumnjičeni je, uz krivičnu

prijavu, priveden tužiocu u Vi-

šemdržavnom tužilaštvu u Bi-

jelomPolju.

Ampule sa tečnošću za koju se

sumnjadajeupitanjuuljehaši-

ša upućene su u Forenzički

centar zbog vještačenja.

Izpolicijepodjsećajuda jeveli-

ka količina hašiš ulja zaplije-

njena na našoj teritoriji prije

više od godinu.

TadasuslužbeniciUpravepoli-

cije MUP-a – Odjeljenja gra-

ničnebezbjednostiHercegNo-

vi i Uprave carina – Carinske

ispostaveDebeli brijeg, naGra-

ničnomprijelazuDebeli brijeg,

na izlazu iz Crne Gore, otkrili

oko18,5kilogramahašišau teč-

nom stanju koji je bio sakriven

u vozilu albanskih registarskih

oznaka. Vozilom je upravljalo

državljanin Albanije koji je na-

mjeravao da hašiš prokrijum-

čari preko granice radi dalje

prodaje u zemljama Evropske

unije.

C.H.

Jedan od lidera Demokratskog fronta dijeli sobu sa četvoricomzatvorenika

Knežević robija sa

BranislavomSavićem

Udes na Vilusima kod Nikšića, šest osoba zadobilo povrede

Međupovrijeđenima i trojeadvokata

Potvrđena optužnica za smrt

policajca Irfana Kujovića

Memić uskoro

pred sudom

SaprivođenjaMemića

Na GP Dobrakovo uhapšen Beograđanin

U autobusu pokušao

da prošvercuje 100

ampula sa uljemhašiša

Oduzeteampule

MilanKnežević

nije

da je

SB-a

rašnje izjava pred sudom u

Podgorici. Nikić je na ovu od-

lukusudaburnoreagovaona-

vodeći da se puštanjem tog

snimka ugrožava njegova be-

zbjednost.

Poručio je tužiocu Saši Čađe-

novićudaćesanjim„raskrsti-

ti na crnogorski način jer je

fukarski zloupotrijebio nje-

govo saslušanje“.

Napitanje sutkinjeMugošeda

lijesvjestandajeizgovoriooz-

biljnu prijetnju Nikić je odgo-

vorio potvrdno i pojasnio da

on Čađenoviću „nije obećao

crni barjak kao što je Katnić

obećavaoAndrijiMandiću“.

Srpski obavještajac je u srp-

skomtužilaštvukazao jeda je

AnanijeNinoNikić kodnjega

došao sa jednimRusom i nu-

dio mu ulogu glavnog opera-

tivca.

POZIV

Inače, osumnjičeni prevodi-

lac DF-a Ananije Nikić upra-

vo je u fokus interesovanja

istražitelja dospio nakon što

je – januara 2017. godine -

Slavko Nikić u intervjuu srp-

skimmedijima otkrio detalje

ponude.

Nikić je ispričao da ga je kra-

jem proljeća pozvao čovjek

koji se predstavio kao Nino

Nikić izPodgorice i nudiomu

da ga poveže sa „velikim pri-

jateljima izRusije“, jerzanje-

ga imaju zadatak.

Nakonštojepristaonasusret,

Nikić imjedao adresukance-

larije Udruženja srpskih ve-

terana i dobrovoljaca u trž-

nom centru na Vidikovcu u

Beogradu, gdje su se susreli

pola sata nakon telefonskog

razgovora.

-Zadužiosamjednogčovjeka

da, kadavidi vozilo, sa timlju-

dima da ga snimi - rekao je

Nikić i dodao da je to vozilo

fotografisao Božo Vujačić

ispred zgrade naVidikovcu.

Prema njegovim riječima,

došli su Ananije Nino Nikić i

jedančovjek,,udobi35,36go-

dina“,kojegsupredstavilikao

Rusa iz FSB-a (ruska obavje-

štajna služba).

-NasvemijeličioosimnaRu-

sa, makar po izgledu. Nino

Nikić jeRusa predstavio da je

visoki oficir FSB-a za speci-

jalne operacije na Balkanu...

Ninomepitaoda li bihmogao

danapravimneštonateritori-

ji Crne Gore, ali ne da samo

čuje široki auditorijum, nego

da odjekne na neki način i da

uznemiri – ispričao je bivši

obavještajac.

Nakon što Slavko Nikić nije

prihvationjihovprijedlog,sa-

stanak je završen.

Dodaje da mu je Ananije Ni-

kić rekao da je saradnik FSB

službe i da jeprevodilac, teda

je kasnije putem svojih kon-

takata saznao da ima veze sa

Andrijom Mandićem, lide-

romDF-a.

Međutimkomunikacijaizme-

đuAnanijaNikića i SlavkaNi-

kića nije okončana nakon nji-

hovog neuspješnog sastanka.

SlavkoNikićjeposlaosmspo-

ruku Ananiju Nikiću intere-

sujući se za realizaciju akcije

uCrnoj Gori na štamu je ovaj

odgovorio ,,da će se onaj čo-

vjek vidjeti sa njim“.

-Rekaosamdajedvačekamda

ga vidim. Nakon toga samdo-

bio poruku od Ananija da ne

radi više kao prevodilac za tu

firmu–kazao je SlavkoNikić.

VEZE

Komentarišući iskaz Slavka

Nikića,glavispecijalnitužilac

Milivoje Katnić juče je ocije-

nio da svjedok danas nije že-

lio da svjedoči navodeći da se

ne sjeća detalja.

-Uočavasedaondobropamti

i da je dobro orijentisan. Mo-

rao je da se sjeća, jer je lično

učestvovao u svim događaji-

ma i onje tovišeputaponovio

u raznim situacijama – poja-

snio jeKatnić.

OnjeocijeniodajeiskazNiki-

ća pred srpskimTužilaštvom

za borbu protiv organizova-

nog kriminala detaljan i pod-

sjetioda je bivši srpski opera-

tivac tvrdio da mu je Ananije

Nikić kazaoda radi zaFSB.

Tužilac Katnić je primijetio i

da Slavko Nikić nije razumio

određene događaje i zbog to-

ga ima „određene nepreci-

znosti vezano za ovaj slučaj“.

- Ovaj svjedok očigledno nema

saznanja da su provjeravani

njegovibiografskipodaciidasu

zaključili da on nije dorastao,

odnosno da nije osposobljen za

izvršenje ovih zadataka. Zbog

togamu jeAnanijeNikić i saop-

štioda višene radi zaonu firmu

– objasnio jeKatnić.

Advokati su istakli da je sni-

makpuštensuprotnozakonu,

bez prethodno pribavljene

saglasnosti i da se kao dokaz

treba izdvojiti iz spisa.

B.ROBOVIĆ

Strahod

hapšenja i

izručenja

Kosovu

Svjedok Slavko Nikić

juče je kazao da je nje-

gova želja bila da dođe

u Crnu Goru da svjedoči,

ali da to nije učinio iz

straha da ne bude uhap-

šen i isporučen vlastima

na Kosovu gdje je uče-

stvovao u ratnimdej-

stvima. On je zamjerio

sutkinji Suzani Mugoši

štomu nije omogućila

zaštitu od hapšenja i

eventualnog izručenja.

vještajac

a Tužilaštvu

Advokati odbrane su

odbili da postavljaju

pitanjaNikićudok

je BrankaMilić

podsjetila svjedoka

da su se sreli na jednoj

odpromocija njegove

knjige ,,Nulta krvna

grupa“ uNovomSadu

PutNikšić - Vilusi

SlavkoNikić