Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 23. mart 2018.

Društvo

proljeća, a temperatura odstu-

pa za 10 stepni od klimatske

normale.

PODGORICA

Stručni ti-

movi razgovarali su sađaci-

maoPISAtestiranjukakobi

se izbjegloodustajanje i vra-

ćanjenezavršenih testova,

jerna taj načinumanjuju

ukupne rezultateCrneGore

naPISAskali, štomože re-

zultirati pogrešnompercep-

cijomocrnogorskomobra-

zovnomsistemu, saopšteno

je izMinistarstvaprosvjete.

Kako su pojasnili, četiri tima

koje čine predstavnici Mini-

starstva prosvjete, Zavoda za

školstvo, Centra za stručno

obrazovanje i Zavoda za udž-

benike i nastavna sredstva

obišli su tokom marta sve

srednje škole u Crnoj Gori ka-

ko bi u direktnomkontaktu sa

učenicima inastavnicimauka-

zali na značaj PISA testiranja

koje se obavlja od 19. marta do

12. maja. Podsjetili su da je ra-

nijeiministarprosvjeteDamir

Šehović razgovarao sa direk-

torima srednjihškolaovažno-

sti PISA testiranja, pripremi i

motivisanjuučenika.

- Pored stručnih timova sa

učenicima koji se ove godine

testiraju razgovarali su i uče-

nicikojisutestiraniuprethod-

nomPISAciklusukakobi pre-

nijeli svoja iskustva… Tokom

pripremazatestiranje,učenici

suimaliprilikudaseunaprijed

upoznajusaprimjerima testo-

va iz prethodnih godina - sa-

opšteno je izMinistarstva.

PISA testiranje, kako podsje-

ćaju, organizovano je na način

štosviučenici radetestutraja-

nju od dva sata na računaru.

Polovina zadataka biće iz čita-

lačke pismenosti, a ostali iz

matematikeiprirodnihnauka.

PISA akcenat stavlja na pro-

cjenu postignuća učenika u

zadacima koji se tiču realnih

životnihsituacija i koji sesma-

traju relevantnim za efikasno

učestvovanje u društvu odra-

slih, kao i cjeloživotnog uče-

nja.

PISA je projekat Organizacije

za ekonomsku saradnju i ra-

zvoj, a predmeti koje proce-

njuje su čitanje, matematika i

prirodne nauke.

Posljednje je u Crnoj Gori

sprovedenood14. aprilado26.

maja2015. godine i njime jebi-

lo obuhvaćeno oko 6.000 uče-

nika iz 50 srednjih i 15 osnov-

nih škola.

Na skali od 70 zemalja koje su

učestvovale u testiranju, Crna

Gora je ostvarila 411 poena iz

prirodnih nauka, 427 poena iz

čitanja i 418 iz matematike.

Prema rezultatima iz oblasti

rangirani smo od 52. do 59.

mjesta. Iz oblasti prirodnih

nauka za poen ostvaren je sla-

biji rezultatnego2012. godine,

a u čitanju i matematici po-

pravljen je skor, ali je i to dale-

ko od prosjeka koji iznosi 493

poena.

PISA testiranje se obavlja sva-

ke treće godine, a naša djeca

konstantnoostvarujuslabere-

zultate.

N.Đ.

PODGORICA/KOTOR

Noćni ronilac izPodgorice,

odranijepoznat policiji po

krivolovu, nabizarannačin

je izbjegao sigurnohapše-

njeunoći između srijede i

četvrtka tako što jebez

opreme i ubijene ribe iza-

šao izmora i potpunogo

prošetaodoautomobilapo

nevremenu i velikoj stude-

ni.

Istikrivolovac, kakojepotvr-

đenoPobjedi upoliciji, proš-

legodine jehapšenzbogubi-

j anj a r i be podvodnom

puškomnoću, a preksinoć je

„operisao“ u zalivu, na pote-

zu izmeđuPerasta i Risna.

Budući dani uvoziluniti kod

njega nijesu zatekli ronilač-

kuopremu, boceani ubijenu

ribu,policijanijeimalaosno-

va da ga zadrži.

Drugim riječima, „kupao se

čovjek“, a onda riješio da

protegne noge do auta. Na

nula stepeni, usrednoći?!

Osumnjičeni je najvjerovat-

nijeizmoraprimijetiopatro-

lu koja je stala da kontroliše

terenskovoziloparkiranona

proširenju u kojem ga je če-

kala supruga. Odijelo, boce,

lampu i podvodnu pušku sa-

kriojenegdjeušipražju,iliih

je žrtvovao i baciouvoduka-

ko ne bi završio u pritvoru,

jer je već prekršajno kažnja-

vanprošle godine.

- Na zaprepašćenje policije i

inspektora za ribarstvo koji

su imali dojavu da je okoreli

krivolovac ponovo u akciji –

on jeprkoseći vjetru i sitnom

gradu koji je padao, go pro-

defilovao do auta, kazao da

nema ni ribe ni opreme i sjeo

ukolanakončegasuseodve-

zli - kazao je Pobjedi izvor

uključenu istragu.

Nevjerovatan primjer koji

pokazuje na šta su sve spre-

mni krivolovci da zadrže bi-

znis i izbjegnukazne.

Po zakonu, ribolov noću

podvodnompuškomuzupo-

trebu lampe, sa ili bez roni-

lačkog aparata, zabranjen je,

ali podliježe prekršajnoj ka-

zni.

To znači da krivolovci u star-

tu prođu tako što plate 250

eura i ostanu bez ronilačke

opreme.

Zapovratnikeuprekršajusi-

tuacija je opasnija, ukoliko

ne uspiju da se spasu, poput

junaka ove informacije, i po

cijenuupale pluća.

I. PERIĆ

PODGORICA

Predstavnici

AmbasadeGrčke i Podgori-

ce juče su, povodomDana

državnosti Grčke, položili

vijencena spomenikVasu

Brajoviću, koji je 1821. uče-

stvovaougrčkomustanku i

postao simbol prijateljstva

našedvije zemlje.

-VasoBrajović,kojijeuGrčkoj

poznatiji kao Mavrovuniotis

ili Crnogorac, porijeklom je iz

Bjelopavlića. Pridružio se grč-

kimustanicima u borbi protiv

Turske, a toliko se istakao u

borbama da je na kraju postao

general u grčkoj vojsci i lični

ađutant kralja Otona – kazao

je ambasador Grčke u našoj

zemlji SotiriosAtanasiu.

Brajović jeproglašen i zanaci-

onalnog heroje Grčke, a spo-

menik koji mu je podignut

2003. u Podgorici simbol je

prijateljstva dvije zemlje.

- Svake godine polažemo vije-

nacnanjegovspomenik,jerna

taj način želimo da pokažemo

da i nakon toliko vjekova traje

crnogorsko-grčko prijatelj-

stvo. Ono se pokazuje i danas,

kroz stalnu i jaku podršku ko-

ju Grčka pruža Crnoj Gori na

njenom putu ka Evropskoj

uniji.Stalnoradimonajačanju

naših političkih i ekonomskih

veza –naglasio jeAtanasiu.

Kod spomenika je bila postro-

jena počasna garda Vojske Cr-

ne Gore, a vojni orkestar je

nakon polaganja vijenaca svi-

rao nacionalne himne Grčke i

CrneGore.

J.B.

PODGORICA

Crna Gora

i Zavod za metrologiju, kao

nacionalni metrološki institut,

dobili su punopravno članstvo

u Međunarodnombirou za

tegove i mjere (BIPM) sa sjedi-

štemu Parizu.

Kako je saopšteno iz Zavoda

za metrologiju, Crna Gora

pristupanjemBIPM-u postala

je 59. država sa punopravnim

članstvomu toj organizaciji

i učestvovaće u donošenju

odluka na najvišem svjetskom

nivou u oblasti metrologije.

- Dobijanjem tog statusa,

Crna Gora, odnosno Zavod

za metrologiju, moći će da

primjenjuje pravo učešća i

glasa na sastancima Generalne

konferencije za tegove i mjere

(CGPM), pravo ostvarivanja

međunarodno prepoznate

metrološke sljedivosti kroz

usluge kalibracije koje pruža

BIPM, bez dodatnih troškova i

mogućnost učešća umeđuna-

rodnimpoređenjima državnih

etalona - piše u saopštenju.

Zavod za metrologiju postao

je pridruženi član Generalne

konferencije za tegove i mjere

(CGPM), kojeg čine predstav-

nici svih država potpisnica

„Metarske konvencije“, u

avgustu 2011. Zahvaljujući

svojstvu pridruženog člana

Zavod objavio je, u zvaničnoj

bazi podataka BIPM-a, 23

međunarodno priznate mjer-

ne i kalibracione mogućnosti

(CMC) u oblasti termometrije,

zapremine i dužine.

Sl. R.

PODGORICA

Ministarstvo

javne uprave pokrenuće dodat-

ne javne konsultacije za dva

ključna propisa u ovoj oblasti

- Prijedlog uredbe o izboru

predstavnika NVO u radna

tijela organa državne uprave

i sprovođenju javne rasprave

u pripremi zakona i strategija

i Prijedlog odluke o Savjetu za

saradnju organa državne upra-

ve i NVO.

Kako je saopšteno iz tog resora,

konsultacije će trajati 40 dana,

a ova dva akta sadrže značajne

novine u odnosu na važeća rje-

šenja, u smislu jačanja transpa-

rentnosti, odgovornosti i uključi-

vanja civilnog sektora i građana

u proces kreiranja i sprovođenja

javnih politika.

- Prijedlogomuredbe predviđa

se obaveza sprovođenja javnih

rasprava i u pripremi strategija,

a ne samo zakona, kako je to

sada slučaj, i unapređuju se kri-

terijumi za izbor predstavnika

NVO u radna tijela koja obrazuju

organi državne uprave. Omogu-

ćava se i predstavnicima NVO

koji nijesu crnogorski državljani,

a imaju prebivalište u Crnoj

Gori, da budu članovi radnih

tijela koja obrazuju organi

državne uprave, dok se utvrđu-

je obaveza obrađivača zakona

da, uz Nacrt zakona koji se daje

na javnu raspravu, objavljuje i

Analizu procjene uticaja propisa

(RIA) - napisali su u saopštenju.

Odlukomo Savjetu za saradnju

organa državne uprave i NVO

racionalizovaće se struktura

aktuelnog Savjeta i jasnije de i-

nisati njegov mandat i nadlež-

nost, kako bi se unaprijedio kva-

litet i efekti njegovog djelovanja

u odnosu na postojeći model

Savjeta za razvoj NVO.

K. J.

KLIMATSKE

PROMJENE

Mitrovićkažedatonijeneuo-

bičajena pojava, bar ne u po-

sljednjih20godina,jerjedoš-

lodo klimatskihpromjena.

- Skoro svake godine imamo

ovakve situacije. Zima se

faktičkiprodužilanaproljeće

isto kao što i u jesen imamo

ljetnje karakteristike. Sve je

to posljedica klimatskoh

promjena. Na takvom smo

podneblju gdje se smjenjuju

različiti klimatski tipovi -

objasnio jeMitrović, navode-

ći primjer kada je prije dese-

tak godina na Žabljak u junu

bilo snijega čak do 20 centri-

metara.

On jenaglasio i da jeovagodi-

na bila hidrološki veoma bo-

gata i da su padavine daleko

iznadnormale.

- Imali smo ekstremno velike

padavine koje se sada izluču-

junapodručjuCetinja,Nikši-

ća, Podgorice i Kolašina, ali i

ostalih područja Crne Gore –

rekao je Mitrović, ističući da

se to odrazilo na ukupan hi-

drološki ambijent, odnosno

da su vodostaji dostigli visok

nivo.

Naš sagovornik ističe i da se

ovih dana zahvaljujući sje-

vernom vjetru ne očekuje

drastičniji porast vodostaja

na Skadarskomjezeru.

Sl. R.

dmice

LukaMitrović

Grčka ambasada odala počast Vasu Brajoviću

Simbolprijateljstva

HEROJGRČKEICRNEGORE:

SpomenikVasuBrajoviću

Počelo ovogodišnje PISA testiranje, stručni timovi razgovarali sa đacima

Zbogučenikakoji

odustajuumanjuju

seukupni rezultati

Naši đaci postižu loše rezultate

Go išaomagistralom

da izbjegnehapšenje

Automobil koji ječekaokrivolovca

CrnaGora

punopravna

članica

Biroa za

tegove imjere

Ministarstvo javne uprave poziva na dodatne javne konsultacije povodomdva zakona

Još jednaprilika za sugestijeNVO

ILUSTRACIJA