Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 23. mart 2018.

Društvo/Hronika

ŽABLJAK

–Temaovogodiš-

njegSvjetskogdanavodana

globalnomnivou je ,,Priroda

zavodu“, čime se želi ukaza-

ti naneophodnost traženja

prirodnih i održivihrješenja

kojima će seodgovoriti na

rastuće globalne izazoveu

ovoj oblasti –kazao jedržav-

ni sekretarMinistarstva

održivog razvoja i turizma

SašaRadulović.

On je juče naŽabljakuotvorio

prvumeđunarodnukonferen-

ciju na temu „Vizija održivog

upravljanja vodovodnim re-

sursima u XXI vijeku“, koju

pored JP „Regionalni vodo-

vodCrnogorskoprimorje“ or-

ganizuju i internacionalne

asocijacije Međunarodno

udruženje vodovoda u slivu

rijeke Dunav i Evropska

benčmarking saradnja, a uz

podršku Svjetske banke, Mi-

nistarstva održivog razvoja i

turizma i opština Žabljak,

Nikšić i Tivat.

Organizovanjem ove konfe-

rencije obilježen je Svjetski

danvoda - 22.mart.

- Ministarstvo održivog ra-

zvojaiturizmaovegodinepla-

nira da počne sa projektom

reforme takozvanog vodnog

sektora, odnosno anglomera-

cije kao jednog od preporuče-

nih racionalnih pristupa za

bolje i kvalitetnije vodosnab-

dijevanje na teritoriji čitave

zemlje – istakao jeRadulović.

Izvršni direktor Evropskog

udruženja vodovoda Milo

Fiasconaro saopštio je da će

ova krovna asocijacija u

Evropskoj uniji naprvomslje-

dećemsastankuUpravnogod-

bora primiti, kao punoprav-

nog člana, JP „Regionalni

vodovod Crnogorsko primor-

je“zbogizvanrednihrezultata

i značaja koje preduzeće ima

po politiku vodosnabdijeva-

nja uCrnoj Gori.

- Ovo najveće udruženje jav-

nih vodovoda u Evropi 2008.

godine osnovalo je šest kom-

panija iz tri evropske zemlje.

APE danas ima više od 60 čla-

nova iz 12 zemalja, među koji-

ma su vodovodni sistemi naj-

većih evropskih gradova

poput Pariza i Milana - kazao

jeFiasconaro.

Direktor Regionalnog vodo-

voda Goran Jevrić je istakao

da s obzirom na to da zaštita

životne sredinenema alterna-

tivu, čuvajući prirodu mi ču-

vamo i vodne resurse.

Na konferenciji su i Patricia

Lopez iz Svjetske banke, Phi-

lipWeller iz Udruženja vodo-

vodnihpreduzeća u slivu rije-

ke Dunav, ekspert za vode pri

Evropskoj komisiji Helmut

Bloech, a prisustvuje joj i više

od 80 predstavnika vodovod-

nih preduzeća, regulatora,

nadležnihinstitucija i prestiž-

nih međunarodnih organiza-

cija iz 12državaEvropskeuni-

je i regiona.

N.KOVAČEVIĆ

PODGORICA

-Ostvariva-

njepravadjetetana slobod-

no izražavanjemišljenja

pratebrojnepoteškoće, što

predstavljaozbiljan izazov

zaporodice, škole, lokalne

zajednice i društvoucjelini -

saopštio jeŠućkoBaković.

On je juče na konferenciji ,,Za

snažniji glas djeteta u druš-

tvu“, gdje je prezentovan rad

dosadašnjeg saziva Mreže

zlatnih savjetnika, istakao da

je mogućnost slobodnog izra-

žavanja mišljenja bitna za ži-

vot svakogdjeteta.Kazao jeda

štose tičedomaćeprakse i pri-

mjene ovog prava, ostvariva-

nje prava djeteta na slobodno

izražavanje mišljenja prate

brojne poteškoće.

-Zapazilismodapravniprofe-

sionalci nerijetko olako za-

ključuju da dijete zbog svog

uzrasta nije sposobno da for-

mira mišljenje. Uočena je i

praksa da se djetetu ne pruža

mogućnost da izrazi svojemi-

šljenje, pod izgovoromdabi to

bilo suprotno njegovom naj-

boljeminteresu-istakaojeBa-

ković.

Djecase,kakojeispričao,neri-

jetko u sudskom i upravnom

postupku saslušavaju kako bi

se ispunila zakonska forma.

Podsjetio je da je ustanova na

čijem je čelu shvatajući važ-

nost uključivanja dječjeg mi-

šljenjausvemuštoradeformi-

rala Mrežu zlatnih savjetnika

2014. godine. Mališane je po-

zdravio i šef predstavništva

UNICEF-azaCrnuGoruOsa-

ma Kogali uz poruku odrasli-

ma da djecu treba saslušati i

obratiti pažnju na njihove sa-

vjete, kako na nivou porodice,

zajednice, tako i upolitici.

BojanaŠolajapredstavnicapr-

ve generacije zlatnih savjetni-

ka rekla je da smo svjedoci da

su djeca u našoj zemlji često

shvaćana kao dekor, te da je

mreža dala priliku da se čuje i

njihov glas.

Jana Rakočević je podsjetila

dasuzlatni savjetniciučestvo-

vali u izradi dječijeg izvještaja

koji je pratio alternativni iz-

vještaj zaštitnika o implemen-

taciji preporukaKomitetaUN

o poštovanju dječjih prava u

CrnojGori ida jenekolikonjih

imalo šansu da otputuje u Že-

nevu i predstavi taj dokument.

Nova zlatna savjetnica Nađa

Bulatovićočekujedaćemreža

uspjeti da probudi svijest gra-

đanaCrneGore odječjimpra-

vima, aĐorđe Ivanović želi da

i glas djece dopre do ljudi koji

odlučuju.

N.Đ.

Međunarodna konferencija o upravljanju vodovodnim resursima

Reformausektoruvoda

RAZMIJENILIISKUSTVA:

Sa jučerašnjekonferencije

Finansije

Kako je naglasila gene-

ralna direktorica Direkto-

rata za životnu sredinu u

MORT-u Ivana Vojinović

oblast kvaliteta vode u

okviru Poglavlja 27 je najvi-

še inansijski zahtjevna.

- Od onih 1,4milijardu eura

za Poglavlje 27, čak 840

miliona se odnosi na oblast

kvaliteta vode u dijelu

gradnje postrojenja za pre-

čišćavanje otpadnih voda,

kolektorskih sistema, za

unapređenje vodovodne i

kanalizacione mreže, una-

pređivanje infrastrukture

za vodu za piće – naglasila

je Vojinović.

Počinje rekonstrukcija

vodovodanaŽabljaku

Predsjednik opštine Žabljak Veselin Vukićević istakao je da

čim vremenski uslovi dozvole, kreću u jedan od najznačaj-

nijih projekata - rekostrukciju vodovodnog sistema i dovo-

đenje viška vode sa preliva Modrog jezera za osnježavanje

skijališta Savin kuk.

- Vrijednost projekta je 3.200.000 eura, a realizujemo ga u

saradnij s Vladom i partnerima iz Slovenije – kazao je Vuki-

ćević.

On je istakao da je, zahvaljujući Vladi i Regionalnom vodo-

vodu tokomprošle godine, riješen veliki problemu vodo-

snabdijevanju.

Konferencija posvećenaMreži zlatnih savjetnika

Mišljenje djece se ne uvažava

PodrškaMreži zlatnihsavjetnika

PODGORICA

–Bivši srpski

obavještajacSlavkoNikić

juče je tokomsaslušanjapu-

temvideo linka izSpecijal-

nog sudauBeogradupotvr-

dioda seuproljeće 2016.

godine sreo saAnanijem

Nikićemi visokimoficirom

FSB-a, ali senijemogao sje-

titi detaljaponudeoorgani-

zaciji događajakoji je treba-

loda „prodrmajuCrnu

Gorunadanparlamentar-

nih izbora“.

Godinu ranije, detalje ovog

susretaSlavkoNikićjeobjelo-

danio u intervju beogradskoj

Televiziji Hepi, a nakon toga i

pred tužiteljkom Lidijom

Ignjatić u srpskom tužilaštvu

zaorganizovani kriminal gdje

je saslušanpozamolnici kole-

ga izCrneGore.

Iako je jučepristaodasvjedo-

či u procesu koji se vodi u

podgoričkom Višem sudu

protiv okrivljenih za pokušaj

terorističkog napada Nikić je

juče izbjegavao da odgovara

na pitanja tužioca SašeČađe-

novića optužujući ga za zlou-

potrebu snimka izjave koju je

dao pred nadležnim organi-

ma u Srbiji. U jednomtrenut-

ku Nikić je i zaprijetio Čađe-

noviću govoreći da će sa njim

,,raskrstiti na crnogorski na-

čin, kad tad“.

SUSRET

Prije davanja iskaza u svoj-

stvu svjedoka, Nikić je juče

kazao da ne priznaje ni „slo-

vo“ saslušanja u srpskom tu-

žilaštvu koje je, kako navodi,

stiglodoVišeg sudananjemu

sumnjivinepoznatnačin.Na

-

veo je da mu je uskraćeno

osnovno građansko pravo da

zapisnik sa tog saslušanja do-

bije upisanoj formi.

- To je snimak koji je na 100

mjesta sjeckan i apsolutno ne

pokazuje ono o čemu sam go-

vorio već je neko zloupotrije-

bio moje povjerenje koje sam

imao u tom trenutku prema

srpskom tužilaštvu. Zloupo-

trebom te izjave moja je poro-

dicadovedenauopasnost.Ako

imate neštonovodame pitate,

to može a od tog svjedočenja

nepriznajemni jednoslovo, ni

zarez –kazao jeNikić.

On je odbio da u slobodnom

izlaganju navede saznanja

koja ima vezano za pokušaj

terorističkog napada.

- Smatram da ne treba ništa

da pričamo tomslučaju. Sva-

ko ko je iole svjestan situacije

ukojojsenalazezatočeniSrbi

u Podgorici zna o čemu se ra-

di –kazao je svjedok.

Onjeostaouskraćenzaodgo-

vore na pitanje kako glasi ta-

čan naziv emisije, televizije

na kojoj je emitovana, a iz či-

jeg je konteksta izvučen nje-

gov status svjedoka.

Sutkinja Suzana Mugoša je

svjedoku pojasnila da ne zna

gdje je dao intervjue i upitala

ga da se izjasni na okolnosti

sastanka sa Ananijem Niki-

ćem.

Nikić se prisjetio da se sa

Ananijem susreo u proljeće

2016.godinealinijemogaoda

precizira u kojem mjesecu i

ponudio sudu da on odredi

tačan datum, odnosno onaj

koji imnajviše odgovara.

- Sreo samse saAnanijemNi-

kićem i mimo toga nemam

ništa. Zaboravio sam, prošlo

jemnogo vremena. Tužilac je

rekao da je prisustvoao mom

saslušanju, pa neka me on

podsjeti - rekao je Slavko Ni-

kić.

Odgovarajući na pitanje tuži-

oca Čađenovića, on je kazao

da se sa Ananijem Nikićem

sreovjerovatnoukancelarija-

ma koje on koristi u tržnom

centru na Vidikovcu i da je

tom sastanku prisustvovao

pukovnikStevanĐurović i je-

dan čovjek koji se predstav-

ljao kaoRus.

Naveo je da se dan kasnije sa

Ananijem sreo još jednomna

Pupinommostu i da je to bio

,,kraj njihove ljubavi“.

Svjedok je pojasnio da mu

Rusa prilikom tog susreta ni-

konijeposebnopredstavljao i

da jeu „njemu i AnanijuNiki-

ću video ljude koje je služba

poslalananjega, damunaude

iz nepoznatog razloga“.

Kazao je da se ne sjeća da li

mu je Ananije Nikić govorio

što radi u Rusiji da nije sigu-

ran da li mu je nudio da ide u

Moskvu.

Advokatiodbranesuodbilida

postavljaju pitanja Nikiću

dok je BrankaMilić podsjeti-

la svjedoka da su se sreli na

jednoj od promocija njegove

knjige ,,Nulta krvna grupa“ u

Novomsadu.

PRIJETNJE

Sudjedonioodlukudasepre-

sluša iskaz koji je svjedok Ni-

kić dao Tužilaštvu za borbu

protiv organizovanog krimi-

nalauBeogradu s obziromda

se razlikuje od njegove juče-

Nikić: An

mi je reka

saradnik

Potvrđeni navodi Tužilaštva

Slavko Nikić je juče suprotno odbrani bivšeg

komandanta srpske žandarmerije Bratisla-

va Dikića tvrdio da njih dvojica nijesu imali

nesuglasica.

Odgovarajući na pitanje da li poznaje nekog

od okrivljenih u ovom slučaju, svjedok je

kazao da jedino koga poznaje, iako se on

njega ne sjeća je ,,častan policajac, pošteni

borac, general Bratislav Dikić“.

Na pitanje tužioca Saše Čađenovića, svjedok

je kazao da sa Dikićemnije imao kontakta i

da sa njimnije imao nesuglasica.

Sa druge strane, Dikić je u nekoliko navrata

na suđenjima optužio upravo Slavka Nikića

da je bez povoda napadao njega i veterane

koje on predstavlja. Zbog toga je preko

prijatelja, kako navodi, zatražio neformalnu

provjeru Slavka Nikića.

Međutim, nakon pohvala koje je Nikić juče

izrekao na račun Dikića potvrđuje se teza

Tužilaštva da se sedammjeseci prije parla-

mentarnih izbora u Crnoj Gori bivši koman-

dant interesovao o nekadašnjem srpskom

operativcu Slavku Nikiću da li je „čovjek od

povjerenja i da li mu se može vjerovati“.

Interesantno je da se Dikić za bivšeg opera-

tivca srpske službe počeo raspitivati upravo

nakon što je Slavka Nikića 3. marta 2016. posje-

tio službeni prevodilac DF-a Ananije Nikić i za

sada još nepoznata osoba iz ruskog FSB-a.

AnanijeNikić

SUĐENJEZAPOKUŠAJTERORIZMA:

Bivši srpski ob

svjedočio putemvideo linka, predočena i njegova izja