Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 23. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

Vlada je juče

na sjednici, izmeđuostalog,

donijelaodlukuo izmjena-

ma i dopunamaOdlukeo

utvrđivanju liste ljekovaod

posebnog značaja za zdrav-

ljeosiguranih licakoji se

propisuju i izdajuna teret

obaveznog zdravstvenog

osiguranja.

Kakojesaopšteno,lista,kojaje

stupilanasnagupočetkomgo-

dine, a čija je primjena počela

1.marta, otvorena jekakobi uz

redovno ažuriranje bila upot-

punjavana ljekovima u zavi-

snosti od potrebe pacijenata i

prijedlogaljekaraifarmakolo-

ga kako bi se građanima obez-

bijedilo najadekvatnije liječe-

nje, uvažavajući i ljekove za

nove bolesti, koji su trend ne

samo u Crnoj Gori, već i u svi-

jetu.

- Odlukom je propisano ovla-

šćenje Ministarstva zdravlja

da u izuzetnim slučajevima

može da odobri primjenu lije-

ka za liječenje rijetkih bolesti

na teret sredstava Fonda za

zdravstvenoosiguranje.Mini-

star zdravlja jeudiskusiji uka-

zao na činjenicu da je većina

ljekova sa liste najjeftinija u

Crnoj Gori, odnosno da je 89

odsto ljekova sa liste jeftinijeu

Crnoj Gori nego u Srbiji, u ko-

joj su inače cijene ljekova me-

đu najnižim u regionu - saop-

šteno je izVlade.

Vlada je, takođe, donijela Ak-

cioni plan za sprovođenje

Strategije za integrisano

upravljanjemigracijama uCr-

noj Gori za period 2017-2020.

godine, za 2018. i 2019. godinu

i usvojila izvještaj za 2017. go-

dinu. Ukazano je da su težišne

aktivnosti nadležnih organa u

izvještajnom periodu bile

usmjerene na stvaranje nor-

mativnih pretpostavki za na-

stavakreformiuoblastimigra-

cija, odnosno harmonizacije

unutrašnjegzakonodavstva sa

pravomEU.

- Novi Akcioni plan je, pored

ostalog, značajan i specifičan i

po tome što su njime istovre-

meno obuhvaćena dva usko

povezana, ali često odvojeno

tretirana, pitanja migracija i

azila. Ocijenjeno jedaće se re-

alizacijom planiranih mjera

na jedinstven, sveobuhvatan i

usklađen način ostvariti do-

datni iskorakuovomvrlo važ-

nompodručjuevropskih inte-

gracija, a time povećati i

međunarodni kredibilitet Cr-

ne Gore – istaknuto je u saop-

štenju.

Donijet je i Akcioni plan za

sprovođenje Strategije za so-

cijalnu inkluziju Roma i Egip-

ćana2016-2020. za2018. godi-

nu i usvojen Izvještaj o

realizaciji Akcionog plana za

2017. godinu.

-Uokviruraspraveukazano je

napotrebukoordinacijeaktiv-

nosti Vlade sa ostalim grana-

mavlastinarješavanjuproble-

ma t i ke učes t a l e po j ave

maloljetničkihbrakovaurom-

skoj populaciji. Vlada je doni-

jela radni zaključak da pokre-

ne širu društvenu akciju sa

ciljem boljeg razumijevanja

ovog pitanja, unapređenja za-

štite porodice i sprečavanja

zloupotrebe prava da brak

mogu zaključiti i maloljetna

lica – ističe se u saopštenju.

Vlada je donijela i Akcioni

planza sprovođenjeStrategije

za smanjenje rizika od kata-

strofa za period 2018 - 2019.

godine.

N.Đ.

PODGORICA

UCrnoj

Gori danas seočekuje sni-

jegu svimpodručjima

osimnaprimorjugdje će

padati kiša. Sniježnepa-

hulje zavejaće i Podgori-

cu.

Kako jezaPobjedukazaodi-

rektor Zavoda za hidrome-

teorologiju i seizmologiju

LukaMitrovićbiće izuzetno

hladnozaovodobagodine, a

jutarnja temperatura na sje-

verugdjećebitimećavaspu-

stiće se do minus 10 stepeni

Celzijusa, dok će živa u ter-

mometru u glavnom gradu

dostići svega šesti podiok.

Izuzetno hladno vrijeme za

ovo doba godine potrajaće

do sjutra popodne kada se

očekuje rast temperature

kao i prestanak padavina.

Već u nedjelju veče očekuje

se opet kiša, koja će padati i

tokomsedmice.

VRTLOŽNA

STRUJANJA

-Imamospecifičnuvremen-

sku situaciju gdje se javljaju

jaka vrtložna strujanja. In-

tenzivno se miješaju tople

vazdušne mase sa Ekvatora

koje prolaze preko Sahare.

Ciklonkoji dolazi saAtlanti-

kaspustiose južnije i prelazi

čak i preko područja sjever-

nog Arktika preko Sahare i

PODGORICA

Zbogpora-

stanasiljauosnovnimškola-

ma, Sindikat prosvjetepred-

stavio jeprojekat „Otvorena

škola–kulturna zona“ koji

ćepomoći da sekroznefor-

malnoobrazovanjepronađu

modeli kakobi seučenici so-

cijalizovali danebi dolazili u

konflikt savršnjacima.

U projekat je uključeno 30

učenika izosnovnihškola „Ju-

goslavija“ iz Bara, „Olga Golo-

vić“ iz Nikšića i „Pavle Rovin-

ski“ izPodgorice.

PRAKSA

Nastavnik istorije i geografije

uOsnovnojškoli„PavleRovin-

ski“ i vođa projekta Slobodan

Savović pozvao je Ministar-

stvo prosvjete i Zavod za škol-

stvoda„ponovoozbiljnopriđu

ovoj temi“ kako bi se riješio

jedanodnajvažnijihproblema

koje društvo ima.

- Istraživanje koje smo uradili

ovim projektom pokazalo je

da sve češćeučenici petog i še-

stog razreda dobijaju vaspitne

mjere i susrijeću se sa raznim

oblicima nasilja. Školska re-

forma i rješenja koja idu u

pravcusmanjenjanbrojačaso-

va doprinose tome da su djeca

veći dio vremena prepuštena

sebi, jer roditelji dostarade i to

negativnoutičenanjihovopo-

našanje. Zbog toga smo inici-

rali projekat, jer kao odgovor-

ni ljudi želimo da damo

doprinos i zainteresujemo sve

strane da riješimo ovaj pro-

blem- rekao je on.

Kako je naveo, česti su izlivi

bijesameđu djecomkoja ni ne

znaju što je solidarnost, skro-

mnost i pomoć.

-Školenemajunačinadasesa-

me nose sa ovakvim proble-

mom, a plašim se da izostaje

interesovanje roditelja. Ne že-

lim da prepisujem krivicu ni-

kome, ali je problemzajednič-

ki i moramo ga zajednički

riješiti - poručio je Savović.

CILJEVI

Sanjimsesaglasioikolega Mi-

ćoBaltić izOsnovneškole„Ju-

goslavija“ u Baru koji je kazao

da su nastavnicima „vezane

ruke“.

- Možemo da ukažemo na na-

silje i kaznimo djecu koja se

nasilnički ponašaju po zakon-

skim regulativama, ali ne mo-

žemo da utičemo na one koji

su destruktivni i koji prave ve-

like incidente. Rigidne kazne

ne postoje, a ono štomi uradi-

monjihnepogađa-pojasnioje

Baltić.

Kako je kazao, cilj projekta je

da spojeuzornogđaka ili spor-

tistu sa onimkoji je problema-

tičan i tako pokušaju da „tr-

gnu“ one koji prave probleme.

Sadjecomsu išli na izlete, ubi-

oskop, pozorište i na izložbe i

tako podstiču da se oni druže,

upoznaju i da onaj ko je uzo-

ran pokuša da pozitivno utiče

na onog ko ispoljava proble-

matičnoponašanje.

-Problematičnodijetepočinje

da se ponaša bolje i uzornije,

jerseosjećaprihvaćenoidruži

se sanekimko cijeni drugačije

vrijednosti i ko je lijepo vaspi-

tan. Kroz projekat se smanjio

brojdjecekojapraveincidente

i tonamdajenadudamožemo

nešto dobro da uradimo - re-

kao jeBaltić.

K.J.

PODGORICA

Univerzitet

CrneGorepokrenuo jeon-

lajnkampanju ,,Dodajme“

koja ima cilj dapodrži posto-

jeće zvaničneprofileUni-

verzitetanadruštvenim

mrežamaFjesbuk i Tviter.

Kako je saopšteno, profili

UCGna društvenimmrežama

sukanalizabrzuidirektnuko-

munikaciju sa studentima,

profesorima, akadamskim

osobljem i svim zainteresova-

nim za aktuelnosti na Univer-

zitetu. Poseban fokus, ista-

knuto je, biće na programe

mobilnosti, naučna istraživa-

nja, stipendije, radionice, se-

minare, obuke, studentske ak-

tivnosti, javne događaje i

druge teme koje će biti raz-

mjenjivane sa pratiocima

društvenihmreža.

- UCG je na raspolaganju za

svapitanjaudomenusvogdje-

lovanjazaposjetioceipratioce

društvenih mreža Fejsbuk i

Tviter. NakanaluJu tjub se re-

dovno postavljaju svi video

materijali UCG: javni događa-

ji, promo filmovi, ankete. Na

Linkedinu, društvenoj mreži

koja povezuje poslovni svijet,

na globalnom nivou, biće

objavljivane sve vijesti vezane

za Rektorat UCG i politiku

upravljanja -istaknuto je u sa-

opštenju.

Svačetirikanalakomunikacije

će, kako dodaju, biti direktno

povezana (linkovana) sa zva-

ničnim sajtom Univerziteta

koji će na naslovnoj strani sa-

držati ikonice za Fejsbuk, Tvi-

ter, Ju tjub i Linkedin.

N.Đ.

Većina ljekovanajje inijau regionu

Vlada usvojila izmijenjenu odluku o listi ljekova

I terapija za

rijetkebolesti

na teret Fonda

KampanjaUCGna

društvenimmrežama

Snijegdanas

moguć i u

Podgorici

na putu pokupio je i dio sahar-

ske prašine. On je donio pada-

vine, a sa druge strane imamo

drugu vazdušnu masu koja je

izuzetnohladna i koja na suda-

ru dovodi do jakih udara vjetra

–objasnio jeMitrović.

Vrijeme je, prema njegovim ri-

ječima, netipično za početak

Talas hladnog vremena zadržaće se do sjutra popodne, kiša i naredne s

Kišni talas i naredne sedmice

Sindikat prosvjete pokrenuo novi projekat

Cilj socijalizovati

nasilnudjecu

Sapredstavljanjaprojekta „Otvorena škola – kulturnazona“

Nastavnik u Osnovnoj

školi „Pavle Rovinski“ Slo-

bodan Savović rekao je da

je prije nekoliko dana bio

svjedok masovne tuče i

da je zatečen ponašanjem

učenika.

- Za više od 20 godina od

kada radimnijesamnai-

šao na toliko agresije i toli-

ko nepoštovanje. Oni su

čak nasrtali i na koleginicu

i mene jer smo pokušavali

da ih razdvojimo. Ispolja-

vali sumržnju i bahatost

što je zaista zabrinjavaju-

će – rekao je Savović.

Nastavnik

svjedok

masovne

tuče

Istraživanje koje je urađeno u okviru projekta „Otvorena

škola – kulturna zona“ pokazalo je da učenici koji su nasilni

uglavnom školu ne doživljavaju kao prijateljsko okruženje,

a ne pronalaze ni uzore među porodicom, prijateljima ni

nastavnicima.

- Ti učenici su otuđeni. Zanimljivo je i da se vaspitne mjere

više izriču onima koji dolaze iz imućnijih porodica - rekao je

Savović.

Nasilnicinedoživljavajuškolu

kaoprijateljskookruženje

Ovih dana, zahvaljujući sjevernom

vjetru, ne očekuje se drastičniji porast

vodostaja na Skadarskom jezeru